Nadere regels terrassen gemeente Emmen 2023

Geldend van 01-05-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels terrassen gemeente Emmen 2023

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van de gemeente Emmen;

Overwegende dat:

 • -

  terrassen bijdragen aan de levendigheid en een gastvrije gemeente,

 • -

  regulering van terrassen nodig en wenselijk is in belang van de leefbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit,

 • -

  verrommeling in het openbare gebied is tegen te gaan,

 • -

  deze nadere regels tot doel hebben terrassen in de gemeente Emmen te reguleren;

Gelet op artikel 2:6 lid 3 en artikel 3:6 juncto artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Emmen 2021;

BESLUITEN:

Vast te stellen de Nadere regels terrassen gemeente Emmen 2023.

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  Horecaconcentratiegebied: het gebied zoals aangegeven in de Omgevingsvisie Emmen-Centrum 2017 en op de bij deze nadere regels bijgevoegde Gebiedskaart, bestaande uit het Raadhuisplein en het Marktplein in Emmen-centrum, waar horeca de hoofdfunctie is.

 • b.

  Kernwinkelgebied: het gebied in Emmen-centrum zoals aangegeven in de Omgevingsvisie Emmen-Centrum 2017 en op de bij deze nadere regels bijgevoegde Gebiedskaart, waar detailhandel de hoofdfunctie is.

 • c.

  Menggebied: het gebied in Emmen-centrum, zoals aangegeven in de Omgevingsvisie Emmen-Centrum 2017 en op de bij deze nadere regels bijgevoegde Gebiedskaart, waar er sprake is van een mix van functies als detailhandel, wonen, parkeren, horeca en andere commerciële functies.

 • d.

  Grote dorpen: de dorpen Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Emmer-Compascuum, Erica en Schoonebeek.

 • e.

  Overige gebieden: de overige dorpen, wijken, bedrijventerrein en buitengebied in de gemeente Emmen.

 • f.

  Transformatiegebied: het gebied zoals aangegeven in de Omgevingsvisie Emmen-Centrum 2017 en op de bij deze nadere regels bijgevoegde Gebiedskaart, waar de gemeente wil transformeren naar een gebied waar wonen de hoofdfunctie is.

 • g.

  Gebiedskaart: de overzichtskaart met gebieden die als is gevoegd bij deze nadere regels.

 • h.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt.

 • i.

  Eilandterras: een terras dat, in de directe nabijheid van het pand, niet direct aan de gevel van het pand is gesitueerd. Het terras is gescheiden van de gevel van het pand door bijvoorbeeld een fietspad, een rijbaan of looppad.

 • j.

  Gevelterras: een terras dat direct aan de gevel van een horecapand of aan de gevel van (een) direct naastgelegen pand(en) is gesitueerd.

 • k.

  Terrasmeubilair: zitgelegenheid, tafels, parasols en luifels dan wel objecten genoemd in de artikelen 6 t/m 9 van deze nadere regels.

 • l.

  Basisterras: een gemarkeerd terras dat het gehele jaar mag worden ingericht.

 • m.

  Zomerterras: een gemarkeerd terras dat uitsluitend in de periode van 1 maart tot 1 november mag worden ingericht.

 • n.

  Daghoreca: een specifieke vorm van horeca dat de openingstijden van de detailhandel volgt en valt onder de Winkelsluitingswet.

 • o.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

 • p.

  Gebruik: het gebruiken van een terras voor de onder lid h genoemde activiteiten.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze nadere regels zijn van toepassing op alle horeca-inrichtingen gelegen binnen de gemeente Emmen, met een exploitatievergunning inclusief terras.

Artikel 3 Openingstijden

 • 1. De openingstijden van de terrassen zijn van zondag tot en met woensdag van 07.00 uur tot 24.00

 • 2. De openingstijden van de terrassen zijn van donderdag tot en met zaterdag van 07.00 tot uur tot 02.00 uur.

 • 3. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op daghoreca.

 • 4. De burgemeester kan per gebied ontheffing verlenen om de openingstijden bij evenementen te verruimen.

Artikel 4 Gebiedsgericht beleid

 • 1. In een Horecaconcentratiegebied is zowel een gevelterras als een eilandterras toegestaan.

 • 2. In een Kernwinkelgebied is uitsluitend een eilandterras toegestaan.

 • 3. In een Menggebied is uitsluitend een gevelterras toegestaan.

