Regeling vervalt per 01-10-2026

Besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Den Helder tot vaststelling van de Subsidieregeling Regio Deal Waterstof 2023-2024 (Subsidieregeling Regio Deal Waterstof)

Geldend van 20-04-2023 t/m 30-09-2026

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Den Helder tot vaststelling van de Subsidieregeling Regio Deal Waterstof 2023-2024 (Subsidieregeling Regio Deal Waterstof)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder;

gelet op artikel 3 van de Subsidieverordening Regio Deal Maritiem Cluster;

overwegende dat;

 • -

  de ondertekenaars van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland (hierna: de Regio Deal) het gebruik van waterstof in de Kop van Noord-Holland willen bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

 • -

  één van de doelen van de Regio Deal in het kader van het versterken van de brede welvaart in de regio is, het zetten van stappen richting gebruik van waterstof als energiedrager in mobiliteit en in de agri-sector;

 • -

  de Regio Deal het gebruik van waterstof wil stimuleren door de vraagzijde van de relatief nieuwe markt voor waterstof te stimuleren;

 • -

  hiervoor de inzet van een subsidieregeling is beoogd;

 • -

  er inmiddels diverse (subsidie)regelingen zijn voor emissieloze voertuigen (bedrijfsauto’s vrachtauto’s, bussen), bedrijfsmiddelen en -technieken, bouwmachines en waterstofprojecten;

 • -

  een subsidieregeling ten behoeve van ondernemers vanuit de Regio Deal een aanvulling moet zijn op, en niet hetzelfde als, reeds bestaande regelingen;

 • -

  ook de agri-sector en scheepvaart verduurzaamd moeten worden;

 • -

  het gebruik van waterstof daarbij een serieuze optie is;

 • -

  het in de agri-sector gaat om bijvoorbeeld de overgang naar tractoren en andere bedrijfsmiddelen op waterstof;

 • -

  de aanschaf van waterstof-aangedreven bedrijfsmiddelen duurder is dan die van conventionele bedrijfsmiddelen;

 • -

  CAPEX-ondersteuning daarom gewenst is;

 • -

  zowel in de scheepvaart als in de agri-sector geldt dat emissieloos materieel of emissieloze mobiliteitsoplossingen niet eenvoudig uit de catalogus kan worden gekocht;

 • -

  in verband met de lange levensduur van agri-materieel en schepen de ombouw (retrofit) van bestaande fossiel aangedreven voer- en vaartuigen naar emissieloos interessant is;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Regio Deal Waterstof 2023 - 2024:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Verordening: Subsidieverordening Regio Deal Maritiem Cluster;

 • -

  Kop van Noord-Holland: het gebied bestaande uit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel;

 • -

  Onderneming: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitvoert, ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering;

 • -

  Voertuig, vaartuig of materieel ‘op waterstof’: een equivalent van een voertuig, vaartuig of materieel dat door waterstof wordt aangedreven en wordt ingezet in specifiek de agri-sector of de scheepvaart;

 • -

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352/1);

 • -

  UBO: Ultimate Beneficial Owners, ook wel uiteindelijk belanghebbenden, zijnde mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het gebruik van emissieloos materieel en emissieloze voer- en vaartuigen op waterstof door ondernemingen in de scheepvaart en de agri-sector om een impuls te geven aan de vraag naar waterstof en daarmee aan een overgang naar een duurzame waterstofeconomie.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de ombouw van fossiel aangedreven voer- of vaartuigen of materieel naar voer- of vaartuigen of materieel met een aandrijving door middel van het gebruik van elektromotoren, gebruik makend van waterstof die worden gebruikt in de agri-sector en de scheepvaart.

 • 2. De activiteiten dienen:

  • a.

   niet te zijn aangevangen voordat de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling is ingediend;

  • b.

   afgerond te zijn binnen 12 maanden nadat subsidie op grond van deze regeling is verleend.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  een onderneming die actief is in de agri-sector en/of de scheepvaart en is gevestigd in de Kop van Noord-Holland, blijkend uit haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel; of

 • b.

  een onderneming actief in de scheepvaart, blijkend uit haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en die haar bedrijfsactiviteiten aantoonbaar structureel uitvoert op de wateren grenzend aan de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en daarbij een of meerdere havens in deze gemeenten structureel aandoet.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de te maken ombouwkosten van (een) fossiel aangedreven voer- of vaartuig of materieel tot (een) volledig op waterstof aangedreven voer- of vaartuig of materieel.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale ombouwkosten zoals die blijken uit de ingediende offerte als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder b, met een maximum van 50.000,-. euro;

 • 2. Een aanvrager kan slechts eenmaal (per UBO) subsidie verkrijgen op grond van deze regeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt 525.000,- euro.

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een hersteltermijn van twee weken geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn van twee weken het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van het moment van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens het eerste lid de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als moment van ontvangst van de aanvraag het moment waarop de digitaal aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op hetzelfde moment ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om een subsidie wordt via de gemeentelijke website (www.denhelder.nl) bij burgemeester en wethouders ingediend door middel van het, daarvoor door burgemeester en wethouders vastgestelde, aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een kopie van de offerte voor het om bouwen van het betrokken fossiel aangedreven voer- of vaartuig of materieel naar een aandrijving volledig op waterstof;

  • c.

   een dekkingsplan voor de kosten van de ombouw van het fossiel aangedreven voer-, vaartuig of materieel naar een aandrijving volledig op waterstof;

  • d.

   een uittreksel uit de Kamer van Koophandel die niet ouder is dan 3 maanden;

  • e.

   een recente jaarrekening of ander financieel bewijsstuk waaruit de meest recente jaaromzet van de onderneming blijkt;

  • f.

   indien de aanvrager niet gevestigd is in de Kop van Noord-Holland: bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming structureel worden uitgevoerd op de wateren grenzend aan de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en dat daarbij een of meerdere havens in deze gemeenten structureel worden aangedaan.

