Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold, d.d. 26 mei 2014

Geldend van 19-05-2017 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold, d.d. 26 mei 2014

Regeling op grond van artikel 8, lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen (centrumgemeente)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere en Zeewolde van de gemeenten Almere en Zeewolde, ieder voor zover hun bevoegdheid betreft;

hierna te noemen: de Gemeenten,

overwegende dat

 • er overeenstemming is tussen de gemeenten Almere, Zeewolde, het Rijk, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland over de ontwikkelstrategie Oosterwold;

 • het Rijk, de gemeenten Almere en Zeewolde een bestuursconvenant ter uitwerking van Oosterwold hebben gesloten over onder meer het opstellen van een Intergemeentelijke Structuurvisie voor Oosterwold en het opstellen van een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie, die de uitvoering van de ontwikkelstrategie zal coördineren en faciliteren;

 • de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold inmiddels is vastgesteld;

 • de gemeenten Almere en Zeewolde die gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie willen vormgeven door het treffen van een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeenteconstructie als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Weg gemeenschappelijke regelingen;

 • de raden van de gemeenten Almere en Zeewolde hun toestemming hebben verleend voor het treffen van deze regeling;

 • het wenselijk wordt geacht dat deze gemeenschappelijke regeling organisch kan meegroeien met de beoogde organische ontwikkeling van Oosterwold, waarbij de deze gemeenschappelijk regeling bij aanvang toeziet op de totstandkoming en uitvoering van anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers en behandeling van eventuele informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens doch op termijn op meerdere taken en handelingsbevoegdheden kan toezien;

gelet op

 • het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 • de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold en het bestuurlijk afsprakenkader (Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0, Bestuurlijk advies Oosterwold 2013 (door L. Spies), Bestuurlijk overleg d.d. 22 augustus 2013 en 14 november 2013).

besluiten

de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen, genaamd

“Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold”

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Deze Regeling verstaat onder:

 • a.

  Gemeenten: de aan deze Regeling deelnemende gemeenten;

 • b.

  Centrumgemeente: de gemeente Almere;

 • c.

  Gebiedsregisseur: de leidinggevende van de uitvoeringsorganisatie Oosterwold van de gemeente Almere, die ten dienste staat van de Regeling. De Gebiedsregisseur wordt op advies van het Intergemeentelijk Overleg aangesteld door de gemeente Almere;

 • d.

  Intergemeentelijk Overleg: het periodiek overleg tussen de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de Gemeenten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4;

 • e.

  Oosterwold: het gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van de gemeente Almere en de westkant van de gemeente Zeewolde, zoals aangegeven op de bij deze Regeling behorende kaart (bijlage 1), waarvan het rijk, de gemeenten, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland hebben afgesproken dat het zich (in het kader van Almere 2.0.) volgens de principes van organische groei ontwikkelt, passend binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.

 • f.

  Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold: de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold, zoals vastgesteld op27 juni 2013 door de raad van de gemeente Zeewolde en op 4 juli 2013 door de raad van de gemeente Almere.

 • g.

  de Regeling: de gemeenschappelijke regeling gebiedsinrichting Oosterwold.

 • h.

  het College: het college van burgemeester en wethouders. Daar waar vermeld staat “gemeente” wordt -voor zover niet nader bepaald- bedoeld het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester.

 • i.

  mandatering: bevoegdheid om (ex afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht) in naam en verantwoordelijkheid van de mandaatgever te handelen, zoals benoemd in bijlage 2. De met de uitoefening van de taken gemoeide publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bevoegdheden gaan niet over, tenzij uitdrukkelijk bij besluit (schriftelijk) anders bepaald (specifieke mandaatbesluit). Onder mandaat wordt –indien van toepassing- tevens verstaan machtiging en volmacht.

 • j.

  Anterieure overeenkomst: overeenkomst tussen de gemeente Zeewolde en/of gemeente Almere met een initiatiefnemer waarbij het initiatief nader wordt omschreven en het kostenverhaal tussen de partijen is vastgesteld.

 • k.

