Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023

Geldend van 05-03-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard

gelet op art. 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

a.

Aanvraag

Verzoek aan het college om verlening van subsidie op grond van deze regeling;

b.

Aanvrager

Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Dijk en Waard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend;

c.

Bestaande koopwoning

Een woning in de gemeente Dijk en Waard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.

d.

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

e.

Isolatiemaatregel

Energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1;

f.

Maatregelenlijst

Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, Bijlage 1 bij deze regeling;

g.

Woning

Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.

Artikel 2 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor isolatiemaatregelen zoals opgenomen in bijlage 1 en die worden toegepast bij bestaande koopwoningen in eigendom van een particulier op het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard.

 • 2. Een aanvrager komt in eerste instantie in aanmerking voor subsidie voor gevelisolatie.

 • 3. Wordt door een professional, die is ingeschakeld door Duurzaam Bouwloket, gevelisolatie niet mogelijk geacht, dan komt de aanvrager vervolgens in aanmerking voor vloerisolatie.

 • 4. Wordt vervolgens door een professional, die is ingeschakeld door Duurzaam Bouwloket, vloerisolatie ook niet mogelijk geacht, dan komt diegene vervolgens in aanmerking voor bodemisolatie, indien dat wel mogelijk wordt geacht.

 • 5. De maatregelen dienen te worden geplaatst c.q. getroffen in de periode van 1 mei 2023 tot uiterlijk 1 januari 2025

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een als woning gebruikte onroerende zaak in de gemeente Dijk en Waard waaraan energie wordt geleverd.

 • 2. Subsidieregeling is alleen beschikbaar voor huishoudens tot een maximum van 120% van het sociaal minimum met een eigen woning

Artikel 4 Hoogte van de subsidie en doelgroep

 • 1. Per bestaande koopwoning wordt uit deze subsidieregeling maximaal één isolatiemaatregel verstrekt.

 • 2. De subsidie bedraagt 100% van de werkelijk gemaakte kosten van de isolatiemaatregel.

Artikel 5. Subsidieplafond en verdeelregel

 • 1. Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling is vastgesteld op € 300.000.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6. Aanvraagprocedure

 • 1. De aanvrager vraagt bij het college subsidie voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1 aan. Hiervoor moet het digitaal aanvraagformulier op het gemeentelijk energieloket volledig worden ingevuld.

 • 2. Het College is bevoegd om aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022 kan subsidie worden geweigerd als de maatregel waarvoor subsidie is aangevraagd zelf is aangekocht.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en is van kracht tot 1 januari 2025.

 • 2. Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2025 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023”.

Ondertekening

Bijlage 1 Maatregelenlijst

Nummer

Isolatie maatregelen

Criterium

1

Gevelisolatie

Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Adviescriteria minimaal : Spouw: Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnen gevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel ≥ 4,5 K/W.

2

Vloerisolatie

Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 3,5m2 K/W.

3

Bodemisolatie

Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodem afsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 2,5 m2 K/W.