Reglement, regelende de taak, samenstelling en de benoeming van de leden van de marktcommissie

Geldend van 15-04-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement, regelende de taak, samenstelling en de benoeming van de leden van de marktcommissie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 1, sub k van de Marktverordening 2009;

Overwegende, dat het wenselijk is een marktcommissie in te stellen,

B e s l u i t e n:

 • I.

  Tot het instellen van een marktcommissie, die tot taak heeft het college van burgemeester en wethouders te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de IJsselsteinse warenmarkt.

 • II.

  De volgende regels vast te stellen inzake de taak, de samenstelling en de benoeming van de leden van de marktcommissie.

Artikel 1. Taakomschrijving

 • 1. De marktcommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden met betrekking tot warenmarkt in de Utrechtsestraat, de Benschopperstraat en de Overtoom in de gemeente IJsselstein. Daartoe behoren in ieder geval adviezen over:

  • a.

   de instelling, wijziging of opheffing van de markt;

  • b.

   de vaststelling, wijziging of intrekking van de marktverordening; de daaruit voortvloeiende nadere regels (het marktreglement) en de verordening marktgelden;

  • c.

   de toewijzing van standplaatsen.

 • 2. Voorts tracht zij een juiste wijze van functioneren van de warenmarkt(en) te bevorderen.

Artikel 2. Samenstelling marktcommissie

De marktcommissie bestaat uit acht leden en kent de volgende samenstelling:

 • -

  Wethouder/ portefeuillehouder: voorzitter

 • -

  Ambtelijk medewerker: secretaris

 • -

  Marktmeester

 • -

  Vertegenwoordiger Centrale Vakvereniging Ambulante Handel

 • -

  Vertegenwoordiger ondernemersvereniging De Baronie

 • -

  Drie marktkooplieden die gedurende minimaal twee jaren een vaste standplaats innemen op de IJsselsteinse warenmarkt

Artikel 3. Benoeming en herkiesbaarheid leden marktcommissie

 • 1. De marktkooplieden, de vertegenwoordiger van de ambulante handel en de vertegenwoordiger van winkeliersvereniging Baronie, allen als bedoeld in artikel 2, worden telkens voor de tijd van ten hoogste vier jaren benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De marktkooplieden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kunnen zich na de in het eerste lid genoemde periode eenmaal voor een aansluitende periode van vier jaar opnieuw herkiesbaar stellen en vervolgens benoemd worden. Hiervoor geldt een rooster van aftreden.

 • 3. De marktcommissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4. Degene die benoemd wordt ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens naam hij is benoemd had moeten aftreden.

 • 5. Voorts geldt voor de marktkooplieden in de marktcommissie de eisen dat zij minimaal op 1 andere markt standplaats hebben.

 • 6. Samen vertegenwoordigen zij minimaal 1 food en 1 non-food standplaats en minimaal 1 kraam en 1 markavan .

Artikel 4. Vergaderingen van de marktcommissie

De marktcommissie vergadert ten minste twee maal per jaar.

Artikel 5. Openbaarheid vergaderingen

De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden, behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 86, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 6. Notulen van de vergadering

 • 1. De secretaris van de commissie zorgt voor de notulen van de vergaderingen van de marktcommissie.

 • 2. De secretaris draagt er tevens zorg voor dat de notulen ter kennisname aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking er van. Het voordien geldende reglement komt daarmee te vervallen.

Artikel 8. Nadere regels

Het college kan ten allen tijde ontheffing verlenen van het bepaalde in dit reglement.

Artikel 9. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Marktcommissie”.

Ondertekening

IJsselstein, 3 november 2009

Burgemeester en wethouders van IJsselstein,

de secretaris,

J. van Delden

de burgemeester,

Drs. P.C. van den Brink