Nadere regels uitstallingen Heemstede 2023

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels uitstallingen Heemstede 2023

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de oorspronkelijke publicatie in een onjuiste categorie is geplaatst. De oorspronkelijke publicatie is op 24 maart 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 125025.]

Het college van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 2:10, tweede lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels uitstallingen Heemstede 2023

Artikel 1 Inleiding

Deze regeling vervangt de Nadere regels uitstallingen Heemstede 2022.

In de winkelgebieden van Heemstede (Centrumgebied: bestaande uit de Raadhuisstraat en de Binnenweg en kleinere omliggende delen zoals de Binnendoor en de kop van de Blekersvaartweg, Zandvoortselaan West, Jan van Goyenstraat en overige kleinere winkelgebieden) zijn uitstallingen mogelijk en veelvoorkomend.

Deze regeling heeft alleen betrekking op voorwaarden op basis van openbare orde en veiligheid. Voor de ruimtelijke aspecten gelden de op dat moment geldende landelijke wet- en regelgeving en de ter plaatse geldende bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Voor precario geldt de op dat moment van kracht zijnde Verordening precariobelasting.

Deze regels gelden ook voor een ieder die de uitstalling op eigen grond plaatst.

Artikel 2 Definitie

Onder uitstallingen wordt verstaan:

Alles wat ter verkoopbevordering en/of verstrekking van goederen en/of diensten aan het publiek aan de buitenzijde van een winkel(-achtig)pand wordt uitgestald of opgehangen, al dan niet op of boven de openbare weg. Hiertoe worden in ieder geval gerekend: kledingrekken, uitzoekbakken, menuborden, decoratiemateriaal, plantenbakken, hobbelbeesten en verwijsborden.

Warenautomaten vallen hier niet onder.

Artikel 3 Voorwaarden aan doorloopruimte

 • Hoofdvoorwaarde in het Centrumgebied is dat op alle trottoirs en voetgangerszones een obstakelvrije zone moet worden aangehouden van ten minste 2 meter (0,9 meter bij bomen en straatmeubilair);

 • Hoofdvoorwaarde in de overige winkelgebieden is dat op alle trottoirs en voetgangerszones een obstakelvrije zone moet worden aangehouden van ten minste 1,5 meter (0,9 meter bij bomen en straatmeubilair).

Artikel 4 Overige voorwaarden

 • Uitstallingen zijn uitsluitend toegestaan binnen 1 meter van de gevel en binnen de lengte van de eigen gevel, mits wordt voldaan aan de minimale obstakelvrije zone

 • Uitstalling van fietsen is toegestaan binnen 2 meter van de gevel en binnen de lengte van de eigen gevel, mits wordt voldaan aan de minimale obstakelvrije zone;

 • Uitstallingen hebben een maximale hoogte van 2 meter vanaf de grond gemeten;

 • Uitstallingen mogen uitsluitend tijdens de openingstijden van de betreffende vestiging of winkel aanwezig zijn;

 • Uitstallingen mogen niet belemmerend of gevaarlijk zijn voor hulpdiensten, ander verkeer en/of winkelend publiek;

 • Uitstallingen mogen geen scherpe uitstekende delen hebben, moeten goed zichtbaar zijn, compact zijn en een stevige constructie hebben;

 • Uitstallingen mogen worden voorzien van reclame-uitingen.

Artikel 5 Menu- en stoepborden

 • Menu- en stoepborden mogen uitsluitend tijdens terrastijden aanwezig zijn;

 • Menu- en stoepborden zijn uitsluitend toegestaan binnen 1 meter van de gevel en binnen de lengte van de eigen gevel;

 • Per terras zijn ten hoogste twee vrijstaande stoep- of menuborden toegestaan van maximaal 1 meter hoog.

Artikel 6 Intrekken oude regeling

De Nadere regels uitstallingen Heemstede 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels uitstallingen Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 14 maart 2023.