Regeling vervallen per 31-12-2023

Nadere regels Isolatiesubsidie voor doe-het-zelvers Staphorst 2023

Geldend van 15-05-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Nadere regels Isolatiesubsidie voor doe-het-zelvers Staphorst 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Staphorst 2021;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels Isolatiesubsidie voor doe-het-zelvers Staphorst 2023

Geldend van 15-05-2023 t/m 31-12-2023

Begripsbepalingen

Appartement:

 • a)

  deel van een gebouw waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht en waarop een appartementsrecht rust, of;

 • b)

  woning in een gebouw, waarvoor een wooncoöperatie is opgericht, of;

 • c)

  woning in een gebouw waarvoor een woonvereniging is opgericht.

Eigenaar-bewoner: een natuurlijke persoon die:

 • a)

  een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;

 • b)

  gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;

 • c)

  zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben in een woning van een wooncoöperatie en in verband daarmee lid is van die wooncoöperatie, of

 • d)

  op basis van zijn lidmaatschap van een woonvereniging het recht heeft om in een woning te wonen en daarin zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben.

Energiebesparende maatregelen: energiebesparende maatregelen zijn: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas, waarbij wordt verstaan onder:

 • -

  spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m2K/W];

 • -

  gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil of van de bestaande zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is met isolatiemateriaal met een minimale Rdwaarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas, of door triple-glas in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K], al dan niet in combinatie met panelen;

 • -

  HR++ glas: glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K];

 • -

  triple-glas: glas met een maximale U-waarde van 0,7 [W/m2K];

 • -

  panelen: panelen met minimaal dezelfde U-waarde als de glassoort waarmee deze worden gecombineerd.

Huurwoning: woning van een verhuurder.

Koopwoning: woning van een eigenaar-bewoner.

Particuliere huurder: een natuurlijke persoon die een object van een ander, de verhuurder, huurt op basis van een contract.

Verhuurder: een bedrijf of persoon die een object, zoals een huis, verhuurt aan een huurder. Hij of zij is eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud.

Woning: bestaande gebouwde onroerende zaak, die een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd, niet zijnde een woonwagen of een woonboot, dan wel een bestaand appartement, dat een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in voornoemde basisregistratie met een woonfunctie is geregistreerd.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Een subsidie op grond van deze regeling mag gecombineerd worden met andere subsidies. Indien ter zake van het project reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt, kan de hoogte van de subsidie zodanig worden aangepast dat sprake is van geoorloofde staatssteun. Op hetzelfde adres mag niet twee keer subsidie worden aangevraagd voor dezelfde maatregel.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen door de eigenaar-bewoner van een koopwoning en door een particuliere huurder of verhuurder aan een huurwoning.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 3 wordt verstrekt aan een eigenaar-bewoner of aan een particuliere huurder of verhuurder.

Artikel 5. Aanvraagvereisten

 • 5.1

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 5.2

  Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   beeldmateriaal dat is voorzien van de datum waarop het beeldmateriaal is gemaakt van de afgeronde energiebesparende maatregelen en beeldmateriaal van de situatie van voor de werkzaamheden;

  • b.

   een factuur of overeenkomst voor de aanschaf van de materialen;

  • c.

   bij een aanvraag gedaan door een particuliere huurder, dient de aanvrager aan te tonen dat de verhuurder op de hoogte is van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar-bewoner, particuliere huurder of verhuurder van het pand waaraan de energiebesparende maatregelen worden getroffen;

 • b.

  de aanvrager voert zelfstandig een of meerdere energiebesparende maatregelen uit aan de eigen woning;

 • c.

  de isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters;

 • d.

  de subsidie kan worden aangevraagd nadat de maatregelen zijn uitgevoerd;

 • e.

  de aanvraag moet worden gedaan binnen 12 maanden na het uitvoeren van de eerste maatregel. Wanneer de subsidie ontvanger binnen 12 maanden een tweede of meer isolatiemaatregelen treft, wordt het subsidiebedrag verdubbeld tot 30% van de materiaalkosten. Is dit niet het geval dan is het subsidiebedrag maximaal 15% van de materiaalkosten;

 • f.

  er mag één keer een aanvraag worden gedaan voor een type isolatiemaatregel;

 • g.

  de subsidie is voor het nemen van isolatiemaatregelen in een bestaande woning. Niet voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning;

 • h.

  de subsidie kan worden aangevraagd voor isolerende maatregelen die genomen zijn vanaf 1 januari 2023.

Artikel 7. Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt bij de uitvoering van één maatregel 15% en bij uitvoering van twee of meer maatregelen 30% van het totale aankoopbedrag, inclusief belastingen, voor de materialen ten behoeve van de energiebesparende maatregelen met een maximum van € 750,- per adres. Bij uitvoering van een tweede of meer maatregelen binnen 12 maanden na de uitvoering van de eerste maatregel wordt het subsidie bedrag van de eerste en de daaropvolgende maatregelen verhoogd naar 30% met een maximum van €750,- per adres. Wordt een tweede maatregel later dan 12 maanden na de eerste maatregel uitgevoerd, dan kan de aanvrager 15% van de materiaalkosten aan subsidie ontvangen.

Artikel 8. Plafond

 • 1. Het plafond voor deze Regeling bedraagt € 25.000,- in 2023. In Q4 van 2023 wordt geëvalueerd of deze subsidieregeling wordt voortgezet naar komende jaren.

 • 2. Het College kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de Regeling bijstellen.

 • 3. Aanvragen worden gehonoreerd zolang het budget nog niet is uitgeput.

 • 4. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels isolatiesubsidie voor doe-het-zelvers Staphorst 2023.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 mei 2023.

Artikel 11. Geen verslag op grond van de Algemene wet bestuursrecht

De werking van artikel 4:24 van de Awb wordt uitgesloten voor subsidies die op basis van bepalingen uit deze verordening worden verleend.

Artikel 12. Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 april 2023.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,