Regeling vervallen per 01-10-2023

Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst

Geldend van 01-04-2023 t/m 30-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling vast te stellen voor ondersteunende subsidie;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • ASV: de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

 • vrijwilligersorganisaties: in de gemeente Voorst gevestigde verenigingen of stichtingen die in hoofdzaak worden gerund door vrijwilligers;

 • subsidieperiode: de aanvraagperiode van 1 april 2023 tot en met 30 september 2023.

Artikel 2. Doel

Het bieden van een (eenmalige) financiële bijdrage als ondersteuning bij duurzaamheidsinvesteringen in de accommodatie om de energielasten van de vrijwilligersorganisatie te verlagen.

Artikel 3. Reikwijdte regeling

De subsidieregeling is uitsluitend bedoeld voor vrijwilligersorganisaties gericht op sociale-, culturele-, sport- en dorpskerngerichte activiteiten zonder winstoogmerk. De vrijwilligersorganisatie moet de (te verduurzamen) accommodatie in bezit of beheer hebben.

Artikel 4. Aanvraagprocedure

 • 1.

  De ondersteunende subsidie wordt met het door het college beschikbaar gestelde formulier aangevraagd.

 • 2.

  De in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen of bewijsstukken worden bijgevoegd.

 • 3.

  Het ingevulde formulier met bijlagen is uiterlijk 30 september 2023 ontvangen door de gemeente.

 • 4.

  Aanvragen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen. Na terugmelding vanuit de gemeente kunnen deze aanvragen binnen twee weken alsnog volledig worden gemaakt.

 • 5.

  Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1.

  De vrijwilligersorganisatie is gevestigd in de gemeente Voorst.

 • 2.

  De vrijwilligersorganisatie heeft een (eigen) accommodatie in bezit of beheer.

 • 3.

  De vrijwilligersorganisatie heeft periodieke energielasten.

 • 4.

  De vrijwilligersorganisatie heeft tussen 1 januari 2021 en heden een duurzaamheidsinvestering gedaan in de accommodatie of is van plan deze in 2023 of 2024 te realiseren.

 • 5.

  De vrijwilligersorganisatie toont via de in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen of bewijsstukken aan, dat zij aan de voorwaarde van lid 4 voldoet.

 • 6.

  De vrijwilligersorganisatie dient maximaal één aanvraag in voor deze regeling.

Artikel 6. Maximale hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de uitgaven voor de duurzaamheidsinvestering, met een maximum van € 3.000 per vrijwilligersorganisatie.

Artikel 7. Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de periode 1 april tot en met 30 september 2023 is vastgesteld op € 150.000.

 • 2.

  Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt de subsidie verdeeld naar volgorde van binnenkomst van de aanvragen, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

Artikel 8. Nadere regels

De subsidie wordt met de verlening gelijk of direct vastgesteld en uitbetaald.

Artikel 9. Mogelijkheid controle en terugvordering

 • 1.

  Het college kan de besteding van subsidie controleren.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (deels) terugvorderen als uit de controle blijkt dat de subsidie ten onrechte of voor een te hoog bedrag is uitgekeerd.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de officiële bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

De subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering voor verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties gemeente Voorst

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 21 februari 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris