Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling vast te stellen voor initiatieven en projecten die gericht zijn op de beleving en uitoefening van sport, kunst, cultuur en erfgoed, inzetten op preventie en vroegsignalering en/of het versterken en verbreden van de leefbaarheid en vitaliteit op Goeree-Overflakkee;

gelet op de artikelen 3 en 17 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • aanvrager: een rechtspersoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen, niet zijnde een commerciële partij;

  • Asv: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

  • cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij de aanvrager door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage levert aan de kosten die verbonden zijn aan het initiatief of project;

  • dorpsraad: dorpsraad, buurt- of belangenvereniging zijnde een vereniging of stichting die zich inzet voor de leefbaarheid en vitaliteit van een kern;

  • kern: dorp of buurtschap met bijbehorend buitengebied;

  • kernsubsidie: een subsidie voor initiatieven en projecten zoals omschreven in het leefbaarheidsplan;

  • leefbaarheidsfonds: kernsubsidie voor kernen die geen entiteit hebben om het vrij besteedbaar budget aan te vragen;

  • leefbaarheidsplan: een overzicht met activiteiten (activiteitenplan) als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder a, Asv;

  • maatschappelijke initiatieven en projecten; initiatieven en projecten die aansluiten bij de opgaven van de visie sociaal domein “Samen leven op Goeree-Overflakkee” en gericht zijn op de beleving en uitoefening van sport, kunst, cultuur en erfgoed, het inzetten op preventie en vroegsignalering of het versterken en verbreden van de leefbaarheid en vitaliteit;

  • steekproef: steekproef zoals bedoeld in de Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee;

  • vrij besteedbaar budget: dat deel van de kernsubsidie dat onder andere bedoeld is voor de ondersteuning van initiatieven en projecten ten behoeve van de leefbaarheid en vitaliteit in de kern en de bestuurskosten van de dorpsraad;

  • vrijwilligersinzet: inzet van vrijwilligers in uren ten behoeve van het initiatief of project.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde kernen zijn:

  • a.

   de dorpen Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel, Oude-Tonge, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland, Herkingen, Melissant, Stellendam, Goedereede en Ouddorp;

  • b.

   de buurtschappen Langstraat, Zuidzijde (toegevoegd bij Den Bommel), Battenoord (toegevoegd bij Nieuwe-Tonge), Goedereede-Havenhoofd en Oostdijk-Nieuwendijk (toegevoegd bij Goedereede).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van kernsubsidie, projectsubsidie en prestatiesubsidie door burgemeester en wethouders voor de in artikel 1 onder de definitie maatschappelijke initiatieven en projecten bedoelde initiatieven en projecten.

Artikel 3 Subsidieplafond

Jaarlijks wordt een subsidieplafond vastgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kernsubsidie, projectsubsidie en prestatiesubsidie.

Artikel 4 Initiatieven en projecten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Initiatieven en projecten die:

 • a.

  niet passen binnen de werkingssfeer van de visie sociaal domein “Samen Leven op Goeree-Overflakkee” en de reikwijdte van de subsidieregeling;

 • b.

  gericht zijn op financieel gewin;

 • c.

  waarbij geen sprake is van enige vorm van cofinanciering; of

 • d.

  in strijd zijn met andere wet- of regelgeving;

komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden, inzet eigen middelen, inkomsten en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een initiatief of project komen voor subsidie in aanmerking, zulks met uitzondering van:

 • a.

  kosten van een initiatief of project waarvan de uitvoering voorafgaande aan de aanvraag of lopende de aanvraag zijn gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders;

 • b.

  aanschaf van materialen die later voor privédoeleinden worden gebruikt;

 • c.

  kosten voor alcoholische dranken; en

 • d.

  kosten voor onderhoud of beheer van objecten die op initiatief vanuit de kern in de openbare ruimte zijn geplaatst.

