Verordening Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen gemeente Voorst 2023

Geldend van 20-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2023

Intitulé

Verordening Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen gemeente Voorst 2023

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2023 met zaaknummer 245952;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende: Verordening Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen gemeente Voorst 2023

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2.2 en 2.3 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

 • c.

  stimuleringslening duurzaamheid: een zakelijke lening die onderhands of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van verduurzaming van de gebouwde omgeving in de gemeente Voorst of projecten ten behoeve van duurzame energie opwekking in de gemeente Voorst ten behoeve van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • d.

  stimuleringslening asbest: een zakelijke stimuleringslening die onderhands of hypothecair wordt verstrekt voor de sanering van asbestdaken in de gemeente Voorst ten behoeve van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • e.

  maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • f.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

 • h.

  toewijzing: het besluit van de gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

 • 1.

  De stimuleringslening zakelijk wordt verstrekt aan een rechtspersoon, zowel profit als non-profit, die eigenaar, beheerder of huurder is van een gebouw in de gemeente Voorst. Van de lening wordt een onderhandse of hypothecaire akte opgemaakt voor het treffen van maatregelen in de gemeente Voorst, zie artikel 3.

 • 2.

  Het is mogelijk om de Stimuleringslening te combineren met subsidie.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen voor de Stimuleringslening Duurzaamheid worden gerekend:

 • a.

  het treffen van duurzaamheidsmaatregelen welke een CO2 besparing opleveren;

 • b.

  het opwekken van duurzame energie;

tot de maatregelen voor de Stimuleringslening asbest worden gerekend:

 • c.

  het saneren van asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen;

 • d.

  advies- en onderzoekskosten om tot duurzaamheidsmaatregelen te komen of de advies- en onderzoekskosten voor het saneren van asbest;

 • e.

  kosten die gepaard gaan het aangaan en afsluiten van de Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen.

2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Kenmerken

 • a.

  Kenmerken Stimuleringslening Duurzaamheid:

 • het minimum leenbedrag is € 2.500 en het maximum bedrag is € 50.000;

 • de rente van de Stimuleringslening is op het moment van vaststellen van de verordening door het college bepaald op 1,1%. Het college is bevoegd om het rentepercentage aan te passen;

 • de looptijd is 5 jaar bij bedragen tot en met € 9.999;

 • de looptijd is 10 jaar voor bedragen vanaf € 10.000;

 • van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt;

 • de Stimuleringslening wordt annuïtair verstrekt;

 • de Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot;

 • vervroegde aflossing van de Stimuleringslening Duurzaamheid is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250.

 • b.

  Kenmerken Stimuleringslening Asbest:

 • het minimum leenbedrag is € 2.500 en het maximum bedrag is € 50.000 of € 65.000 in geval er minimaal voor € 15.000 aan zonnepanelen wordt gerealiseerd;

 • de rente van de Stimuleringslening is 1,1%. Het college is bevoegd om het rentepercentage aan te passen;

 • de looptijd voor non profit instellingen is 10 jaar;

 • de looptijd voor profit instellingen is 5 jaar bij bedragen tot en met € 9.999;

 • de looptijd voor profit instellingen is 10 jaar bij bedragen vanaf € 10.000;

 • van de lening wordt een onderhandse of hypothecaire akte opgemaakt. Dit wordt beschreven in de toewijzingsbrief. In geval de aanvrager een non profit instelling is zoals bedoeld in artikel 2 dan wordt van de lening een onderhandse akte opgemaakt. In geval aanvrager een profit instelling is, wordt de lening onderhands verstrekt tot en met een bedrag van € 29.999 en vanaf een bedrag van € 30.000 wordt een hypothecaire akte op gemaakt;

 • de Stimuleringslening wordt annuïtair verstrekt;

 • de Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot;

 • vervroegde aflossing van de Stimuleringslening Asbest is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250.

Artikel 5 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  energieneutrale gemeente;

 • b.

  CO2 vermindering;

 • c.

  asbestsanering.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Voorst stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen. Voor de Stimuleringslening Duurzaamheid samen met de Toekomstbestendig Wonen Lening is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 300.000. Voor de Stimuleringslening Asbest samen met de Toekomstbestendig Wonen Lening is eenmalig een bedrag beschikbaar van € 1 miljoen.

 • 2.

  Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Beoordeling vindt plaats op basis van binnenkomst.

 • 4.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

 • 2.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen.

 • 3.

  Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • a.

  de te treffen stimuleringsmaatregelen;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes;

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag voor een Stimuleringslening af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500; of

 • d.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; of

 • e.

  werkzaamheden al zijn begonnen of gerealiseerd.

 • 2.

  Het college trekt een toewijzing Stimuleringslening in, indien:

 • a.

  de Stimuleringslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

 • b.

  de Stimuleringslening niet tot stand komt.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Voorst en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de vigerende Verordening Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen gemeente Voorst ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen gemeente Voorst 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2023

de raad

Dini Vriezekolk-Groenewold, griffier

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester