Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling noodsteun energiekosten Delftse maatschappelijke organisaties 2022

Geldend van 19-04-2023 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling noodsteun energiekosten Delftse maatschappelijke organisaties 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Delft;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Delft 2022 (hierna ASV);

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies die betrekking hebben op kosten ter bestrijding van de gevolgen van hoge energielasten;

Besluit de Subsidieregeling noodsteun energiekosten maatschappelijke organisaties 2023 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Toegenomen energiekosten: de totale energiekosten voor gas en elektriciteit die de aanvrager extra heeft betaald in het kalenderjaar 2022 ten opzichte van het kalenderjaar 2021;

 • b.

  Maatschappelijke organisatie: rechtspersoon zonder winstoogmerk die is gevestigd in Delft en op basis van statuten als kernactiviteit heeft het organiseren van publieksactiviteiten op de terreinen die staan omschreven in artikel 4.

 • c.

  Weerstandsvermogen: het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen, minus materiële vaste activa en door de gemeente akkoord bevonden bestemmingsreserves voor onderhoud gebouwen en vervanging van bedrijfsmiddelen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in deze subsidieregeling bedoelde activiteiten.

 • 2. De subsidie is een aanvulling op de noodmaatregelen die door het Rijk worden genomen.

Artikel 3. Doel

Het doel van de subsidieregeling is om door middel van het verstrekken van een eenmalige subsidie te voorkomen dat maatschappelijke organisaties in de toekomst hun activiteiten mogelijk geheel of gedeeltelijk moeten beëindigen, als gevolg van de toegenomen energiekosten in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties waar publieksactiviteiten een cruciale betekenis hebben voor de maatschappelijke en publieke economische infrastructuur van Delft op het terrein van cultuur, erfgoed, sport, scouting, kinderboerderijen, dierenopvang, verhuur van ruimten ten behoeve van recreatieve en culturele activiteiten, buurthuizen en sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers. In de leden 2 tot en met 6 worden per subdoelgroep aanvullende eisen gesteld.

 • 2. Voor de maatschappelijke voorziening kinderboerderijen en dierenopvang gelden de volgende eisen:

  • a.

   aanwezigheid van dieren; en

  • b.

   de voorziening heeft een publiek en/of maatschappelijk karakter.

 • 3. Voor culturele organisaties gelden de volgende eisen:

  • a.

   leveren een belangrijke bijdrage aan de doelen en ambities zoals genoemd in het lopende beleidskader cultuur en/of;

  • b.

   zijn van essentieel belang om Delft als toeristische trekpleister te versterken en/of;

  • c.

   houden het culturele Erfgoed van Delft in stand.

 • 4. Voor publieksactiviteiten op het terrein van sport, recreatie, scouting en buurthuizen gelden de volgende eisen:

  • a.

   de aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is feitelijk gevestigd in Delft;

  • b.

   de aanvrager is aangesloten bij een koepelorganisatie (indien mogelijk); bijvoorbeeld een sportvereniging is lid van een sportbond die aangesloten is bij sportkoepel NOC*NSF en een scoutingorganisatie is aangesloten bij Scouting Nederland;

  • c.

   de aanvrager is geen studentenvereniging.

  • d.

   Voor een sportstichting die de exploitatie en/of beheer van een sportaccommodatie verzorgd, geldt dat het staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is gevestigd in Delft.

 • 5. Voor sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers gelden de volgende eisen:

  • a.

   de organisatie draagt op een actieve en ondernemende wijze bij aan de gemeentelijke sociale en duurzame doelen;

  • b.

   in de afgelopen 3 jaar heeft de organisatie een subsidie ontvangen van de gemeente Delft en / of;

  • c.

   de organisatie heeft een ANBI-status en / of staat vermeld op de MAEX.nl (Delft).

 • 6. Subsidie wordt uitsluitend verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.

 • 7. Het college kan gemotiveerd afwijken van lid 6.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 8 ASV wordt een aanvraag ingediend uiterlijk op 31 mei 2023.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 3. In afwijking van artikel 7 ASV worden de volgende gegevens overlegd: documenten waaruit de volgende informatie blijkt:

  • a.

   Energiecontract

  • b.

   Eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de locatie(s) waar de eindafrekeningen betrekking op hebben;

  • c.

   eindafrekening energiekosten van de organisatie in het jaar 2021 en eindafrekening energiekosten 2022;

  • d.

   toelichting op en specificatie van de huidige en toekomstige consequenties van de extra kosten in 2022 als gevolg van de hogere energielasten voor het kunnen voortzetten van activiteiten;

  • e.

   overzicht van reeds ontvangen steunmaatregelen n.a.v. de hogere energielasten;

  • f.

   overzicht van en toelichting op de getroffen maatregelen om de continuïteitspositie te verbeteren;

  • g.

   overzicht van genomen maatregelen om het energieverbruik te reduceren;

  • h.

   liquiditeitsprognose over 2023;

  • i.

   actuele stand weerstandsvermogen op 31 december 2022;

  • j.

   de balans per 31 december 2022;

  • k.

   de winst en verliesrekening over 2022

 • 4. Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 6. Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie wordt berekend door 85% van de toegenomen energiekosten van 2022 ten opzichte van 2021 te nemen, verminderd met reeds ontvangen steunmaatregelingen / vergoedingen voor hogere energielasten vanuit andere regelingen. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag van het weerstandsvermogen dat hoger is dan 10% van de jaarlijkse inkomsten (per jaar).

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 10 van de ASV wordt de subsidieverstrekking door het college geweigerd als:

  • a.

   de aanvraag geen directe relatie heeft met de toegenomen energiekosten in 2022;

  • b.

   de aanvraag activiteiten omvat met een commercieel oogmerk;

  • c.

   de aanvraag een periodieke (meer)jaarlijkse en/of “normale” eenmalige subsidie betreft;

  • d.

   de reguliere activiteiten van de aanvrager niet dienen tot het bereiken van één of meer van de volgende doelstellingen: bescherming van de sociaal maatschappelijke infrastructuur op het gebied van vrijetijdsbesteding, beperking van economische schade en ondersteuning van de zelfredzaamheid van inwoners;

  • e.

   de aanvrager niet voorafgaand aan de aanvraag een beroep heeft gedaan op andere steunmaatregelen waarvoor hij of zij in aanmerking komt.

Artikel 8. Wijze van verstrekking en vaststelling subsidie

 • 1. Subsidies worden in afwijking van de artikelen 18, 19 en 20 van de ASV door het college tegelijk verleend en vastgesteld.

 • 2. Het college kan op basis van een te trekken steekproef bepalen dat een subsidieontvanger een nadere verantwoording moet indienen.

Artikel 10. Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond vast op € 500.000,-.

 • 2. De subsidie wordt verdeeld op basis van wie het eerst komt die het eerst maalt. Indien het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, wordt de subsidie verstrekt aan de organisaties die de subsidie als eerste hebben aangevraagd, totdat het budget is uitgeput.

 • 3. Als het subsidieplafond bijna is bereikt en het te verlenen subsidiebedrag niet toereikend is om de gevraagde subsidie te verlenen, dan wordt het resterende bedrag verleend, mits het resterende subsidiebedrag minstens € 250,- bedraagt.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Door het college kan van de artikelen in deze subsidieregeling worden afgeweken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger, gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling noodsteun energiekosten maatschappelijke organisaties 2022”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 3. De regeling geldt tot en met 31 december 2023.

Ondertekening