Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieverordening dakconstructieberekeningen bestaande gebouwen gemeente Enschede project ‘Zon op Dak’

Geldend van 15-04-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieverordening dakconstructieberekeningen bestaande gebouwen gemeente Enschede project ‘Zon op Dak’

De raad van de gemeente Enschede;

gelezen het voorstel van het college van;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022;

besluit:

vast te stellen de

Subsidieverordening dakconstructieberekeningen bestaande gebouwen gemeente Enschede project ‘Zon op Dak’

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de op het moment van de subsidieaanvraag geldende Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2023;

 • b.

  Bestaand gebouw: Een gebouw dat minimaal 1 jaar is opgericht vóór inwerkingtreding van deze verordening. Ook beschikt het gebouw, of een ander op het perceel aanwezig gebouw, over een eigen elektriciteitsmeter. Deze genoemde elektriciteitsmeter is feitelijk en legaal aanwezig in de gemeente Enschede op de datum van de aanvraag.

 • c.

  Dakconstructieberekening: een berekening van alle dragende delen van een constructie die wordt gemaakt door een constructeur.

 • d.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede.

 • e.

  Deelnemer: Iedere deelnemer aan het zonnepanelenproject ‘Zon op Dak’ van de gemeente Enschede.

 • f.

  Project: Het zonnepanelenproject ‘Zon op Dak’ van de gemeente Enschede.

Artikel 2 Afstemming Asv

Voor zover in deze verordening daarvan niet wordt afgeweken, is de geldende Asv van de gemeente Enschede van toepassing.

Hoofdstuk 2 Subsidiebepalingen

Artikel 3 Toepassingsbereik; doel

 • 1. Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening als bedoeld in artikel 3 van de Asv.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend bedoeld voor pandeigenaren die deelnemen aan het gemeentelijke project ‘Zon op Dak’ en is van toepassing voor het laten uitvoeren van een dakconstructieberekening op bestaande gebouwen in de gemeente Enschede.

 • 3. Deze subsidieverordening heeft als doel subsidie te verstrekken voor het uitvoeren van een dakconstructieberekening door een constructeur op een bestaand gebouw in de gemeente Enschede ten behoeve van deelnemers aan het project ‘Zon op Dak’. Tevens pandeigenaren proberen te stimuleren om tot de uiteindelijke realisatie te komen van PV-installaties.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een dakconstructieberekening door een constructeur voor een bestaand pand ten behoeve van deelnemers aan het project ‘Zon op Dak’ van de gemeente Enschede.

Artikel 5 Vereisten subsidieaanvrager

Subsidie wordt slechts verstrekt aan pandeigenaren van bestaande panden die deelnemen aan het project ‘Zon op Dak’ van de gemeente Enschede. Er mag maar één berekening per pand ingediend worden, ook bij meerdere uitgevoerde berekeningen.

Artikel 6 Subsidiecriteria

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer:

 • a.

  er een dakconstructieberekening is uitgevoerd voor een bestaand pand in de gemeente Enschede ten behoeve van het project ‘Zon op Dak’;

 • b.

  er een originele factuur aanwezig is van de dakconstructieberekening door een constructeur.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt 80% van de dakconstructieberekening zoals wordt gesteld in artikel 6 met een maximum van € 1.500,00 per aanvraag

Artikel 8 Subsidieplafond;

Het gemeentelijk subsidieplafond bedraagt gedurende de looptijd van het project ‘Zon op Dak’ in z’n totaliteit € 75.000,00. De looptijd bedraagt het kalenderjaar 2023.

Artikel 9 Verdeelregels

 • 1. Aanvragen worden afgehandeld in de volgorde van binnenkomst.

 • 2. De datum van ontvangst is de dag en het tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling bepaald door loting.

 • 4. Wanneer door toekenning van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreven, wordt de subsidie niet meer verleend.

Hoofdstuk 3 Procedurele bepalingen

Artikel 10 Vereisten aanvraag

 • 1. De subsidie kan via een e-formulier, via e-mail of schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente Enschede met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan worden gevonden op de website van de gemeente Enschede of worden opgevraagd via het e-mailadres zonopdak@enschede.nl.

 • 2. Bij de aanvraag wordt een originele factuur van de door een constructeur uitgevoerde dakconstructieberekening voor een bestaand pand in de gemeente Enschede gevoegd.

 • 3. De aanvraag wordt voorzien een van handtekening en dagtekening.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

De aanvraag wordt uiterlijk 1 november 2023 ingediend.

Artikel 12 Beslistermijn

 • 1. De gemeente Enschede beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande verlening.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: subsidieverordening dakconstructieberekeningen op bestaande gebouwen project ‘Zon op Dak’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 5 april 2023.

De plv. griffier, J.J. Ligteringen

de plv. voorzitter, B.J. Sanders