  Kostenverhaal: het verhalen van de te maken kosten zijdens de gemeente op de initiatiefnemer als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening (soort kosten, verhoudingen, omvang).

 • l.

  RVB: Rijksvastgoedbedrijf.

Artikel 2 - Centrumgemeente

De gemeente Almere fungeert als Centrumgemeente, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3 – Doel en reikwijdte van de Regeling

 • 1. De Regeling geldt voor Oosterwold, zoals bedoeld in artikel 1, aanhef en onder e. van de Regeling.

 • 2. De Regeling wordt door de Gemeenten getroffen met als doel gemeen- schappelijk en gelijkelijk uitvoering te geven aan de ontwikkeling en inrichting van Oosterwold volgens de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.

 • 3. Ter verwezenlijking van het doel worden de taken en handelings- bevoegdheden vastgelegd die aan de Centrumgemeente worden gemandateerd. Dit geschiedt voor de onderscheidenlijke taken en handelingsbevoegdheden per afzonderlijk mandaat-, machtiging- en/of volmachtbesluit van de gemeente Zeewolde, welk besluit(en) wordt toegevoegd aan de Regeling. Het aantal documenten in bijlage 2 bij de Regeling kan daarmee gedurende de looptijd van de Regeling wijzigen.

 • 4. De gemeente Almere mandateert de door de gemeente Zeewolde gemandateerde taken en handelingsbevoegdheden via de reguliere lijn directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling aan de Gebiedsregisseur. Na overeenstemming tussen de Gemeenten over het verlenen en ontvangen van ieder afzonderlijk(e) mandaat/machtiging/volmacht, zal de Centrumgemeente inzake haar eigen grondgebied een gelijkluidend mandaat-, machtiging- en/of volmachtbesluit nemen ten behoeve van de Gebiedsregisseur via de reguliere lijn directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

 • 5. De Gebiedsregisseur initieert, faciliteert en coördineert –in algemene zin- de initiatieven in Oosterwold. In bijlage 2 zijn de taken en handelingsbevoegdheden van de Gebiedsregisseur nader omschreven.

 • 6. De Gebiedsregisseur heeft een eigen en zichtbare positionering binnen de Centrumgemeente en is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de in bijlage 2 genoemde taken. De Gebiedsregisseur wordt bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 4 - Intergemeentelijk Overleg

 • 1. De taken en bevoegdheden van het Intergemeentelijk Overleg verschillen binnen en buiten het verleende mandaat. (1) Binnen de kaders van het verleende mandaat (zoals bepaald in bijlage 2) heeft dit overleg een coördinerende, afstemmende en besluitvoorbereidende functie ten aanzien van de uitvoering van de Regeling. (2) Buiten de kaders van het verleende mandaat heeft het Intergemeentelijk Overleg een initiërende functie waarbij besluitvorming plaatsvindt door de Gemeenten op de reguliere wijze en binnen de wettelijke kaders (bevoegdheden).

 • 2. De organisatiestructuur is schematisch weergegeven in bijlage 3 (zoals vastgelegd in het verslag van het Intergemeentelijk Overleg d.d. 26 augustus 2013). Naast de Gemeenten kunnen ook het RVB, het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland worden uitgenodigd deel te nemen aan het Intergemeentelijk Overleg. Alsdan hebben het RVB (projectdirecteur), het Waterschap Zuiderzeeland (Heemraad) en de provincie Flevoland (gedeputeerde) een adviserende functie zonder stemrecht.

 • 3. Het overleg wordt voorbereid onder leiding van de Gebiedsregisseur. De portefeuillehouder van de Centrumgemeente zit dit overleg voor.

 • 4. Het Intergemeentelijk Overleg komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Op de agenda van het overleg staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • -

   ontwerp begroting en ontwerp jaarrekening inzake de gebiedsontwikkeling Oosterwold;

  • -

   voortgang van de gebiedsontwikkeling en inrichting;

  • -

   de kostenontwikkeling in relatie tot het kostenverhaal (monitoring);

  • -

   de evaluatie als bedoeld in artikel 15 van de Regeling.

