Subsidieplafond aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023

Geldend van 21-04-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafond aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit het volgende Subsidieplafond aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023 vast te stellen.

Artikel 1 Beschikbare bedrag

Het subsidieplafond aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023 bedraagt € 4.000 per jaar.

Artikel 2 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats door directe verlening en vaststelling op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond aanschaf en plaatsing AED’s gemeente Midden-Groningen 2023.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door per brief of fax –dus niet per e-mail- een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Uw bezwaarschrift dient aan een paar eisen te voldoen, anders kan het bestuursorgaan besluiten uw bezwaar niet in behandeling te nemen. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en u vermeldt in ieder geval:

 • a.

  Uw naam en adres

 • b.

  De datum van het bezwaarschrift

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht

 • d.

  De gronden (motivering) van uw bezwaar

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit door het bestuursorgaan zijn ingediend. Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee.

U kunt uw bezwaarschrift verzenden naar: de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt nog steeds geldig is en ook in werking treedt. Wanneer sprake is van grote spoed, bijvoorbeeld omdat uw belangen worden geschaad door de inwerkingtreding van het besluit, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter bekijkt of een voorlopige tussenoplossing noodzakelijk is.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een verzoekschrift te sturen aan de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150,9700 AD Groningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 maart 2023.

Burgemeester

Gemeentesecretaris