Regeling vervallen per 15-09-2023

Initiatievenregeling Energie Zoetermeer

Geldend van 06-04-2023 t/m 14-09-2023

Intitulé

Initiatievenregeling Energie Zoetermeer

Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer;

Overwegende dat het gewenst is activiteiten en initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de realisatie van de energietransitie in Zoetermeer.

Gelet op artikel 2, artikel 4 vierde lid, artikel 5 zesde lid en artikel 6 derde lid van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016

Besluiten

Vast te stellen de volgende subsidieregeling:

“Initiatievenregeling Energie Zoetermeer” (IREZ).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Aanvrager: een initiatiefnemer zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die een aanvraag doet in de zin van deze regeling;

 • b)

  Aardgasvrije-stad: een stad die geen gebruik meer maakt van aardgas maar van duurzaam opgewekte energie;

 • c)

  Aardgasvrij-ready: het in principe voorbereid zijn op een aardgasvrije-stad en alle energiebesparende maatregelen en duurzame opwek zijn uitgevoerd;

 • d)

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016 (ASV);

 • e)

  Bewonersinitiatief: een initiatief van minimaal drie huiseigenaren van grondgebonden eengezinswoningen die gezamenlijk aan de slag willen met activiteiten die bijdragen aan energiebesparing, opwek en/of aardgasvrije oplossingen, in hun eigen straat, buurt of wijk;

 • f)

  Duurzame beginners: een initiatief van bewoners (in oprichting), te verenigen in een stichting, coöperatie of vereniging 1 , die gezamenlijk aan de slag wil met activiteiten die bijdragen aan energiebesparing, opwek en/of aardgasvrije oplossingen in hun eigen straat, buurt of wijk;

 • g)

  Duurzame doeners: een coöperatie, vereniging of stichting met als doelstelling om Zoetermeer energieneutraal te maken. Het gaat om maatschappelijke partijen die werken aan de bewustwording van Zoetermeer en de energietransitie helpen versnellen;

 • h)

  Duurzame pioniers: een initiatief, stichting, vereniging, coöperatie of bedrijf die/dat bijdraagt aan de duurzame opwek of opslag met zonnepanelen waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende helpen om daadwerkelijk zonnepanelen te plaatsen of opslag te realiseren.

 • i)

  Uitvoeringsagenda lokale Opwek duurzame stroom’ 2 februari 2022 betreft de uitwerking van de door de raad op 25 januari 2021 vastgestelde lokale verkenning naar potentie en wenselijkheid van windenergie en zonnestroom;

 • j)

  Warmtevisie Zoetermeer’: de transitievisie warmte zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Zoetermeer op maandag 11 december 2021;

Artikel 2 Doelen en ambities waar subsidieaanvragen aan moeten bijdragen

 • 2.1. Doelen en Ambities

  Met deze regeling wil de gemeente bijdragen aan initiatieven en projecten die enerzijds helpen om de bewustwording te vergroten en handelingsperspectief te bieden (advies en procesmiddelen), en, anderzijds daadwerkelijk bijdragen aan energiebesparing, duurzame opwek van stroom (via zonnepanelen) en dienen ter voorkoming van netcongestieproblemen (batterij opslag of andere initiatieven die daar vergelijkbaar mee zijn).

 • 2.3. Subsidieaanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van het huidige en nieuwe programma Duurzaam en Groen 2020-20232 en dragen bij aan de volgende ambities:

  • a)

   De gemeente beoogt in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben in combinatie met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid (ventilatie en voorkomen oververhitting) en comfort/energiebesparing (maximale warmtevraag van 50 kWh/m2/jaar voor eengezinswoningen en 75 kWh/m2/jaar voor de gestapelde bouw).

  • b)

   Daarnaast stimuleren we de opwek van duurzame energie. Zo dragen we bij aan de regionale ambitie van 2,8-3,2 TWh duurzame opwek op land. Deze ambitie van de RES-regio Rotterdam Den Haag is onderdeel van de 35 TWh duurzame opwek op land in 2030 uit het landelijk Klimaatakkoord. De gemeente heeft haar eigen bijdrage geformuleerd met het raadsbesluit van 25 januari 2021. Dit betreft de lokale verkenning potentie en wenselijkheid van zon en wind. Dit is verder uitgewerkt in de uitvoeringsagenda zon en wind waarin ook de netcongestie al genoemd wordt.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 3.1. Er geldt een subsidieplafond van € 125.000, - voor de periode tot en met 1 september 2023, met zgn. deelplafonds voor de categorieën genoemd in lid 2 van dit artikel.

