Algemene regels terrassen 2023

Geldend van 07-04-2023 t/m 10-07-2023

Intitulé

Algemene regels terrassen 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem

gelet op artikel 2:32b, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem

besluiten vast te stellen: Algemene regels terrassen 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Alle begrippen die worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem (verder: APV).

 • b.

  Gevelterras: een terras direct aan de gevel van de eigen inrichting geplaatst.

 • c.

  Voetgangersgebied: voetgangersgebied als bedoeld in ‘Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang voetgangersgebieden en zone geslotenverklaringen in Haarlem’. In deze gebieden hebben auto’s beperkt toegang. Op de meeste plekken mag overigens wel gefietst worden.

 • d.

  Zone centrum: deze zone wordt gevormd door het gedeelte van Haarlem dat is gelegen tussen het water van de Kampersingel, Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, Zijlsingel, Kinderhuissingel en tussen het water van de Schotersingel, Kloppersingel en het Spaarne (centrum Haarlem).

 • e.

  Het ook voor fietsers en voertuigen bestemde deel van de weg: dit betreft het deel van de weg waar (ook) gefietst/gereden mag worden. Op dit deel mag geen terras worden geplaatst. Dit mag wel op het deel dat alleen voor voetgangers is bestemd. Dit is het deel tot aan het einde van de stoeprand (inclusief trottoirband) of tot het begin van de (mol)goot gerekend vanaf de gevel.

 • f.

  Terrasseninrichtingsplan: een ruimtelijk plan voor een bepaalde locatie waarin meerdere terrassen en de op die terrassen van toepassing zijnde voorschriften specifiek zijn vastgelegd.

 • g.

  Kaart fietsnetwerk centrum: bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart in bijlage 1.

Artikel 2 Algemene regels voor terrassen

De volgende algemene regels zijn van toepassing op alle terrassen, tenzij er in de vergunningvoorschriften of het terrasseninrichtingsplan expliciet van wordt afgeweken:

 • 1.

  Nauwlettend wordt zorggedragen dat door de exploitatie van het terras in onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare orde en veiligheid niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast.

 • 2.

  Op het terras mag geen akoestische of versterkte muziek ten gehore worden gebracht.

 • 3.

  Objecten ten behoeve van het bereiden van etenswaren of dranken mogen uitsluitend op het terras geplaatst worden wanneer geen aantoonbare hinder voor omwonenden ontstaat en de brandveiligheid gewaarborgd is.

 • 4.

  Het terras mag vanaf 7.00 uur worden geplaatst en in het voetgangersgebied vanaf 11.00 uur in verband met laden en lossen. Uiterlijk om 1.00 uur dient het terras volledig ontruimd te zijn van publiek en meubilair.

 • 5.

  Alle objecten (zoals meubilair, plantenbakken, zijwanden, parasols en borden) worden geplaatst binnen de terrasafmetingen en moeten na sluitingstijd verwijderd zijn. Objecten mogen, indien inpandige opslag niet mogelijk is, alleen ordelijk worden opgeslagen tegen de eigen gevel en het meubilair dient onbruikbaar gemaakt te zijn.

 • 6.

  Conform de richtlijnen van Projectbureau Toegankelijkheid dient naast geleidelijnen aan weerszijden 0,6 meter vrijgehouden te worden. Tevens moet er een pad van tenminste 0,9 meter worden vrijgehouden naar de ingang van de horecazaak.

 • 7.

  De straatzijde van het terras moet open zijn. Zijwanden zijn uitsluitend toegestaan bij een gevelterras, moeten mobiel en demontabel zijn (dus niet in de grond verankerd), een hoogte van maximaal 1,80 meter hebben en transparant zijn vanaf een hoogte van 1 meter.

 • 8.

  Borden op het terras zijn alleen toegestaan in de vorm van menuborden en mogen maximaal 1 meter hoog zijn. Plantenbakken die aan de kant van de weg staan mogen exclusief plant niet hoger dan 1 meter zijn en er moet voldoende ruimte tussen zitten zodat het zicht voor weggebruikers niet wordt belemmerd.

 • 9.

  Op de openbare grond waar het terras is geplaatst mag zonder vergunning geen ondergrond als vloer voor terrassen worden aangebracht en het terrein mag niet op enige wijze beschadigd raken. Er mogen geen voorwerpen in de grond worden verankerd. Parasols die in de grond verankerd zijn en waar een vergunning voor is afgegeven, mogen ingeklapt blijven staan als het terras de volgende dag wordt uitgezet.

