Regeling vervallen per 03-05-2024

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2023

Geldend van 31-03-2023 t/m 02-05-2024

Intitulé

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2023

De gemeenteraad van Rijswijk,

Bijeen in openbare vergadering op 21 maart 2023

Gelezen het voorstel van de griffie

d.d. nr.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Regeling:

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2023

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 9. Forum: Een overlegsituatie als bedoeld in artikel 2;

 • 10. Forum Stad: Het Forum waarin onderwerpen en voorstellen besproken worden die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen;

 • 11. Forum Samenleving: Het Forum waarin onderwerpen en voorstellen besproken worden die betrekking hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen;

 • 12. Voorzitter: De voorzitter van het Forum Stad, het Forum Samenleving of een gecombineerd Forum Stad en Samenleving;

 • 13. Het college: Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk;

 • 14. Gemeentesecretaris: De gemeentesecretaris van Rijswijk zoals bedoeld in artikel 100 van de Gemeentewet;

 • 15. Lid: Een lid van de raad, tenzij anders aangegeven;

 • 16. Fractie: Het lid of de leden van een politieke groepering dat / die in de raad van de gemeente Rijswijk namens die groepering zitting heeft / hebben;

 • 17. Presidium: het door de raad ingestelde orgaan dat voorstellen doet met betrekking tot de werkwijze van de raad;

 • 18. Fractievoorzittersoverleg: het overleg waarin vertrouwelijke, urgente, politiek gevoelige zaken worden besproken door fractievoorzitters, griffier en burgemeester;

 • 19. Griffie: Het door de raad benoemde personeel, met inbegrip van de griffier, dat de raad bij de uitoefening van zijn taak terzijde staat;

 • 20. Griffier: De griffier van de raad van Rijswijk als bedoeld in artikel 100 van de Gemeentewet;

 • 21. Forumgriffier: De griffier of diens plaatsvervanger of een raadsadviseur bedoeld in artikel 7 die het Forum en zijn voorzitter terzijde staat bij zijn werkzaamheden.

Hoofdstuk 2 Instelling, taken en lidmaatschap

Artikel 2 Forum

 • 5. Beslissingen van de raad worden voorbereid in een daartoe georganiseerde overlegsituatie, genaamd Forum.

 • 6. In een Forum kan de raad overleggen met (leden van) het college.

 • 7. Het bepaalde in het eerste lid doet niets af aan de bevoegdheid van de raad om de voorbereiding van beslissingen in de raadsvergadering te doen plaatsvinden.

Artikel 3 Beeldvormende forumvergadering

Beeldvormende forumvergaderingen: deze hebben als doel het verzamelen van informatie ten behoeve van een goede oordeelsvorming door de fracties ten aanzien van door de raad aangedragen onderwerpen.

Artikel 4 Nadere regels voor beeldvormende forumvergaderingen

 • 1. Het Presidium kan besluiten om op bepaalde tijden en locaties een beeldvormende sessie te houden over een specifiek onderwerp.

 • 2. Burgers, belanghebbenden en het college kunnen, bij uitnodiging, aan een beeldvormende vergadering deel nemen. Zij onderwerpen zich daarbij aan de vergaderorde en de overige regels waarmee de Forumvoorzitter op grond van de Regeling is belast.

 • 3. Daar de burgers en belanghebbenden kunnen deelnemen aan de beeldvormende vergadering is er voorafgaand aan deze vergadering geen inspreekrecht.

Artikel 5 Presentaties college

Door of namens het college of de burgemeester kan een presentatie worden gehouden, voor zover deze gericht is op de voorbereiding van een raadsbeslissing dan wel op het gemeentelijk beleid in algemene zin.

Artikel 6 Taken van het forum

 • 1. De Fora hebben de volgende taken:

  • a.

   het uitbrengen van advies aan de raad of aan het Raadspresidium over een voorstel of een in de raad te behandelen onderwerp;

  • b.

   het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur;

  • c.

   andere werkzaamheden ter voorbereiding van beslissingen in de raadsvergadering;

  • d.

   het uitbrengen van advies over onderwerpen, waarbij de raad bevoegd gezag is, zonder tussenkomst van het college.

 • 2. Bespreking van een raadsvoorstel tijdens een Forum wordt afgesloten met een advies aan de raad, dat onder meer kan luiden:

  • a.

   het aan de orde zijnde onderwerp is voldoende besproken en rijp voor besluitvorming in de raad;

  • b.

   het aan de orde zijnde onderwerp is voldoende besproken, doch vereist nog debat in de raadsvergadering;

  • c.

   het aan de orde zijnde onderwerp is nog onvoldoende besproken en moet in een volgende Forumvergadering opnieuw aan de orde komen.

Artikel 7 Leden van de fora

 • 1. Ieder raadslid wordt geacht door de gemeenteraad te zijn benoemd tot lid van de Fora.

 • 2. Alle fracties is het toegestaan twee fractieassistenten als plaatsvervangend lid aan te wijzen, die de fractie kan vertegenwoordigen in een Forum.

 • 3. Op de plaatsvervangende leden, als bedoeld in lid 2 zijn de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Plaatsvervangende leden zijn verplicht een verklaring te ondertekenen, waarmee zij verklaren dat zij geheimhouding in acht zullen nemen ten aanzien van stukken die hun in een besloten vergadering ter hand zijn gesteld of waaromtrent geheimhouding is opgelegd.

Artikel 8 de voorzitters van de forumvergaderingen

 • 1. De voorzitters van de Fora en hun plaatsvervangers worden door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 2. De voorzitter van een Forum neemt niet deel aan de beraadslagingen.

 • 3. De voorzitter van een Forum is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering, inclusief de bewaking van de beschikbaar gestelde vergadertijd;

  • b.

   het formuleren van het advies als bedoeld in artikel 6, lid 2;

  • c.

   het handhaven van de orde;

  • d.

   het doen naleven van deze regeling, voor zover deze betrekking heeft op het Forum;

  • e.

   hetgeen deze verordening hem als Forumvoorzitter verder opdraagt.

Artikel 9 Zittingsduur en vacatures

Een lid van de pool van voorzitters van de Fora kan te allen tijde aan de raad meedelen niet meer als voorzitter te willen optreden. Pas als een opvolger in de pool benoemd is zal het raadslid niet meer als voorzitter worden gevraagd.

Artikel 10 Aanwezigheid van de Forumgriffier en de griffier

 • 1. Ter ondersteuning van ieder Forum fungeert een op voordracht van de griffier door de raad benoemde Forumgriffier. Hij valt onder de verantwoordelijkheid van de griffier.

 • 2. De personen die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze regeling commissiegriffier waren op grond van een benoeming als bedoeld in artikel 7 van de Verordening op de raadscommissies worden geacht te zijn benoemd tot Forumgriffier onder deze regeling.

 • 3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de Forumgriffier vervangen door de griffier of diens plaatsvervanger of een andere Forumgriffier.

 • 4. De griffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn.

Hoofdstuk 3: Aanwezigheid college, burgemeester en gemeentesecretaris

Artikel 11 Aanwezigheid van college, burgemeester en gemeentesecretaris

 • 1. Voor de burgemeester en de leden van het college geldt, tenzij expliciet anders is aangegeven, een doorlopende uitnodiging voor alle Fora, om daarin aanwezig te zijn, informatie te verstrekken en, desgevraagd aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 2. Het Presidium of de voorzitter van een Forum kan de burgemeester of één of meer wethouders uitdrukkelijk uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn om informatie te verstrekken en aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 3. Het Presidium of de voorzitter van een Forum kan het college verzoeken de gemeentesecretaris aanwezig te laten zijn in de vergadering en deel te laten nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in deze verordening.

Hoofdstuk 4: vergaderingen

Paragraaf 1: Tijdstip van vergaderingen en voorbereidingen

Artikel 12 Vergaderfrequentie, tijden en locaties

 • 1. Drie weken vóór een raadsvergadering is de eerste Forumavond.

 • 2. Twee weken vóór een raadsvergadering is er weer een Forumavond Op deze tweede Forumavond kan een Forum Stad of Samenleving worden gepland als het aantal te bespreken onderwerpen dit noodzakelijk maakt. Ook kan deze Forumavond gebruikt worden voor presentaties, hoorzittingen en andersoortige bijeenkomsten.

 • 3. Een Forum wordt gehouden op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in het stadhuis.

 • 4. Het Presidium kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Het voert hierover overleg met de griffier.

 • 5. Het Presidium kan besluiten om op andere tijdstippen en locaties dan in de vorige leden bepaald een Forum te houden over een specifiek onderwerp.

 • 6. Onverminderd hetgeen in deze regeling is vermeld, bepaalt het Presidium het vergaderschema, de vergadertijden en –zalen van de fora.

Artikel 13 De planning en agendering van Forumvergaderingen

 • 1. Het opstellen en voorbereiden van de conceptagenda voor de vergaderingen van de Fora geschiedt door het Presidium zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk (hierna te noemen: Reglement van Orde).

 • 2. Het Presidium bepaalt voor elke Forumavond

  • a.

   Het aantal Fora op die avond, de verdeling daarvan over de vergaderzalen, alsmede de tijdsduur en de agenda van de vergaderingen;

  • b.

   De aanwijzing van de personen die tijdens deze fora zullen optreden als Forumvoorzitter.

 • 3. Tijdens een Forum Stad of samenleving kunnen in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen:

  • a.

   Algemeen spreekrecht burgers over onderwerpen die wel en niet op de agenda staan.

  • b.

   Vragenuur met daarin:

   • i.

    algemene mondelinge vragen over politieke en bestuurlijke actualiteiten;

   • ii.

    vragen over ingekomen stukken, zijnde informatiebrieven en raadsadressen. Deze vragen dienen voor 12.00 uur op de dag van de desbetreffende vergadering schriftelijk met onderwerp en vraag bij de griffie te worden ingediend;

   • iii.

    wijze van procedure afhandeling ingekomen stukken en raadadressen.

  • c.

   Mededelingen van het college en zijn leden in het kader van de actieve informatieplicht als bedoeld in artikel 169 van de Gemeentewet;

  • d.

   Terugkoppeling inzake gemeenschappelijke regelingen;

  • e.

   Actualiseren van lijst van toezeggingen en moties;

  • f.

   Vaststellen van Forumverslagen.

Artikel 14 Oproep en agenda

 • 1. De griffie publiceert op last van het Presidium ten minste 10 dagen vóór de eerste Forumbijeenkomst digitaal een oproep aan alle raadsleden en fractieassistenten, onder vermelding van de dag, de tijdstippen en de locaties van de deelfora.

 • 2. De agenda’s en de daarbij behorende stukken voor de betreffende Fora, worden tegelijkertijd met de oproep gepubliceerd.

 • 3. Een verzoek tot agendering van een ingekomen stuk, zijnde een informatiebrief op de lijst van ingekomen stukken van de desbetreffende vergadering, dient uiterlijk 12.00 uur op de maandag voorafgaand aan de dag van de desbetreffende vergadering bij de griffie te worden ingediend. Aan het begin van de vergadering bij de vaststelling van de agenda legt de voorzitter van het Forum dit verzoek voor aan de aanwezige Forumleden en wordt ter vergadering besloten of de informatiebrief besproken wordt.

 • 4. Stukken die gewijzigd moeten worden na behandeling in één van de Fora op de eerste dinsdag worden op de vrijdag, ten minste 10 dagen vóór de desbetreffende raadsvergadering aan de raad gepubliceerd.

 • 5. Stukken die gewijzigd moeten worden na behandeling in één van de Fora op de tweede dinsdag worden op de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering verzonden.

Artikel 15 Publicatie van stukken

 • 1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met digitaal publiceren van de oproep voor burgers en raadsleden via de griffie op de daarvoor bestemde plek digitaal gepubliceerd.

 • 2. Informatie van de raadscommissie of aan de raadscommissie verstrekte informatie waaromtrent op grond van hoofdstuk Va van de wet geheimhouding is opgelegd, blijft in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier.

Artikel 16 Openbare kennisgeving

 • 1. De vergaderingen worden door aankondiging en plaatsing op de gemeentelijke website ter openbare kennis gebracht.

 • 2. De openbare kennisgeving vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van het Forum;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar eenieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • c.

   de onderwerpen van de agenda;

  • d.

   de mogelijkheden tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 15.

Paragraaf 2: Orde van de vergadering

Artikel 17 Woordvoerder tijdens het Forum

 • 1. Iedere fractie is bevoegd om per agendapunt –behoudens het in artikel 13, lid 3 sub b genoemde Vragenuur- één persoon in een Forum het woord te laten voeren. Dit lid wordt geacht namens zijn fractie het woord te voeren.

 • 2. In bijzondere gevallen kan de voorzitter besluiten tot het houden van een Forum waaraan meer dan één deelnemer per fractie het woord mag voeren.

Artikel 18 Spreekrecht burgers en belanghebbenden in forum

 • 1. Burgers en belanghebbenden hebben, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, het recht om in te spreken tijdens een Forum.

 • 2. Over een onderwerp dat niet op de agenda vermeld is, kan worden ingesproken aan het begin van het Forum Stad en Samenleving.

 • 3. Over een onderwerp dat geagendeerd is voor behandeling in één van de fora kan direct voorafgaand aan de behandeling van bedoeld onderwerp worden ingesproken.

 • 4. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit uiterlijk om 16.00 uur op de dag van de desbetreffende vergadering aan de griffie. Naast het onderwerp waarover hij het woord wil voeren, vermeldt hij zijn naam, (mail-)adres en telefoonnummer.

 • 5. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, met een maximum van 3 sprekers per onderwerp.

 • 6. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van het bepaalde in lid 5 en van de volgorde afwijken, indien de voorzitter dit in het belang acht van de orde van de vergadering.

 • 7. De inspreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad kan een voorstel doen voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.

 • 8. De voorzitter van een Forum kan aan insprekers de gelegenheid geven om kort (circa 1 minuut) te reageren op de door het Forum gevoerde discussie.

 • 9. Er kan niet worden ingesproken:

  • a.

   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

  • d.

   over de procedure inzake de afhandeling van de ingekomen stukken;

  • e.

   bij een presentatieforum.

Artikel 19 Verslaglegging fora

 • 1. Het verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de adviezen als bedoeld in artikel 6, lid 2;

  • b.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de secretaris, de wethouders en aanwezige raadsleden, en de namen van overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • c.

   de onderwerpen die besproken zijn;

  • d.

   een zakelijke samenvatting van wat gezegd is met vermelding van de namen van de personen die het woord voerden.

 • 2. Het verslag wordt opgesteld onder de zorg van de Forumgriffier.

 • 3. Het ontwerpverslag van de Fora wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdig voor de daaropvolgende (raad)vergadering gepubliceerd aan alle raadsleden en fractieassistenten, de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris, alsmede aan de overige deelnemers.

 • 4. De verslagen van de fora worden vastgesteld in de vergadering van het daarop volgende Forum Stad of Samenleving. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de Forumgriffier van een van de beide fora ondertekend.

Artikel 20 Spreekregels

 • 1. Een lid, de burgemeester en een wethouder spreken vanaf hun plaats of vanaf de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat zij vanaf een andere plaats spreken.

 • 2. Een lid, de burgemeester of een wethouder voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 3. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd over de orde van de vergadering.

Artikel 21 Aantal spreektermijnen

 • 1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen.

 • 2. Voorafgaand aan de eerste termijn inventariseert de voorzitter de beoogde inbreng van de fracties en bepaalt aan de hand daarvan de volgorde van de sprekers.

 • 3. Elke spreektermijn wordt door de Forumvoorzitter afgesloten.

 • 4. Een deelnemer mag in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 5. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, worden niet meegerekend interrupties en het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 22 Voorstellen van orde

 • 1. De voorzitter van het Forum en iedere deelnemer kunnen mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend betrekking hebben op de orde van het betreffende Forum.

 • 3. Over een voorstel van orde beslist de vergadering direct.

Artikel 23 Handhaving orde; schorsing

 • 1. De voorzitter van het Forum handhaaft de orde in de vergaderingen.

 • 2. Hij of zij roept sprekers tot de orde in een vergadering als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

 • 3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4. Hij of zij kan het Forum voorstellen aan een lid van het Forum dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid van het forum de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid van het Forum bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot een Forumvergadering worden ontzegd.

Hoofdstuk 5: Besloten Forum en geheimhouding

Artikel 24 Besloten Forum

 • 1. Het presidium kan in het kader van zijn bevoegdheid op basis van artikel 10 besluiten tot het uitroepen van een besloten vergadering. Een voorzitter kan besluiten een openbare vergadering in beslotenheid te vervolgen.

 • 2. Bij een besloten vergadering kunnen slechts aanwezig zijn de Forumvoorzitter, de Forumgriffier, de notulist, raadsleden en fractieassistenten die een verklaring hebben ondertekend als bedoeld in artikel 7, lid 4, leden van het college van burgemeester en wethouders, de griffier, de gemeentesecretaris, alsmede ambtelijke adviseurs voor zover de Forumvoorzitter hun daartoe toestemming geeft.

 • 3. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 25 Verslaglegging besloten Forum

 • 1. Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de raadsleden, fractieassistenten en college ter inzage gelegd bij de griffie.

 • 2. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het Forum een besluit over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op het verslag.

 • 3. De vastgestelde verslagen worden door de voorzitter van het Forum en de Forumgriffier ondertekend.

Artikel 26 Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding van aan de raad verstrekte informatie op te heffen, wordt, als het Forum die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met het Forum overleg gevoerd.

Hoofdstuk 6: Toehoorders en pers

Artikel 27 Toehoorders en pers in vergaderingen

 • 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2. De voorzitter van een Forum is bevoegd om toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot een Forum, en/of raadsvergadering ontzeggen.

Artikel 28 Geluid-en beeldregistratie

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de raadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en volgen zijn aanwijzingen op.

Artikel 29 Gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, moeten mobiele telefoons uit of in de stand-by stand staan. Het hoorbaar gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die met een geluidssignaal de vergadering kunnen verstoren, is zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 30 Toepasselijkheid Reglement van orde

Naast deze Forumregeling kan het Reglement van Orde van toepassing zijn. In het geval van strijdigheid tussen bepalingen uit het Reglement van Orde en deze regeling gaan de bepalingen in het Reglement van Orde voor.

Artikel 31 Uitleg regeling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van deze regeling beslist de voorzitter.

Artikel 32 Intrekking oude regeling

De Regeling Forum gemeente Rijswijk, zoals vastgesteld op 24 september 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 33 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

Artikel 34 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Forum gemeente Rijswijk 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 21 maart 2023

de griffier,

J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,

H. Sahin