HOOFDSTUK 2 KERNSUBSIDIE

Artikel 6 Soorten kernsubsidie

Er zijn drie soorten kernsubsidie:

 • a.

  vrij besteedbaar budget;

 • b.

  bijdrage voor herdenkingen; en

 • c.

  leefbaarheidsfonds.

Artikel 7 Vrij besteedbaar budget

 • 1. Het vrij besteedbaar budget wordt aangevraagd door een dorpsraad.

 • 2. Een aanvraag voor het vrij besteedbaar budget wordt ingediend met behulp van het formulier, zoals opgenomen in bijlage 1. Het leefbaarheidsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag.

 • 3. Indien voor een buurtschap geen vrij besteedbaar budget wordt aangevraagd op de wijze als in het eerste lid is bepaald, dan kan het vrij besteedbaar budget worden aangevraagd door de dorpsraad, die het vrij besteedbaar budget aanvraagt voor het dorp dat in artikel 1, tweede lid, aanhef en onder b, bij de buurtschap is vermeld.

 • 4. Een dorpsraad die het vrij besteedbaar budget aanvraagt, mag uitsluitend werkzaam zijn in de kern waarvoor subsidie wordt aangevraagd, behoudens in het geval van het tweede lid.

 • 5. Indien voor een kern geen vrij besteedbaar budget wordt aangevraagd op de wijze als in het eerste of het tweede lid is bepaald, dan zijn de artikelen 12 tot en met 16 van toepassing.

 • 6. De dorpsraad betrekt bij het opstellen van het leefbaarheidsplan zoveel mogelijk partijen uit de kern zoals verenigingen, stichtingen en inwoners.

 • 7. Artikel 17, tweede lid, onderdelen b, c en d, Asv zijn niet van toepassing voor een aanvraag voor het vrij besteedbaar budget.

 • 8. In het leefbaarheidsplan is, naast het bepaalde in artikel 17, tweede lid, onder a, Asv, aangegeven door wie de onderscheidene kerngebonden initiatieven worden uitgevoerd en welk bedrag uit het vrij besteedbaar budget voor elke activiteit beschikbaar wordt gesteld.

 • 9. In afwijking van artikel 17, eerste lid, Asv moet de aanvraag voor het vrij besteedbaar budget voor 31 december voorafgaand aan het jaar waarvoor het vrij besteedbaar budget wordt aangevraagd, zijn ingediend.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn kosten die worden gemaakt voor de ondersteuning van kerngebonden initiatieven en projecten, zoals deze zijn opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan.

 • 2. In de kosten van kerngebonden initiatieven en projecten worden mede inbegrepen de kosten voor:

  • a.

   bijeenkomsten met inwoners, verenigingen, stichtingen en andere entiteiten;

  • b.

   overige kosten die noodzakelijk zijn om als dorpsraad te kunnen functioneren; en

  • c.

   de kosten voor het opstellen van het leefbaarheidsplan, overige plannen en documenten.

Artikel 9 Hoogte vrij besteedbaar budget

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen eenmaal per vier jaar de hoogte van het vrij besteedbaar budget als volg vast:

  • a.

   het vrij besteedbaar budget bedraagt jaarlijks ten hoogste € 6.000,- per dorp en € 3.000,- per buurtschap, verhoogd met € 1,15 per inwoner; en

  • b.

   voor de periode 2023 tot en met 2026 gelden de volgende bedragen:

   Ouddorp

   € 13.179,-

   Goedereede inclusief Oostdijk – Nieuwendijk

   € 9.777,-

   Goedereede Havenhoofd

   € 3.354,-

   Stellendam

   € 10.053,-

   Melissant

   € 8.547,-

   Herkingen

   € 7.452,-

   Dirksland

   € 12.828,-

   Sommelsdijk

   € 14.340,-

   Middelharnis

   € 14.918,-

   Nieuwe-Tonge inclusief Battenoord

   € 10.304,-

   Stad aan ’t Haringvliet

   € 7.740,-

   Oude-Tonge

   € 11.985,-

   Den Bommel inclusief Zuidzijde

   € 9.472,-

   Achthuizen

   € 7.156,-

   Langstraat

   € 3.190,-

   Ooltgensplaat

   € 9.112,-

 • 2. Indien een dorpsraad van een dorp tevens dorpsraad van een bij dat dorp gelegen buurtschap is, wordt de in het eerste lid genoemde vrij besteedbaar budget verhoogd met € 1.500,- en wordt het aantal inwoners van het dorp verhoogd met het aantal inwoners van de buurtschap.

Artikel 10 Subsidie herdenkingen

 • 1. De bijdrage in de kosten voor de organisatie van een herdenking bedraagt maximaal € 500,-

 • 2. De bijdrage wordt alleen verleend voor de centrale algemene herdenking in de desbetreffende kern en betreft een maximum per herdenking, per jaar.

 • 3. De bijdrage wordt aangevraagd door vermelding van de herdenking in het leefbaarheidsplan behorende bij de aanvraag voor het vrij besteedbaar budget van de kern waar de herdenking plaatsvindt.

Artikel 11 Verantwoording vrij besteedbaar budget

Voor wat betreft de verantwoording van het vrij besteedbaar budget is artikel 12, eerste tot en met het vierde lid, Asv niet van toepassing.

Artikel 12 Toepassingsbereik leefbaarheidsfonds

 • 1. Alleen rechtspersonen uit een kern zonder dorpsraad of uit een kern waar de dorpsraad niet in staat is het leefbaarheidsplan op te stellen en het vrij besteedbaar budget aan te vragen, kunnen voor de desbetreffende kern een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.

 • 2. Artikel 9, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Initiatieven of projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen

Voor een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds komen in aanmerking initiatieven of projecten die:

 • a.

  gericht zijn op mensen kennen, samen dingen doen en omzien naar elkaar mogelijk in combinatie met het vergroten van de kwaliteit en sociale veiligheid van de buitenruimte;

 • b.

  een aantoonbaar draagvlak hebben in (het betreffende deel) van de kern; en

 • c.

  gericht zijn op samenwerking met de doelgroep van het initiatief of project en de betrokken uitvoeringspartners.

Artikel 14 Aanvraag bijdrage leefbaarheidsfonds

 • 1. Een aanvraag om een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds kan het gehele jaar worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag voor een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds wordt ingediend met behulp van het formulier, zoals opgenomen in bijlage 2.

 • 3. Artikel 17, tweede lid, onderdeel a, c en d, Asv zijn niet van toepassing voor een aanvraag om een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.

 • 4. In afwijking van artikel 10, eerste lid, Asv beslissen burgemeester en wethouders uiterlijk twee maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 15 Beoordeling aanvraag leefbaarheidsfonds

 • 1. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate waarin het initiatief of project bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit in de kern, buurt of wijk van het desbetreffende dorp of buurtschap;

  • b.

   mate van samenwerking met andere partijen;

  • c.

   mate van cofinanciering;

  • d.

   wijze waarop de doelgroep(en) worden bereikt; en

  • e.

   mate van mensen kennen, samen dingen doen en omzien naar elkaar gericht op de te bereiken doelgroep(en).

 • 2. De beoordeling leidt tot toekenning van een aantal punten aan de hand van de scoretabel, zoals deze is opgenomen in bijlage 3.

 • 3. Een aanvraag moet minimaal 6 punten scoren.

 • 4. Subsidie wordt toegekend tot dat het maximale toegekende budget zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de desbetreffende kern is bereikt.

Artikel 16 Verlening subsidie leefbaarheidsfonds

De subsidie uit het leefbaarheidsfonds bedraagt maximaal 50% van het vrij besteedbaar budget voor de desbetreffende kern.