 • 10.

  In het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen of in het geval van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester besluiten om op door hem bepaalde locaties en tijden tijdelijk geen of indien mogelijk een gedeeltelijk terras toe te staan. Tijdens de gemeentelijke markt op de Grote Markt en de gemeentelijke markt en wekelijkse particuliere markt op de Botermarkt mogen de aangrenzende exploitanten uitsluitend een gevelterras plaatsen en routes voor hulpdiensten moeten worden vrijgehouden.

 • 11.

  De exploitant dient op eerste aanzegging van het bevoegd gezag medewerking te verlenen aan projecten zoals herbestrating, reconstructie van wegen, vernieuwing van kabels en leidingen, werkzaamheden aan gebouwen en dergelijke, en aan gemeentelijke taken in verband met openbare orde en veiligheid.

 • 12.

  In het belang van de openbare orde en/of veiligheid, dient de exploitant alle aanwijzingen en bevelen door/namens politie, brandweer en gemeente direct op te volgen.

In aanvulling op deze Algemene regels terrassen zijn ook de regels over terrasmeubilair uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van toepassing.

Artikel 3 Aanvullende algemene regels voor gevelterrassen

Een gevelterras mag vergunningsvrij geplaatst worden mits er voldaan wordt aan de algemene regels zoals beschreven in artikel 2 en deze aanvullende algemene regels:

 • 1.

  Het terras is direct tegen de gevel van de inrichting gelegen en betreft dus NIET een terras tegen de gevel van derden, een terras aan de overzijde van de weg, een terras op het water of een terras met loopruimte tussendoor.

 • 2.

  Er moet voor de hulpdiensten een vrije doorgangsruimte in het midden van de weg overblijven van 3,5 meter.

 • 3.

  Er is voldoende ruimte om een terras te exploiteren rekening houdend met het aanwezige straatmeubilair, zoals lantaarn- of verkeerspalen, fietsenrekken etc. en de zichtbaarheid van verkeersborden en verkeerslichten.

 • 4.

  Bij een terras in straten buiten de zone centrum moet de exploitant minimaal 1,5 meter afstand houden tot het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (tot einde stoeprand of begin goot gerekend vanaf de gevel). Tenzij het terras in een voetgangersgebied valt, dan volstaat 0,9 meter.

 • 5.

  Bij een terras binnen de zone centrum in straten die deel uitmaken van de gele en rode fietsroutes (zie Kaart fietsnetwerk centrum in bijlage 1) moet de exploitant vanwege snel fietsverkeer te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (tot einde stoeprand of begin goot gerekend vanaf de gevel).

 • 6.

  Bij een terras binnen de zone centrum in straten die deel uitmaken van de blauwe fietsroutes (zie Kaart fietsnetwerk centrum in bijlage 1) moet de exploitant te allen tijde minimaal 0,9 meter afstand houden tot het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (tot einde stoeprand of begin goot gerekend vanaf de gevel).

 • 7.

  Bij een terras aan de Jansweg in het deel waar de stadsbussen rijden moet de exploitant te allen tijde 1,5 afstand houden tot het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (tot einde stoeprand of begin goot gerekend vanaf de gevel).

 • 8.

  Bij een terras binnen de zone centrum in straten met een stoeprand, moet de exploitant te allen tijde minimaal 0,9 meter afstand houden tot het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (tot einde stoeprand of begin goot gerekend vanaf de gevel).

 • 9.

  Bij een terras binnen de zone centrum in straten die geen deel uitmaken van een fietsroute (zie Kaart fietsnetwerk centrum in bijlage 1) èn waar geen stoeprand is maar alleen een (mol)goot, moet de exploitant te allen tijde minimaal 0,75 meter afstand houden tot het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (tot einde stoeprand of begin goot gerekend vanaf de gevel).

 • 10.

  Bij een terras in de Breestraat, Lange Veerstraat, Schagchelstraat, Spekstraat en Warmoesstraat geldt dat exploitanten niet (de volledige) 0,75/0,9 meter hoeven vrij te houden tot het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (tot einde stoeprand of begin goot gerekend vanaf de gevel). Hier volstaat het als 3,5 meter vrije doorgangsruimte voor de hulpdiensten wordt vrijgehouden in het midden van de weg.

 • 11.

  Bij een terras in de Paarlaarsteeg hoeft alleen 1,5 meter van de volledige breedte van de weg vrijgehouden te worden ten behoeve van voetgangers.

Hoeveel ruimte moet de exploitant vrijhouden tot het gedeelte van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen (mits een vrije doorgangsruimte van 3,5 meter in het midden van de weg overblijft)?

afbeelding binnen de regeling

NB. In de toelichting staat ter verduidelijking een situatieschets van artikel 3, lid 8, 9 en 10.

Artikel 4 Terrasseninrichtingsplannen

Een terras dat onderdeel uitmaakt van en geplaatst is conform een terrasseninrichtingsplan mag vergunningsvrij worden geplaatst.

Artikel 5 Aanvraag terrasvergunning

Een aanvraag voor een terrasvergunning wordt digitaal ingediend door de exploitant van de inrichting middels het aanvraagformulier terrasvergunning inclusief de gevraagde bijlagen. Als de aanvraag compleet is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 6 Voorschriften terrasvergunning

Op de terrasvergunning zijn deze Algemene regels terrassen van toepassing, tenzij in de vergunning expliciet wordt afgeweken. Daarnaast kan de burgemeester op grond van artikel 2:32, vijfde lid van APV extra voorschriften aan de vergunning worden verbonden indien de situatie dit noodzakelijk maakt.

Artikel 7 Intrekking oude regels horecaterrassen

De Algemene regels horecaterrassen 2016 worden ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als Algemene regels terrassen 2023.

Ondertekening

Aldus besloten te Haarlem op 28 maart 2023

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1: Kaart fietsnetwerk centrum, Nota Fietsbeleid 2023

afbeelding binnen de regeling

Toelichting

Deze Algemene regels terrassen 2023 komen in de plaats van de Algemene regels horecaterrassen 2016. De regels zijn aanvullend op de bepalingen in de APV. Ze gaan over de omvang van terrassen en de voorwaarden waaronder terrassen mogen worden geëxploiteerd.

Terrassen mogen uitsluitend geplaatst worden bij openbare inrichtingen, niet bij winkels met ondersteunende horeca m.u.v. ijssalons. In deze algemene regels wordt een omschrijving gegeven van de verschillende begrippen, zijn de regels opgenomen die voor alle terrassen gelden, is uiteengezet wanneer een terras vergunningsvrij is en waar dan aan moet worden voldaan en hoe een aanvraag kan worden ingediend.

Paragraaf 2.2 van de APV bevat de regels over drankverstrekking op de weg. Deze regels, of diens rechtsopvolger, zijn leidend. De begripsbepaling voor de begrippen ‘openbare inrichting’, ‘terras’ en ‘weg’ gelden zoals deze in de geldende APV zijn opgenomen.

Artikel 1:1 onder j van de APV bevat de begripsbepaling voor ‘weg’ en luidt op het moment van vaststelling van deze algemene regels als volgt:

Weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet daaronder wordt verstaan.

Artikel 2:27, eerste lid aanhef en onder d van de APV bevat de begripsbepaling voor ‘openbare inrichting’ en luidt op het moment van vaststelling van deze algemene regels als volgt:

Openbare inrichting:

 • i. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, shishalounge of coffeeshop;

 • ii. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.

Artikel 2:27, eerste lid aanhef en onder e van de APV bevat de begripsbepaling voor ‘terras’ en luidt op het moment van vaststelling van deze algemene regels als volgt:

Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:32 APV bevat de vergunningplicht voor terrassen en luidt op het moment van vaststelling van deze algemene regels als volgt:

Artikel 2:32 Vergunning voor terras

 • 1.Het is verboden een terras in te richten en te exploiteren bij een openbare inrichting die deel uit maakt van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet, tenzij het betreft een ijssalon.

 • 2.Voor andere dan in het eerste lid bedoelde openbare inrichtingen is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een terras in te richten en te exploiteren op een openbare plaats.

 • 3.De burgemeester kan categorieën terrassen aanwijzen waarvoor in afwijking van het tweede lid geen vergunningsplicht geldt.

 • 4.De burgemeester kan besluiten om in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en bescherming van het woon- en leefklimaat voor het inrichten en exploiteren van een terras dat onder de aanwijzing als bedoeld in het derde lid valt, toch een vergunningsplicht op te leggen.

 • 5.Onverminderd het bepaalde in artikel 1:4 kan de burgemeester aan een vergunning voorschriften en beperkingen opnemen ten aanzien van de openingstijden, de afmetingen en de exploitatie van het terras waarbij afgeweken kan worden van de bepalingen van artikel 2:32a en de algemene regels als bedoeld in artikel 2:32b.

