Gemeente Rhenen - Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Rhenen 2023

Geldend van 20-04-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Rhenen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen,

op grond van artikel 2.8, lid 2 onder e en artikel 2.8a, lid 2 onder d van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

BESLUIT:

Vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Rhenen 2023

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaren

De volgende medewerkers aan te wijzen tot ambtenaar bevoegd tot het afnemen van de in artikel 2.8 lid 2 onder e en artikel 2.8a, lid 2 onder d van de Wet BRP bedoelde verklaring de medewerkers van team Inwonerszaken | Burgerzaken in de functie van:

  • Medewerker burgerzaken

  • Senior medewerker belastingen

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

vastgesteld in de collegevergadering van: 14 maart 2023,

Drs. J.A. van der Pas P. Bonthuis

Burgemeester secretaris