Verordening Werkgeverscommissie Oss 2020

Geldend van 07-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie Oss 2020

De raad van de gemeente Oss;

gelet op:

 • artikel 83, eerste lid van de Gemeentewet;

 • artikel 107 tot en met 107 e van de Gemeentewet;

 • artikel 156 van de Gemeentewet;

 • Afdeling 10.1.1.en 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het voorstel van de Raadsgriffie van 20 oktober 2020;

 • het advies van de werkgeverscommissie van 28 september 2020;

Besluit:

vast te stellen de “Verordening Werkgeverscommissie Oss 2020” ;

Artikel 1 Taken en bevoegdheden

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de raadsgriffier en de andere op de Raadsgriffie werkzame werknemers, zoals door de gemeenteraad aan haar gedelegeerd;

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de tot het werkgeverschap van de gemeenteraad behorende besluiten en regelingen;

 • 3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het personeel van de Raadsgriffie mandateren aan de raadsgriffier.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en vier andere leden uit de gemeenteraad, bij voorkeur afkomstig uit zowel de coalitie als de oppositie.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de gemeenteraad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad;

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de gemeenteraad; het ontslag gaat in als de opvolger door de gemeenteraad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de gemeenteraad;

  • c.

   indien de gemeenteraad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

  • d.

   de voorzitter van de gemeenteraad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de raadsgriffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de Raadsgriffie.

Artikel 4 Ondersteuning

De raadsgriffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden als bedoeld in artikel 2;

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslag

De raadsgriffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijsten zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

 • Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of één van de leden nodig acht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, van haar werkzaamheden en bevindingen jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de verordening werkgeverscommissie Oss zoals vastgesteld op 31 oktober 2013.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening Werkgeverscommissie Oss 2020”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2020.

De gemeenteraad voornoemd,

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2020

De gemeenteraad voornoemd,

Mede namens de voorzitter

De griffier,

drs. P.H.A. van den Akker

Toelichting Verordening Werkgeverscommissie Oss

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de werknemers die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap verschillend in. De raad is de werkgever van de griffier en de andere bij de griffie werkzame werknemers. De artikelen 107 en 107e vormen de wettelijke grondslag hiervoor.

Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad is voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie ingesteld waaraan hij deze werkgeverstaak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet is een bestuurscommissie ingesteld. Deze verordening regelt de taken en bevoegdheden van deze bestuurscommissie. De oude verordening is samen met het formele instellingsbesluit van een werkgeverscommissie op 31 okotber 2013 door de raad vastgesteld. In het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 is ingegaan, is een actualisering van de oude verordening uit 2013 noodzakelijk.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Taken en bevoegdheden Werkgeverscommissie Oss

Artikel 1, lid 1 geeft aan dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult, met uitzondering van de besluiten van de raad over benoeming, schorsing en ontslag van de griffier. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren personeelsbeleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap.

Andere voorbeelden van onderwerpen die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 1, lid 3 geeft aan dat de werkgeverscommissie de aan haar gedelegeerde bevoegdheden ten aanzien van de andere bij de griffie werkzame werknemers kan mandateren aan de griffier.

De “Gemeente Oss” is als rechtspersoon de werkgever voor zowel het personeel van het college als personeel van de raad. De cao gemeenten heeft ook directe werking naar zowel het personeel dat onder verantwoordelijkheid van college als van de raad werkt. Voor de overige arbeidsvoorwaardenregelingen is het niet efficiënt om voor de Raadsgriffie deze nog eens

afzonderlijk uit te werken, te wijzigen en te laten vaststellen. Daarom wordt voorgesteld dat de afspraken uit het personeelshandboek van de gemeente Oss inclusief alle instrumentele uitvoeringsbevoegdheden, die gelden voor de ambtelijke organisatie, ook te laten gelden voor de Raadsgriffie. Dit geldt ook voor toekomstige wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden. Mochten arbeidsvoorwaarden of beleidsregels niet geschikt worden geacht voor de Raadsgriffie, kan de werkgeverscommissie een afwijkende beslissing nemen en die vertalen naar het personeelshandboek(waarbij wordt vastgelegd dat die afwijkende bepalingen alleen gelden voor personeel dat bij de griffie werkt). Net zoals voorheen ontvangt de Raadsgriffier ter informatie alle voorstellen die de inspraakprocedure met OR en vakbonden ingaan. Het wordt daarom sterk aanbevolen de besluiten die daaruit voortkomen ook voor de Raadsgriffie van toepassing te verklaren, tenzij (binnen 2 maanden) wordt aangegeven dat ten aanzien van een bepaalde

arbeidsvoorwaarde afwijkende voorstellen worden uitgewerkt. Het besluit Vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling Raadsgriffie Oss van 31 oktober 2013 blijft hiermee onverkort van toepassing en ook het Personeelshandboek van de gemeente Oss is hiermee van toepassing op personeel dat bij de raadsgriffie werkzaam is.

Artikel 2 Samenstelling Werkgeverscommissie Oss

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in lijn met het feit dat de gemeenteraad het bevoegde gezag is van de Raadsgriffie. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad. De burgemeester is wel lid van het college van B&W en stuurt dus rechtstreeks de gemeentesecretaris aan, maar niet de raadsgriffier. De raadsgriffier is niet aan hem ondergeschikt.

De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de gemeenteraad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de raadsgriffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de Werkgeverscommissie Oss als informant.

Artikel3 Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de Werkgeverscommissie Oss kan het nuttig zijn voor het vervullen van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de gemeenteraad kan oordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet.

Artikel 4 Ondersteuning van de Werkgeverscommissie Oss

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld door Het maken van afspraken tussen de raadsgriffier met het college van B&W, de gemeentesecretaris of een afdelingshoofd (denk o.a. aan personeelsadministratie, personeelsadvies, salarisadministratie, arbeidsrechtelijk advies, en werving en selectie).

Daarnaast heeft de burgemeester in december 2019 aan de raadsgriffier de volmacht gegeven om arbeidsovereenkomsten en andere personele stukken te kunnen ondertekenen. Verder kan de Werkgeverscommissie Oss de personeelsafdeling ondersteuning vragen in verband met de (half-)jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met/over de raadsgriffier.

Artikelen 5 en 6 Besluitvorming en verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de Werkgeverscommissie Oss personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de commissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hier of op een deel ervan geheimhouding moet worden opgelegd. De Werkgeverscommissie Oss is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de gemeenteraad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Verantwoording

De gemeenteraad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, namelijk de raadsgriffier. Daarnaast heeft de gemeenteraad ook vaak een Raadsgriffie ingericht om hem, zijn organen en de raadsgriffier te ondersteunen. Daardoor heeft de gemeenteraad er formeel een taak bij gekregen, het invullen van het werkgeverschap. Het is van belang dat de gemeenteraad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de Werkgeverscommissie Oss van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen.

Artikelen 10, 11 en 12 Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.