Artikel 5 - Ambtelijk overleg

De Gebiedsregisseur overlegt tenminste vier maal per jaar in gezamenlijk verband met de contactpersoon van de gemeente Zeewolde en de contactpersoon van de gemeente Almere.

Artikel 6 - Financiële bepalingen

 • 1. De kosten die uit de Regeling voortvloeien, dienen te worden gedekt uit het Kostenverhaal waarbij de door de Raden van de Gemeenten vastgestelde en geldende kaders voor het kostenverhaal bepalend zijn.

 • 2. Op basis van een door de Gemeenten vastgestelde (jaar)begroting inzake gebiedsontwikkeling Oosterwold, stellen de Gemeenten en het RVB jaarlijks budget beschikbaar aan de gebiedsontwikkeling Oosterwold voor zolang met het Kostenverhaal gedurende de pilotperiode tot en met 2016 onvoldoende financiële middelen worden gegenereerd voor een budgetneutrale exploitatie van de proces- en organisatiekosten van de Gemeenten. De begroting voor jaar X wordt door de Gemeenten vastgesteld uiterlijk 1 november in het jaar X-1. De jaarrekening van jaar X wordt door de Gemeenten vastgesteld uiterlijk 1 mei in het jaar X+1. De Centrumgemeente draagt tijdig zorg voor een ontwerp-begroting.

 • 3. Uitgangspunt bij de voorlopige financiering is dat de Gemeenten en het RVB gelijkelijk (1/3 gemeente Almere, 1/3 gemeente Zeewolde en 1/3 RVB) budget beschikbaar stellen voor de jaarlijks vastgestelde begroting voor zolang het Kostenverhaal gedurende de pilotperiode tot en met 2016 onvoldoende financiële middelen genereert voor een budgetneutrale exploitatie van de proces- en organisatiekosten van de Gemeenten. Bij de jaarrekening wordt het verschil tussen dit beschikbaar gestelde (jaar)budget enerzijds en de daadwerkelijk gemaakte kosten alsmede de ontvangen bijdragen van initiatiefnemers (Kostenverhaal inzake de organisatie- en proceskosten) anderzijds wederom gelijkelijk verrekend tussen de Gemeenten en het RVB (1/3 gemeente Almere, 1/3 gemeente Zeewolde en 1/3 RVB) met inachtneming van het bepaalde in het door de Raden van de Gemeenten vastgesteld Kostenverhaal (waaronder verhoudingen tussen kostensoorten).

 • 4. De Centrumgemeente voert een zodanige administratie, dat daaruit de kosten kunnen worden herleid en dat de kosten in relatie tot de prognoses en het kostenverhaal met betrekking tot de organisatie- en proceskosten kunnen worden gemonitord. Die administratie maakt deel uit van de jaarrekening van de Centrumgemeente.

 • 5. Over de gevoerde administratie vindt één keer per jaar overleg en verantwoording plaats in het Intergemeentelijk Overleg, als bedoeld in artikel 4. De vastgestelde begroting is daarbij leidend. Ingeval buiten de financiële kaders van deze begroting dreigt te worden getreden, belegt de Gebiedsregisseur zo spoedig mogelijk een extra Intergemeentelijk Overleg.

Artikel 7 - Archief

 • 1. Archivering van de archiefbescheiden inzake de Regeling vindt plaats bij de gemeente wiens grondgebied het (merendeels) betreft. De Centrumgemeente draagt zorg voor complete aanlevering en/of archivering van archiefbescheiden. Indien de archiefbescheiden aan de gemeente Zeewolde toebehoren (geheel of merendeel grondgebied), zal de Centrumgemeente deze aan de gemeente Zeewolde aanleveren en zal de Centrumgemeente afschriften dienaangaande opnemen in haar eigen archief. Per saldo zullen alle relevante archiefbescheiden inzake de Regeling opgenomen worden in het archief van de Centrumgemeente (originelen en afschriften).

 • 2. Op verzoek van de gemeente Zeewolde worden de archiefbescheiden inzake de Regeling die de Centrumgemeente betreffen aan haar beschikbaar gesteld door de Centrumgemeente.

Artikel 8 – Informatieverzoeken

 • 1. De Centrumgemeente geeft de gemeente Zeewolde zo snel als mogelijk alle door haar gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de haar opgedragen taken en handelingsbevoegdheden voor zover deze de gemeente Zeewolde betreffen waarvan het belang niet in strijd is met het openbaar belang (mede o.b.v. de Wet openbaarheid van bestuur), onverminderd de verantwoordelijkheden van de Centrumgemeente krachtens de wet en/of de Regeling.

 • 2. Informatieverzoeken van derden die worden gedaan op basis van of raken aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en/of de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), worden behandeld door de Centrumgemeente. Over de behandeling van informatieverzoeken vindt afstemming plaats in het Intergemeentelijk Overleg, tenzij Ambtelijk overleg passender is gezien de impact en aard of inhoud van het verzoek. Behandeling van deze informatieverzoeken dient eenduidig en gelijkluidend te zijn. Daartoe zullen nadere werkafspraken worden vastgesteld.

Artikel 9 - Inlichtingen en verantwoording

 • 1. De Centrumgemeente brengt bij de jaarrekening verslag uit aan de Gemeenten over de wijze waarop zij in het betreffende boekjaar invulling heeft gegeven aan haar taken en handelingsbevoegdheden inzake de Regeling.

 • 2. Na goedkeuring van het verslag leggen de Colleges van de Gemeenten dit verslag ter vaststelling voor aan de Raden in hun gemeente (zodat het verslag deel uit zal maken van de onderscheidenlijke gemeentelijke jaarrekeningen).

Artikel 10 - Wijziging

 • 1. Deze regeling kan door de Colleges van de Gemeenten worden gewijzigd, nadat zij hiertoe onderling overeenstemming hebben bereikt doch niet eerder dan de onderscheidenlijke Raden hiermee akkoord zijn.

 • 2. Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer de Colleges van de Gemeenten hiermee hebben ingestemd en de raden akkoord zijn.

 • 3. De wijziging van de regeling treedt, tenzij anders is bepaald, in werking op de dag volgend op die waarop de wijziging door de Colleges van de Gemeenten is bekendgemaakt.

Artikel 11 - Uittreding en opheffing

 • 1. De Regeling wordt opgeheven bij gelijkluidend besluit tot opheffing van de Colleges van de Gemeenten.

 • 2. Een besluit tot uittreding door het College van één van de Gemeenten, leidt eveneens tot opheffing van de Regeling.

 • 3. Opheffing en uittreding is behoudens bijzondere omstandigheden niet mogelijk in de eerste drie jaar na inwerkingtreding van de Regeling. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake als hierover tussen de Colleges van de Gemeenten overeenstemming bestaat.

 • 4. Indien een besluit tot opheffing of uittreding, als bedoeld in het eerste lid, wordt genomen geven de Colleges van de Gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke deskundige opdracht om een opheffingsplan op te stellen.

 • 5. Het opheffingsplan, bedoeld in het vierde lid, regelt in ieder geval de financiële en in de personele gevolgen van de opheffing. De Gemeenten dragen ieder voor vijftig procent bij in de financiële en personele gevolgen van de opheffing. Indien geen sprake is van opheffing maar uittreding, dan zijn de financiële en personele gevolgen voor rekening van de uittredende gemeente.

 • 6. Het College van de Centrumgemeente is belast met de uitvoering van het opheffingsplan, zoals bedoeld in het vierde lid.

 • 7. Bij het besluit tot opheffing of uittreding dient een opzegtermijn van 6 maanden in acht genomen te worden en dient het alsdan lopende boekjaar regulier financieel afgewikkeld te worden.

Artikel 12 - Geschillenregeling

 • 1. Onverminderd het gestelde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden geschillen over de toepassing van de regeling, in de ruimste zin van het woord, onderworpen aan een niet-bindend deskundigenadvies.

 • 2. Voordat wordt overgegaan tot het vragen van het in het eerste lid bedoelde deskundigenadvies, wordt het geschil besproken in het Intergemeentelijk Overleg, als bedoeld in artikel 8 van de regeling.