 • 3.2. De maximale subsidiabele kosten per categorie per aanvraag en de deelplafonds per categorie betreffen de volgende:

  • a.

   Voor categorie 1) Duurzame beginners maximaal € 5.000, -

   (Deelplafond; € 20.000, -);

  • b.

   Voor categorie 2) Duurzame doeners maximaal € 50.000, -,

   (Deelplafond € 70.000, -); en

  • c.

   Voor categorie 3) Duurzame pioniers maximaal € 35.000, -

   (Deelplafond € 35.000, -).

 • 3.3. Als het geld voor een deelplafond op 1 oktober 2023 niet is besteed, dan kan dit ook herverdeeld worden voor de andere categorieën.

 • 3.4. Voor een toelichting per categorie en de daarbij horende doelen en voorwaarden zie artikel 5 van deze regeling.

Artikel 4 Eisen voor de toekenning:

 • 4.1. Subsidie kan worden verleend als er aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • a.

   De aanvrager is statutair gevestigd en/of kantoorhoudende in de gemeente Zoetermeer;

  • b.

   Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Zoetermeer;

  • c.

   De subsidie wordt aangevraagd en het project uitgevoerd door natuurlijke personen, een (al dan niet voortkomend uit een bewonersinitiatief) bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting, coöperatie, vereniging of bedrijf (zijnde een eenmanszaak, VOF, besloten, naamloze of commanditaire vennootschap).

  • d.

   De volgende partijen komen niet in aanmerking voor een subsidie onder deze regeling: verenigingen van eigenaren, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en investeerders in duurzame (energie)projecten.

  • e.

   Het project is gericht op energiebesparing en/of duurzame opwek en/of energieopslag;

  • f.

   Het project heeft een voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat het andere initiatiefnemers stimuleert om ook stappen te zetten

  • g.

   Met het project doen we lessen en ervaringen op voor de verdere opschaling van de energietransitie in Zoetermeer;

  • h.

   Er wordt na afloop van het project schriftelijk verslag gedaan van de activiteiten; inclusief foto’s en financiële verantwoording waar de subsidie aan is besteed;

  • i.

   De aanvragers zijn bereid de opgedane kennis, ervaring en resultaten te delen. Dit ten behoeve van versnelling van de energietransitie in Zoetermeer. Middelen hiervoor zijn een filmpje, presentatie of interview op Energieloketzoetermeer.nl en deelname aan het Energienetwerk Zoetermeer; en

  • j.

   Het project wordt binnen een jaar na de datum van de subsidieverleningsbeschikking afgerond.

Artikel 5: Specifieke voorwaarden per categorie

 • 5.1. Categorie 1: Duurzame beginners.

  • 5.1.1

   Een ‘duurzame beginner’ is een bewonersinitiatief (in oprichting), eventueel te verenigen in een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting, coöperatie of vereniging, die gezamenlijk aan de slag wil met activiteiten die bijdragen aan energiebesparing en/of opwek in hun eigen straat buurt of wijk.

  • 5.1.2

   Doel: stimuleren van activiteiten die bijdragen aan energiebesparing, opwek en/of aardgasvrije oplossingen in hun eigen buurt of wijk.

  • 5.1.3

   De subsidie is bedoeld voor proces- en advieskosten, bijvoorbeeld voor drukkosten voor flyers, organisatie van bijeenkomsten, uitnodiging van gastsprekers, kosten voor inschrijving van de stichting, de vereniging of de coöperatie bij de Kamer van Koophandel, verkennende QuickScan of doorberekening, opzetten website, etc.

  • 5.1.4

   De specifieke voorwaarden in de categorie ‘duurzame beginners’ zijn:

   • a.

    Aanvraag door minimaal drie initiatiefnemers;

   • b.

    Collectieve meerwaarde; aanpak heeft potentieel bereik van minimaal 20 grondgebonden woningen;

   • c.

    Beknopt plan van aanpak inclusief jaarbegroting;

   • d.

    Samenwerking met Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer voor opstart van initiatief en kennisdeling in de stad;

   • e.

    Twee keer per jaar overleg met gemeente over voortgang;

   • f.

    Hiervoor geldt een maximum van tien initiatieven per jaar en is daarnaast afhankelijk van het subsidieplafond; en

   • g.

    Er geldt per initiatief een maximum subsidiebedrag van € 5.000, -.

