Beleidsregels Tuincoach gemeente Molenlanden 2023

Geldend van 10-04-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Tuincoach gemeente Molenlanden 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden besluit vast te stellen:

Beleidsregels Tuincoach gemeente Molenlanden 2023

Overwegende dat:

Ingaand op 10-04-2023 en geldig tot 31-12-2025

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • Aanvrager: de persoon die tuinadvies aanvraagt in het kader van deze regeling;

 • Aanvraag: een aanvraag voor een tuinadvies zoals bedoeld in artikel 4;

 • College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden;

 • Gemeente: de gemeente Molenlanden;

 • Tuincoach: geeft advies voor het vergroenen van de tuin en vergroot het bewustzijn van aanvrager.

Artikel 2 Doelgroep

De tuincoach is bedoeld voor:

 • Tuineigenaren binnen de gemeente Molenlanden. De doelgroep bestaat uit mensen die hun tuin willen ontwerpen of vergroenen en die geïnteresseerd zijn in duurzaam tuinieren. Dit geldt ook voor huurders van woningcorporaties. Bedrijven komen niet in dit rijtje voor;

 • Tuineigenaren van 18 jaar en ouder.

Artikel 3 Doelstelling

 • Het bieden van advies aan tuinliefhebbers om hun tuinen optimaal te benutten en te vergroenen;

 • Het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van tuinieren en de rol van groen in de leefomgeving;

 • Het promoten van biodiversiteit.

Artikel 4 Diensten

De tuincoach biedt individuele consulten aan om aanvrager te helpen bij het ontwerpen van een (groenere) tuin, door middel van het geven van advies. De tuincoach zal hierbij rekening houden met de persoonlijke wensen en behoeften van aanvrager, alsmede met de omstandigheden in de tuin, zoals de ligging en aanwezige planten.

Artikel 5 Procedure

 • 1.

  Via het algemene e-mailadres van Stichting Duurzaam Molenlanden komen de aanvragen binnen voor een tuincoach;

 • 2.

  Stichting Duurzaam Molenlanden verzorgt in basis de tuincoach. Hier zit een bedrag van € 20,- per uur aan verbonden. Dit gebeurt op locatie Dorpskamer in Giessenburg, bij inwoners thuis, via Teams of via de mail. Dit wordt per inwoner overwogen en besproken. De voorkeur voor locatie is de Dorpskamer, aangezien deze locatie gratis te boeken is. Mocht dit niet van toepassing zijn wordt er naar een passend alternatief gezocht;

 • 3.

  Mocht Stichting Duurzaam Molenlanden te weinig capaciteit hebben of het advies overschreden worden (langer dan twee uur), wordt in overleg met de tuineigenaar een alternatief besproken (denk hierbij aan verwijzing richting hovenier of de Vogelstichting);

 • 4.

  De tuincoach van Stichting Duurzaam Molenlanden neemt contact op met de inwoner en na het ontvangen van onderstaande informatie wordt er een afspraak gemaakt voor het leveren van informatie voor het vergroenen van de tuin:

Voorafgaand aan het gesprek levert aanvrager de volgende gegevens:

 • Een globale plattegrond schets van de tuin, zoals een bovenaanzicht;

 • Een beschrijving tegen welke problemen aanvrager in de tuin aanloopt en wat problemen aanvrager opgelost willen hebben;

 • Een beschrijving van hoe aanvrager tegen het onderhoud van de tuin aan kijkt en welke tijdsbesteding aanvrager hieraan kwijt wil zijn.

Artikel 6 Financiën

 • De gemeente vergoed de kosten van de tuincoach voor maximaal twee uur per aanvraag;

 • Het advies voor de tuincoach bestaat uit maximaal twee uur. Mocht de inwoner hierna nog meer advies willen inwinnen verwijst Stichting Duurzaam Molenlanden door naar bijvoorbeeld een Vogelstichting of een hovenier. Deze kosten zijn na die twee uur voor de inwoner zelf. De tuincoach zal dit met de aanvrager afspraken over maken;

 • De gemeente heeft voor deze regeling in totaal 50 advies uur per jaar gereserveerd. De reden dat er voor 50 advies uur per jaar gekozen is, is omdat de tuincoach nu als pilotproject ingezet wordt in de gemeente. Na evaluatie wordt er gekeken of Stichting Duurzaam Molenlanden meer vergoeningsopgaven in de gemeente op zich kan nemen, wat nu een Stichting Steenbreek voor de gemeente doet. Deze opgaven kunnen dan met elkaar gecombineerd worden;

 • De tuincoach van Stichting Duurzaam Molenlanden hanteert een uurtarief van € 20,- per uur inclusief BTW;

 • Mocht de tuincoach naar locatie moeten (buiten de benoemde locaties in artikel 5.2) krijgt de tuincoach een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer met een maximaal aantal van dertig kilometer enkele reis;

 • Mocht de tuincoach naar locatie moeten (buiten de benoemde locaties in artikel 5.2) krijgt de tuincoach een maximale vergoeding van € 20,- om een locatie te huren.

Artikel 7 Uitgangspunten en werkwijze die de tuincoach hanteert

 • 1.

  De tuincoach zal zich inzetten voor duurzame tuinpraktijken en zal inwoners aanmoedigen om milieuvriendelijke keuzes te maken;

 • 2.

  De tuincoach zal zich aanpassen aan de individuele behoeften en wensen van klanten en zal een persoonlijk en op maat gemaakt plan voorstellen;

 • 3.

  De tuincoach zal klanten aanmoedigen om te leren hun eigen tuinen te onderhouden, in plaats van afhankelijk te zijn van externe hulp;

 • 4.

  De tarieven van de tuincoach zullen vooraf duidelijk worden gecommuniceerd en zullen redelijk zijn in verhouding tot de geleverde diensten;

 • 5.

  De tuincoach zal zorgen voor een goede communicatie met de klant, door duidelijk te zijn over de verwachtingen en afspraken en door tijdig te reageren;

 • 6.

  De tuincoach regeling loopt door tot december 2025 en zolang de adviesuren zoals bedoeld in artikel 6 beschikbaar zijn;

 • 7.

  De tuincoach van Stichting Duurzaam Molenlanden levert een factuur aan bij gemeente Molenlanden voor de vergoeding per aanvrager.

Artikel 8 Marketing en promotie

De tuincoach wordt gepromoot via sociale media, website en andere geschikte mediakanalen. Dit verloopt zowel via Stichting Duurzaam Molenlanden als via mediakanalen van de Gemeente.

Ondertekening

Vastgesteld op 4 april 2023

De secretaris

Leon Anink

De burgemeester

Theo Segers