Aanwijzingsbesluit categorieën terrassen gemeente Haarlem 2023

Geldend van 07-04-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit categorieën terrassen gemeente Haarlem 2023

De burgemeester van de gemeente Haarlem

gelet op artikel 2:32, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem (hierna: de APV);

overwegende dat:

 • -

  Gevelterrassen en terrassen die zijn opgenomen in een terrasseninrichtingsplan en voldoen aan de Algemene regels terrassen 2023 geen belemmering vormen voor de toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte waardoor vergunningplicht overbodig is.

Besluit:

 • 1.

  Als categorieën terrassen waarvoor in afwijking van artikel 2:32, tweede lid APV geen vergunningplicht geldt aan te wijzen: gevelterrassen en terrassen die zijn opgenomen in een terrasseninrichtingsplan die voldoen aan de Algemene regels terrassen 2023;

  waarbij onder gevelterras wordt verstaan: een terras direct aan de gevel van de eigen inrichting geplaatst.

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten te Haarlem op 28 maart 2023

de burgemeester,

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij de burgemeester van Haarlem, postbus 511, 2003 PB in Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.