 • 3. De aanvraag om subsidie is volledig indien:

  • a.

   het door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • b.

   het aanvraagformulier door de aanvrager is ondertekend; en

  • c.

   alle benodigde gegevens en bescheiden als bedoeld in het tweede lid van dit artikel zijn bijgevoegd.

Artikel 11. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend tussen 20 april 2023 en 1 oktober 2024.

Artikel 12. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

 • 2. Indien de beslissing niet binnen 8 weken kan worden gegeven, stellen burgemeester en wethouders de aanvrager daarvan in kennis en zij noemen daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking alsnog tegemoet kan worden gezien.

Artikel 13. Aanvullende Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de verordening wordt de subsidie (gedeeltelijk) geweigerd als:

 • a.

  niet is voldaan aan de eisen die in deze regeling zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

 • b.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd reeds hebben plaatsgevonden voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de aanvrager reeds subsidie uit hoofde van deze regeling heeft ontvangen;

 • d.

  de ondernemer reeds de-minimissteun heeft ontvangen en bij verstrekking van de aangevraagde subsidie het maximaal toegestane bedrag aan de-minimissteun wordt overschreden.

Artikel 14. verplichtingen

 • 1. In aanvulling op artikel 8 van de verordening is de subsidieontvanger verplicht:

  • a.

   het met subsidie op basis van deze regeling omgebouwd voer- of vaartuig of materieel minimaal één jaar na de ombouwing in eigendom te houden;

  • b.

   minimaal één jaar na de ombouwing te blijven voldoen aan het bepaalde in artikel 5;

  • c.

   één jaar na de ombouwing door middel van overlegging van bewijsmiddelen aan burgemeester en wethouders aan te tonen dat aan de verplichtingen onder a en b is voldaan;

  • d.

   onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders over:

   • i.

    wijzigingen in de tenaamstelling van het met subsidie op basis van deze regeling omgebouwde voer- of vaartuig of materieel;

   • ii.

    een verhuizing van zijn of haar onderneming;

   • iii.

    een wijzing in zijn of haar bedrijfsactiviteiten waardoor deze niet meer structureel worden uitgevoerd op de wateren grenzend aan de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en/of daarbij niet meer structureel een of meerdere havens in deze gemeenten worden aangedaan;

    een en ander voor zover deze feiten zich voordoen in de periode van één jaar na de ombouwing van het voer- of vaartuig of materieel waarvoor subsidie is verleend.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieontvanger ook andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie of die betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

Artikel 15. Eindverantwoording

 • 1. Uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2. Een aanvraag om een subsidievaststelling wordt via de gemeentelijke website (www.denhelder.nl) bij burgemeester en wethouders ingediend door middel van het, daarvoor door burgemeester en wethouders vastgestelde, aanvraagformulier.

 • 3. Bij de aanvraag legt de subsidieontvanger in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden over:

  • a.

   een afschrift van de getekende overeenkomst tot ombouw van het voer- of vaartuig of materieel waarvoor subsidie is verleend;

  • b.

   een afschrift van het betaalbewijs van de kosten voor de ombouw van het voer- of vaartuig of materieel, waaruit blijkt wanneer de ombouwwerkzaamheden zijn afgerond, en

  • c.

   een schriftelijke verklaring dat:

   • i.

    het omgebouwde voer- of vaartuig of materieel minimaal één jaar na de ombouwing daarvan in eigendom van de subsidieontvanger blijft; en

   • ii.

    de subsidieontvanger minimaal één jaar na de ombouwing blijft voldoen aan het bepaalde in artikel 5.

Artikel 16. Subsidievaststelling

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de subsidie vast binnen 8 weken na de ontvangst van een volledige aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

 • 3. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip, bedoeld in artikel 15, eerste lid, is ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger schriftelijk een nieuwe termijn stellen. Wordt de volledige aanvraag niet binnen deze termijn ingediend dan kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 17. Bevoorschotting en betaling

 • 1. Er worden geen voorschotten verstrekt op de subsidie.

 • 2. De subsidie wordt 4 weken na vaststelling van de subsidie aan de subsidieontvanger uitbetaald.

Artikel 18. Hardheidsclausule

Indien naar het oordeel van het burgemeester en wethouders in bijzondere en individuele gevallen de toepassing van één of meer artikelen van deze regeling leidt tot een onbillijke situatie, dan zijn burgemeester en wethouders bevoegd hiervan af te wijken.

Artikel 19. Onvoorziene gevallen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meerdere verplichtingen van deze regeling.

 • 2. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, voorziet de verordening.

 • 3. In de gevallen waarin noch deze regeling noch de verordening voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 20. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag waarop deze bekend is gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 oktober 2026

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Regio Deal Waterstof.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 11 april 2023.

burgemeester,

J.A. (Jan) de Boer MSc

secretaris,

M.J. (Marc) Pothast