 • 6.De exploitatie van een terras is alleen toegestaan, vanuit de openbare inrichting waartoe het terras behoort.

Artikel 2:32b APV bevat de bevoegdheid om algemene regels vast te stellen en luidt op het moment van vaststelling van deze algemene regels als volgt:

Artikel 2:32b Algemene regels voor een terras

 • 1.Het college kan algemene regels vaststellen voor de exploitatie van een terras.

 • 2.Het is verboden om een terras in te richten of te exploiteren in strijd met de algemene regels, tenzij dit uitdrukkelijk in de vergunning als bedoeld in artikel 2:32 tweede lid is toegestaan.

Artikel 2:32c APV bevat de weigeringsgronden voor de terrasvergunning en luidt op het moment van vaststelling van deze algemene regels als volgt:

Artikel 2:32c Weigering terrasvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 2:32, tweede lid wordt geweigerd indien:

 • a. een goede afwikkeling van het verkeer, waaronder voetgangers, in het belang van de verkeersveiligheid niet mogelijk is;

 • b. vaststaat of met redenen is te vrezen dat de plaatsing van het terras een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat tot gevolg zal hebben en daaraan door het opleggen van voorschriften niet voldoende tegemoet kan worden gekomen;

 • c. indien niet wordt voldaan aan de redelijke eisen van welstand.

 • d.de exploitatie van het terras in strijd is met het bestemmingsplan of verleende omgevingsvergunning.

Artikel 3 Aanvullende algemene regels voor gevelterrassen

Ter verduidelijking van de regels, zijn hierna drie situatieschetsen opgenomen.

Terrassen binnen de zone centrum, niet zijnde onderdeel van fietsnetwerk, waarbij sprake is van een stoeprand (artikel 3, lid 8):

afbeelding binnen de regeling

Terrassen binnen de zone centrum, niet zijnde onderdeel van fietsnetwerk, waarbij sprake is van een (mol)goot (artikel 3, lid 9):

afbeelding binnen de regeling

Terrassen binnen één van de volgende straten: Breestraat, Lange Veerstraat, Schagchelstraat, Spekstraat en Warmoesstraat (artikel 3, lid 10):

afbeelding binnen de regeling

* Stel dat het deel van de weg dat ook bestemd is voor fietsers en voertuigen 2,1 meter breed is en dat je aan weerszijden een (mol)goot hebt van ieder 0,4 meter breed. Dan moet de exploitant aan weerszijden 0,3 meter vrijhouden voor voetgangers (want 3,5 m - 2,1 m - 0,4 m - 0,4 m = 2 x 0,3 m).

Handhaving op terrassen

Team Integrale Handhaving controleert bij de basiscontrole of het terras binnen de APV en deze Algemene regels valt. Zo niet dan dient het terras conform regelgeving te worden neergezet of te worden verwijderd of er moet indien mogelijk een terrasvergunning worden aangevraagd. Wanneer blijkt dat een ondernemer een terras heeft uitgezet (volgens algemene regels of met een terrasvergunning) zonder dat deze is opgenomen op de alcohol- of exploitatievergunning, dan dient deze alsnog op de vergunning te worden bijgeschreven.

Handhaving op terrassen is te onderscheiden in twee sporen. Handhaving op het gebied van de openbare orde (overlast/aantasting woon- en leefklimaat) vindt plaats middels het horecasanctie-beleid. Handhaving van voorschriften op andere terreinen vindt plaats d.m.v. bestuursrechterlijke handhavingsinstrumenten, zoals de last onder bestuursdwang of de last onder dwangsom.

Precariobelasting

De exploitant/het horecabedrijf is altijd precariobelasting verschuldigd bij innemen van openbare ruimte, ook als hij of zij zonder vergunning een terras inricht en exploiteert. De precariobelasting wordt bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters dat door het terras in gebruik wordt genomen. Hierbij geldt de Verordening precariobelasting. De precario wordt opgelegd na bijschrijving op de alcohol- of exploitatievergunning.

Indien beide niet van toepassing zijn, moet de ondernemer zelf aangifte doen d.m.v. het invullen en indienen van het formulier Aangifte precario. Indien bij een inrichtingsplan is geregeld dat de ondernemers jaarlijks onderling de terrasruimte mogen verdelen, moet ook jaarlijks in december voorafgaand aan het komende jaar aangifte worden gedaan d.m.v. invullen en indienen van het formulier Aangifte precario.