 • 4. In de Grote dorpen zijn zowel een gevelterras als een eilandterras toegestaan.

 • 5. In de Overige gebieden zijn terrassen mogelijk, zowel een gevelterras als een eilandterras.

 • 6. In alle gebieden geldt dat er voldoende ruimte moet zijn en geen strijdigheid met het overig gebruik van de openbare ruimte zoals de looproute, de toegankelijkheid, het fietsparkeren, de verkeersveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.

Artikel 5 Afmetingen en plaatsing

 • 1. De maximale afmeting van een terras bepaalt het College in afweging met het overig gebruik van de openbare ruimte, zoals de looproute, de toegankelijkheid, het fietsparkeren, de verkeersveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit. Het College markeert het terras in het openbaar gebied.

 • 2. De minimale afstand van het terras tot de rand van de rijweg, een fietspad of een blindengeleidestrook is 0,50 meter.

 • 3. Er dient een doorgaande rijroute te worden vrijgehouden, onder andere voor hulpdiensten met voldoende doorgangshoogte.

 • 4. De vrije doorgang voor voetgangers en minder validen dient minimaal 2 meter te zijn in voetgangersgebieden. Deze vrije doorgang moet onbelemmerd aansluiten op de doorgaande routes van de omgeving (geen verspringingen).

 • 5. Brandkranen, andere waterwinplaatsen en stroomkasten moeten toegankelijk blijven.

 • 6. De breedte van het terras is gelijk aan de gevel van de bijbehorende onderneming.

 • 7. Het gebruik van ruimte voor een naastgelegen pand is uitsluitend mogelijk onder de voorwaarde van schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar en gebruiker van het pand. De eigenaar en/of de gebruiker van het naastgelegen pand kan deze schriftelijke toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 6 Algemene regels terrasmeubilair

 • 1. Op het basisterras zijn uitsluitend stoelen, banken, tafels, parasols, heaters, luifels, plantenbakken en menuborden toegestaan.

 • 2. Op het zomerterras zijn uitsluitend stoelen, tafels, demontabele parasols en één menubord toegestaan.

 • 3. Het terrasmeubilair dient te allen tijde binnen de terrasgrenzen te blijven.

 • 4. Het zomerterras wordt voor 1 november verwijderd uit de openbare ruimte.

 • 5. Tijdens marktdagen, evenementen of andere vergunde activiteiten dient, waar nodig, het terrasmeubilair van het terras te worden verwijderd dan wel in overleg worden verplaatst, zodat de vergunde activiteit onbelemmerd kan plaatsvinden.

 • 6. Verankering van terrasmeubilair in/aan de straat is uitsluitend toegestaan wanneer de originele situatie van bestrating eenvoudig te herstellen is door de ondernemer.

Artikel 7 Windschermen en plantenbakken

 • 1. Windschermen zijn toegestaan in Horecaconcentratiegebieden en worden op aanwijzing van het College geplaatst.

 • 2. Windschermen zijn niet toegestaan in de Kernwinkelgebieden, Menggebieden, de Grote Dorpen, Overige gebieden en Transformatiegebieden, tenzij er sprake is van de ligging aan een plein of open ruimte met meer dan gemiddelde windvang die belemmerend is voor het gebruik van het terras. Dit is ter beoordeling van het College.

 • 3. Windschermen mogen niet hoger zijn dan 1,50 meter. Het gedeelte boven 0,90 meter moet transparant worden uitgevoerd.

 • 4. De windschermen worden haaks op de gevel geplaatst.

 • 5. Gefundeerde windschermen en luifels zijn toegestaan, mits er een omgevingsvergunning is verleend.

 • 6. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan op windschermen en plantenbakken.

 • 7. Plantenbakken zijn toegestaan tot een hoogte van 0,90 meter. Gefundeerde plantenbakken zijn toegestaan, mits er een omgevingsvergunning is verleend. Plantenbakken mogen niet meer dan 50% van een zijkant/rand van een terras vullen.

 • 8. Vanwege het open karakter mag het terras niet aan de voorzijde worden afgeschermd en moet minimaal 80 cm vrije ruimte aanwezig zijn tussen windscherm en parasol, zonwering of vergelijkbare voorziening.

Artikel 8 Parasols en terrasvlonders

 • 1. Op het basisterras zijn gefundeerde parasols toegestaan mits er een omgevingsvergunning is verleend.

