Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 4 april 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant)

Geldend van 14-04-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 4 april 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet:

Overwegende dat het op grond van artikel 2.5 van het Treasurystatuut Noord-Brabant 2022 wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich laten adviseren over het uitzetten van middelen in de vorm van kredieten en investeringen en de daaraan verbonden risico’s met betrekking tot de immunisatieportefeuille;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten hiertoe een onafhankelijke commissie wensen in te stellen en de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vast te leggen;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie: Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant;

investeren: investeren als bedoeld in artikel 1.1 van de Verordening treasury Noord-Brabant 2021;

krediet verstrekken: verstrekken van krediet als bedoeld in artikel 1.1 van de Verordening treasury Noord-Brabant 2021;

investmentmanager: investeringsmanager van de provincie, belast met het aangaan van kredieten en investeringen;

treasurystatuut: Treasurystatuut Noord-Brabant 2022.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  Gedeputeerde Staten te adviseren over individuele voorgenomen kredietverstrekkingen of investeringen, conform artikel 2.5 van het treasurystatuut;

 • b.

  de voorgenomen kredietverstrekkingen of investeringen, bedoeld onder a, te toetsen op de individuele factoren risico, financieel rendement en structurering, conform paragraaf 2 van het treasurystatuut;

 • c.

  Gedeputeerde Staten desgevraagd te adviseren over in ieder geval:

  • 1⁰.

   het aanpassen van voorwaarden van lopende kredieten of investeringen in relatie tot materieel gewijzigde omstandigheden;

  • 2⁰.

   het bepalen van de positie van de provincie als kredietgever of investeerder ten opzichte van eventuele overige kredietgevers of investeerders;

  • 3⁰.

   het beëindigen van een investering of een kredietrelatie.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2. Gedeputeerde Staten benoemen de leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voor een periode van vier jaar, waarna maximaal een herbenoeming voor de duur van maximaal vier jaar kan plaatsvinden.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken van het treasurystatuut;

 • b.

  het wijzigen van het treasurystatuut met betrekking tot artikel 2.5 voor het doen van uitzettingen in de vorm van kredieten en investeringen;

 • c.

  het nemen van ontslag als lid;

 • d.

  het overlijden van het lid;

 • e.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten;

 • f.

  het verstrijken van de benoemingsperiode, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1. Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie en wijzen daartoe een secretaris aan.

 • 2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3. De secretaris nodigt namens de voorzitter de leden van de commissie uit om deel te nemen aan de vergaderingen.

Artikel 7 Vergaderorde

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2. De commissie vergadert uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek van Gedeputeerde Staten tot advisering.

 • 3. De vergaderingen vinden plaats in fysieke aanwezigheid van de leden.

 • 4. In afwijking van het derde lid kan een vergadering online plaatsvinden, indien de voorzitter van oordeel is dat hiervoor een zwaarwegende reden is.

 • 5. Indien de commissie over onvoldoende deskundigheid beschikt om over een adviesvraag haar advies uit te brengen, verzoekt de voorzitter Gedeputeerde Staten extern advies in te winnen van specifieke deskundigen.

 • 6. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 7. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 8 Advies

 • 1. Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2. Een advies komt tot stand op basis van tenminste twee stemmen.

 • 3. De commissie komt tot een advies op basis van unanimiteit van de aanwezige stemmen.

 • 4. De leden dienen zich bij hun advies over een aanvraag te baseren op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich van contact met de aanvragers.

 • 5. Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming over aanvragen in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een van de ingediende aanvragen.

 • 6. Van directe of indirecte betrokkenheid als bedoeld in het vijfde lid, is sprake bij:

  • a.

   Enig economisch belang van het lid;

  • b.

   Persoonlijke betrokkenheid.

 • 7. De commissie brengt uiterlijk binnen een week na de beraadslagende vergadering, een gemotiveerd schriftelijk advies uit over het verzoek aan Gedeputeerde Staten.

 • 8. Het advies wordt opgesteld door de secretaris en namens de commissie ondertekend door de voorzitter.

 • 9. Het advies is openbaar.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. De leden zijn op het moment van benoeming en in de vier jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer, bestuurder of opdrachtnemer die werkzaamheden verrichten voor de provincie Noord-Brabant.

 • 3. De leden melden nieuwe nevenfuncties gedurende de looptijd van de benoeming schriftelijk aan Gedeputeerde Staten zodat deze getoetst kunnen worden op verenigbaarheid met het lidmaatschap van de commissie.

