Verordening op de Commissie van bezwaarschriften inzake collegebesluiten

Geldend van 01-09-2023 t/m 02-10-2023

Intitulé

Verordening op de Commissie van bezwaarschriften inzake collegebesluiten

Besluit van de raad van de gemeente Nijmegen tot vaststelling van de Verordening op de Commissie van bezwaarschriften inzake collegebesluiten

De raad van de gemeente Nijmegen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023;

gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de Commissie van bezwaarschriften inzake collegebesluiten

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ambtelijk hoorder: door het college aangewezen persoon die bevoegd is om bezwaarschriften te behandelen;

 • ambtelijk horen: horen door een ambtenaar of meerdere ambtenaren namens het college, bedoeld in artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Awb : Algemene wet bestuursrecht;

 • college: gemeentelijk orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen: het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

 • bezwaarmaker : indiener van een bezwaarschrift;

 • commissie : adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb;

 • verslag : zakelijke weergave van de hoorzitting;

 • voorzitter : voorzitter van de commissie.

Artikel 2. Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Het college registreert het ingediende bezwaarschrift met de datum van ontvangst.

 • 2. Daarna wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de bezwaarmaker en eventuele andere belanghebbenden. Hierbij geeft het college een uitleg over het vervolg van de procedure en de duur van de behandeling van het bezwaarschrift.

Paragraaf 2. Informele afhandeling en ambtelijk horen

Artikel 3. Vooronderzoek en informele behandeling

 • 1. Het college onderzoekt of het bezwaarschrift informeel kan worden afgehandeld alvorens het verder in behandeling te nemen.

 • 2. De informele aanpak start door kort na binnenkomst van het bezwaarschrift hierover contact op te nemen met de bezwaarmaker en de voorbereider van het primaire besluit.

 • 3. Als het bezwaar in der minne wordt opgelost, legt het college de gemaakte afspraken schriftelijk vast en neemt het zo nodig een nieuw primair besluit.

Artikel 4. Ambtelijk horen

 • 1. Het college wijst categorieën van bezwaarschriften aan waarbij het horen door de commissie plaatsvindt. Voor het overige vindt het horen ambtelijk plaats.

 • 2. De ambtelijk hoorder wordt door het college aangewezen.

 • 3. Het college bepaalt de wijze en het tijdstip van het horen.

 • 4. Als het college het bezwaarschrift aan de commissie voorlegt, zal het horen door de commissie plaatsvinden.

Paragraaf 3. Commissie

Artikel 5. Horen en adviseren door de commissie

 • 1. Er is een commissie voor bezwaarschriften inzake collegebesluiten.

 • 2. De commissie is belast met het horen en adviseren over de volledige heroverweging van bestreden besluiten.

 • 3. De commissie is belast met het horen en adviseren over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten met betrekking tot:

 • a.

  het toewijzen of afwijzen van begeleiding als maatwerkvoorziening zoals bedoeld in artikel 2.3.5 Wet maatschappelijke ondersteuning of artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet;

 • b.

  het toewijzen of afwijzen van beschermd wonen als maatwerkvoorziening zoals bedoeld in artikel 2.3.5 Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • c.

  intrekking en terugvordering van bijstand zoals bedoeld in paragraaf 6.4 Participatiewet en besluiten over het toepassen van een sanctie in de vorm van verlaging van bijstand of een bestuurlijke boete.

 • 4. De commissie is voorts belast met de behandeling van bezwaarschriften waarbij, naar het oordeel van het college, de verstoorde relatie met de bezwaarmaker, aan ambtelijk horen in de weg staat.

Artikel 6. Samenstelling van de commissie

 • 1. Advisering door de commissie vindt plaats door de voorzitter en twee leden. Horen geschiedt met inachtneming van artikel 13 lid 3.

 • 2. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 7. Vergoeding

De vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de commissie wordt vastgesteld in de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden.

Artikel 8. Secretaris

 • 1. De secretaris van de commissie wordt door het college aangewezen.

 • 2. Het college wijst ook een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 9. Benoeming en ontslag

 • 1. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk om één keer herbenoemd te worden.

 • 2. Het college kan voor het aflopen van de benoemingstermijn als bedoeld in het eerste lid, als het betreffende commissielid niet naar behoren functioneert, dan wel als door veranderde omstandigheden het lidmaatschap van het commissielid niet meer verenigbaar is met de (onafhankelijke) aard van de commissie, het betreffende commissielid ontslaan. De voorzitter fungeert hierin als adviseur.