 • 3. Indien het in het tweede lid bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, benoemen de Colleges van de Gemeenten elk een onafhankelijke deskundige. Beide deskundigen benoemen een derde deskundige, die tevens als voorzitter van de adviescommissie optreedt. In de opdracht, die door de Colleges gezamenlijk wordt gegeven, wordt ten minste het probleem geschetst, worden de te beantwoorden vragen geformuleerd en wordt de termijn genoemd waarbinnen de commissie haar advies dient uit te brengen.

 • 4. De in het derde lid bedoelde commissie regelt zelf de wijze waarop zij haar advies tot stand brengt.

 • 5. Na ontvangst van het advies treden de in het tweede lid bedoelde personen nogmaals in overleg om te trachten tot een oplossing van het geschil te komen. Indien het overleg niet tot een oplossing leidt, is elk der partijen vrij om het geschil overeenkomstig het gestelde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

Artikel 13 - Duur van de regeling

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 14 - Inzending regeling

Het College van de Centrumgemeente is belast met de inzending van deze regeling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

Artikel 15 - Evaluatie

Deze regeling en de uitvoering daarvan worden voor 1 januari 2017 geëvalueerd. De wijze van evaluatie wordt in het Intergemeentelijk Overleg bepaald. Het daarna volgende evaluatiemoment wordt bij die eerste evaluatie bepaald.

Artikel 16 - Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat zij is bekend gemaakt.

Artikel 17 – Bijlagen

 • 1. Van de Regeling maken de hierna genoemde bijlagen een integraal en onlosmakelijk deel uit:

 • 1. Schetsmatige tekening plangebied Oosterwold d.d. @@@, met kenmerk @@@;

 • 2. Mandatenregister

 • 3. Schematische weergave organisatiestructuur

 • 4. Model Anterieure overeenkomst

 • 2. Enige verwijzing naar de Regeling zal tevens een verwijzing inhouden naar de bijlagen en vice versa.

 • 3. Van de in lid 1 genoemde documenten hebben de partijen een exemplaar in hun bezit en verklaren akkoord te zijn met de inhoud daarvan.

 • 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van de Regeling en de bijlagen, gaat de tekst van de Regeling vóór de bijlagen.

Artikel 18 - Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling gebiedsinrichting Oosterwold

Ondertekening

Aldus besloten door ,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Secretaris

Burgemeester

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

Secretaris

Burgemeester

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, (***)

Bijlage 1: Schetsmatige tekening plangebied Oosterwold ISVO

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Mandaten register

A. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN GEBIEDSREGISSEUR

 • I.

  De taken en handelingsbevoegdheden van de Gebiedsregisseur inzake de totstandkoming van de Anterieure overeenkomst omvatten de volgende taken en handelingsbevoegdheden:

  • het tot stand brengen van anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers (faciliteren, coördineren, (laten) opstellen en namens de Gemeenten ondertekenen) op basis van het model Anterieure overeenkomst teneinde het kostenverhaal te organiseren;

  • het faciliteren van initiatieven en samenbrengen van initiatiefnemers;

  • het coördineren en (laten) uitvoeren van marketing en marketingplannen Oosterwold teneinde initiatieven te werven;

  • het – zo nodig - betrekken van innovatieve inzet van kennisinstituten en marktpartijen

  • de projectverantwoording (financieel, procesmatig en inhoudelijk) en de bijbehorende rapportageverplichtingen aan de Gemeenten;

  • het coördineren van de totstandkoming van de ruimtelijke plannen (zoals bijvoorbeeld ontwikkelings- en omgevingsplannnen, gebiedspaspoorten en kavelpaspoorten met betrekking tot de initiatieven);

  • het begeleiden van omgevingsvergunningsprocedures met betrekking tot de initiatieven;

 • De taken en handelingsbevoegdheden van de Gebiedsregisseur worden verricht met als doel enerzijds de totstandkoming en ondertekening van de Anterieure overeenkomst en anderzijds de begeleiding van de uitvoering van de Anterieure overeenkomst. In beide rollen is hij aanspreekpunt, voorziet hij initiatiefnemers van informatie en verwijst hij initiatiefnemers zo nodig door naar de deelnemende gemeente(n) inclusief contactpersonen. Tevens begeleidt de Gebiedsregisseur initiatiefnemers bij publiekrechtelijke processen (zoals vergunningverlening e.d.).