HOOFDSTUK 3 PROJECTSUBSIDIE

Artikel 17 Projecten die voor een projectsubsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor een projectsubsidie komen in aanmerking initiatieven en projecten die:

  • a.

   gericht zijn op de beleving en uitoefening van sport, kunst, cultuur en erfgoed, het inzetten op preventie en vroegsignalering of het versterken en verbreden van de leefbaarheid en vitaliteit; en

  • b.

   gericht zijn op mensen kennen, samen dingen doen, omzien naar elkaar eventueel in combinatie met het vergroten van de kwaliteit en sociale veiligheid van de buitenruimte.

 • 2. Een projectsubsidie kan maximaal twee keer voor gelijke, afzonderlijke initiatieven of projecten worden verleend.

Artikel 18 Tranches projectsubsidie

 • 1. De beschikbare financiële middelen voor de projecten worden per boekjaar in zes gelijke tranches beschikbaar gesteld.

 • 2. Een boekjaar kent zes tranches, startend per: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

 • 3. Als niet alle beschikbare financiële middelen van een tranche worden verleend, wordt dit restant toegevoegd aan de financiële middelen voor de daaropvolgende tranche van dat boekjaar.

Artikel 19 Aanvraag projectsubsidie

 • 1. Een aanvraag voor projectsubsidie wordt ingediend met behulp van het formulier, zoals opgenomen in bijlage 2.

 • 2. Artikel 19, derde lid, onderdeel c, Asv is niet van toepassing voor een aanvraag voor een projectsubsidie.

 • 3. De aanvraag moet uiterlijk twee maanden voor de in onderstaande tabel genoemde periode zijn ingediend.

  Tranche

  Geplande periode van uitvoering

  Uiterlijk indienen voor

  1

  1 januari t/m 28/29 februari

  1 november

  2

  1 maart t/m 30 april

  1 januari

  3

  1 mei t/m 30 juni

  1 maart

  4

  1 juli t/m 31 augustus

  1 mei

  5

  1 september t/m 31 oktober

  1 juli

  6

  1 november t/m 31 december

  1 september

Artikel 20 Beoordeling projectsubsidie

 • 1. De aanvraag om projectsubsidie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   is het project opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan van de kern;

  • b.

   mate van samenwerking met andere partijen;

  • c.

   mate van cofinanciering;

  • d.

   de wijze waarop de te bereiken doelgroep(en) wordt bereikt; en

  • e.

   mate van aansluiting bij mensen kennen, samen dingen doen en omzien naar elkaar gericht op de te bereiken doelgroep(en).

 • 2. De beoordeling leidt tot toekenning van een aantal punten aan de hand van de scoretabel zoals die is opgenomen in bijlage 3.

 • 3. Een aanvraag moet minimaal zes punten scoren.

 • 4. Aanvragen die voldoen aan de criteria, zoals genoemd in het eerste lid, worden afgehandeld op basis van de volgorde in score. De aanvraag met de hoogste score komt als eerste voor subsidie in aanmerking aflopend totdat het maximale beschikbare budget is bereikt.

 • 5. De beoordeling vindt plaats vanaf de eerste werkdag na de uiterste datum van indienen van de betreffende tranche.

 • 6. De aanvrager wordt uiterlijk twee maanden na de uiterste datum van indienen van de betreffende tranche op de hoogte gesteld van de beoordeling en de eventueel daaruit voortvloeiende subsidie.

 • 7. Als de aanvraag ruim voor het moment van uitvoering wordt ingediend, wordt in overleg met de aanvrager binnen één maand na ontvangst van de aanvraag bepaald in welke tranche de aanvraag wordt meegenomen.

 • 8. Alle aanvragen voor een projectsubsidie die bijdragen aan de uitvoering en beleving van kunst, cultuur en erfgoed worden voorgelegd aan de Culturele Raad. De Culturele Raad adviseert burgemeester en wethouders in dezen.

Artikel 21 Verlening projectsubsidie

 • 1. Afhankelijk van de hoeveelheid financiële middelen worden de projecten bekostigd die de hoogste score hebben aan de hand van de criteria genoemd in artikel 20.

