Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Waddinxveen 2023

Geldend van 14-04-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Waddinxveen 2023

Besluit van de raad van de gemeente Waddinxveen tot vaststelling van een nieuwe Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg op 8 februari 2023;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Waddinxveen 2023:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  ambtelijke bijstand: bijstand, verleend door onder het gezag van het college werkzame ambtenaren;

 • -

  bijstand: ondersteuning bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere ondersteuning niet zijnde een verzoek om informatie.

Paragraaf 2. Verzoeken om informatie of bijstand

Artikel 2. Verzoek om informatie

 • 1. Een raadslid kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang of om inzage in of afschrift van bij de raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester berustende schriftelijke stukken en ander materiaal dat gegevens bevat. Een verzoek kan ook gedaan worden door een commissielid, niet zijnde een raadslid.

 • 2. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, verzoekt de griffier de gemeentesecretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.

Artikel 3. Verzoek om bijstand

 • 1. Een raadslid kan de griffier verzoeken om bijstand.

 • 2. De verzochte bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend, voor zover dit naar het oordeel van de griffier in redelijkheid kan worden gevergd. Als de griffier de verzochte bijstand niet kan verlenen, verzoekt hij de gemeentesecretaris om één of meer ambtenaren aan te wijzen die ambtelijke bijstand verlenen.

 • 3. De gemeentesecretaris weigert het verzoek om ambtelijke bijstand als:

  • a.

   naar zijn oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft op raadswerkzaamheden, of

  • b.

   dit naar zijn oordeel het belang van de gemeente kan schaden.

 • 4. Als de gemeentesecretaris het verzoek om ambtelijke bijstand weigert, deelt hij dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door wie het verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester verzoeken met de griffier en de gemeentesecretaris en zo nodig het raadslid in overleg te treden over het alsnog laten verlenen van de ambtelijke bijstand. De burgemeester geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan dit verzoek.

Artikel 4. Geschil over verleende ambtelijke bijstand

 • 1. Een raadslid dat niet tevreden is over de aan hem verleende ambtelijke bijstand, kan de griffier verzoeken hierover in overleg te treden met de gemeentesecretaris.

 • 2. Als overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een ook voor het raadslid bevredigende oplossing, kan deze de burgemeester verzoeken met de griffier en de gemeentesecretaris en zo nodig het raadslid in overleg te treden over de aan hem verleende ambtelijke bijstand. De burgemeester geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan dit verzoek.

Artikel 5. Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand

Als het college of een of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot de griffier.

Paragraaf 3. Fractieondersteuning

Artikel 6. Recht op financiële bijdrage voor fractie

 • 1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad van Waddinxveen 2022, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. De financiële bijdrage wordt uitgekeerd op basis van declaraties. De bijdrage bestaat uit een basisbedrag van €1.500 euro per fractie en een variabel deel van €200 euro per raadszetel van de fractie

Artikel 7. Besteding financiële bijdrage

 • 1. De financiële bijdrage wordt uitsluitend besteed aan ondersteuning die ertoe strekt de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.

 • 2. De financiële bijdrage wordt in ieder geval niet gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de ondersteuning van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;

  • b.

   giften, leningen, beleggingen en voorschotten, of

  • c.

   uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten.

Artikel 8. Beheer en uitbetaling)

 • 1. De gelden worden beheerd en uitbetaald, onder overlegging van bewijsstukken, door of namens de griffier.

 • 2. Fracties overleggen vooraf met de griffier over de beoogde uitgaven.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 9. Uitleg verordening

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van de verordening, beslist het fractievoorzittersoverleg op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10. Intrekking oude verordening

De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2023.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Waddinxveen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2023.

De griffier,

(mr. F.W. van der Dussen)

De voorzitter,

(Drs. E.J. Nieuwenhuis)