Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Meerkosten Energie 2023

Geldend van 15-04-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Meerkosten Energie 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019 | AWB: titel 4.2.

gezien de sterk toegenomen energieprijzen en de grote financiële effecten die dit heeft op de verschillende, voor de gemeente Alkmaar, essentiële organisaties en

overwegende dat de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor eenmalige ondersteuning bij de betaling van de meerkosten van de gestegen energieverbruikskosten,

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Meerkosten Energie 2023

Artikel 1 Definities

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV 2019.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a)

   ASV 2019: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019.

  • b)

   AWB : Algemene Wet Bestuursrecht (relevante titel 4:2).

  • c)

   College: college van burgemeester en wethouders van Alkmaar.

  • d)

   SBI-Codelijst: de codelijst van codering van type en werkzaam domein van organisaties, zoals gebruikt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK). De SBI-Codelijst wordt gebruikt om vast te stellen welke niet-commerciële, maatschappelijke en/of ‘social impact’ gerichte organisaties uit Alkmaar in aanmerking komen voor een subsidie voor de meerkosten van energie.

  • e)

   Maatschappelijke organisaties: niet-commerciële (vrijwilligers)organisaties met maatschappelijke en/of ‘social impact’ doelen en activiteiten in Alkmaar, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, welzijn en/of anderszins, die ten behoeve deze regeling staan op de SBI-codes lijst die van toepassing is op deze nadere regels.

  • f)

   Gebruikers-huurders maatschappelijk vastgoed: niet-commerciële (vrijwilligers)organisaties met maatschappelijke en/of ‘social impact’ doelen en activiteiten in Alkmaar, die huurder zijn van de binnen-/buitenruimte waarin/waarop zij hun activiteiten uitvoeren en staan op de SBI-codes lijst die van toepassing is op deze nadere regels.

  • g)

   Gebruikers-eigenaren maatschappelijk vastgoed: niet-commerciële (vrijwilligers)organisaties met maatschappelijke en/of ‘social impact’ doelen en activiteiten in Alkmaar, die eigenaar zijn van de binnen-/buitenruimte waarin/waarop zij hun activiteiten uitvoeren en staan op de SBI-codes lijst die van toepassing is op deze nadere regels. Binnen lid g van artikel 1 van nadere regels, vallen - indien van toepassing - ook beheerpartijen.

  • h)

   Aanvrager: de maatschappelijke organisatie (of diens penvoerder) die voldoet aan definitie in artikel 1 lid 2 e en f of g.

  • i)

   Energiekosten: de kosten van elektriciteit en gas voor gebruikers-huurders en gebruikers-eigenaren: al dan niet direct of middels servicekosten in rekening gebracht.

  • j)

   Verbruikskosten 2023: de (gemiddelde) verbruikstarieven van gas per m3 en elektriciteit per kWh x het jaarverbruik van gas per m3 en kWh elektriciteit (inclusief BTW).

   Om gestegen (bekende of nog onbekende) verbruikskosten 2023 te kunnen vergelijken geldt, waar van toepassing:

   • totale eigen jaarverbruik over 2022 voor gas in m3 en elektriciteit in kWh;

   • de eigen, (gemiddelde) verbruikstarieven van gas per m3 en elektriciteit per kWh, geldend over geheel 2023 zijn bekend: 12 maanden eigen (gemiddelde) verbruikstarieven 2023 hanteren;

   • de eigen, (gemiddelde) verbruikstarieven van gas per m3 en elektriciteit per kWh, geldend voor een deel van 2023 zijn bekend: nog lopende (gemiddelde) verbruikstarieven over x-aantal maanden hanteren, plus bekende nieuwe (gemiddelde) tarieven 2023 hanteren voor resterende x-aantal maanden;

   • de eigen totale (gemiddelde) verbruikstarieven van gas per m3 en elektriciteit per kWh 2023 zijn onbekend; oud contract loopt gedurende het jaar 2023 af en nog geen nieuwe tarieven 2023 bekend: eigen nog lopende (gemiddelde) verbruikstarieven voor x-aantal maanden hanteren (inclusief BTW).

    Indien verbruikstarieven variabel: het gemiddelde van januari tot en met maart hanteren. Voor de resterende maanden: (gemiddelde) verbruikstarieven op basis van normrekentarieven per 1 juli 2023 voor gas per m3: € 2,00 en elektriciteit € 0,50 per kWh.

  • k)

   Peilverbruik: Voor zowel het (toekomstig) verbruik in 2023 als voor het verbruik vóór de prijsstijging (op 1 juli 2021) wordt, uitgegaan van een peilverbruik op basis van het (totale) verbruik voor gas per m3 en elektriciteit per kWh over heel 2022.

  • l)

   Peildatum voor vergelijkingsbasis: om de gestegen verbruikskosten in 2023 te kunnen vergelijken is de vergelijkingsbasis vastgesteld op 1 juli 2021.

   De peildatum: de eigen (gemiddelde) verbruikstarieven voor gas per m3 en elektriciteit per kWh op 1 juli 2021.

   Organisaties die in 2022 zijn gestart, maken gebruik van de normrekentarieven voor gas en elektriciteit per 1 juli 2021: gas € 0,86 per m3 en elektriciteit € 0,25 per kWh.

  • m)

   Meerkosten energie: de som van de verwachte, totale energie(verbruiks-)kosten voor gas en elektriciteit over de periode 1 januari tot en met 31 december 2023 – (minus) de som van de totale energie(verbruiks-)kosten voor gas en elektriciteit, gebaseerd op (gemiddelde) verbruikstarieven voor gas per m3 en elektriciteit per kWh op 1 juli 2021 en het verbruik van heel 2022.

   Alle (gemiddelde) verbruikstarieven, inclusief BTW.

  • n)

   Financiële nood: nood die is ontstaan of binnen 1 jaar dreigt te ontstaan als gevolg van onvoorziene kosten en uitgaven. Uit financiële stukken en analyse van begroting, resultaten, liquiditeitspositie en financiële verplichtingen blijkt, dat de organisatie door (hoge) onvoorziene kosten, w.o. de toegenomen energiekosten, niet meer in staat is of zal zijn om haar activiteiten uit te voeren en/of te voorzien in haar betalingsverplichtingen, onvoorziene kosten, uitgaven en/of het betalen van schulden binnen 1 jaar.

  • o)

   Energiescan - E-scan: een in te stellen onderzoek voor gebruikers-huurders van maatschappelijk vastgoed met daarin opgenomen de staat van het gebouw op het gebied van warmteverlies en elektriciteitsverbruik en daarmee samenhangend, (de oorzaak van) het hoge energieverbruik en warmteverlies, met daarin: advies van de quick-win maatregelen die passend zijn bij de status als huurder.

  • p)

   Energieadviesrapport - E-advies: een in te stellen onderzoek voor gebruikers-eigenaren van maatschappelijk vastgoed (van organisaties zoals in deze nadere regels gedefinieerd), met daarin opgenomen:

   • de staat van het gebouw op het gebied van warmteverlies en elektriciteitsverbruik en daarmee samenhangend, (de oorzaak van) het hoge energieverbruik en warmteverlies;

   • het daarbij (in huidige staat) passend energielabel;

   • de nodige verbetermaatregelen die vanuit de normeringen van de NTA 8800 voor energie labels, zullen leiden tot een eindresultaat van label G-E-F, naar minimaal label C of van C naar B-A of hoger.

  • q)

   Subsidieplafond: het maximale beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidies binnen deze nadere regels.

  • r)

   Maximaal aan te vragen/te verlenen subsidiebedrag: het maximale bedrag of percentage van de meerkosten energie, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd binnen deze nadere regels.

  • s)

   Aanvraagportaal: de digitale omgeving waar naartoe wordt geleid vanuit de website om de subsidie kan worden aangevraagd door in te loggen met E-Herkenning.

  • t)

   E-Herkenning: E-Herkenning is een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee u bij verschillende dienstverleners zoals de gemeente Alkmaar kunt inloggen.

   Om subsidie te kunnen aanvragen is minimaal E-Herkenning niveau 2+ nodig.

Artikel 2 Doel

De subsidieregeling: “Tegemoetkoming Meerkosten Energie 2023’’ beoogt maatschappelijke organisaties, werkzaam in de gemeente Alkmaar, zoals gedefinieerd in deze nadere regels, zowel met een eigen energiecontract als via servicekosten doorgerekende energiekosten, eenmalig tegemoet te komen in de gestegen kosten voor energie in 2023.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond binnen deze nadere regels ‘Tegemoetkoming Meerkosten Energie 2023’ is door de gemeenteraad bij besluit van 23 februari 2023 vastgesteld op een bedrag van € 4.5 miljoen.

 • 3.1.

  Uit dit subsidieplafond wordt eerst voor maximaal 100% subsidie verleend aan organisaties uit categorie A als bedoeld in artikel 5 verkerend of binnen 1 jaar dreigend te komen verkeren in financiële nood.

  Indien het subsidieplafond wordt overschreden met de aanvragen in categorie A, zal er een korting naar rato plaatsvinden.

