Regeling vervallen per 19-12-2023

Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven 2023

Geldend van 03-04-2023 t/m 18-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo; overwegende dat het gewenst is lokale activiteiten en projecten te bevorderen die gericht zijn op de energietransitie van de gebouwde woonomgeving in de gemeente Tynaarlo

Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 besluiten vast te stellen de: Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven 2023

Artikel 1 begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a) het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.

b) organisatie: een rechtspersoon of lokaal energie-initiatief zonder winstoogmerk.

c) verduurzamen: duurzamer maken van de gebouwde woonomgeving door energie besparen en/of duurzame energie opwekken en/of CO2 besparen.

d) adviseur: inhuur adviseurs voor (complexe) vraagstukken en werkzaamheden rondom de energietransitie.

e) energiecoach: ondersteunt bewoners via een huisbezoek met energieadviezen en/of warmtescan.

f) energieklusser: installeert de kleine niet-woninggebonden energiebesparende maatregelen in de woning.

g) Vrijwilligersvergoeding: tegemoetkoming van 25 euro per vrijwilliger per huisbezoek.

h) de wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doel

Het ondersteunen van projecten zonder winstoogmerk in de gemeente Tynaarlo, met als doel bewoners te ondersteunen bij het structureel verlagen van de energierekening en het energieverbruik

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidiëring

Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen dienen het project en de organisatie aan de volgende eisen te voldoen:

1. Subsidie wordt verleend aan een groep bewoners, uit de gemeente Tynaarlo, die een organisatievorm hebben waarbij op enigerlei wijze een bestuur op vrijwillige basis de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren activiteit en daarop door de gemeente kan worden aangesproken.

2. Het project heeft betrekking op de gebouwde woonomgeving en staat ten dienste van huishoudens binnen de gemeente Tynaarlo.

3. Het project ondersteunt huishoudens bij het verlagen van de energierekening en het energieverbruik.

4. Het project moet aantoonbaar bijdragen aan de ambities voor de gebouwde woonomgeving uit het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030.

5. Het energie-initiatief moet de werkzaamheden (op zijn minst) afstemmen met de gemeente en andere relevante partijen (zoals de woningcorporaties).

6. Het energie-initiatief heeft ervaring in het mobiliseren van bewoners die op vrijwillige basis een bijdrage leveren en zet ook voor dit project bewoners in.

7. De organisatie overlegt bij de aanvraag het initiatiefplan met daarin een begroting inclusief het benodigde subsidiebedrag, een beschrijving van de mate van zelfwerkzaamheid, en de motivering waaruit blijkt dat aan de doelstelling van de subsidieregeling Stimuleren energietransitie gemeente Tynaarlo wordt voldaan.

Artikel 3.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor kosten van activiteiten dat naar het oordeel van het college in voldoende mate voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen:

a) Bijeenkomsten, evenementen en vergaderlocaties.

b) Publiciteit.

c) Inhuur adviseur, coördinator procesregisseur.

d) Trainingen en opleidingen.

e) Software (licenties).

f) Warmtebeeldcamera.

g) Vrijwilligersvergoeding en opleidingskosten van de energiecoach en de energieklusser.

Artikel 3.2 Subsidiebudget

1. het subsidiebudget voor de in artikel 3.1, onder A t/m F genoemde activiteiten bedraagt in 2023 € 60.000.

2. het subsidiebudget voor de in artikel 3.1, onder G genoemde activiteiten bedraagt in 2023 € 15.000.

3. Voor elk volgend kalenderjaar zal voor het subsidiëren van initiatieven een subsidieplafond door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Artikel 3.3 Procedurebepalingen

1. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet door het college van burgemeester en wethouders zijn ontvangen uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit of aanvang van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd.

2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 3.4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een commercieel doel dienen.

2. De organisatie in het kalenderjaar al een subsidie heeft ontvangen op basis van deze regeling.

Artikel 3.5 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

1. Kosten die voortvloeien uit door de gemeente Tynaarlo opgelegde belastingen en/of leges komen niet in aanmerking voor subsidie.

2. Kosten voor (het aanbrengen van) fysieke maatregelen die ingrijpen op de gebouwschil of gebouwgebonden maatregelen als verwarmen, isoleren, koelen, verlichten, opslag, warm tapwater en ventileren.

Artikel 3.6 Berekening van de subsidie

1. Het college kan incidenteel subsidie verlenen als bijdrage in de kosten tot maximaal 100% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten;

2. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 15.000 per aanvraag.

a. De kosten voor bijeenkomsten, evenementen en vergaderlocaties bedragen maximaal € 2.000.

b. De kosten voor publiciteit bedragen maximaal € 1.500.

c. De kosten voor adviseurs, coördinators en procesregisseurs bedragen maximaal € 12.500.

d. De kosten voor trainingen en opleidingen bedragen maximaal € 2.000.

e. De kosten voor software (licenties) bedragen maximaal € 1.000.

f. De kosten voor warmtebeeldcamera’s bedragen maximaal € 4.000.

g. Er zijn aanvullende voorwaarden voor de kosten voor vrijwilligersvergoeding en opleidingskosten van de energiecoach en energieklusser;

i. Subsidie voor de in artikel 3.1, onder G genoemde activiteiten kan uitsluitend worden aangevraagd door de coördinerende organisatie van de energiecoaches;

ii. Subsidie voor de in artikel 3.1, onder G genoemde activiteiten mogen worden opgeteld bij de kosten voor de genoemde activiteiten in artikel 3.1, onder A t/m F genoemde activiteiten;

iii. De vrijwilligersvergoeding per kalenderjaar mag niet hoger zijn dan de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding volgens de fiscale regels van de belastingdienst;

iv. een overzicht van de uren van vrijwilligers worden twee keer per kalenderjaar aan de subsidieverlener verstrekt door de coördinerende organisatie van de energiecoaches.

Artikel 3.9 Verplichtingen

1. Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen.

2. De aanvrager zorgt na afloop van de activiteit voor een inhoudelijk verslag van de activiteiten en resultaten.

3. De verslaglegging van de activiteiten kan beschikbaar worden gesteld voor andere initiatieven zodat deze daarvan kennis kunnen nemen.

HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking.

2. De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven

Ondertekening

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van Tynaarlo

Vries, 23 maart 2023

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen

gemeentesecretaris burgemeester