 • 5.2 Categorie 2: Duurzame doeners

  • 5.2.1

   Een ‘duurzame doener’ is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven coöperatie, vereniging of stichting met als doelstelling om Zoetermeer om bij te dragen aan energiebesparing en duurzame opwek en de stap naar aardgasvrij. Het gaat om maatschappelijke partijen die werken aan de bewustwording van Zoetermeer en de energietransitie helpen versnellen.

  • 5.2.2

   Doel: pragmatische aanpak en het helpen bij stappen richting aardgasvrij en duurzame opwek, vergroten bewustwording en draagvlak in Zoetermeer.

  • 5.2.3

   De subsidie is bedoeld voor proces- en advieskosten, bijvoorbeeld: organiseren van informatiebijeenkomsten, energiecafés, coördinatie van energie ambassadeurs, opstart en begeleiding van buurtinitiatieven, opstart en realisatie van projecten van de opwek van duurzame energie, etc.

  • 5.2.4

   De specifieke voorwaarden in de categorie ‘duurzame doeners’ zijn:

   • a.

    Aanvraag door stichting, natuurlijk persoon, vereniging of (energie) coöperatie;

   • b.

    Collectieve meerwaarde; jaarlijks bereik van minimaal 100 bewoners;

   • c.

    Uitgewerkt jaarplan met planning en begroting;

   • d.

    Actieve samenwerking met gemeente, minimaal twee keer per jaar evaluatie en voortgangsgesprek;

   • e.

    Hiervoor geldt een maximum van drie initiatieven per jaar; en

   • f.

    Er geldt per initiatief een maximum subsidiebedrag van € 50.000, -.

 • 5.3 Categorie 3: duurzame pioniers

  • 5.3.1.

   Een ‘duurzame pionier’ is een (al dan niet uit een bewonersinitiatief voortkomende) bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting, vereniging, coöperatie of bedrijf (een besloten of naamloze vennootschap) die/dat bijdraagt aan de duurzame opwek of opslag met zonnepanelen waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende helpen om daadwerkelijk zonnepanelen te plaatsen en/of één of andere vorm van opslag te realiseren.

  • 5.3.2.

   Doel: het daadwerkelijk realiseren van duurzame opwek of opslag in Zoetermeer. Het laatste om netcongestie te voorkomen;

  • 5.3.3.

   De subsidie is bedoeld voor

   • a.

    Bijvoorbeeld extra onderzoekskosten voor het verkrijgen van een vergunning of extra kosten met betrekking tot participatie en/of

   • b.

    Een bijdrage aan de ‘onrendabele top’ voor realisatie van duurzame opwek of opslag na verkenning van overige financierings- en subsidiemogelijkheden.

  • 5.3.4.

   De specifieke voorwaarden in de categorie ‘duurzame pioniers’ zijn:

   • a.

    Aanvraag door stichting, vereniging of coöperatie of bedrijf (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel);

   • b.

    Uitgewerkte businesscase waaruit blijkt dat het project zonder publiek geld niet van de grond komt en de terugverdientijd op meer dan 7 jaar3 komt. Dit wordt ook wel de “onrendabele top” genoemd;

   • c.

    Uitgewerkte planning en risicoanalyse;

   • d.

    Actieve samenwerking met gemeente: na afronding project dient de subsidieontvanger de ervaringen eenmalig delen met de gemeente ten behoeve van evaluatie en voortgangsoverleg;

   • e.

    Bij toekenning van de subsidie voor een eventueel geschikt te maken dak met zonnepanelen ontstaan geen netcongestieproblemen, hetgeen is te ondervangen door stroom lokaal (in de buurt) af te zetten voordat de stroom het net opgaat4 ;

   • f.

    Hiervoor geldt een maximum van drie initiatieven per jaar;

   • g.

    Er geldt per initiatief een maximum subsidiebedrag van € 25.000, -;

   • h.

    Er is nog een bonus subsidie van € 10.000,-, als het project ook bijdraagt aan lokaal eigendom; dat omwonenden of een Zoetermeers bedrijf (via bijvoorbeeld een energiecoöperatie) mede eigenaar worden van de zonnepanelen; en/of de opgewekte stroom ook lokaal ingezet kan worden.

Artikel 6 Subsidie aanvraag, wanneer en hoe indienen

 • 6.1. Een complete aanvraag om subsidie wordt digitaal ingediend bij het college van burgemeester en wethouders via het daartoe beschikbaar gestelde aanvraagformulier via het Subsidiebureau van de gemeente.

 • 6.2. Een aanvraag om subsidie kan uiterlijk op twee data per kalenderjaar worden ingediend, te weten:

  • a.

   voor 15 mei 2023

  • b.

   voor 15 oktober 2023

 • 6.3. De volledig ingediende subsidieaanvraag bevat ten minste:

  • a.