 • 3.2.

  Het restant bedrag subsidieplafond wordt - na aftrek van de verleende bedragen aan categorie A - naar rato verdeeld onder aanvragers van categorie B, met een maximum van 50% per aanvraag

Artikel 4 Rechtspersoon aanvrager

Binnen deze nadere subsidieregels kunnen voor subsidie in aanmerking komen, de volgende in Alkmaar gevestigde en/of werkzame, niet-commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen:

 • Stichting;

 • Vereniging (met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid);

 • Vereniging van Eigenaren (VvE);

 • Coöperatie UA/BA.

Artikel 5 Aanvragers en -categorieën

Maatschappelijke organisaties, zijnde gebruikers-huurders en gebruikers-eigenaren van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed in Alkmaar, kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor de meerkosten van energie (gas en elektriciteit) in 2023.

 • 5.1.

  Aanvragende organisatie geeft bij de aanvraag zelf aan tot welke categorie zij zichzelf rekent als het gaat om haar financiële situatie en volgt de aanvraagstappen en vereisten die daarbij horen:

  • 5.1.A.

   Een organisatie (categorie A) die (mede) door de gestegen energiekosten in financiële nood is gekomen of binnen 1 jaar dreigt te komen, waardoor haar bestaanszekerheid in het geding komt en daarom in principe voor 100% van de meerkosten voor energie in aanmerking wenst te komen (zie artikel 1 lid 2 n).

  • 5.1.B.

   Een organisatie (categorie B) die niet in financiële nood verkeert, maar wel behoorlijke (onvoorziene) meerkosten voor energie heeft en daarin voor maximaal 50% van de meerkosten wenst te worden gecompenseerd.

Voor beide categorieën geldt dat subsidie kan worden aangevraagd door zowel organisaties met een eigen energiecontract, als door organisaties aan wie de energielasten via servicekosten worden doorbelast.

Artikel 6 Aanvraagtermijn en aanvraagprocedure

 • 6.1. Alle aanvragen worden ingediend in de periode van 17 april 2023 tot en met 30 juni 2023.

 • 6.2. Om subsidie meerkosten energie aan te kunnen vragen, dient te worden ingelogd op het aanvraagportaal van het door het college beschikbaar gestelde digitale kanaal. Aanvragen kan met E-Herkenning 2+ of hoger.

Artikel 7 Aanvraagcriteria

 • 7.1. SBI-Codelijst

 • 7.1.1 De SBI-code van de organisatie staat op de SBI-Codelijst en de organisatie heeft geen commerciële doelen en activiteiten en haar rechtsvorm staat genoemd in deze nadere regels.

 • 7.1.1.1. Een organisatie die niet op de SBI-Codelijst staat of moet kunnen aantonen dat zij, vanwege de aard van haar doelstellingen en activiteiten, wel in aanmerking zou moeten komen voor een subsidie voor de meerkosten van energie. Dit geldt ook voor een organisatie wiens SBI-code wel voorkomt op de SBI-codelijst, maar haar rechtsvorm niet staat opgenomen in deze nadere regels. Een motiverend verzoek (hardheidsclausule) worden ingediend tot toelating. Alleen met verkregen goedkeuring kan de aanvraag, met het uploaden van het bewijs daarvan, alsnog worden gedaan.

 • 7.2. Aan te leveren stukken bepaling meerkosten energie

 • 7.2.1. Aanvragende organisaties met een eigen energiecontract dienen bij hun aanvraag de volgende stukken in:

  • Energiecontract van 2021 en 2022;

  • Energie jaarafrekening 2021 en 20221, waarop de tarieven van 1 juli 2021 af te lezen zijn;

  • Laatste jaarafrekening (voor vaststellen van het verbruik);

  • Energie jaarafrekening 2019: alleen indien het totale verbruik van 2022 (aantoonbaar nog) niet kan worden vastgesteld omdat de jaarafrekening 2022 nog niet aanwezig is, dan is het toegestaan het totale verbruik van 2019 als uitgangspunt te nemen;

  • Organisaties die in 2022 zijn gestart: energiecontract en jaarafrekening van 20222.

  • Indien aanwezig:

   • Een energiecontract 2023, dat kan voor heel 2023 zijn of voor een deel daarvan.

   • Een maandafrekening 2023 waarop de tarieven, het (totale) verbruik en de (geschatte) (gemiddelde) maandelijkse verbruikskosten, inclusief BTW, voor gas en elektriciteit af te lezen zijn.

 • 7.2.2. Aanvragende organisaties met een servicecontract waarin de energiekosten worden doorgerekend:

  • Servicecontract 2021, 2022 en 2023.

