Reglement burgerlijke stand gemeente Heerde 2023

Geldend van 06-04-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Heerde 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Reglement burgerlijke stand 2023

Artikel 1 Definities

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  De wet: Boek I van het Burgerlijke Wetboek (Personen- en familierecht);

 • 2.

  Het besluit: Besluit Burgerlijke stand 1994;

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college;

 • 5.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door het college;

 • 6.

  Raadhuis: het pand aan de Dorpsstraat 1, 8181 HL Heerde;

 • 7.

  Gemeentekantoor: het pand aan de Eperweg 5, 8181 ET Heerde;

 • 8.

  Trouwlocatie: de bij aanwijzing vastgestelde locatie.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen, schorsen, ontslaan:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Heerde;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3. Het college kan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen, schorsen en ontslaan.

 • 4. Op verzoek kan, voor een specifiek huwelijk, een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen voor één dag op die voorwaarde dat die persoon een lopende benoeming heeft als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

 • 5. Leden van het college van burgemeester en wethouders van Heerde kunnen worden benoemd voor het voltrekken van een bepaald huwelijk.

 • 6. Het college wijst alleen (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand aan die bereid zijn ook huwelijken te voltrekken tussen personen van hetzelfde geslacht.

Artikel 3 Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijke taken in het gemeentekantoor;

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de wettelijke taken op het raadhuis of de daarvoor aangewezen trouwlocatie.

 • 3. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente zijn wettelijke taken verrichten.

Artikel 4 Salaris

 • 1. Het salaris voor buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand is geregeld in artikel 3 van de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2020.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 4 en lid 5 van deze regeling, krijgt geen salaris noch enige andere vergoeding.

Artikel 5 Leiding van het bureau burgerlijke stand

De senior medewerker burgerzaken is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en het registreren van partnerschappen

   • voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen op maandag, om 09.00 en 09.15 uur;

   • voor huwelijken tegen gereduceerd tarief op maandag om 10.00 uur;

   • voor overige huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur.

  • b.

   Voor overige werkzaamheden, zoals aangiftes of aanvragen van uittreksels van de burgerlijke stand, wordt aangesloten bij de openingstijden van de balie van burgerzaken zoals bekend gemaakt op de website van de gemeente Heerde.

 • 2. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten op algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere, door het college aangewezen, dagen.

 • 3. In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Heerde overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Kosteloze voltrekkingen zijn slechts mogelijk wanneer minimaal één van de aanstaande echtgenoten inwoner is van de gemeente Heerde;

 • Kosteloze voltrekkingen worden in een spreekkamer op het gemeentekantoor van de gemeente Heerde door een ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken op maandagochtend om 09.00 of 09.15 uur;

 • Kosteloze voltrekkingen beperken zich tot het uitvoeren van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte van huwelijk of geregistreerd partnerschap;

 • Kosteloze voltrekkingen kunnen alleen worden bijgewoond door maximaal 2 getuigen en eventuele minderjarige kinderen van de partners.

Artikel 8 Huwelijken en partnerschapsregistraties tegen gereduceerd tarief

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Heerde overgaan tot het voltrekken van een huwelijk tegen gereduceerd tarief onder de volgende voorwaarden:

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief zijn slechts mogelijk wanneer minimaal één van de aanstaande echtgenoten inwoner is van de gemeente Heerde;

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief vinden plaats in de trouwzaal van het raadhuis van de gemeente Heerde door een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag om 10.00 uur;

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief beperken zich tot het uitvoeren van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte;

 • Huwelijken tegen gereduceerd tarief kunnen worden bijgewoond door maximaal 15 personen (inclusief het bruidspaar en de getuigen).

Artikel 9 Schakelbepaling

In dit reglement genoemde bepalingen over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing voor het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 10 Hardheidsclausule

De gemeente Heerde handelt overeenkomstig dit reglement, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement Burgerlijke Stand 2023;

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt.

 • 3. Het reglement burgerlijke stand gemeente Heerde van 5 oktober 2021 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Toelichting behorende bij het Reglement burgerlijke stand gemeente Heerde 2021

Algemeen

De wet draagt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) een aantal taken op. De ABS is in de uitvoering van zijn taken zelfstandig en staat als zodanig niet in een hiërarchische verhouding, noch tot collega’s noch tot het gemeentebestuur. Door het afleggen van de ambtseed in de Rechtbank heeft hij zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem door de wet opgedragen verplichtingen. Via een werkverdeling en de aanwijzing van de leiding van het bureau burgerlijke stand wordt voorkomen dat de ene ABS tot een andere beslissing komt dan een ander ABS en wordt de uniformiteit bewaakt. De senior medewerker burgerzaken (zelf ook ABS) wordt belast met de dagelijkse leiding van het bureau burgerlijke stand. De senior medewerker burgerzaken bewaakt ook een goede dienstverlening aan klanten van het bureau burgerlijke stand.

De wijziging van dag en tijdstip van de huwelijken en partnerschapsregistraties tegen gereduceerd tarief is aanleiding om het Reglement burgerlijke stand gemeente Heerde uit 2020 aan te passen.

Artikelgewijs

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

De ABS is belast met het opnemen in de onder hem berustende register van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 1:16 d, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek).

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) kan uitsluitend belast worden met de huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie en de uitvoering van de daarmee samenhangende handelingen (artikelen 1:63, 1:64 en 1:67 van het Burgerlijke Wetboek).

Een gastbabs kan een éénmalige benoeming aanvragen om een huwelijk te voltrekken. De voorwaarde hierbij is dat de gastbabs een lopende benoeming heeft. Dit heeft te maken met de beëdiging. Wij benoemen wel éénmalig, maar zorgen niet voor een beëdiging. Zonder beëdiging heeft een benoeming geen rechtskracht.

Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen worden benoemd voor het voltrekken van een bepaald huwelijk. Zij moeten dan wel zijn of worden beëdigd door de rechtbank.

Alle (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand moeten alle huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren, ongeacht het geslacht en de geaardheid van de partners.

Artikel 3 Locatie

De ABS en de BABS verrichten hun werkzaamheden in principe in het gemeentehuis (gemeentekantoor en in het raadhuis). Het gemeentehuis is een daartoe door het bevoegde bestuursorgaan aangewezen locatie. Voor de gemeente Heerde zijn naast het raadhuis en het gemeentekantoor de volgende locaties aangewezen als gemeentehuis:

 • Kasteel Vosbergen;

 • Vrieze’s Erfgoed;

 • Villa Bakhuis.

Daarnaast kan een bruidspaar een verzoek indienen om op een andere locatie te mogen trouwen. Deze locatie wordt dan getoetst aan de beleidsregels alternatieve trouwlocaties Heerde en indien akkoord, aangewezen als huis der gemeente voor één dag.

Wanneer er gewichtige redenen zijn kunnen de werkzaamheden ook elders binnen de gemeente worden verricht (artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 1:64 Burgerlijk Wetboek). Hierbij kan gedacht worden aan het sluiten van een huwelijk thuis als één van de partners ernstig ziek is en niet meer naar het gemeentehuis kan komen.

Artikel 4 Salaris

Het tweede lid bepaalt dat een BABS die voor één dag aangewezen wordt alsmede leden van college van burgemeester en wethouders die zijn benoemd voor het voltrekken van een bepaald huwelijk of het registreren van een bepaald partnerschap geen vergoeding krijgen. De overige BABS-en krijgen wel een vergoeding zoals vastgelegd in de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2020.

Artikel 5 Leiding van het bureau burgerlijke stand

Ingevolge artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994 wijst het college de ambtenaar burgerlijke stand aan die is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand. Deze moet zelf als ABS zijn aangewezen en beëdigd. Uit praktische overwegingen is de senior medewerker burgerzaken hiervoor aangewezen zodat zij kan zorgen voor de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

Bepaald moet worden op welke (reguliere) tijdstippen het bureau van de burgerlijke stand geopend is en op welke tijden huwelijken kunnen worden voltrokken en partnerschappen kunnen worden geregistreerd. Op verzoek van het paar kan afgeweken worden van de reguliere tijden van huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistraties. Het college moet hierover specifiek besluiten.

Artikel 7 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand moet de gemeente met meer dan 10.000 inwoners minimaal twee keer per week de gelegenheid bieden om kosteloos te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. In Heerde is het mogelijk om op maandagochtend om 09.00 en 09.15 uur kosteloos te trouwen en een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Om veel kosteloze huwelijken vanuit regiogemeenten tegen te gaan is bepaald dat kosteloze voltrekkingen in Heerde alleen mogelijk zijn voor stellen waarvan minimaal één van de aanstaande partners in Heerde staat ingeschreven.

Kosteloze voltrekkingen vinden plaats in een spreekkamer in het gemeentekantoor door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De plechtigheid is alleen de wettelijke voltrekking. Alleen de wettelijk vereiste getuigen (maximaal 2) en de eventuele minderjarige kinderen van het paar mogen hierbij aanwezig zijn.

Artikel 8 Huwelijken en partnerschapsregistraties tegen gereduceerd tarief

Naast het kosteloze huwelijk is het ook mogelijk om te kiezen voor een huwelijk tegen gereduceerd tarief op maandagochtend om 10.00 uur. Ook hierbij geldt de voorwaarde dat minimaal één van de aanstaande partners inwoner van de gemeente Heerde moet zijn. Deze voltrekkingen vinden plaats in de trouwzaal van het raadhuis. De plechtigheid is alleen de wettelijke voltrekking. Hier mogen in totaal 15 personen aanwezig zijn (inclusief het bruidspaar en de getuigen). Voorheen waren er twee tijdstippen beschikbaar voor deze huwelijken, namelijk dinsdag om 8.30 en 9.00 uur. Omdat het bieden van een huwelijk tegen gereduceerd tarief geen wettelijke verplichting is (zoals bij kosteloze huwelijk dat wel het geval is) én er in de praktijk niet heel veel gebruik van wordt gemaakt is besloten om hiervoor één keer per week de gelegenheid voor te bieden.

Artikel 9 Schakelbepaling

In dit artikel wordt bepaald dat de bepalingen uit dit reglement ook van toepassing zijn voor het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 10 Hardheidsclausule

De hardheidsclausule creëert de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van de regels zoals deze zijn gesteld in dit reglement. De toepassing van de hardheidsclausule moet beperkt blijven tot bijzondere individuele gevallen, die een aanvullende belangenafweging noodzakelijk maken. Het gebruik van de hardheidsclausule moet een uitzondering zijn, want het college is in principe gehouden aan toepassing van het reglement, op grond van beginselen als gelijkheid en rechtszekerheid.

Artikel 11 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement kan worden aangehaald en wanneer het reglement in werking treedt. Artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt. Het Reglement burgerlijke stand 2021 treedt in werking op de dag nadat het is bekend gemaakt. Met de inwerkingtreding vervalt het Reglement burgerlijke stand van 5 oktober 2021.