 • 2. Op het zomerterras zijn uitsluitend demontabele, relatief eenvoudig te verplaatsen, parasols toegestaan.

 • 3. Parasols mogen alleen opengeklapt zijn tijdens de openingsuren van het terras en de openingsuren van de onderneming.

 • 4. Terrasvlonders of andere voorzieningen op de grond ter beperking van optrekkende kou zijn niet toegestaan. Ook zijn open tenten en/of andere soorten bouwsels niet toegestaan op het terras.

Artikel 9 Banken

 • 1. Banken zijn uitsluitend toegestaan op het basisterras en niet hoger dan 0,90 meter.

 • 2. Banken mogen uitsluitend geplaatst worden tegen de gevel of in haakse richting ten opzichte van de gevel.

Artikel 10 Overige gebruiksregels

 • 1. Het is niet toegestaan om muziek ter gehore te brengen op het terras.

 • 2. Versieringen zoals vlaggetjes en lichtslingers zijn niet toegestaan, tenzij er tijdens evenementen of festiviteiten hiervan bij algemene regels of bij vergunning wordt afgeweken.

 • 3. De ondernemer dient het terras schoon en in goede staat te houden. Het terras en de directe omgeving dienen vrij te blijven van afval en andere ongerechtigheden, afkomstig van of veroorzaakt door het gebruik van het terras.

Artikel 11 Veiligheid

 • 1. In geval van weerswaarschuwingen door het KNMI, met een aankondiging van windkracht 4 of hoger, dienen parasols op terrassen te zijn gesloten. In geval van weerswaarschuwingen door het KNMI, met een aankondiging van code rood is het gebruik van het terras niet toegestaan.

 • 2. De terrasinrichting moet voldoen aan veiligheidseisen op het gebied van constructie en brandveiligheid.

 • 3. Er is geen open vuur inclusief gelbranders aanwezig. Met open vuur wordt bedoeld het verbranden van materialen.

 • 4. Nooduitgangen en toegangen tot woningen en bedrijven moeten vrij blijven.

 • 5. Stroomkabels dienen goed te zijn afgedekt om struikelen te voorkomen.

 • 6. Toestellen en installaties zijn zodanig geplaatst, dat ze niet in aanraking komen met brandbare stoffen en goederen.

 • 7. Toestellen en (gas)installaties zijn uitgevoerd volgens, in overeenstemming met de Europese veiligheidsregels en zijn voorzien van het CE-keurmerk en een keuringsrapport afgegeven door een erkende installateur. Gasinstallaties moeten jaarlijks worden gekeurd door een erkende installateur.

 • 8. Ten aanzien van de opslag van gasflessen wordt een maximale voorraad van twee flessen in/bij de inrichting toegestaan, met een maximale inhoud van 12 liter per fles.

 • 9. Elektrische verwarmingsinstallaties voldoen aan NEN 1010 en de eisen van de energieleverancier.

Artikel 12 Aanpassing en opheffing terras

Het College en de Burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, behoudt zich het recht voor de situering van een terras aan te passen en/of een terras op te heffen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het College en de Burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, kan afwijken van deze nadere regels.

Artikel 14 Overgangsrecht

 • 1. Deze nadere regels zijn van toepassing op aanvragen die na de inwerkingtreding van deze nadere regels zijn ontvangen en ook op aanvragen waarop ten tijde van de inwerkingtreding nog niet was beslist.

 • 2. Deze nadere regels zijn ook van toepassing in de volgende situaties:

  • a.

   bij terrasmeubilair dat eenvoudig te verplaatsen c.q. te verwijderen is;

  • b.

   bij wijzigingen in bestaande exploitatievergunningen;

  • c.

   bij knelpunten in de openbare ruimte;

  • d.

   bij herinrichting van de openbare ruimte.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels terrassen gemeente Emmen 2023 treden in werking per 1 mei 2023

 • 2. De nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels terrassen Emmen’.

Ondertekening

Aldus besloten op 4 april 2023 door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen,

de secretaris,

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester,

H.F. van Oosterhout

Aldus besloten op 4 april 2023 door de Burgemeester van Emmen,

H.F. van Oosterhout

Bijlage 1 Gebiedskaart A met Horecaconcentratiegebieden in Emmen Centrum

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Gebiedskaart B met winkelgebieden in Emmen Centrum

afbeelding binnen de regeling