  • Bewijs waarin aantoonbaar wordt gemaakt dat de huurprijs of de kosten van het servicecontract zijn gestegen als gevolg de gestegen energiekosten (van de verhuurder).

 • 7.3. Hogere vs. lagere energiekosten

 • Voor maatschappelijke organisaties die voldoen aan de definitie in artikel 1, lid 2 e en f of g, hierna te noemen organisaties, gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de meerkosten energie 2023:

 • 7.3.1. Er sprake is van hogere (verwachte) energieverbruikskosten in 2023, ten opzichte van 1 juli 2021 (peildatum), gebaseerd op het jaarverbruik van 2022 (peilverbruik). De kosten voor energie (gas en elektriciteit) in 2023, zijn samen hoger dan de energiekosten die zijn berekend op basis van tarieven op de peildatum van 1 juli 2021 en het verbruik van 2022 (of van 2019 indien het verbruik over 2022 nog niet kan worden vastgesteld).

 • 7.3.1.1. De basis/vergelijking voor energieverbruikskosten wordt vastgesteld op basis van:

  • het eigen (totale) jaarverbruik 2022;

  • periode 12 maanden;

  • de eigen geldende (gemiddelde) verbruikstarieven per 1 juli 2021, inclusief BTW;

  • de normrekentarieven per 1 juli 2021 zoals genoemd in artikel 1 lid 2 l, indien de organisatie is gestart in 2022.

 • 7.4. Rekenvarianten energiecontractsituaties

 • 7.4.1. Indien energiecontract in heel 2023 loopt

 • Is er een doorlopend contract in heel 2023, dan is nodig voor de berekening van de meerkosten energie 2023:

  • het (totale) jaarverbruik 2022 van gas in m3 en elektriciteit in kWh;

  • het totale jaarverbruik van 2019; alleen als u het totale verbruik van 2022 (aantoonbaar nog) niet kunt vaststellen omdat de jaarafrekening 2022 nog niet aanwezig is;

  • aantal maanden, 12;

  • het eigen verbruikstarief van gas per m3 en elektriciteit per kWh inclusief BTW (indien nieuwe tarieven variabel zijn, het gemiddelde van januari tot en met maart);

  • Indien sprake is van teruglevering elektriciteit:

   • het totaal aan kWh teruggeleverde elektriciteit in 2022;

   • het x-aantal maanden waarin elektriciteit is teruggeleverd;

   • het (gemiddelde) tarief voor teruglevering, inclusief BTW.

 • 7.4.2. Indien oud contract nog geldig voor een periode en afloopt in de loop van 2023

 • Is er een nog lopend (oud) contract dat afloopt in de loop van 2023, dan is nodig voor de berekening van de meerkosten energie 2023:

  • het (totale) jaarverbruik van 2022;

  • het totale jaarverbruik van 2019; alleen als u het totale verbruik van 2022 (aantoonbaar nog) niet kunt vaststellen omdat de jaarafrekening 2022 nog niet aanwezig is;

  • het aantal maanden, waarin het oude contract nog geldig is in 2023;

  • het aantal maanden waarin het nieuwe contract 2023 geldig is/zal zijn;

  • het eigen oude/nog lopende (gemiddelde) verbruikstarief van gas per m3 en elektriciteit per kWh;

  • het eigen nieuwe verbruikstarief van gas per m3 en elektriciteit per kWh (indien nieuwe tarieven variabel zijn, het gemiddelde van januari tot en met maart);

  • de normrekentarieven per 1 juli 2023 zoals genoemd in artikel 1 lid 2 j.

  • Indien sprake is van teruglevering elektriciteit:

   • het totaal aan kWh teruggeleverde elektriciteit in 2022;

   • het x-aantal maanden waarin elektriciteit is teruggeleverd;

   • het (gemiddelde) tarief voor teruglevering, inclusief BTW.

 • 7.4.3. Organisaties met een servicecontract

 • Voor organisaties met een servicecontract waarin de kosten voor energie worden doorgerekend, geldt het volgende:

  • vul het verschilbedrag in: Servicekosten 2023 - servicekosten 2021;

  • bent u gestart in 2022: het verschil tussen de servicekosten 2023 en 2022.

 • 7.5. Energiescan of Energieadviesrapport

 • Om de energiekosten te beheersen stimuleert gemeente Alkmaar organisaties om te investeren in energiebesparings- en verduurzamingmaatregelen. Voor aanvragen bij de subsidieregeling voor deze maatregelen is een energiescan (E-scan) of energieadvies (E-advies) nodig.