 • II.

  De taken en handelingsbevoegdheden van de Gebiedsregisseur inzake de coördinatie en afwikkeling van informatieverzoeken op basis de W et openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover het de uitvoering van de Regeling betreffen:

  • het afstemmen van verzoeken met het Intergemeentelijk Overleg bij complexe en/of politiek gevoelige vragen en bijbehorende antwoorden;

  • het afstemmen van verzoeken met het Ambtelijk overleg bij eenvoudige en meer gestandaardiseerde vragen en bijbehorende antwoorden;

  • het (laten) verzamelen van informatie ten behoeve van informatieverzoeken, het (laten) opstellen en ondertekenen van de beantwoording(en) namens de Gemeenten

 • De Centrumgemeente draagt zorg voor de beslissingen op bezwaar alsmede gerechtelijke procedures inzake de Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens . Eventuele beslissing(en) op bezwaar worden door de Centrumgemeente genomen door de in hierarchie hogere bevoegde functionaris(sen). Daarbij is de mandaatstructuur van de Centrumgemeente bepalend. In die gevallen heeft de Gebiedsregisseur een aanvullend informerende en afstemmende taak.

Bijlage 3: Schematische weergave organisatiestructuur

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4: model Anterieure overeenkomst

Separaat bijgevoegd

Aanvullende overeenkomst Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold, d.d. 26 mei 2014

De gemeente Zeewolde en gemeente Almere (samen te noemen: de Gemeenten) zijn een Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold (hierna te noemen: de Regeling) aangegaan. Het doel van de Regeling is gemeenschappelijk en gelijkelijk uitvoering te geven aan de ontwikkeling en inrichting van het gebied Oosterwold volgens de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.

Ter verwezenlijking van het doel van de Regeling worden de taken en handelingsbevoegdheden vastgelegd die door de gemeente Zeewolde aan de Centrumgemeente (gemeente Almere) worden gemandateerd.

In de Regeling zijn onder meer bepalingen opgenomen over de organisatiestructuur, taken en bevoegdheden alsmede geldstromen waarbij het Rijkvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (hierna te noemen: RVB) eveneens partij is. In de bijlage is de organisatiestructuur schematische weergegeven.

De Gemeenten en het RVB achten het wenselijk en noodzakelijk dat het RVB zich akkoord verklaart met enkele bepalingen voor zover deze mede het RVB betreffen, zoals in ieder geval verwoord in artikel 4, 6, 12 en 15 van de Regeling. De teksten van deze artikelen luiden als volgt:

Artikel 4 - Intergemeentelijk Overleg

 • 1.

  De taken en bevoegdheden van het Intergemeentelijk Overleg verschillen binnen en buiten het verleende mandaat. (1) Binnen de kaders van het verleende mandaat (zoals bepaald in bijlage 2) heeft dit overleg een coördinerende, afstemmende en besluitvoorbereidende functie ten aanzien van de uitvoering van de Regeling. (2) Buiten de kaders van het verleende mandaat heeft het Intergemeentelijk Overleg een initiërende functie waarbij besluitvorming plaatsvindt door de Gemeenten op de reguliere wijze en binnen de wettelijke kaders (bevoegdheden).

 • 2.

  De organisatiestructuur is schematisch weergegeven in bijlage 3 (zoals vastgelegd in het verslag van het Intergemeentelijk Overleg d.d. 26 augustus 2013). Naast de Gemeenten kunnen ook het RVB, het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland worden uitgenodigd deel te nemen aan het Intergemeentelijk Overleg. Alsdan hebben het RVB (projectdirecteur), het Waterschap Zuiderzeeland (Heemraad) en de provincie Flevoland (gedeputeerde) een adviserende functie zonder stemrecht.

 • 3.

  Het overleg wordt voorbereid onder leiding van de Gebiedsregisseur. De portefeuillehouder van de Centrumgemeente zit dit overleg voor.

 • 4.

