Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet

Geldend van 04-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-09-2018

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem

gelet op artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 5:11 t/m 5:20 Awb en artikel 17 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp 2019 gemeente Hattem

BESLUIT:

als toezichthouders op de rechtmatigheid en kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet met ingang van 1 januari 2019 de toezichthouders kwaliteit en de toezichthouders rechtmatigheid van de gemeente Apeldoorn alsmede de GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen.

Ondertekening

Aldus besloten d.d. 28 september 2021

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 11-09-2018.

de secretaris,

de burgemeester,