Nadere regels voor het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte vanuit private laadvoorziening via een kabelgoot, Leidschendam-Voorburg 2023

Geldend van 15-04-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte vanuit private laadvoorziening via een kabelgoot, Leidschendam-Voorburg 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

overwegende dat het op grond van artikel 2:10 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg verboden is om zonder voorafgaande vergunning van het college een openbare plaats of gedeelte daarvan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

overwegende dat hieronder ook het laden van een elektrisch voertuig in de openbare ruimte met een laadkabel vanuit een private laadvoorziening valt;

overwegende dat het college van burgemeesters en wethouders de bevoegdheid heeft om nadere regels vast te stellen voor het verlenen danwel weigeren van deze vergunningen;

gelet op artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg;

b e s l u i t

vast te stellen:

de Nadere regels voor het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte vanuit private laadvoorziening via een kabelgoot, Leidschendam-Voorburg 2023

Artikel 1: Vergunning laden elektrische voertuigen in openbare ruimte vanuit private laadvoorziening met kabelgoten

 • 1.

  Het opladen van elektrische voertuigen met een laadkabel over de openbare weg is uitsluitend toegestaan met een vergunning en via een kabelgoot;

 • 2.

  Een vergunning voor het gebruik van deze kabelgoot, die door de gemeente wordt aangelegd op kosten van de aanvrager, wordt door het college verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 2.

 • 3.

  Met deze vergunning kunnen elektrische voertuigen in de openbare ruimte worden opgeladen vanuit een private laadvoorziening met een oplaadkabel via een kabelgoot, met inachtneming van de algemene en specifieke voorschriften, zoals opgenomen in de artikelen 3 en 4.

Artikel 2: Voorwaarden voor vergunningverlening

 • 1.

  De aanvrager is inwoner van Leidschendam-Voorburg en staat ingeschreven op het adres van de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

 • 2.

  De aanvrager is in het bezit van, of leaset een elektrisch voertuig;

 • 3.

  De aanvrager beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid bij de woning (oprit, garage of carport);

 • 4.

  Het openbare parkeervak waar het elektrische voertuig opgeladen wordt, grenst direct aan het trottoir (zonder onderbreking door bijvoorbeeld een groenstrook of fietspad);

 • 5.

  De gemeente legt na het verlenen van de vergunning op het adres van de vergunninghouder een kabelgoot aan, op kosten van de vergunninghouder;

 • 6.

  De aanleg van kabelgoten zal gebundeld worden uitgevoerd (in tranches) en minimaal één tot maximaal twee maal per jaar plaatsvinden, afhankelijk van het aantal verleende aanvragen;

 • 7.

  Per adres wordt één kabelgoot aangelegd, waar eventueel meerdere, aan de bewoners van het adres toebehorende elektrische voertuigen, na elkaar geladen kunnen worden.

Artikel 3: Algemene voorschriften

 • 1.

  Deze vergunning (of kopie) dient op het adres van de vergunninghouder aanwezig te zijn;

 • 2.

  Het niet opvolgen van de voorschriften of aanwijzingen door ambtenaren van politie, brandweer of gemeentelijke diensten (met het oog op de openbare orde en veiligheid, verkeers- of brandveiligheid) kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben;

 • 3.

  De vergunninghouder kan de openbare parkeerplaats, die wordt gebruikt voor het opladen van het elektrische voertuig niet claimen. Deze blijft beschikbaar als openbare parkeerplaats;

 • 4.

  In geval van werkzaamheden in of aan de openbare ruimte binnen het tracé van de kabelgoot(tegels) is privaat laden tijdelijk niet mogelijk;

 • 5.

  De gemeente is/blijft eigenaar van de kabelgoot en is verantwoordelijk voor het uitwendig beheer en onderhoud ervan. De gebruiker/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwendig schoon en obstakelvrij houden van de kabelgoot;

 • 6.

  Alle werkzaamheden benodigd om (eventueel ontstane) schade aan de openbare bestrating, gemeentelijke eigendommen of anderszins op te heffen, zullen door de gemeente voor rekening van de vergunninghouder geschieden;

 • 7.

  De vergunninghouder vrijwaart de gemeente van alle vorderingen die derden tegenover haar zouden kunnen instellen tot vergoeding van schade door handelingen, nalatigheden of onvoorzichtigheden, voortvloeiende uit gebruikmaking van deze vergunning.

Artikel 4: Specifieke voorschriften

 • 1.

  De elektriciteitskabel mag alleen in de kabelgoot liggen wanneer er daadwerkelijk wordt opgeladen;

 • 2.

  Na opladen ruimt de vergunninghouder de elektriciteitskabel op in eigen elektrische voertuig of op eigen terrein.

Artikel 5: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking;

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte vanuit private laadvoorziening via een kabelgoot, Leidschendam-Voorburg 2023”.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg d.d. 28 maart 2023,

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk, M. Vroom

secretaris, burgemeester