Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Lansingerland

Geldend van 20-04-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Lansingerland

Het college van de gemeente Lansingerland;

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35, lid 4 en 5 van de Participatiewet;

gezien het advies van het team Maatschappelijke Opgaven, domein Samenleving van 11 april 2023;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige energietoeslag;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen in aanvulling op de Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Lansingerland.

besluit vast te stellen: de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Lansingerland.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland;

 • b.

  Energietoeslag: gemeentelijke categoriale toeslag als tegemoetkoming voor de gestegen kosten van energie;

 • c.

  Hoofdbewoner: de persoon die als eerst ingeschreven is op het woonadres;

 • d.

  Huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zoals bedoeld in artikel 4 van de wet;

 • e.

  Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de wet;

 • f.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • g.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen;

 • h.

  Peildatum: bij ambtshalve toekenning is de peildatum 1 januari 2022 en bij aanvragen is de peildatum de datum waarop de aanvraag wordt ingediend;

 • i.

  Referteperiode:

  • -

   de periode van drie kalendermaanden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag wordt ingediend;

  • -

   inkomens van 120% tot 140%: drie maanden voorafgaand aan de aanvraag, maar uiterlijk eindigend op 31 december 2022.

 • j.

  Wet: Participatiewet.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1. De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden komt in aanmerking wanneer het te nemen inkomen:

  • a.

   op 1 januari 2022 bij ambtshalve toekenning; of

  • b.

   gedurende de referteperiode bij aanvragen niet hoger is dan 140% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel f, van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5. De energietoeslag wordt niet meer dan eenmaal per woonadres uitbetaald.

 • 6. Indien meerdere personen in het huishouden in aanmerking komen voor de energietoeslag, bestaat het recht op energietoeslag voor de hoofdbewoner van dat woonadres. De overige op dat woonadres ingeschreven personen hebben geen recht op energietoeslag.

Artikel 3. Hoogte eenmalige energietoeslag

De hoogte van de eenmalige energietoeslag is:

 • a.

  voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm: € 1.800,-

 • b.

  voor huishoudens met een inkomen van 120% tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm: € 1.300,-

Artikel 4. Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   periodiek bijzondere bijstand ontvangen; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW of IOAZ;

   ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • b.

   vallen onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of deelnemen aan de minnelijke schuldsaneringsregeling of schuldbemiddeling van de gemeente Lansingerland en algemene bijstand ontvangen.

 • 3. Aan huishoudens met een inkomen van 120% tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt de energietoeslag alsnog ambtshalve verstrekt wanneer zij eerder in 2022 daarvoor een aanvraag hadden gedaan, maar die aanvraag door het college middels een beschikking was afgewezen, mits zij voldoen aan de referteperiode.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen vanaf 1 juni 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.lansingerland.nl.

 • 3. In afwijking van lid 2 is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 4. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 april 2023.

Artikel 5a Nabetaling

 • 1. Huishoudens met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm die eerder in 2022 een energietoeslag van € 800,- toegekend hebben gekregen, ontvangen automatisch een nabetaling van € 500,-. Zij hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

 • 2. Huishoudens als bedoeld in artikel 4, derde lid, ontvangen van het college een beschikking met de toekenning en automatisch een nabetaling van € 800,-.

 • 3. Huishoudens met een inkomen tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm die reeds de energietoeslag 2022 hebben ontvangen, ontvangen automatisch een (tweede) nabetaling van € 500,-. Zij hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van deze beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking per 15 maart 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Lansingerland.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 11 april 2023.

Met een vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers

Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt

Burgemeester

Toelichting

De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35, lid 4 en 5 van de Participatiewet, zoals opgenomen in het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (Kamerstukken II 2021/22, 36 057, nr. 2). Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van die wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven als huishouden. Voor dit begrip is aansluiting gezocht bij de personen die volgens de Participatiewet in aanmerking kunnen komen voor een algemene bijstandsuitkering.

Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Dat betekent dat er niet gekeken wordt of het huishouden dan wel de aanvrager eventuele gestegen energiekosten uit eigen middelen kan voldoen.

De eenmalige energietoeslag wordt ambtshalve toegekend als het huishouden op de peildatum recht heeft op een algemene bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ. Wij hebben daaraan toegevoegd de huishoudens die in aanvulling op hun AOW-uitkering algemene bijstand ontvangen en die vallen onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of deelnemen aan de minnelijke schuldsaneringsregeling of schuldbemiddeling van de gemeente Lansingerland en algemene bijstand ontvangen.

De gemeente Lansingerland betaalt de eenmalige energietoeslag slechts eenmaal per woonadres aan de hoofdbewoner, dat is de persoon die het eerst op dat woonadres is ingeschreven.

Huishoudens aan wie de eenmalige energietoeslag niet ambtshalve wordt toegekend, maar die wel een laag inkomen hebben, kunnen een aanvraag indienen. Op deze aanvraag wordt een beslissing genomen.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar deze (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Het college kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren. Daar voorziet artikel 6 in.