 • 3. De voorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 4. De aftredende of ontslagnemende voorzitter of leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 10. Uitoefening bevoegdheden

 • 1. De voorzitter oefent de volgende bevoegdheden van de hierna genoemde artikelen van de Awb zelfstandig uit:

 • a.

  verzoeken om een schriftelijke machtiging aan een gemachtigde (artikel 2:1, tweede lid);

 • b.

  stellen van een termijn aan de bezwaarmaker (artikel 6:6);

 • c.

  verzenden van stukken tijdens de behandeling door de commissie (artikel 6:17);

 • d.

  ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken, dan wel toezenden daarvan aan een belanghebbende (artikel 7:4, tweede lid);

 • e.

  al dan niet op verzoek van een belanghebbende afzien van het op de hoogte stellen van het verhandelde tijdens een hoorzitting van een andere belanghebbende, voor zover geheimhouding om gewichtige reden is geboden (artikel 7:6, vierde lid).

 • 2. De voorzitter kan deze bevoegdheden mandateren.

Artikel 11. Voorbereiding hoorzitting

 • 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het college in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter nodigt de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het college ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit. De voorzitter kan deze bevoegdheid mandateren.

 • 3. Binnen drie werkdagen na de uitnodiging kunnen de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden of het college onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

 • 4. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het college meegedeeld.

 • 5. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen, genoemd in het tweede tot en met vierde lid.

 • 6. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Als daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 12. Onpartijdigheid leden en onverenigbaarheden

 • 1. De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

 • 2. De voorzitter en de leden zijn niet tevens werkzaam voor of onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen, danwel een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente Nijmegen participeert.

Artikel 13. Hoorzitting

 • 1. De hoorzitting van de commissie is openbaar, tenzij het primaire besluit is genomen op grond van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Participatiewet.

 • 2. De commissie kan een regelement van orde opstellen ten behoeve van het ordelijk verloop van de hoorzitting.

 • 3. Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat tenminste de voorzitter of zijn plaatsvervanger aanwezig is.

 • 4. De voorzitter is verantwoordelijk voor de orde van de hoorzitting. Hij kan daartoe, na herhaaldelijk te hebben gewaarschuwd, iemand de (verdere) toegang tot of deelname aan de hoorzitting ontzeggen. Deze beslissing wordt opgenomen in het verslag.

 • 5. De minderjarige belanghebbende van 12 jaar en ouder wordt de gelegenheid geboden diens mening mondeling, of indien de minderjarige dit zegt te willen, schriftelijk kenbaar te maken. De minderjarige van 11 jaar en jonger wordt de gelegenheid geboden diens mening te geven, tenzij de belangen van de minderjarige vergen dat dit achterwege blijft.

 • 6. Het horen van een minderjarige kan in beginsel achterwege blijven indien de mening van de minderjarige op een minder belastende wijze kan worden achterhaald.

 • 7. Het horen van een minderjarige kan gebeuren door een deskundige die daartoe door de voorzitter wordt ingeschakeld. In dat geval vindt het horen plaats achter gesloten deuren en bepaalt de voorzitter wie bij het horen aanwezig mogen zijn. De deskundige brengt een schriftelijk verslag uit aan de commissie. Nadat de minderjarige voldoende tijd heeft gekregen om het verslag te lezen en onder voorwaarde dat de jeugdige hiermee heeft ingestemd, wordt het verslag gedeeld met belanghebbenden en het bestuursorgaan.

Artikel 14. Verslaglegging

In het advies van de commissie wordt een zakelijke weergave van de hoorzitting opgenomen. Het bevat in ieder geval hetgeen ter zitting aanvullend op de reeds aangeleverde stukken wordt gesteld.

Artikel 15. Nader onderzoek

 • 1. De commissie is bevoegd nader onderzoek te doen als zij dit na afloop van de hoorzitting wenselijk acht.

 • 2. De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het college toegezonden.

 • 3. De bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het college kunnen een week na verzending van de nadere informatie schriftelijk reageren en indien gewenst aan de voorzitter vragen om een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op dit verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3. Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 5. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 17. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies, met eventueel ter zitting aangeleverde stukken, wordt tijdig uitgebracht aan het college dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Als de termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, zal het college tijdig de beslistermijn verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18. Jaarverslag

Van de werkzaamheden van de commissie wordt verslag gedaan in het jaarverslag rechtsbescherming.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 september 2023.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Commissie van bezwaarschriften inzake collegebesluiten gemeente Nijmegen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 april 2023.

De voorzitter,

H.M.F. Bruls

De griffier,

S.J. Ruta