 • 2. De projectsubsidie bedraagt maximaal 50% van het beschikbare bedrag van één tranche. Het betreft het bedrag voordat er eventueel middelen vanuit (een) eerdere tranche(s) zijn toegevoegd.

 • 3. Als voor een initiatief of project een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening, een omgevingsvergunning of toestemming tot gebruik van de openbare ruimte, hoegenaamd ook, nodig is, wordt de projectsubsidie niet eerder uitbetaald tot dat toestemming is verkregen.

HOOFDSTUK 4 PRESTATIESUBSIDIE

Artikel 22 Aanvraag prestatiesubsidie

 • 1. Alleen voor initiatieven of projecten waarvoor twee keer eerder een projectsubsidie is ontvangen en waarvan gebleken is dat het initiatief of het project nog niet (geheel) zelfstandig kan worden uitgevoerd, kan een aanvraag voor prestatiesubsidie worden ingediend.

 • 2. Een prestatiesubsidie kan voor meerdere jaren tegelijk worden aangevraagd met een maximum van drie aaneengesloten jaren.

 • 3. Nadat de periode waarvoor prestatiesubsidie is verleend, is verstreken, kan een nieuwe aanvraag voor een prestatiesubsidie worden ingediend.

 • 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 18, eerste lid, Asv wordt een aanvraag voor een prestatiesubsidie voor 1 oktober, voorafgaand aan het boekjaar/de boekjaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend bij burgemeester en wethouders met behulp van het formulier zoals opgenomen in bijlage 2.

Artikel 23 Beoordeling prestatiesubsidie

 • 1. De aanvraag voor een prestatiesubsidie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   is het project opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan van de kern;

  • b.

   mate van samenwerking met andere partijen;

  • c.

   mate van cofinanciering;

  • d.

   de wijze waarop de doelgroep(en) wordt bereikt; en

  • e.

   mate van aansluiting bij mensen kennen, samen dingen doen en omzien naar elkaar gericht op de doelgroep(en).

 • 2. De criteria uit het voorgaande lid worden gewogen conform bijlage 3.

 • 3. Een aanvraag moet minimaal zes punten scoren.

 • 4. Alle aanvragen voor een prestatiesubsidie, die bijdragen aan de uitvoering en beleving van kunst, cultuur en erfgoed worden voorgelegd aan de Culturele Raad. De Culturele Raad adviseert burgemeester en wethouders in dezen.

Artikel 24 Verlening prestatiesubsidie

De voorwaarden van de te leveren prestatie worden vastgelegd in prestatieafspraken. Deze afspraken worden opgenomen in de subsidiebeschikking.

Artikel 25 Verantwoording prestatiesubsidie

De aanvrager dient binnen drie maanden na afloop van de periode waarover de prestatiesubsidie is verleend een inhoudelijk en financieel verslag in.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 26 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de artikelen 16 en 21 voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 27 Overgangsrecht

 • 1. Besluiten die zijn genomen op basis van de Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee, de Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Goeree-Overflakkee en de Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee worden aangemerkt als besluiten op grond van deze subsidieregeling.

 • 2. Aanvragen, die zijn gedaan voor het moment waarop deze regeling in werking treedt en waarop op het moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, worden beoordeeld op basis van de nieuwe regeling, tenzij dit voor de aanvrager nadeliger is.

Artikel 28 Intrekking oude regelingen

De volgende subsidieregelingen worden ingetrokken:

 • a.

  Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee;

 • b.

  Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Goeree-Overflakkee;

 • c.

  Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 30 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 maart 2023 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 - Aanvraag kernsubsidie t.b.v. het vrij besteedbare budget

Aanvrager

Naam vereniging of stichting : .....................................................

Contactpersoon : .....................................................

Postadres : .....................................................

Postcode en plaats : .....................................................

Telefoonnummer : .....................................................

E-mailadres : .....................................................

Bankrekeningnummer (IBAN) : .....................................................

Tenaamstelling bij bank : .....................................................

Inschrijfnummer KvK : .....................................................

BTW-nummer (indien BTW-plichtig) : .....................................................

