Inrichtingsplan weekmarkten Aa en Hunze

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Inrichtingsplan weekmarkten Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders Aa en Hunze;

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Aa en Hunze 2023 en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de Marktverordening en een ordelijk verloop van de weekmarkt(en);

BESLUIT

vast te stellen het Inrichtingsplan weekmarkten Aa en Hunze

HOOFDSTUK 1: INRICHTING WEEKMARKTEN

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1. De artikelen uit de Marktverordening Aa en Hunze 2023 zijn van overeenkomstige toepassing op dit inrichtingsplan.

 • 2. Daar waar in dit inrichtingsplan wordt gesproken over ‘de verordening’ wordt de Marktverordening Aa en Hunze 2023 bedoeld.

Artikel 2. Instellen weekmarkt

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen krachtens artikel 3 lid 1 van de verordening een weekmarkt in voor:

  • a.

   Annen: elke dinsdag van 13:00 uur tot 18:00 uur markt in het winkelcentrum d'Anloop.

  • b.

   Gieten: elke donderdag van 13:00 uur tot 18:00 uur markt aan de Stationsstraat.

  • c.

   Rolde: elke vrijdag van 10:30 uur tot 18:00 uur markt aan de Kleine Brink

Artikel 3. Inrichting van de weekmarkten

 • 1. De opstelling en indeling van de weekmarkten in Annen, Gieten en Rolde vinden plaats als weergegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen (bijlage 1-3). Op deze kaarten staan ook de grenzen en het gebied aangegeven die bestemd zijn voor de betreffende weekmarkt.

 • 2. Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd te besluiten dat de betreffende weekmarkt tijdelijk wordt verplaatst. Het gaat in dit geval onder andere om een verplaatsing:

  • a.

   op een andere datum; in verband met een officiële feestdag;

  • b.

   op een andere plaats of tijdstip; in verband met de doorgang van bijvoorbeeld een evenement;

  • c.

   op een andere plaats; in verband met werkzaamheden waardoor het marktterrein niet kan worden gebruikt.

 • 3. Wanneer de weekmarkt op een andere dag, tijd of andere plaats moet worden gehouden, wordt dit minimaal twee weken van te voren kenbaar gemaakt aan de vergunningshouders.

 • 4. Tijdens verplaatsingen van de weekmarkt bepaalt de marktmeester de indeling/inrichting van de markt.

Artikel 4. Marktmeester

 • 1. Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 19 van de verordening een marktmeester en aangewezen die onder meer belast is met het toezicht op de weekmarkten en de naleving van hetgeen in de verordening is bepaald.

 • 2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de marktmeester op te volgen.

 • 3. Vergunninghouder is verzoek van de marktmeester of een andere aangewezen toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij gerechtigd is om een standplaats op de weekmarkt in te nemen.

Artikel 5. Gebruik standplaats

 • 1. Op grond van artikel 17, lid 1 van de verordening is het de vergunninghouder verboden na aanvang van de markt hun plaats in te nemen op het marktterrein. De vergunninghouders dienen bij aanvang van de markt hun verkoopwaar volledig uitgepakt, de marktkraam volledig opgebouwd te hebben en de voertuigen te verwijderen.

 • 2. De vergunninghouder is verplicht om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen.

 • 3. Op de weekmarkt zijn enkel verkoopwagens, markttenten of kramen toegestaan.

 • 4. Het is de vergunninghouder verboden de doorgang tussen de kramen en de loopruimte voor de standplaatsen op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren.

 • 5. Het gebruik van parasols als extra aankleding van de verkoopplaats of voor het beschermen van producten tegen weersinvloeden is toegestaan, zolang deze de vrije doorgang in de paden niet belemmert en het zicht op de koopwaar van andere kooplieden niet ontneemt.

 • 6. Wanneer de vergunninghouder zijn plaats niet inneemt, meldt de vergunninghouder dit uiterlijk twee uur voordat de betreffende weekmarkt plaatsvindt aan de marktmeester, uitgezonderd onvoorziene omstandigheden

 • 7. De vergunninghouder is verplicht om overeenkomstig het bepaalde in de verordening en de vergunning de standplaats in te nemen, te gebruiken en schoon te houden.

Artikel 6: Aflasting weekmarkt

 • 8. Indien bij aanvang van de markt of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouders, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten:

  • a.

   de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;

  • b.

   de markt anders op te stellen c.q. in te richten;

  • c.

   de markt niet te laten aanvangen;

  • d.

   de markt onmiddellijk te beëindigen.

 • 9. Besluiten op grond van lid 5 van dit artikel worden zo spoedig mogelijk door de marktmeester aan vergunninghouders medegedeeld.

HOOFDSTUK 2: STANDPLAATSVERGUNNING

Artikel 7: Toewijzing weekmarktvergunning

Toewijzing van een standplaats vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de verordening. Dat betekent dat een aanvraag dient te voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de verordening en dat een weekmarktvergunning wordt verleend via de procedure die is omschreven in artikel 8 en 9 van de verordening. Alleen wanneer er meerdere gegadigden belangstelling hebben voor een weekmarkt-vergunning, vindt toekenning van de vergunning plaats door middel van loting.

Artikel 8: Dagplaatsvergunning

 • 1. Op grond van artikel 15, lid 1 van de verordening geldt dat voor de weekmarkten alleen weekmarktvergunningen kunnen worden verleend. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 15, lid 2 van de verordening wel voor niet-commerciële doeleinden een dagplaatsvergunning afgeven.

 • 2. Vergunninghouders van een dagplaatsvergunning moeten zich een uur voordat de weekmarkt aanvangt melden bij de marktmeester. De marktmeester wijst aan de betreffende vergunninghouder vervolgen een dagplaats toe.

HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 9. Citeertitel

Dit inrichtingsplan wordt aangehaald als ‘Inrichtingsplan weekmarkten Aa en Hunze’ en is aanwezig bij de marktmeester en in te zien.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Het inrichtingsplan treedt in werking op 1 april 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

De Secretaris

De burgemeester

Weekmarkt Annen

afbeelding binnen de regeling

Weekmarkt Gieten

afbeelding binnen de regeling

Weekmarkt Rolde

afbeelding binnen de regeling