   De gegevens over de aanvrager, waaronder de naam van de aanvrager, het post- en bezoekadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het rekeningnummer, gegevens over de contactpersoon bij de aanvrager en het nummer waaronder de onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

  • b.

   Een projectplan met per projectonderdeel een beschrijving van de doelstelling, beschrijving van het project, de planning, - indien van toepassing - offertes van de eventuele subsidiabele activiteiten en de actuele stand van zaken;

  • c.

   Een begroting met een indicatie van de verwachte totale kosten en indien van toepassing opgave van medefinanciering, andere subsidies of de eventuele bijdrage van derden;

  • d.

   Drijfveren van de initiatiefnemers en de betrokken partij(en) en hun rol in het project;

  • e.

   Een beschrijving van de manier waarop inwoners worden betrokken bij het initiatief; en

  • f.

   Hoe (overige) inwoners delen in het profijt van het project.

Artikel 7 Beoordeling en subsidieverstrekking

 • 7.1. De besluitvorming met betrekking tot tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, vindt plaats nadat de aanvraagperiode in artikel 6, tweede lid is verstreken.

 • 7.2. De aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders behandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de datum van ontvangst bij de gemeente en niet de datum van verzending.

 • 7.3. De subsidie zal na positieve beoordeling worden verstrekt aan de aanvrager.

  Voor categorieën 1 en 2 wordt het volledige bedrag aan subsidie bij de subsidieverleningsbeschikking als voorschot verstrekt.

  Voor categorie 3 wordt 70% van het subsidiebedrag bij de subsidieverleningsbeschikking als voorschot verstrekt.

 • 7.4. Voor de beoordeling van de ‘onrendabele top’ zoals genoemd in artikel 5.3 in de aanvraag van de duurzame pioniers zal een onafhankelijk adviesbureau worden ingehuurd door de gemeente voor zover dat al niet is gedaan in het kader van een pilot.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 8.1 Een subsidie op grond van deze regeling wordt, buiten het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV geweigerd als:

  • 8.1.1.

   De aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen;

  • 8.1.2

   De aanvraag vergeleken met andere aanvragen (deels) niet voldoende passend is of in mindere mate bijdraagt aan het behalen van de doelen, ambities en voorwaarden zoals neergelegd in deze regeling of het (overig) gemeentelijk beleid; en/of

  • 8.1.3

   Indien toekenning van de aanvraag zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 9 Verantwoording en vaststelling

 • 9.1. De subsidie voor categorie 1 (duurzame beginners) wordt door het college van burgemeester en wethouders direct vastgesteld. De overige categorieën dienen uiterlijk na 13 weken na realisatie van het project een vaststellingsverzoek in.

 • 9.2. De aanvraag tot (verzoek tot vaststelling) subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, inclusief foto’s, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b.

   de omvang van de vast te stellen subsidie;

  • c.

   een projectverslag inclusief financiële verantwoording, waarin is beschreven hoe het project is verlopen, waar de subsidie aan is besteed en een afdoende financiële verantwoording (waaronder in ieder geval moet worden begrepen afschrift van de factuur en een betaalbewijs voor iedere subsidiabele activiteit).

 • 9.3 Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast. Het college kan de beslissing met een gegronde reden zes weken verdagen.

 • 9.4 Het college kan steekproefsgewijs controleren of het subsidiebedrag rechtmatig is besteed.

Artikel 10 Algemene Subsidieverordening Zoetermeer

Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van toepassing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking na het besluit daartoe van het college. Vanwege de eventuele samenloop met het duurzaamheidsfonds rond de zomer van 2023 zal de regeling na een half jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden en naar verwachting worden uitgebreid n.a.v. de besluitvorming over het Duurzaamheidsfonds. De regeling vervalt uiterlijk op 31 december 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: ‘Initiatieven Regeling Energie Zoetermeer’ (IREZ).

Ondertekening


Noot
1

De volgende partijen komen niet in aanmerking voor een subsidie onder deze regeling: verenigingen van eigenaren, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en investeerders in duurzame (energie)projecten

Noot
2

Dit wordt momenteel geactualiseerd, naar verwachting mei 2023

Noot
3

Vanwege extreme prijsschommelingen gaat het om potentiële opwek en terugverdientijd over het gewogen gemiddelde van afgelopen drie jaar.

Noot
4

Stedin toetst dit bij de aanvraag om zonnepanelen op het net aan te sluiten.