  Het Intergemeentelijk Overleg komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Op de agenda van het overleg staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • -

   Ontwerp begroting en ontwerp jaarrekening inzake de gebiedsontwikkeling Oosterwold;

  • -

   Voortgang van de gebiedsontwikkeling en inrichting;

  • -

   De kostenontwikkeling in relatie tot het kostenverhaal (monitoring);

  • -

   De evaluatie als bedoeld in artikel 15 van de Regeling.

Artikel 6 - Financiële bepalingen

 • 1.

  De kosten die uit de Regeling voortvloeien, dienen te worden gedekt uit het Kostenverhaal waarbij de door de raden van de Gemeenten vastgestelde en geldende kaders voor het kostenverhaal bepalend zijn.

 • 2.

  Op basis van een door de Gemeenten vastgestelde (jaar)begroting inzake gebiedsontwikkeling Oosterwold, stellen de Gemeenten en het RVB jaarlijks budget beschikbaar aan de gebiedsontwikkeling Oosterwold voor zolang met het Kostenverhaal gedurende de pilotperiode tot en met 2016 onvoldoende financiële middelen worden gegenereerd voor een budgetneutrale exploitatie van de proces- en organisatiekosten van de Gemeenten. De begroting voor jaar X wordt door de Gemeenten vastgesteld uiterlijk 1 november in het jaar X-1. De jaarrekening van jaar X wordt door de Gemeenten vastgesteld uiterlijk 1 maart in het jaar X+1. De Centrumgemeente draagt tijdig zorg voor een ontwerp-begroting.

 • 3.

  Uitgangspunt bij de voorlopige financiering is dat de Gemeenten en het RVB gelijkelijk (1/3 gemeente Almere, 1/3 gemeente Zeewolde en 1/3 RVB) budget beschikbaar stellen voor de jaarlijks vastgestelde begroting voor zolang het Kostenverhaal gedurende de pilotperiode tot en met 2016 onvoldoende financiële middelen genereert voor een budgetneutrale exploitatie van de proces- en organisatiekosten van de Gemeenten. Bij de jaarrekening wordt het verschil tussen dit beschikbaar gestelde (jaar)budget enerzijds en de daadwerkelijk gemaakte kosten alsmede de ontvangen bijdragen van initiatiefnemers (Kostenverhaal inzake de organisatie- en proceskosten) anderzijds wederom gelijkelijk verrekend tussen de Gemeenten en het RVB (1/3 gemeente Almere, 1/3 gemeente Zeewolde en 1/3 RVB) met inachtneming van het bepaalde in het door de gemeenteraden van de Gemeenten vastgesteld Kostenverhaal (waaronder verhoudingen tussen kostensoorten).

 • 4.

  De Centrumgemeente voert een zodanige administratie, dat daaruit de kosten kunnen worden herleid en dat de kosten in relatie tot de prognoses en het kostenverhaal met betrekking tot de organisatie- en proceskosten kunnen worden gemonitord. Die administratie maakt deel uit van de jaarrekening van de Centrumgemeente.

 • 5.

  Over de gevoerde administratie vindt één keer per jaar overleg en verantwoording plaats in het Intergemeentelijk Overleg, als bedoeld in artikel 4. De vastgestelde begroting is daarbij leidend. Ingeval buiten de financiële kaders van deze begroting dreigt te worden getreden, belegt de Gebiedsregisseur zo spoedig mogelijk een extra Intergemeentelijk Overleg.

Artikel 12 - Geschillenregeling

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden geschillen over de toepassing van de regeling, in de ruimste zin van het woord, onderworpen aan een niet-bindend deskundigenadvies.

 • 2.

  Voordat wordt overgegaan tot het vragen van het in het eerste lid bedoelde deskundigenadvies, wordt het geschil besproken in het Intergemeentelijk Overleg, als bedoeld in artikel 8 van de regeling.

 • 3.