 • 7.5.1. Om het proces te versnellen wordt aan organisaties die nog geen E-scan/E-Advies hebben, de mogelijkheid geboden om binnen deze regeling voor meerkosten energie, ook subsidie aan te vragen voor de kosten van een energiescan (E-scan) of energieadvies (E-advies).

 • 7.5.2. Organisaties die al een E-Scan of E-Advies hebben, uploaden deze bij de aanvraag.

Artikel 8 Toetsing

 • 8.1. Organisaties categorie A

 • Organisaties behorend tot categorie A, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 2 n en beschreven in artikel 5.1.A, verkerend in financiële nood of binnen 1 jaar dreigen te zullen verkeren, dienen de volgende aanvullende stukken in:

  • Jaarrekening 2021 en 20223;

  • Begroting 2022 en realisatie;

  • Begroting 2023;

  • Van 2021 en 2022: Bankafschrift met daarop de beginstand per 1 januari en eindstand 31 december.

  • Optioneel - wenselijk: Liquiditeitsprognose of bewijs naar eigen inzicht over de financiële situatie, bijvoorbeeld: Inzicht in de onvoorziene kosten, uitgaven en financiële verplichtingen (2022/2023).

 • 8.2. Organisaties categorie B

 • Organisaties behorend tot categorie B zoals en beschreven in artikel 5.1.B, kunnen volstaan met indiening van bewijsstukken voor het bepalen van de meerkosten energie 2023 (zie art 7).

 • 8.3. Afwijking van artikel 17 lid 4 Algemene Subsidieverordening Alkmaar

 • Het college van gemeente Alkmaar besluit bij deze nadere regels af te wijken van artikel 17, lid 4 van de ASV 2019 en niet zal toetsten of organisaties beschikken over een algemene reserve om in aanmerking te kunnen komen voor (een volledige of gedeeltelijke) tegemoetkoming in de meerkosten voor energie in 2023.

Artikel 9 Subsidiebedrag

Categorie A

 • 9.1.

  Organisaties die vallen onder categorie A, kunnen eenmalig, subsidie aanvragen voor hun meerkosten aan energie in 2023. Deze organisaties kunnen voor maximaal 100% van de meerkosten voor energie in aanmerking komen en indien van toepassing, worden de kosten van een E-Scan/E-advies volledig vergoed, tot een maximum van €1.500. Zie ook artikel 3.1.

  Indien het subsidieplafond zal (dreigt te) worden overschreden met het totaal aanvraagbedrag in deze categorie, zullen de subsidiebedragen naar rato worden verdeeld.

Categorie B

 • 9.2.

  Organisaties behorende tot categorie B kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor maximaal 50% van de meerkosten aan energie in 2023. Het restant subsidieplafond na toekenning van categorie A, wordt naar rato verdeeld onder aanvragers in categorie B. Indien van toepassing, komen ook de kosten van een E-Scan/E-advies in aanmerking voor subsidie, met een maximum €1.500 per organisatie. Zie ook artikel 3.2.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Het college kan de subsidie weigeren indien (zie ook artikel 7):

 • 10.1

  Indien niet is voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels.

 • 10.2.

  De organisatie niet staat op de SBI-Codelijst, zoals gepubliceerd op de website en naar verwezen bij de aanvraag, of heeft commerciële, doelstellingen en/of activiteiten en de rechtsvorm staat niet in artikel 4 van deze nadere regels genoemd.

 • 10.3.

  Het vastgoed waarvoor de meerkosten van energie zoals gesteld in deze nadere regels, niet wordt gebruikt door, dan wel niet middels verhuur in gebruik is gesteld voor, maatschappelijke organisaties zoals gedefinieerd in deze nadere regels.

 • 10.4.

  Niet aannemelijk is gemaakt dat de energieverbruikskosten in 2023 hoger zijn dan die van het vergelijkende peiljaar 2021 en gebaseerd op het verbruik van 2021.

 • 10.5.

  Niet aannemelijk is gemaakt dat de gevraagde subsidie past binnen de categorie en nader gestelde doelgroep-profielen zoals beschreven in artikel 5.1.A en 5.1.B.

 • 10.6.

  Het aanvraagbedrag is hoger dan het maximaal toegestane subsidie aanvraagbedrag of percentage voor de berekende meerkosten, passend bij categorie A of B.

 • 10.7.

  De aanvraag niet volledig is ingediend binnen de aanvraagperiode van 17 april tot en met 30 juni 2023.

Artikel 11 Beslistermijn

Met toepassing van artikel 8 lid 4 ASV 2019 beslist het college uiterlijk binnen 13 weken nadat de indieningstermijn zoals bedoeld in artikel 6.1 is verstreken, of een aanvraag om een subsidie in deze nadere regels wordt verleend of geweigerd. In bijzondere gevallen kan het college hiervan afwijken. Het college kan de genoemde termijn verlengen met 4 weken.

Artikel 12 Verantwoording en vaststelling

 • 12.1. Met toepassing van artikel 16. lid 3 ASV worden:

  • a.

   subsidies voor de kosten van een energiescan of energieadviesrapport, meteen vastgesteld, ook al is het totaal subsidiebedrag - inclusief meerkosten energie - hoger dan € 5000.

  • b.

   subsidies voor meerkosten energie, waarbij de stijging van de energiekosten lager zijn dan 400%, worden meteen vastgesteld.

 • 12.2. Met toepassing van artikel 14 lid 3 en 15 lid 3 van de ASV geldt bij subsidies voor meerkosten energie, waarbij de stijging van de energiekosten hoger is dan 400%:

 • 12.2.1. de plicht tot verantwoording en het verzoek tot vaststelling wordt gedaan vanaf 1 januari, doch uiterlijk op 30 april 2024, waarbij het volgende wordt aangeleverd::

  • een inhoudelijk verslag met daarin het verloop van de meerkosten aan energie uit het verkregen subsidiebedrag;

  • een financieel overzicht van de betaalde meerkosten voor energie in 2023: de energie(voorschot- of af-)rekeningen over 2023 en maandelijkse bankafschrijvingen over heel 2023.

 • 12.2.2. het verzoek tot vaststelling van de verleende subsidie voor meerkosten energie geschiedt apart van het vaststellingstellingsverzoek van eventueel andere, door gemeente Alkmaar verleende (eenmalige of reguliere) subsidies;

 • 12.2.3. subsidies voor meerkosten energie worden niet opgeteld bij dat van andere door gemeente Alkmaar verleende (eenmalige of reguliere) subsidies.

Artikel 13 Verklaring

Organisaties aan wie subsidie is verleend kan gevraagd worden om deel te nemen aan steekproefsgewijs onderzoek naar de besteding van de uit subsidie verkregen middelden voor de meerkosten energie. Aanvrager verklaart zich akkoord mee te zullen werken aan een eventueel onderzoek.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan deze nadere regels - met uitzondering van de artikelen 2, 3, 6.1, 6.2 en 10.4 - in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 15 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 15.1. Deze nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad. Indien publicatie na 17 april 2023 plaats vindt, werken de nadere regels terug tot en met 17 april 2023.

 • 15.1. Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór de sluitingsdatum zijn ontvangen door gemeente Alkmaar en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen (eventueel ook voor volgende stappen in het subsidietraject).

 • 15.2. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling “Meerkosten Energie 2023”.

Ondertekening

Alkmaar, 4 april 2023

Het college van burgemeester en Wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten,

burgemeester

dhr. R.M. Reus,

gemeentesecretaris.

Bijlage 3 SBI-codes Subsidieregelingen Bestemmingsreserve Energie Alkmaar

Uitleg

Deze SBI-codelijst heeft als primair doel, te komen tot een afbakening van de doelgroepen van de twee Alkmaarse subsidieregelingen:

 • Subsidieregeling Meerkosten Energiekosten 2023;

 • Subsidieregeling Energiebesparende- en Verduurzamingsmaatregelen.

De SBI-codelijst geldt voor alle categorieën aanvragers van de subsidie meerkosten energie:

 • huurder-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten;

 • eigenaar-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten;

 • met als aanvullende criteria: niet-commercieel met maatschappelijke en/of social impact doelen en/of activiteiten.

De SBI-codelijst geldt voor alle categorieën aanvragers van de subsidie energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen:

 • huurder-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten; alleen relevant voor subsidies van maatregelen die niet ingrijpen op het vastgoed (zoals het vervangen van conventionele lampen met ledlampen);

 • eigenaar/beheerder-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten, die gerechtigd of gemachtigd zijn om maatregelen te treffen die ingrijpen op het vastgoed (verbouwingen ten behoeve van isolatiemaatregelen);

 • niet-commercieel verhuurder van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed en/of binnen- en buitenruimtes aan maatschappelijke organisaties;

 • met als aanvullende criteria: niet-commercieel met maatschappelijke en/of social impact doelen en/of activiteiten, of niet-commercieel en verhurend aan organisaties met maatschappelijke en/of social impact doelen.

A: In aanmerking komende SBI-codes uit de welzijnssector

Code

Type

Omschrijving

88993 

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Lokaal welzijnswerk Deze klasse omvat:

 • organisatie op lokaal niveau van sociale, culturele, vormende of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn, met specifieke aandacht voor individuen en groepen die in sociaal of maatschappelijk isolement verkeren. Het doel is bevordering van participatie en zelfredzaamheid;

 • buurtbeheer: bevorderen van leefbaarheid in een buurt door onderhoud en schoonhouden van openbare ruimtes en toezicht;

 • instellingen voor welzijnswerk waarin een combinatie van ten minste twee van de volgende activiteiten voorkomt: sociaal-cultureel werk, kinderopvang, welzijn ouderen, algemeen maatschappelijk werk. Geen van de onderscheiden activiteiten mag meer dan 70 % van de exploitatiekosten uitmaken;

 • opbouwwerk, clubhuiswerk, buurtwerk, jongerenwerk, scouting, speeltuinwerk etc.

88999

Idem

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen (en samenwerkingsorganen) op het gebied van welzijn.

Deze klasse omvat:

 • zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding: in georganiseerd verband omgaan met gemeenschappelijke medische, psychische of sociale problemen waarmee men zelf of als ouder/verzorger geconfronteerd wordt, zoals via zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen e.d.;

 • gemeenschapshuizen, buurthuizen: dagelijks beheer voeren over accommodaties die voornamelijk worden gebruikt voor het uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten. Hierbij wordt geen directe verantwoordelijkheid gedragen voor de inhoud van de activiteiten waaraan onderdak wordt geboden;

 • overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk;

 • voorlichting en advisering over, coördinatie en begeleiding van activiteiten op het gebied van welzijnswerk zonder zelf welzijnswerk uit te voeren. - fondsen ten behoeve van individuen en instellingen op het gebied van welzijn; - verstrekken van advies en informatie of eerste opvang (lichte psychosociale hulp) bij vragen of problemen op maatschappelijk en juridisch gebied zoals slachtofferhulp, telefonische hulpdiensten; - Sociaal wijkteam (ondersteuning); - het verzorgen van personenalarmsystemen met meldcentrale; - ombudslieden-, mannen; - bemiddeling schuldsanering, budget coaching, bemiddeling thuiszorg; - mentoren, patiënten vertrouwenspersonen; - anonieme alcoholisten (AA-)organisaties; - bemiddelen en belangenbehartiging van vrijwilligers in de welzijnszorg; - gastouderbureaus (bemiddeling); - advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; - geven van advies aan en begeleiden van aanstaande emigranten; - geven van voorlichting aan consumenten en huishoudens over voeding en voedingsgewoontes, gezinsbudgetten e.d.;

 • voedsel- en kledingbanken;

 • het organiseren van recreatie, verbeteren van de leefomgeving etc. voor personen die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard.

Specifiek aandacht voor o.a.

exploitatie van gemeenschaps- en dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen, voedsel- en kleding banken

9499

Idem

Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs

Deze klasse omvat: 94991 Gezelligheidsverenigingen 94992 Hobbyclubs 94993 Steunfondsen (geen steunfondsen op het gebied van welzijnszorg) 94994 Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering 94995 Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg) 94996 Overige ideële organisaties (rest) 94997 Overige belangenbehartiging (rest)

B: In aanmerking komende SBI-codes uit de kunst-, cultuur- en culturele sector

Code

Type

Omschrijving

8552 

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Cultureel onderwijs Deze klasse omvat: - geven van onderwijs op het gebied van dans aan niet-professionele beoefenaars; - zelfstandige dansleraren; - geven van onderwijs op het gebied van kunst en muziek aan niet-professionele beoefenaars; - geven van onderwijs op het gebied van ballet aan niet-professionele beoefenaars; - geven van cursussen op het gebied van creatieve handvaardigheden zoals bloemschikken, textiele handwerken, schilderen e.d. aan niet-professionele beoefenaars.

85521

Idem

Dansscholen Deze klasse omvat: - geven van onderwijs op het gebied van dans aan niet-professionele beoefenaars; - zelfstandige dansleraren. Deze klasse omvat niet: - geven van onderwijs op het gebied van dans en ballet als beroepsonderwijs

85522

Idem

Kunstzinnige vorming van amateurs Deze klasse omvat: - geven van onderwijs op het gebied van kunst en muziek aan niet-professionele beoefenaars; - geven van onderwijs op het gebied van ballet aan niet-professionele beoefenaars; - geven van cursussen op het gebied van creatieve handvaardigheden zoals bloemschikken, textiele handwerken, schilderen e.d. aan niet-professionele beoefenaars.