Ondertekening

Plaats en datum : .....................................................

Naam voorzitter : ..................................................... Handtekening: ........................................

Naam secretaris : ..................................................... Handtekening: ........................................

Naam penningmeester : ..................................................... Handtekening: ........................................

Bijlage

 • O

  Het leefbaarheidsplan van …………………………………………………….. (naam kern)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deze pagina hoeft niet te worden meegestuurd.

Vragen of hulp nodig?

Als u vragen heeft over de aanvraag voor het vrij besteedbaar budget en het leefbaarheidsplan, neem dan contact op met de contactfunctionaris dorpsgericht werken voor uw kern.

Zij zijn ook telefonisch bereikbaar via nummer 14 0187 (optie 3).

Aanvraag verzenden

Stuur dit formulier voorzien van handtekeningen samen met het leefbaarheidsplan naar de gemeente. Het adres is:

Gemeente Goeree-Overflakkee

Postbus 1

3240 AA Middelharnis

De aanvraag kan ook worden gemaild naar info@goeree-overflakkee.nl of worden afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis).

Bijlage 2 - Aanvraag subsidie maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee

Aanvrager

Naam vereniging of stichting : ..................................................

Contactpersoon : ..................................................

Postadres : ..................................................

Postcode en plaats : ..................................................

Telefoonnummer : ..................................................

E-mailadres : ..................................................

Bankrekeningnummer (IBAN) : ..................................................

Tenaamstelling bij bank : ..................................................

Inschrijfnummer KvK : ..................................................

BTW-nummer (indien BTW-plichtig) : ..................................................

Ondertekening

Plaats en datum : ..................................................

Naam voorzitter :.................................................. Handtekening: ........................................

Naam secretaris :.................................................. Handtekening: ........................................

Naam penningmeester :.................................................. Handtekening: ........................................

Type aanvraag

Betreft een aanvraag om:

 • O

  leefbaarheidsfonds

 • O

  projectsubsidie

 • O

  prestatiesubsidie voor ……. jaar (maximaal 3 jaar)

Activiteit

1.Naam initiatief/project :  ..................................................

2.Korte omschrijving van het initiatief/project (wat er gaat gebeuren en wat is het doel?)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3.Is het initiatief/project opgenomen in het leefbaarheidsplan van de kern?

Het leefbaarheidsplan is een overzicht met alle activiteiten die in een bepaald jaar in de kern op de planning staan. De dorpsraad is hiervoor de contactpersoon.

 • O

  Ja

 • O

  Nee

4. Waar is het initiatief/project op gericht?

 • O

  Mensen kennen

 • O

  Samen dingen doen

 • O

  Omzien naar elkaar

 • O

  Verbeteren buitenruimte

5. Op welke manier levert het initiatief/project een bijdrage aan de samenleving? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Op welke locatie(s) vindt het initiatief/project plaats?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7.Op welke datum, data of periode vindt het initiatief/project plaats?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8.Doelgroepen

Voor welke doelgroep(en) wordt het initiatief/project georganiseerd?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9.Samenwerking

Met welke organisaties wordt samengewerkt?

Naam organisatie

Contactpersoon

E-mailadres

Bijdrage aan het initiatief/project

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10. Aantal betrokken vrijwilligers

 • O

  ……….. ongeveer personen

11.Aantal te verwachten deelnemers

 • O

  ………… ongeveer deelnemers

 • O

  Niet van toepassing

12.Aantal te verwachten bezoekers 

 • O

  …………. ongeveer bezoekers

 • O

  Niet van toepassing

13.Communicatie en promotie

Welke communicatie- en/of promotiemiddelen worden ingezet om de doelgroep(-en) te bereiken?

 • O

  Persberichten

 • O

  Vermelding op eigen website of website van derden

 • O

  Flyer, posters e.d.

 • O

  Social media (Facebook, Twitter, Instagram e.d.)

 • O

  Anders, namelijk: .......................................................................................................................

14.Delen op Samen0187 en VisitGO

Op het platform www.samen0187.nl en www.visitgo.nl kunnen mooie initiatieven en projecten worden gedeeld. Op de site staat onder andere een evenementenagenda. Uw initiatief of project mag daarop niet ontbreken. Het biedt daarmee een extra mogelijkheid om het bij een breder publiek onder de aandacht te brengen en om anderen te inspireren.

Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier geeft u meteen toestemming om uw initiatief/project te plaatsen op Samen0187 en VisitGO.

 • O

  Nee, wij geven geen toestemming om het initiatief/project te delen op Samen0187 en VisitGO.

De contactfunctionaris dorpsgerichte digitale media kan hiervoor contact met ……………………….. (E-mailadres)

15.Begroting

Kostenposten*

Bedrag in €

Inkomsten

Bedrag in €

 
 

Eigen bijdrage aanvrager

 
 
 

Sponsoring

 
 
 

Subsidies/fondsen van derden

 
 
 

Kaartverkoop

 
 
 
 
 
 
 

SUBTOTAAL (B)

 
 
 
 
 
 
 

Gevraagde bijdrage (A-B)

 
 
 
 
 

TOTAAL uitgaven (A)

 

TOTAAL inkomsten

 
 • * Denk hierbij aan kosten voor de aanschaf van materiaal, promotiemateriaal, huur, catering en dergelijke.

16. Evenement: vergunning of melding nodig voor het initiatief/project?

Voor het organiseren van een evenement is mogelijk een melding of een vergunning nodig. Medewerkers van de afdeling Vergunningverlening Algemeen Plaatselijke Verordening helpen u graag verder of het initiatief/project vergunning – of meldingsplichtig is. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0187 (optie 3).

 • O

  Nee, er is geen vergunning/melding nodig

 • O

  Ja, een vergunning/melding is nodig en is al aangevraagd

 • O

  Ja, een vergunning/melding is nodig en moet nog worden aangevraagd

Toelichting vergunning/melding (bijv. waarom de vergunning nog niet aangevraagd of de melding nog niet ingediend is):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Naam en e-mailadres contactpersoon bij de gemeente (indien bekend):

....................................................................................................................................................

17. Plaatsen object in de buitenruime

Voor het plaatsen van een object zoals een bloembak of een informatiepaneel is mogelijk een omgevingsvergunning en/of toestemming van de gemeente nodig. Medewerkers van afdeling WABO of Vastgoed helpen u graag verder. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0187 (optie 3).

 • O

  Niet van toepassing

 • O

  Ja, een vergunning/toestemming is nodig en is al aangevraagd

 • O

  Ja, een vergunning/toestemming is nodig en moet nog worden aangevraagd

Toelichting (bijv. waarom de vergunning nog niet aangevraagd of de melding nog niet ingediend is):

....................................................................................................................................................

Naam en e-mailadres contactpersoon bij de gemeente (indien bekend):

....................................................................................................................................................

18.Beheer en onderhoud

Wordt er iets in de openbare ruimte op grond van de gemeente geplaatst, zoals bijvoorbeeld bloembakken, informatiepanelen of een speeltoestel? Hoe is het beheer en onderhoud geregeld?

 • O

  Niet van toepassing

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

19.  Risico’s

Zijn er vooraf of tijdens het initiatief/project risico’s waardoor het initiatief/project niet door zou kunnen gaan?  Zo ja, geef aan hoe daar rekening mee wordt gehouden.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

20.Bijlagen (indien van toepassing)

 • O

  Toelichting begroting

 • O

  Projectplan

 • O

  Huishoudelijk reglement en/of statuten, als die nog niet eerder zijn ingeleverd bij de gemeente.

 • O

  Offertes

 • O

  Andere voor de aanvraag relevante informatie

21.Aanvullende informatie, opmerkingen etc.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deze pagina hoeft niet te worden meegestuurd.

Vragen of hulp nodig?