  Indien het in het tweede lid bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, benoemen de colleges van de gemeenten elk een onafhankelijke deskundige. Beide deskundigen benoemen een derde deskundige, die tevens als voorzitter van de adviescommissie optreedt. In de opdracht, die door de colleges gezamenlijk wordt gegeven, wordt ten minste het probleem geschetst, worden de te beantwoorden vragen geformuleerd en wordt de termijn genoemd waarbinnen de commissie haar advies dient uit te brengen.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde commissie regelt zelf de wijze waarop zij haar advies tot stand brengt.

 • 5.

  Na ontvangst van het advies treden de in het tweede lid bedoelde personen nogmaals in overleg om te trachten tot een oplossing van het geschil te komen. Indien het overleg niet tot een oplossing leidt, is elk der partijen vrij om het geschil overeenkomstig het gestelde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

Artikel 15 - Evaluatie

Deze regeling en de uitvoering daarvan worden voor 1 januari 2017 geëvalueerd. De wijze van evaluatie wordt in het Intergemeentelijk Overleg bepaald. Het daarna volgende evaluatiemoment wordt bij die eerste evaluatie bepaald.

Indien en voor zover de Regeling mocht worden beëindigd, ontbonden of gewijzigd, dan blijven voornoemde artikelen tot en met 2016 tussen de Gemeenten en het RVB volledig van kracht, tenzij de Gemeenten en het RVB schriftelijk anders overeengekomen.

Bijlage: Schematische weergave organisatiestructuur

Documentnummer

14I0002902

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde en de burgemeester van de gemeente Zeewolde, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft

gelezen het voorstel van afdeling Ruimte d.d. 22 mei 2014;

gelet op de gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening;

Besluiten

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere te machtigen voor het uitvoeren van de navolgende taken en handelingsbevoegdheden, zonder dat daarmee -voor zover hierna niet anders bepaald- de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden overgaan tot het nemen van een besluit (met publiekrechtelijk rechtsgevolg als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht), of het verrichten van privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke rechtshandelingen:

  • het faciliteren van initiatieven en samenbrengen van initiatiefnemers;

  • het coördineren en (laten) uitvoeren van marketing en marketingplannen Oosterwold teneinde initiatieven te werven;

  • het – zo nodig - betrekken van innovatieve inzet van kennisinstituten en marktpartijen;

  • de projectverantwoording (financieel, procesmatig en inhoudelijk) en de bijbehorende rapportageverplichtingen aan de Gemeenten;

  • het coördineren van de totstandkoming van de ruimtelijke plannen (zoals bijvoorbeeld ontwikkelings- en omgevingsplannnen, gebiedspaspoorten en kavelpaspoorten met betrekking tot de initiatieven);

  • het begeleiden van omgevingsvergunningsprocedures met betrekking tot de initiatieven;

  • het voorbereiden van anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers (faciliteren, coördineren en (laten) opstellen) op basis van het model Anterieure overeenkomst teneinde het kostenverhaal te organiseren;

 • 2.

  de bevoegdheid tot het aangaan en ondertekenen van anterieure overeenkomsten te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere onder de voorwaarden dat:

  • de overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Zeewolde (college of raad) instemt met het ontwerp van de planologische maatregel (= vb. ontwerp- projectafwijkingsbesluit of ontwerp-bestemmings-plan);

  • De werking van de anterieure overeenkomst wordt opgeschort tot de inwerkingtreding van deze planologische maatregel;

 • 3.

  de bevoegdheid tot het besluiten op informatieverzoeken van derden die worden gedaan op basis van of raken aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en/of de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, waarbij afstemming plaats vindt in het Intergemeentelijk Bestuurlijk Overleg, tenzij Ambtelijk Overleg passender is gezien de impact en aard en inhoud van het verzoek);

 • 4.

  de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften gericht tegen krachtens mandaat genomen besluiten (Wob en Wbp) alsmede het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde in bezwaar- en beroepsprocedures dienaangaande te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

 • 5.

  dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere verplicht is ondermandaat van de onder 1 tot en met 4 bedoelde bevoegdheden te verlenen aan de Gebiedsregisseur met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, vierde lid, van de Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold

 • 6.

  dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

Zeewolde, 3 juni 2014

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

R.C. van Nunspeet

de burgemeester,

G.J. Gorter

De burgemeester voornoemd,

G.J. Gorter