Uitvoeringsregel deelmobiliteit gemeente Westerveld 2023

Geldend van 06-04-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregel deelmobiliteit gemeente Westerveld 2023

Intituelé

Uitvoeringsregel deelmobiliteit Gemeente Westerveld 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

Gelet op:

Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht; en

Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018

overwegende:

dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke nadere regelingen vast te stellen;

In stedelijke gebieden deelplatforms in opkomst zijn om te voldoen aan een tijdelijke mobiliteitsvraag van het publiek;

De beschikbaarheid van deelplatforms in niet-stedelijke gebieden blijft achter;

De beschikbaarheid van deelplatforms in de regio Zuidwest Drenthe is nodig om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van locaties in het gebied te verbeteren, zowel voor inwoners als voor toeristen;

Duurzame en schone vormen van vervoer verminderen de uitstoot van verbrandingsmotoren;

De fietsinfrastructuur in het gebied is geschikt voor elektrische fietsen;

Met deze uitvoeringsregeling beoogt de gemeente het aanbod van vervoermiddelen via deelplatforms te laten toenemen;

Tevens beoogt de gemeente de drempel voor ondernemers, om duurzame en schone vormen van vervoer te exploiteren, te verlagen;

BESLUITEN:

Vast te stellen de

Uitvoeringsregel deelmobiliteit gemeente Westerveld 2023:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Vervoermiddel: een fiets met elektrische trapondersteuning;

 • b.

  ICT-techniek: de fysieke en digitale middelen die nodig zijn om een vervoermiddel via de app van Deelfiets Nederland te exploiteren;

 • c.

  Regio Zuidwest-Drenthe: het grondgebied van de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en de Wolden;

 • d.

  Specifieke SBI-codes: de in artikel 2 opgenomen codes;

 • e.

  Gebiedsplatform: de app van Deelfiets Nederland;

 • f.

  Huisstijlvereisten: De in de bijlage bij deze regeling opgenomen vereisten.

Artikel 2 Doelgroep

Een aanvrager is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven met een van de volgende specifieke Standaard Bedrijfsindeling (SBI codes) 2008 versie 2018:

 • a.

  55.10 Hotels en dergelijke;

 • b.

  55.10.1 Hotel-restaurants;

 • c.

  55.10.2 Hotels (geen hotels-restaurant), pensions en conferentieoorden;

 • d.

  55.20.2 Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties;

 • e.

  55.30 Kampeerterreinen;

 • f.

  56.10 Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons;

 • g.

  56.30 Café’s;

 • h.

  91.02 Musea;

 • i.

  93.29 Overige recreatie (rest).

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager voor de volgende categorieën voorzieningen a t/m f subsidie verstrekken onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden:

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking:

 • a.

  De kosten voor aanschaf van vervoermiddelen;

 • b.

  De kosten voor aanschaf van ICT-techniek.

 • 2.

  Voor subsidie komen niet in aanmerking:

 • a.

  Verrekenbare BTW;

 • b.

  Kosten die in lid 1 worden genoemd, waarvoor al subsidie is verleend.

Artikel 4 Aanvraagvereisten

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag kan tot en met uiterlijk 20 december 2023 worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag moet voorzien zijn van:

 • a.

  Een gespecificeerde offerte, waaruit duidelijk blijkt welke vervoermiddelen en ICT-techniek wordt aangeschaft;

 • b.

  Een verklaring, waarin de aanvrager verklaart dat hij in de afgelopen drie jaren geen steunbedragen heeft ontvangen die, tezamen met deze aanvraag, het steunmaximum van de algemene de-minimisregeling van de Europese Unie van in totaal € 200.000 overstijgt.

 • c.

  Een bewijs dat de aanvrager een aanbieder uit de vrijetijdseconomie is die is gevestigd in de gemeente Westerveld en die ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Specifieke SBI-codes.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de steunbedragen blijven de bedragen die op grond van coronasteunmaatregelen zijn ontvangen buiten beschouwing.

Artikel 5 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten voor aanschaf van vervoersmiddelen en 75% van de kosten voor aanschaf van ICT-techniek.

 • 2.

  De hoogte van de aangevraagde subsidie is minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verlening van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnen gekomen volledige subsidieaanvragen plaats, door middel van loting.

 • 3.

  Een aanvrager wordt slechts eenmaal subsidie op basis van deze regeling verleend.

 • 4.

  De subsidie wordt tegelijk met de verlening bij beschikking vastgesteld.

Artikel 7 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  De vervoersmiddelen en/of ICT-techniek moeten binnen 6 maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking zijn aangeschaft. De termijn kan eenmalig op schriftelijk verzoek van de subsidieontvanger met maximaal 6 maanden worden verlengd.

 • 2.

  De vervoermiddelen waarvoor subsidie is verleend, moeten voldoen aan de huisstijlvereisten.

 • 3.

  De vervoermiddelen waarvoor subsidie is verleend, moeten beschikbaar zijn voor inzet via het gebiedsplatform gedurende ten minste twee opeenvolgende jaren.

Artikel 8 Verantwoording van de verleende subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger dient na afloop van de in artikel 7 lid 3 bedoelde termijn schriftelijk een verantwoording voor de verleende subsidie in.

 • 2.

  Bij de verantwoording voegt de aanvrager de volgende stukken bij:

  • a.

   een gespecifieerde factuur inclusief betalingsbewijs voor aanschaf van de vervoermiddelen en/of ICT-techniek;

  • b.

   foto’s van de vervoermiddelen, waaruit blijkt dat deze voldeden aan de huisstijlvereisten gedurende de in lid 1 bedoelde termijn;

  • c.

   stukken, zoals facturen en/of gebruiksoverzichten, waaruit blijkt dat de vervoermiddelen beschikbaar waren via het gebiedsplatform gedurende de in lid 1 bedoelde termijn;

  • d.

   eventuele andere stukken, waaruit blijkt dat de subsidieontvanger de subsidieverplichtingen in acht heeft genomen gedurende de in lid 1 bedoelde termijn.

Artikel 9 Citeertitel, inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie stimuleren deelmobiliteit gemeente Westerveld.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van bergemeester en wethouders van de gemeente Westerveld op 28 maart 2023

D. Bruijn – van den Berg H. Jager

secretaris burgemeester