90041

Idem

Theaters en schouwburgen

Deze klasse omvat: - dagelijks beheer voeren over eigen accommodaties of accommodaties van derden welke specifiek worden gebruikt voor voorstellingen van podiumkunsten zoals theaters, schouwburgen, concertgebouwen e.d.

91041

Idem

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen Deze klasse omvat: - verzamelen, verzorgen en tentoonstellen van levende planten en dieren; - exploitatie van kinderboerderijen en schooltuinen

94911

Idem

Religieuze organisaties

Al dan niet in een monumentaal pand Deze klasse omvat: - belijden van en de bezinning op een religie (gekenmerkt door het geloof in een personificatie van een hogere macht) en het uitdragen van de religie buiten de eigen gemeenschap. Dit vindt plaats in en vanuit kerken, synagogen, tempels en moskeeën of andere plaatsen: w.o. kerk- en geloofsgenootschappen; w.o. predikanten, geestelijken.

 

Zorginstellingen – Niet ziekenhuis

87.20

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

87.30

Idem

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

87.30.1

Idem

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

87.30.2

Idem

Verzorgingshuizen

87.90

Idem

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

87.90.1

Idem

Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

87.90.2

Idem

Maatschappelijk opvang met overnachting

88.10

Idem

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

88.10.1

Idem

Thuiszorg

88.10.2

Idem

Welzijnswerk voor ouderen

88.10.3

Idem

Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

88.99

Idem

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk

88.99.1

Idem

Ambulante jeugdzorg

88.99.2

Idem

Maatschappelijk werk

88.99.9

Idem

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

C: In aanmerking komende SBI-codes uit de sport- en recreatiesector

9311

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Sportaccommodaties, binnen deze klasse relevant voor de subsidieregelingen omvat o.a.:

93112 Sporthallen en -zalen, in gebruik van verenigingen met een eigen energienota of doorberekende energiekosten (servicekosten). Met uitzondering van Alkmaar Sport zelf.

93113 Sportvelden, in gebruik van verenigingen met een eigen energienota of doorberekende energiekosten (servicekosten). Met uitzondering van Alkmaar Sport zelf

93119 Overige sportaccommodaties

Zwembaden en Alkmaar Sport vallen buiten deze energie subsidieregelingen; vallen binnen de gemeente begroting en/of Rijksregelingen.

 

Idem

Sport Overig 9312 Buitensport 9314 Binnensport 9315 Watersport - 93127 Auto- en motorsport - 9319 Overige sportactiviteiten

79.90

Idem

VVV- en Toerisme Kantoren

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus Deze klasse omvat: - VVV en (aantoonbaar niet commerciële) toerisme bureaus/organisaties

D: In aanmerking komende SBI-codes overige niet-commerciële maatschappelijke organisaties

88.91

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (voorschoolse opvang) 8891 Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk:

De klasse omvat: Kinderopvang Deze klasse omvat: - het verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. De volgende vormen van kinderopvang worden onderscheiden: -dagopvang: opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder; -buitenschoolse opvang: opvang voor schoolgaande kinderen. Het kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder; -tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen.

90.01.1

Idem

Beoefening van podiumkunst

90.01.2

Idem

Producenten van podiumkunst

90.01.3

Idem

Circus en variété

90.02

Idem

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.03

Idem

Schrijven en overige scheppende kunst

91.01

Idem

Culturele uitleencentra en openbare archieven

91.01.1

Idem

Openbare bibliotheken

91.01.2

Idem

Kunstuitleencentra

91.01.9

Idem

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

91.02.1

Idem

Musea

91.02.2

Idem

Kunstgalerieën en –expositieruimten

91.03

Idem

Monumentenzorg - Wordt wel in de SBI-codelijst opgenomen. Dus ook voor kerken in monumentale gebouwen

91.04

Idem

Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud

91.04.1

Idem

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen

91.04.2

Idem

Natuurbehoud

94.91.1

Idem

Religieuze organisaties

94.91.9

Idem

Overige levensbeschouwelijke organisaties

94.92

Idem

Politieke organisaties

Dit is een publicatie van: Gemeente Alkmaar

Datum: 4 april 2023

 Contact: Subsidies energie, voor organisaties

Publicatienummer:  


Noot
1

Indien eindafrekening 2022 al is verkregen. Indien het totale verbruik van 2022 (aantoonbaar nog) niet kan worden vastgesteld omdat de jaarafrekening 2022 nog niet is ontvangen, dan is het toegestaan het totale verbruik van 2019 als uitgangspunt te nemen.

Noot
2

Idem

Noot
3

Of prognose/concept 2022, indien nog niet gereed.