Subsidieregeling leefbaarheidsbudget Etten-Leur

Geldend van 20-04-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling leefbaarheidsbudget Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2018;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling leefbaarheidsbudget Etten-Leur

Artikel 1. Doel leefbaarheidsbudget

 • 1. Het doel van dit leefbaarheidsbudget is om initiatieven van bewoners en organisaties financieel te ondersteunen.

 • 2. De initiatieven zijn gericht op de leefbaarheid, gezondheid, geluk, sociale cohesie, en ontmoeting tussen buurt- en wijkbewoners.

 • 3. De initiatieven komen ten goede aan Etten-Leurse inwoners.

Artikel 2. Hoogte van de bijdrage

 • 1. De maximale bijdrage per initiatief bedraagt € 5.000.

 • 2. Een hoger bedrag is mogelijk wanneer meerdere organisaties samen optrekken in een initiatief en gezamenlijk een bijdrage aanvragen.

Artikel 3. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor leefbaarheidsinitiatieven bedraagt € 100.000 en geldt voor de periode 2023 en zo mogelijk voor 2024 voor zover het subsidieplafond nog niet bereikt is.

 • 2. Compleet ingediende aanvragen worden in behandeling genomen in volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 4. De procedure

 • 1. Voor een aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor opgestelde aanvraagformulier. Aanvragen worden ingediend door een mail te sturen naar leefbaarheidsbudget@etten-leur.nl.

 • 2. De aanvraag omvat een duidelijk activiteiten- en kostenoverzicht van in- en uitgaven.

 • 3. Een aanvraag wordt uiterlijk 6 weken voor aanvang van het initiatief ingediend.

 • 4. Binnen 28 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag vindt beoordeling van het initiatief door de gemeente plaats. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de hieronder benoemde spelregels. De initiatiefnemer ontvangt schriftelijk bericht van de gemeente op zijn aanvraag.

 • 5. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat aparte verantwoording achteraf niet nodig is. De gemeente kan controleren of het initiatief heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Spelregels voor initiatieven

Initiatieven komen alleen voor subsidie in aanmerking als zij voldoen aan de volgende spelregels:

 • 1.

  Het betreft een nieuw initiatief.

 • 2.

  Het initiatief levert een bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen.

 • 3.

  Voor het initiatief is voldoende draagvlak in de omgeving van het initiatief. Alle betrokken bewoners rondom het initiatief zijn geïnformeerd door aanvrager(s) en er zijn geen zwaarwegende bezwaren die realisatie van de activiteit in de weg staan.

 • 4.

  De uitvoering van het initiatief vindt plaats in de gemeente Etten-Leur, is algemeen toegankelijk en iedereen rondom het initiatief krijgt de mogelijkheid om mee te doen.

 • 5.

  Door de inwoners of organisaties wordt een eigen bijdrage geleverd in de vorm van geld, vrijwilligerswerk, locatie of materialen.

 • 6.

  Er zijn afspraken gemaakt over mogelijk beheer en onderhoud zowel op de korte als langere termijn. Deze afspraken worden vastgelegd en ondertekend door aanvrager en gemeente.

 • 7.

  Is er een mogelijkheid voor subsidiëring op reguliere wijze, dan heeft dat voorrang boven financiering uit het leefbaarheidsbudget.

 • 8.

  Het initiatief wordt uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar 2024 uitgevoerd.

 • 9.

  De toekenning van de bijdrage wordt gedaan onder voorbehoud van het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1. Er kan gemotiveerd afgeweken worden van de hierboven genoemde spelregels als gevolg van voortschrijdend inzicht of onvoorziene omstandigheden.

 • 2. Wanneer er over artikelen onduidelijkheden ontstaan of wanneer een artikel op meerdere manieren uitgelegd kan worden, beslist het college.

 • 3. Het college is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze regeling naar zijn oordeel tot een bijzondere en onvoorziene hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van de regeling.

 • 4. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op: 11 april 2023

drs. C. (Cor) Smits

gemeentesecretaris

drs. M.L. (Mark) Verheijen

burgemeester (wnd)