 • 4. Indien de leden bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan en worden deze niet aangewend voor andere doelen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 • 5. De leden tekenenhiertoe een geheimhoudingsverklaring bij aanstelling, conform het Model Geheimhoudingsovereenkomst Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant als opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Evaluatie

 • 1. De commissie overlegt tenminste een maal per kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten een evaluatie over het functioneren van de commissie, conform het format Zelfevaluatie Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant als opgenomen in bijlage 2, behorende bij deze regeling.

 • 2. Gedeputeerde Staten en de voorzitter overleggen desgewenst tenminste een maal per kalenderjaar over de werkwijze van en advisering door de commissie.

Artikel 13 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie over de te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 14 Vergoeding

 • 1. De leden ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.1 van de Regeling decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 4 april 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Bijlage 1 behorende bij artikel 10, vierde lid, van het Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant

Model geheimhoudingsovereenkomst

Overwegingen

 • 1.

  [Naam lid] is met ingang van [datum] benoemd als lid van de Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant (hierna: commissie).

 • 2.

  Op deze benoeming is het Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant (hierna: reglement) van toepassing.

 • 3.

  In verband met dit lidmaatschap zal het lid mogelijk de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie met betrekking tot de potentieel door de provincie Noord-Brabant te verstrekken kredieten en te verrichten investeringen.

 • 4.

  De provincie Noord-Brabant hecht eraan dat met betrekking tot dergelijke vertrouwelijke informatie strikte geheimhouding wordt gehanteerd.

Besluiten vast te stellen:

 • 5.

  Het lid van de commissie verplicht zich om strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie waarvan het lid kennis neemt in het kader van diens lidmaatschap van de commissie.

 • 6.

  Onder vertrouwelijke informatie wordt mede verstaan de enkele omstandigheid dat een partij met de provincie Noord-Brabant in gesprek is over het verkrijgen van een krediet of investering.

 • 7.

  Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die:

  • a)

   reeds openbaar toegankelijk was voor indiening van de aanvraag;

  • b)

   openbaar bekend is gemaakt door een bron die bevoegd was deze informatie te openbaren;

  • c)

   openbaar is gemaakt door de provincie Noord-Brabant of de aanvrager na indiening van de aanvraag, waardoor het vertrouwelijke karakter verloren is gegaan;

  • d)

   vrijgegeven mocht worden door de provincie Noord-Brabant en waarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven;

  • e)

   door de wet of door een rechterlijke uitspraak verplicht bekendgemaakt moet worden.

 • 8.

  Vertrouwelijke informatie kan alleen gedeeld worden met de andere leden van de commissie voor zover deze daarvan kennis moeten nemen ten behoeve van de uitvoering van hun taken zoals beschreven in het reglement.

 • 9.

  Het lid zal vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de uitoefening van de rol als lid van de commissie en deze niet direct of indirect voor eigen of voor commerciële doeleinden van derden gebruiken.

 • 10.

  Het lid van de commissie zal waarborgen aanbrengen om de vertrouwelijkheid te verzekeren, door in ieder geval gebruik te maken van beveiligde (digitale) opslag en communicatie over de aanvragen.

 • 11.

  Bij beëindiging van het lidmaatschap van de commissie zal het lid alle vertrouwelijke informatie overdragen aan de provincie Noord-Brabant.

 • 12.

  De afspraken uit deze overeenkomst blijven van toepassing gedurende vijf jaar na beëindiging van het lidmaatschap van de commissie.

 • 13.

  Eventuele wijzigingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend met instemming van beide partijen schriftelijk plaatsvinden.

 • 14.

  Op onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

 • 15.

  Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Bijlage 2 behorende bij artikel 12, eerste lid, van het Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant

Format Zelfevaluatie commissieleden

Naam

XXXX

Datum

XX-XX-2023

Inleiding

De commissie heeft voor Provincie Noord-Brabant een cruciale rol in het proces van kredietverstrekking en investeringen. De adviezen van de commissie zijn onderdeel van het proces om Gedeputeerde Staten (GS), na de wensen en bedenkingen procedure van PS, uiteindelijk een financierings- of investeringsbeslissing te kunnen laten nemen. De kennis en kunde van de leden draagt eraan bij dat een uitzetting in de zin van art 1.1 van het Treasury Statuut uiteindelijk weloverwogen wordt gedaan. De commissie handelt daartoe op de wijze zoals deze is vastgelegd in het reglement Adviescommissie Kredietverstrekkingen en investeringen Noord–Brabant.

