Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering EFRO programma Zuid-Nederland

Geldend van 30-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-04-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering EFRO programma Zuid-Nederland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 4 april 2023, kenmerk 304526, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering voor het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering voor het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

 • gelet op artikel 20.6, tweede lid, en artikel 20.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidie voor projecten die innovatie bevorderen binnen een van de volgende maatschappelijke transities uit de RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027 die in het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027 centraal staan:

 • a.

  energie;

 • b.

  klimaat;

 • c.

  landbouw en voeding;

 • d.

  grondstoffen;

 • e.

  gezondheid;

als bedoeld in artikel 20.3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 24 april 2023, vanaf 09.00 uur, tot en met 26 mei 2023, tot 17.00 uur.

Artikel II

Het subsidieplafond voor de tenderperiode, genoemd in artikel I, bedraagt:

 • a.

  € 253.049,96 voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder a;

 • b.

  € 303.566,76 voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder b;

 • c.

  € 497.263,38 voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder c;

 • d.

  € 412.988,11 voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder d;

 • e.

  € 250.776,01 voor subsidies als bedoeld in artikel I, onder e.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 4 april 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, wnd. secretaris