Als u wilt weten of uw activiteit in aanmerking komt voor een subsidie maatschappelijke initiatieven en projecten, neem dan contact op met Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen of Anne Marijke Elema, contactfunctionaris dorpsgericht werken. Zij zijn bereikbaar via respectievelijk a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl of a.elema@goeree-overflakkee.nl. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar via nummer 14 0187 (optie 3).

Aanvraag verzenden

Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de vereiste bijlagen opsturen naar:

Gemeente Goeree-Overflakkee

Postbus 1

3240 AA Middelharnis

U kunt de aanvraag na invulling en ondertekening met de bijbehorende bijlagen ook mailen naar info@goeree-overflakkee.nl of afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis).

Bijlage 3 - Formulier beoordeling subsidie maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee

ONDERWERP

 

Naam intiatief / project

 

Datum ontvangst

 

Zaaknummer in JOIN

 

Soort aanvraag

 

Aanvrager

 

Korte omschrijving van initiatief / project

 

Ten laste van welke tranche

 

Is de aanvraag op tijd ingediend?

ja/nee

Eerste beoordeling door

 

Datum bespreking werkgroep

 

Datum uitvoering

 

Voor de hoeveelste keer wordt voor het initiatief / project subsidie aangevraagd?

 

Is de aanvraag compleet?

ja/nee

Welke gegevens ontbreken nog en wat is ondernomen om de gegevens compleet te maken?

 

Waar is het initiatief / project opgericht?

mensen kennen/samen dingen doen/omzien naar elkaar/verbetering fysieke omgeving

Aantal bij de organisatie van het initiatief of project betrokken vrijwilligers?

 

Aantal te verwachten deelnemers

 

Aantal te verwachten bezoekers

 

Diversiteit van de doelgroepen

 
 
 

Totaal geraamde kosten

Bedrag cofinanciering

Percentage cofinanciering

 

Gevraagde subsidiebedrag

 
 

Bankrekeningnummer

 

nummer Kamer van Koophandel

 
 
 

Bij een bouwwerk: is een Omgeving- en/of Watervergunning noodzakelijk?

ja/nee/niet van toepassing

Bij blijvende objecten in de openbare ruimte; is de toestemming van de gemeente geregeld? Is het beheer en onderhoud geregeld?

ja/nee/niet van toepassing

Bij een evenement: is een melding of vergunning noodzakelijk?

ja/nee/niet van toepassing

Moet de uitbetaling van de subsidie wachten?

ja/nee/niet van toepassing

 
 
 
 
 

ONDERDEEL

CRITERIUM

aantal punten

wegingsfactor

totaal

A

Is het project opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan?

0

1

0

B

Mate van samenwerking met andere partijen

0

2

0

C

Mate van cofinanciering

0

1

0

D

Wijze waarop de doelgroep(en) wordt bereikt

0

1

0

E

Mate van koppeling bij mensen kennen, samen dingen doen en omzien naar elkaar (gericht op de doelgroep(en)

0

2

0

 

TOTAAL AANTAL PUNTEN

 
 

0

 
 
 
 
 

ONDERDEEL

TOELICHTING WEGINGSCRITERIA

A

Initiatief of project is niet opgenomen in het leefbaarheidsplan = 0 punten. Is wel opgenomen = 1 punt.

B

Wie zijn de samenwerkingspartners? Geen = 0 punten, 1 partner = 1 punt, 2 partners = 2 punt en > 2 partners = 3 punten.

C

Enkel vrijwillige inzet of bijdrage in natura als cofinanciering = 1 punt. Is de cofinanciering <25% = 2 punten. Cofinanciering >25% en < 50% = 3 punten, >50% en < 75% = 4 punten en >75% = 5 punten.

D

Inzet reguliere communicatiemiddelen = 0 punten. Aanvullend of andere manier benaderen specifiek gericht op de te bereiken doelgroep => 1 punt

E

Mate van aansluiting bij mensen kennen, samen dingen doen en omzien naar elkaar. Een punt per onderdeel.