Dit doet zij met een positief-kritische houding en vanuit een onafhankelijke positie. Provincie Noord-Brabant blijft haar werkwijze continue evalueren en verbeteren. Ook ten aanzien van de commissie is het van belang om scherp te blijven op het functioneren. Een gebruikelijke vorm hiervoor is een jaarlijkse zelfevaluatie. Het doel is om als commissie en als individueel lid daarvan kritisch te reflecteren op het eigen functioneren en de interactie met GS en de Investmentmanagers. Op basis van de zelfevaluatie kan de commissie bepalen wat eventuele vervolgacties zijn.

Onderwerpenlijst

Schaal:

 • 1.

  Helemaal mee eens

 • 2.

  Mee eens

 • 3.

  Neutraal

 • 4.

  Niet mee eens

 • 5.

  Helemaal niet mee eens

Interactie met de Investmentmanagers en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord–Brabant (GS)

 • 1.

  De rolverdeling tussen de investmentmanagers en de commissie is helder en wordt wederzijds gerespecteerd.

1

2

3

4

5

 • 2.

  De adviezen van de commissie worden zorgvuldig meegenomen in de besluitvorming door de GS

1

2

3

4

5

Samenwerking in de commissie

 • 3.

  De samenstelling van de commissie is evenwichtig (m.b.t. expertise, ervaring en rolverdeling)

1

2

3

4

5

 • 4.

  De profielen van de leden van de commissie versterken elkaar en zijn complementair

1

2

3

4

5

 • 5.

  De leden van de commissie werken samen met één doel voor ogen

1

2

3

4

5

 • 6.

  Alle leden van de commissie voelen zich vrij om hun opvattingen openlijk uit te spreken en voelen zich gehoord, ook bij tegengestelde opvattingen

1

2

3

4

5

 • 7.

  De leden van de commissie vormen een team

1

2

3

4

5

Individuele performance

 • 8.

  Elk lid van de commissie heeft de kwaliteiten en de competenties benodigd voor zijn/haar functie voor het kwalitatief beoordelen van businesscases.

1

2

3

4

5

 • 9.

  Hij/zij kan onafhankelijk een oordeel geven over de voorgedragen financieringsvoorstellen.

1

2

3

4

5

 • 10.

  Hij/zij levert een effectieve bijdrage aan het proces van oordeelsvorming en deelt zijn/haar deskundigheid met de andere leden.

1

2

3

4

5

 • 11.

  Hij/zij is consistent in de beoordeling en kan dit met overtuigingskracht brengen.

1

2

3

4

5

 • 12.

  Hij/zij handelt op basis van integriteit en met moreel besef.

1

2

3

4

5

 • 13.

  Hij/zij staat open voor en neemt deel aan de kritische discussie over het functioneren van de commissie en zichzelf als lid.

1

2

3

4

5

Kwaliteit en proces van de (onafhankelijke) oordeelsvorming

 • 14.

  De benodigde inhoudelijke kennis, kwaliteiten en competenties voor de beargumenteerde oordeelsvorming is aanwezig door de samenstelling van de commissie.

1

2

3

4

5

 • 15.

  Het bespreekbaar maken van de onafhankelijkheid van leden van de commissie t.o.v. een aanvraag ondervindt geen belemmeringen.

1

2

3

4

5

 • 16.

  Tijdens het proces van oordeelsvorming worden de (lange termijn) doelstellingen en belangen van Provincie Noord-Brabant expliciet in overweging genomen.

1

2

3

4

5

 • 17.

  De commissie wordt door de investmentmanagers voldoende in staat gesteld om een oordeel te kunnen vormen.

1

2

3

4

5

 • 18.

  Besluitvaardigheid: de commissie is in staat om effectief te komen tot door eenieder gedragen en eensluidende besluiten en financieringsoordeel.

1

2

3

4

5

 • 19.

  De voorzitter van de commissie is in staat en wordt niet belemmerd in het geven van sturing aan het proces van oordeelsvorming.

1

2

3

4

5

Kwaliteit van de informatievoorziening

 • 20.

  De informatievoorziening is voldoende om op tijd en gedegen voorbereiding mogelijk te maken.

1

2

3

4

5

 • 21.

  De informatievoorziening is voldoende volledig zodat een voldoende compleet beeld van de businesscase wordt gevormd.

1

2

3

4

5

 • 22.

  De informatievoorziening is voldoende van kwaliteit, om adequaat te kunnen komen tot adviezen.

1

2

3

4

5

Vergader en overleg-cyclus

 • 23.

  Het aantal commissievergaderingen en de timing daarvan is voldoende om alle financieringsvoorstellen tijdig en adequaat te kunnen beoordelen.

1

2

3

4

5

Opmerkingen:

Verslaglegging:

 • Elk commissielid vult de vragenlijst individueel in als voorbereiding op de vergadering.

 • De uitkomst van deze zelfevaluatie wordt tijdens een commissievergadering besproken.

 • De notulen van deze vergadering worden op gebruikelijke wijze geaccordeerd.

 • De notulen van deze vergadering worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Toelichting behorende bij het Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant

1.Algemeen deel

Achtergrond

Op grond van artikel 2.5 van het Treasurystatuut Noord-Brabant 2022 is het wenselijk dat Gedeputeerde Staten zich laten adviseren over het uitzetten van middelen in de vorm van kredieten en investeringen en de daaraan verbonden risico’s met betrekking tot de immunisatieportefeuille. Gedeputeerde Staten hebben daarom een onafhankelijke commissie ingesteld op grond van artikel 82 van de Provinciewet en daarbij tevens de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vastgelegd.

2.Artikelsgewijs deel

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

Onder c Overige advisering

Gedeputeerde Staten kunnen indien zij dat wensen ook advies vragen aan de commissie over de in dit artikel genoemde overige situaties. Mogelijk zijn er meer situaties denkbaar waarin advies gewenst is, derhalve is de term “in ieder geval” gebruikt in de formulering van dit artikel. Het initiatief om ook in niet genoemde overige situaties rondom kredietverstrekkingen en investeringen advies te vragen aan de commissie ligt altijd bij Gedeputeerde Staten.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

De volgende aspecten vinden Gedeputeerde Staten van belang voor een adequate invulling van het profiel van de commissie:

 • a.

  Kennis en ervaring op het gebied van het doen, het beheer en het beëindigen van investeringen;

 • b.

  Kennis op het gebied van het verstrekken, het beheer en het beëindigen van kredieten;

 • c.

  Aantoonbare ervaring bij het verstrekken van leningen of doen van investeringen waarbij meerdere geldverstrekkers zijn betrokken in dezelfde transactie;

 • d.

  Ervaring met het kwalificeren van de risico’s die verbonden zijn aan investeringen en kredieten;

 • e.

  Affiniteit met verstrekking van investeringen en kredieten vanuit het publieke domein.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Gedeputeerde Staten vinden het raadzaam dat bij de afloop van de benoemingstermijnen per lid, zoveel als mogelijk zorg wordt gedragen voor de continuïteit van de bezetting. De voorzitter van de commissie stemt dit af met de leden.

Artikel 7 Vergaderorde

Algemeen

In dit artikel is geregeld dat een vergadering van de commissie, waarin gestemd wordt over een voorstel, exclusief door de leden van de commissie wordt bijgewoond met inbegrip van de secretaris.

Dit zal er veelal toe leiden dat deze vergadering wordt voorafgegaan door een voorbereidende vergadering waarin eventueel ambtenaren van de provincie kunnen worden uitgenodigd of specifieke externe deskundigen.

Eerste lid Aantal vergaderingen

Het is mogelijk om meerdere vergaderingen uit te schrijven ten aanzien van een of meerdere voorstellen, zulks ter beoordeling van de voorzitter. De secretaris legt dit vast en zorgt voor de betaling van de vergoeding aan de leden van de commissie.

Vijfde lid Inhuren externe deskundigen

Ter ondersteuning van het functioneren van de adviescommissie is er bij de provincie Noord-Brabant een budget beschikbaar om eventuele externe deskundigen in te huren. Gedeputeerde Staten beoordelen op verzoek van de voorzitter of en wanneer dit wenselijk is.

Artikel 8 Advies

Derde lid Unanimiteit

Gekozen is voor unanimiteit van besluitvorming om zodoende een maximale stimulans te geven aan de leden van de commissie om de discussie over een uit te brengen advies met elkaar te voeren.

Zesde lid, onder b, persoonlijke betrokkenheid

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een familielid of (goede) vriend van een lid een economisch of ander belang heeft bij een voorstel.

Artikel 11 Archiefbescheiden

Naast de in het reglement genoemde bevoegdheden en taken van het secretariaat van de commissie is het van belang dat het secretariaat een toegankelijk archief bijhoudt, conform de eisen die daaraan gesteld worden door de Archiefwet 1995.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels