Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Subsidieregeling compensatie energielasten gemeente Beesel

Geldend van 13-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Subsidieregeling compensatie energielasten gemeente Beesel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2022 (kaders subsidie energielasten);

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel;

b e s l u i t

vast te stellen de Subsidieregeling compensatie energielasten gemeente Beesel.

Artikel 1 Doelgroep

Voor deze regeling komen in aanmerking:

 • a.

  Stichtingen die eigenaar of exploitant zijn van een pand in de gemeente Beesel én waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft of waaraan de gemeente een exploitatiebijdrage verstrekt.

 • b.

  Verenigingen die eigenaar of exploitant zijn van of gebruik maken van een accommodatie in de gemeente Beesel en die volgens hun statuten activiteiten uitvoeren die aansluiten bij de beleidsdoelen van de gemeente op het gebied van sport, cultuur, jeugd, ouderen of muziek. De verenigingen hebben een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. Ze handelen niet commercieel en hebben geen winstoogmerk.

 • c.

  Verenigingen of stichtingen die zich als hoofdtaak bezighouden met het uitbaten van winkels, religie, kinderopvang en/of onderwijs komen niet in aanmerking voor de regeling.

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • a.

  De tegemoetkoming in de energiekosten heeft betrekking op een accommodatie die noodzakelijk is om maatschappelijke doeleinden vorm te geven.

 • b.

  De aanvrager toont aan dat er sprake is van gestegen energielasten als gevolg van stijgende energieprijzen.

 • c.

  De gestegen energielasten zijn niet al op een andere manier gecompenseerd.

Artikel 3 Subsidieplafond

De gemeente Beesel heeft voor deze regeling een bedrag van € 228.000 per jaar beschikbaar. Aanvragen worden geweigerd als het subsidieplafond is bereikt. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst van de complete aanvragen.

Artikel 4 Aanvraag

De aanvrager overlegt bij de aanvraag de volgende stukken:

 • a.

  Een machtiging of afschrift van de statuten waaruit blijkt dat de aanvrager namens de vereniging of stichting een aanvraag mag indienen.

 • b.

  Een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

 • c.

  Een afschrift van het energiecontract van de jaren 2021, 2022 en 2023 of indien de aanvrager zelf geen energieaansluiting heeft, stukken waaruit blijkt dat de huurprijs gestegen is als gevolg van stijgende energielasten.

 • d.

  Een kopie van de laatste twee jaarnota’s energieverbruik met daarin de verbruiksgegevens van gas en elektriciteit, en de meest actuele gebruiksgegevens over de afgelopen maanden.

 • e.

  Indien het energiecontract gewijzigd is, toont de aanvrager aan dat dit gebeurde in verband met een aflopend contract of een opzegging door de energieleverancier.

 • f.

  Als de energiemaatschappij het contract heeft opengebroken dan toont de aanvrager aan dat hij stappen heeft gezet om dit tegen te gaan met bijvoorbeeld een afschrift waarin hij aantoont dat hij dit voorlegde aan de Geschillencommissie Energie of aan de rechter.

 • g.

  De aanvrager toont aan dat hij gewerkt heeft aan het besparen van energie. Indien de aanvrager hierin geen actie heeft ondernomen compenseren we de energielasten alleen als de aanvrager bereid is hiervoor binnen een jaar een plan van aanpak te maken en uit te voeren.

 • h.

  De aanvrager dient aan te tonen dat hij onvoldoende middelen heeft om de verhoogde energielasten te bekostigen. Hiervoor overlegt de aanvrager de meest actuele financiële jaarstukken en het overzicht van bezittingen en schulden. We kijken naar ontwikkelingen in het eigen vermogen, onderbouwing van reserves en voorzieningen, liquiditeiten, jaarplannen en winst en verliesrekening.

 • i.

  Het bankrekeningnummer van de vereniging of stichting.

Artikel 5 Berekening en bevoorschotting

 • a.

  We vergoeden 100 % van de stijging in de vorm van een voorschot voor de duur van een jaar.

 • b.

  We berekenen de stijging door de energielasten van de periode waarover een aanvraag wordt ingediend, met die van de 2 voorgaande jaren / het voorgaande jaar te vergelijken.

 • c.

  Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding houden we rekening met de gegevens die bij de aanvraag (zie artikel 4) zijn ingediend.

 • d.

  Alle gegevens worden per aanvraag geanalyseerd en beoordeeld.

Artikel 6 Vaststelling van de subsidie

 • a.

  De aanvrager vraagt, nadat hij de jaarafrekening van de energieleverancier heeft ontvangen, vaststelling van de subsidie aan binnen 12 weken.

 • b.

  Hierbij overlegt hij de jaarafrekening van de energieleverancier. Indien de aanvrager een plan van aanpak voor het terugdringen van energieverbruik inleverde bij de aanvraag overlegt hij een beschrijving van de uitvoering en de gerealiseerde besparingen.

 • c.

  De subsidie kan niet hoger worden vastgesteld als achteraf blijkt dat een hoger bedrag nodig was geweest.

Artikel 7 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Duur en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling halen we aan als “Subsidieregeling compensatie energielasten gemeente Beesel”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 14 maart 2023.

Rick Nillesen,

secretaris

Bob Vostermans,

burgemeester