Regeling vervallen per 01-07-2023

Tijdelijke stimuleringsregeling Energiekosten MKB 2023 - Gemeente Stein

Geldend van 01-04-2023 t/m 30-06-2023

Intitulé

Tijdelijke stimuleringsregeling Energiekosten MKB 2023 - Gemeente Stein

De gemeenteraad van de gemeente Stein;

gelet op artikel 3 en artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stein 2018.

Overwegende dat:

door de gestegen tarieven van energie de energiekosten voor ondernemers de afgelopen maanden sterk zijn gestegen en dit voor ondernemers tot grote lastenverhoging leidt;

er een groot maatschappelijk belang is bij behoud van de werkgelegenheid bij deze ondernemers;

niet alle ondernemingen een beroep kunnen doen op de rijksregeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK-regeling);

het daarom wenselijk is ondernemers eenmalig financieel tegemoet te komen;

Besluiten vast te stellen de volgende ‘Tijdelijke stimuleringsregeling energiekosten MKB gemeente Stein 2023’:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere subsidieregel verstaat onder:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

 • b.

  Ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent in de gemeente Stein, die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en waar in totaal per onderneming één tot vijftig personen – inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn;

 • c.

  Energiekosten: energiekosten voor elektriciteit en/of gas;

 • d.

  TEK-regeling: rijksregeling tegemoetkoming energiekosten energie-intensief MKB;

 • e.

  Drempelbedrag: als de berekende subsidie lager is dan het drempelbedrag, komt de ondernemer niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2 Doel

Deze nadere subsidieregel heeft als doel om ondernemers die buiten de TEK-regeling vallen, doordat zij minder dan 7% van hun omzet aan energie besteden, een eenmalige financiële tegemoetkoming te geven.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een ondernemer zoals gedefinieerd in artikel 1.

Artikel 4 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Stein 2018.

 • 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend via het daartoe bestemde aanvraagformulier op de gemeentewebsite www.gemeentestein.nl.

 • 3. Per onderneming kan slechts één aanvraag worden gedaan, ongeacht het aantal panden. Onder onderneming wordt niet verstaan een bedrijf dat aan huis wordt uitgeoefend.

 • 4. Er sprake is van een stijging van energiekosten als gevolg van prijsstijgingen bij de energieleverancier. Dit blijkt uit de aanvraag door het bijvoegen van de volgende informatie:

  • a.

   een duidelijk leesbare kopie van de energie-eindafrekening 2022 met daarop het verbruik (elektriciteit die u teruglevert aan het net gaat van uw verbruik af) weergegeven in KWH elektra en m3 voor gas, én

  • b.

   een van de energieleverancier afkomstig overzicht met daarop het laagste bedrag per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief BTW) van het jaar 2022, én

  • c.

   een van de energieleverancier afkomstig overzicht met daarop het hoogste bedrag per eenheid elektra (KWH) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief BTW) van het jaar 2022.

 • 5. Bij een subsidieaanvraag wordt gevoegd:

  • a.

   een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, met daarop het aantal werkzame personen herkenbaar opgenomen en waaruit blijkt dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Stein;

  • b.

   een (concept) jaarrekening, financieel verslag 2022 of vergelijkbare documentatie waaruit blijkt dat de onderneming naar verwachting buiten de TEK-regeling zal vallen doordat niet voldaan wordt aan de energie-intensiteitseis. Dit is het geval wanneer minder dan 7% van de omzet uit energiekosten bestaat;

  • c.

   een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring, inhoudende een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook, met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen;

 • 6. Enkel volledig ingevulde, ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 7. Indien nodig verzoekt het college om aanvullende informatie.

Artikel 5 Hoogte subsidie en subsidieplafond

 • 1. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend. Het verschil tussen de hoogste en laagste prijs per eenheid elektra en/of gas zoals bedoeld in artikel 4, vierde lid, onder c en b wordt vermenigvuldigd met het verbruik zoals bedoeld in artikel 4, vierde lid, onder a. Van dit bedrag wordt vervolgens 6/12e deel genomen. Van deze uitkomst wordt vervolgens 50% gesubsidieerd.

 • 2. Het drempelbedrag voor een subsidie bedraagt €1.000 per onderneming.

 • 3. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €5.000 per onderneming.

 • 4. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt €200.000.

Artikel 6 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2023 worden ingediend via het daarvoor beschikbare aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling energiekosten MKB gemeente Stein 2023.

Artikel 7 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Volledig ingevulde en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

 • 2. Aanvragen worden getoetst en dienen te voldoen aan de criteria zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidie-verordening gemeente Stein 2018 en deze Tijdelijke stimuleringsregeling energiekosten MKB gemeente Stein 2023.

 • 3. De subsidie wordt direct vastgesteld (er vindt geen verantwoording achteraf plaats).

Artikel 8 Misbruik en terugvordering

Bij de constatering van misbruik van de subsidieregeling kan het college overgaan tot intrekking van een begunstigend besluit en terugvordering van uitbetaalde subsidiebedragen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere subsidieregel treedt in werking op 1 april 2023 en geldt tot en met 30 juni 2023.

 • 2. Voor naar aanleiding van deze regeling aanhangig gemaakte bezwaar en/of beroepsprocedures blijft deze regeling zijn gelding houden.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere subsidieregeling wordt aangehaald als Tijdelijke stimuleringsregeling energiekosten MKB.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Stein van 30 maart 2023.

Ondertekening

de voorzitter,

M.F.H. Leurs-Mordang

de griffier,