Regeling vervallen per 31-12-2023

Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden gemeente Utrecht 2023

Geldend van 07-04-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden gemeente Utrecht 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • sommige inwoners van Utrecht door toedoen van de Nederlandse overheid hinder ondervinden van hun achternaam omdat deze rechtstreeks verwijst naar de pijnlijke geschiedenis van hun tot slaaf gemaakte voorouders;

 • de gemeente Utrecht dit verband erkent en van mening is dat voor deze nazaten van tot slaaf gemaakte mensen de achternaamswijziging eenvoudiger en goedkoper moet worden;

 • de gemeente geen invloed heeft op de regelgeving en de uitvoering van het Besluit geslachtsnaamwijziging;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden 2023 gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Behandelaar: een persoon die voldoet aan de criteria die Justis heeft gesteld voor het afgeven van een verklaring Psychische hinder.

 • b.

  Justis; screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid die onder andere tot taak heeft het beoordelen van en beslissen op verzoeken tot wijzigen van de achternaam op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging

 • c.

  Leges: bedragen die door Justis in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van het verzoek achternaamswijziging.

 • d.

  Nederlands Slavernijverleden; periode van de 17e eeuw tot 1863 waarin de Nederlandse overheid het tot slaaf maken van mensen, de handel in en het bezit van tot slaafgemaakte mensen toestond en mogelijk maakte én de periode waarin de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën.

 • e.

  Verzoek achternaamswijziging: een aanvraag bij Justis voor het wijzigen van de achternaam op grond van artikel 7 van het Besluit geslachtsnaamwijziging. Dit artikel bepaalt dat verzoek kan worden ingewilligd indien de verzoeker aantoont dat achternaam de lichamelijke of geestelijke gezondheid ernstig schaadt. In de informatie van Justis valt dit onder categorie C1: naamswijziging vanwege psychische hinder.

Artikel 2 Doel

 • 1.

  Deze nadere regel heeft als doel de financiële drempel voor het aanvragen van een achternaamswijziging voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen te verlagen.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon.

 • 2. De aanvrager moet overeenkomen met de aanvrager van het verzoek achternaamswijziging bij Justis.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Het indienen van een verzoek tot achternaamswijziging van de subsidieaanvrager zelf, mits de reden voor het verzoek tot naamswijziging is verbonden met het hebben van een achternaam die verbonden is met het Nederlands slavernijverleden.

 • b.

  De kosten van een behandelaar voor het onderzoek naar psychische hinder en/ of het verkrijgen van de verklaring psychische hinder. Mits deze kosten niet op andere wijze worden vergoed.

Artikel 6 Maximaal subsidiebedrag per aanvrager

 • 1.

  De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Leges die Justis rekent voor het behandelen van de aanvraag van een meerderjarig persoon (835 euro);

  • b.

   Kosten van een behandelaar voor het onderzoek naar en/ of voor het verkrijgen van een verklaring psychische hinder (maximaal 300 euro).

De maximale subsidie is nooit hoger dan de totale kosten die aanvrager heeft gemaakt en waarvoor facturen worden overgelegd.

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag van deze subsidie wordt met DigID ingediend met het digitale aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  De subsidie kan worden aangevraagd:

  • a.

   ná indiening van het verzoek tot achternaamswijziging bij Justis; of

  • b.

   nadat de kosten van de behandelaar zijn gemaakt, als er daarna géén verzoek tot naamwijziging bij Justis wordt ingediend; of

  • c.

   vóór indiening van het verzoek tot achternaamswijziging bij Justis;

 • 3.

  De subsidieaanvraag die wordt ingediend ná indiening van het verzoek achternaamswijziging bij Justis moet bestaan uit de volgende documenten:

  • a.

   Het volledig ingevulde aanvraagformulier

  • b.

   Het formulier “eigen verklaring naamswijziging”. In dit formulier:

   • I.

    Verklaart de aanvrager dat deze de naamswijziging aanvraagt omdat diens achternaam is verbonden aan het Nederlands slavernijverleden

   • II.

    Legt de aanvrager uit op welke manier diens naam verbonden is met het Nederlands slavernijverleden.

   • III.

    Verklaart de aanvrager dat de kosten van de behandelaar niet vergoed zijn door diens zorgverzekering.

  • c.

   Bewijs van de kosten waarvoor de aanvrager subsidie aanvraagt:

   • I.

    Een kopie van de factuur van Justis voor verschuldigde leges en/ of

   • II.

    Een kopie van de factuur of facturen van de behandelaar

  • d.

   Een kopie van de bankafschriften waaruit blijkt dat de aanvrager de facturen van Justis en/ of de behandelaar heeft betaald.

  • e.

   Een kopie bankafschrift of bankpas waarop de naam en IBAN van de aanvrager duidelijk te zien zijn.

 • 4.

  De subsidieaanvraag die wordt ingediend nadat de kosten van de behandelaar zijn gemaakt en waarna geen verzoek naamswijziging bij Justis wordt gedaan moet bestaan uit de volgende documenten:

  • a.

   Het volledig ingevulde aanvraagformulier

  • b.

   Het formulier “eigen verklaring naamswijziging”. In dit formulier:

   • a.

    Verklaart de aanvrager dat deze de naamswijziging wilde aanvragen omdat de huidige achternaam is verbonden aan het Nederlands slavernijverleden

   • b.

    Legt de aanvrager uit op welke manier diens naam verbonden is met het Nederlands slavernijverleden.

   • c.

    Verklaart de aanvrager dat de kosten van de behandelaar niet vergoed zijn door diens zorgverzekering.

  • c.

   Bewijs van de kosten waarvoor de aanvrager subsidie aanvraagt:

   • a.

    Een kopie van de factuur of facturen van de behandelaar.

  • d.

   Een kopie van de bankafschriften waaruit blijkt dat de aanvrager de factuur of facturen van de behandelaar heeft betaald.

  • e.

   Een kopie bankafschrift of bankpas waarop de naam en IBAN van de aanvrager duidelijk te zien zijn.

 • 5.

  De subsidieaanvraag die wordt ingediend vóór indiening van het verzoek achternaamwijziging bij Justis moet bestaan uit de volgende documenten:

  • a.

   Het volledig ingevulde aanvraagformulier

  • b.

   Het formulier “eigen verklaring naamswijziging”. In dit formulier:

   • a.

    Verklaart de aanvrager dat deze de naamswijziging aanvraagt omdat de huidige achternaam is verbonden aan het Nederlands slavernijverleden

   • b.

    Legt de aanvrager uit op welke manier diens naam verbonden is met het slavernijverleden

  • c.

   Een overzicht van de verwachte kosten van de verklaring psychische hinder en de kosten van Justis voor verschuldigde leges.

  • d.

   Een kopie bankafschrift of bankpas waarop de naam en IBAN van de aanvrager duidelijk te zien zijn.

Artikel 8 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

 • 2. Bij een subsidieaanvraag ná verzoek naamwijziging of voor alleen kosten behandelaar kan de aanvrager de aanvraag indienen tot

  • a.

   maximaal drie maanden na de datum die is vermeld op de factuur van Justis;

  • b.

   maximaal drie maanden na de datum die is vermeld op de laatste factuur van de behandelaar

Artikel 9 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Burgemeester en wethouders nemen de aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag

 • 2.

  Bij indienen van de subsidieaanvraag ná verzoek naamswijziging bij Justis (zoals bedoeld in artikel 7 lid 2a en lid 3 van deze nadere regel) stellen burgemeester en wethouders de hoogte van de subsidie direct vast. Dit gebeurt binnen dertien weken na ontvangst van de volledig ingediende aanvraag.

 • 3.

  Bij indienen van een subsidieaanvraag voor alleen de kosten van de behandelaar (zoals bedoeld in artikel 7 lid 2b en lid 4 van deze nadere regel) stellen burgemeester en wethouders de hoogte van de subsidie vast binnen dertien weken na ontvangst van de volledig ingediende aanvraag.

 • 4.

  Bij indienen van de subsidieaanvraag vóór verzoek naamswijziging bij Justis (zoals bedoeld in artikel 7 lid 2c en lid 5 van deze nadere regel) geldt het volgende:

  • a.

   Burgemeester en wethouders besluiten binnen dertien weken na ontvangst van de volledig ingediende aanvraag over de aanvraag (subsidieverlening).

  • b.

   Bij subsidieverlening zal 90% van het verleende subsidiebedrag als voorschot uitbetaald worden.

  • c.

   Burgemeester en wethouders stellen het subsidiebedrag vast nadat de aanvrager de aanvraag tot vaststelling heeft ingediend. De aanvraag tot vaststelling bestaat uit de volgende documenten:

   • i.

    Bewijs van de kosten waarvoor de aanvrager subsidie heeft aangevraagd:

    • 1.

     Een kopie van de factuur van Justis voor verschuldigde leges en/ of

    • 2.

     Een kopie van facturen van de behandelaar.

   • ii.

    Een kopie van de bankafschriften waaruit blijkt dat de aanvrager de facturen heeft betaald.

   • iii.

    Een verklaring dat dat de kosten van de behandelaar niet vergoed zijn door diens zorgverzekering.

Artikel 10 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Wanneer het Rijk besluit tot aanpassing van het Besluit geslachtsnaamwijziging, wordt de nadere regel geëvalueerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2023.

 • 2. Op aanvragen die zijn ingediend en nog niet zijn afgehandeld voor de in het eerste genoemde datum blijft deze nadere regel van toepassing

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden 2023 Gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 4 april 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen