Besluit aanwijzing medewerkers Regionaal Expertteam Jeugd

Geldend van 15-04-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing medewerkers Regionaal Expertteam Jeugd

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

 • gezien artikel 5 lid 2 VI a onder 4 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek over de uitvoering van alle gemeentelijke taken als bedoeld in de Leerplichtwet 1969,

 • gelet op de artikelen 5 onder a en 7 van de Leerplichtwet 1969,

 • overwegende dat de Regio Gooi en Vechtstreek beschikt over een Regionaal Expertteam Jeugd waarin artsen, pedagogen en psychologen werkzaam zijn met expertise op het gebied van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische en lichamelijke problemen en stoornissen,

 • dat de arts (niet zijnde de behandelend arts), pedagoog of psycholoog door ons dient te zijn aangewezen om een verklaring af te geven of te weigeren als bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 waarin staat dat een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet 1969 slechts kan worden gedaan indien een jongere niet geschikt wordt geacht om tot een school of instelling te worden toegelaten.

Besluit

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1. Aan te wijzen als medewerker als bedoeld artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 als er een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet 1969 wordt gedaan:

  • a.

   De medewerkers die zijn aangenomen in vaste of tijdelijke dienst bij de Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek), Regionaal Expertteam Jeugd.

  • b.

   De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers die werkzaam zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek), Regionaal Expertteam Jeugd.

 • 2. De medewerkers als bedoeld in het eerste lid zijn aangewezen om een verklaring als bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 af te geven of te weigeren en om onderzoek te doen dat nodig is om te komen tot het afgeven of weigeren van een verklaring.

Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens

 • 1. Ten behoeve van de onder artikel 1 genoemde taken verwerkt het Regionaal Expertteam Jeugd persoonsgegevens van jongeren of hun ouders, uitsluitend voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor deze taken. Ten aanzien van jongeren worden ook gezondheidsgegevens verwerkt.

 • 2. De Regio Gooi en Vechtstreek is verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

 • 3. Het Regionaal Expertteam Jeugd verwerkt de onder lid 1 bedoelde persoonsgegevens uitsluitend voor de in artikel 1 genoemde taken. Verdere verwerking voor andere taken van de Regio Gooi en Vechtstreek is niet toegestaan.

 • 4. De medewerkers van het Regionaal Expertteam Jeugd zijn, voor zover niet reeds op grond van hun beroep, verplicht tot geheimhouding van alle feiten en omstandigheden en persoonsgegevens van de jeugdigen en hun ouders waar zij bij de uitvoering van de aangewezen taken kennis van krijgen.

Artikel 3 Onafhankelijkheid

De in artikel 1 bedoelde medewerkers dienen de functie van een (niet behandelend) arts of een academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog te vervullen.

Artikel 4 Intrekking

Alle eerdere genomen aanwijzingsbesluiten waarbij medewerkers van het Consultatie en Advies team zijn belast met het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969, worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1. Dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Bekendmaking vindt plaats door publicatie van dit aanwijzingsbesluit in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in de parafencyclus van 31 maart 2023,

Ondertekening

ir. M. Van der Linden

secretaris

dr. ir. G.M. Van den Top

voorzitter

Toelichting

Algemeen

Het Regionaal Expertteam Jeugd (hierna te noemen RET) is een team binnen de Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek). Dit team is belast met de volgende taken:

 • a.

  Consultatie en advies aan (huis)artsen en jeugdconsulenten

 • b.

  Faciliteren van multidisciplinair overleg bij complexe casuïstiek

 • c.

  Ondersteuning bij de procesregie om de geadviseerde oplossing te realiseren

 • d.

  Signaleren en leren

 • e.

  Evalueren van aanvragen voor verlenging van GGZ-behandeling

 • f.

  Afgeven van verklaringen voor vrijstelling leerplicht op grond van artikel 5 onder a Leerplichtwet 1969

 • g.

  Toeleiden naar een hulpverlener die Ernstige Enkelvoudige Dyslexie-verklaringen kan afgeven

Dit aanwijzingsbesluit betreft de taak onder f. Omdat het een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 gaat, is deze aanwijzing in een apart besluit vervat.

Artikel 1 Aanwijzing

Het doel van de aanwijzing is dat er artsen en psychologen (of pedagogen) aangewezen worden om de verklaring zoals bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 af te geven. Hoewel het niet met zoveel woorden in de wettekst staat, veronderstelt deze bepaling dat voorafgaand aan het geven van een verklaring onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden van een jongere om toegelaten te worden tot een school of instelling (= deel te nemen aan het onderwijs). De uitkomst van het onderzoek kan vanzelfsprekend ook zijn dat de arts of psycholoog wél mogelijkheden voor deelname aan het onderwijs ziet. In dat geval moet de verklaring kunnen worden geweigerd. Vandaar dat het onderzoek en de mogelijkheid tot weigering in deze aanwijzing benoemd zijn.

De bij het Regionaal Expertteam Jeugd werkzame psychologen voldoen aan de eis van academische vorming. Het is aan het Regionaal Expertteam Jeugd om te bepalen of het onderzoek en het afgeven of weigeren van de verklaring wordt uitgevoerd door een arts, psycholoog of pedagoog. Aan de hand van de aard van de problematiek van de jongere zal bepaald worden welke functionaris qua expertise het meest geschikt is om het onderzoek te doen.

Overigens is het van belang om het afgeven van de verklaring te onderscheiden van de formele besluitvorming rond de vrijstelling. Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel Regionaal Bureau Leerlingzaken) is belast met de beoordeling van de beroepen op vrijstelling en neemt zo nodig een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens

Het doen van onderzoek en het al dan niet geven van een verklaring kan niet zonder het verwerken van persoonsgegevens. Ten aanzien van de jeugdige zullen, gelet op de aard van de vrijstelling, ook gezondheidsgegevens verwerkt moeten worden. Aan de hand van de leden 3 en 4 wordt geborgd dat de betreffende persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan voor het onderzoek naar de vrijstelling. Vanzelfsprekend hebben jongere en ouders recht op geheimhouding van hun gegevens. De verklaring of de weigering daarvan hoeft geen gezondheidsgegevens te bevatten. Deze bevat slechts het oordeel van de arts, psycholoog of pedagoog dat de jongere niet geschikt is voor deelname aan het onderwijs. Of de weigering om een dergelijke verklaring af te geven, omdat de arts, psycholoog of pedagoog wel mogelijkheden ziet voor deelname aan het onderwijs.

Artikel 3 Onafhankelijkheid

De Leerplichtwet 1969 spreekt in artikel 7 van een niet-behandelend arts. Hoewel de wetgever die eis niet noemt voor de psycholoog of pedagoog die wordt aangewezen voor het afgeven van een verklaring, is er geen goede reden denkbaar waarom ten aanzien van psychologen en pedagogen niet de eis zou worden gesteld dat ze niet bij de behandeling betrokken zijn. Daarom wordt die eis in de aanwijzing aan alle functionarissen van het Regionaal Expertteam Jeugd opgelegd.