Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling op basis van een openbaar lichaam Werk en Inkomen Lekstroom houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom 2023)

Geldend van 04-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling op basis van een openbaar lichaam Werk en Inkomen Lekstroom houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom 2023)

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende, dat het wenselijk is ter bevordering van de dienstverlening alsmede de efficiëncy van het openbaar lichaam, ten aanzien van bepaalde bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan functionarissen van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

overwegende dat de doorontwikkeling in 2022 van een organisatiestructuur met teamcoördinatoren naar een structuur met teamleiders noodzaakt tot aanpassing van de bestaande Mandaatregeling;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk wetboek, de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;

besluiten

 • I.

  de uitoefening van de in het bij dit besluit behorende overzicht op te dragen aan de genoemde functionarissen en daarop de in het overzicht vermelde bijzondere bepalingen/voorwaarden, alsmede de onder punt II van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren.

 • II.

  ten aanzien van de uitoefening van de onder punt I. van dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen de volgende algemene bepalingen vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb);

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

 • e.

  ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

 • f.

  overzicht: een register van de door de mandaat- en volmachtgever aan gemandateerde c.q. gevolmachtigde opgedragen bevoegdheden;

 • g.

  GR: Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

 • h.

  voorzitter: voorzitter van het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom;

 • i.

  directeur: de directeur van Werk en Inkomen Lekstroom;

 • j.

  concernmanager: een leidinggevende functionaris, hiërarchisch direct onder de directeur; de concernmanagers zijn tevens plaatsvervangend directeur;

 • k.

  concern-MT: directeur en concernmanagers samen, verantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie, het functioneren van de organisatie en het personeel;

 • l.

  teamleider: een leidinggevende functionaris, hiërarchisch direct onder het concern-MT die functioneel en hiërarchisch leiding geeft aan de uitvoerende medewerkers binnen het hem/haar toegewezen programma, waarvan hij/zij tevens budgethouder is;

 • m.

  teamleider Lokaal Werkteam: een leidinggevende functionaris van de deelnemende gemeenten in de GR, die de WIL-medewerkers werkzaam binnen dat betreffende Lokaal Werkteam functioneel en onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente aanstuurt;

 • n.

  uitvoerende medewerkers: alle functionarissen lager dan het niveau van teamleider. Iedere uitvoerende medewerker maakt deel uit van een team. Ook inhuurkrachten en de medewerkers binnen de gemeentelijke Lokale werkteams vallen onder deze definitie. In het overzicht worden zij aangeduid met de term ‘medewerkers’.

 • o.

  team: een groep uitvoerende medewerkers die werkzaamheden uitvoert op hetzelfde werkterrein;

 • p.

  programma: een samenstel van opdrachten op een specifiek domein waarin uitvoering gegeven wordt aan de opdracht van WIL. Een programma bestaat uit meerdere teams. Binnen WIL bestaan er vier programma’s, te weten Bedrijfsvoering, Inkomen, Inkomensondersteuning en Werk;

 • q.

  Budgethouder: functionaris als bedoeld in de van toepassing zijnde Budgethoudersregeling Werk en Inkomen Lekstroom.

Hoofdstuk 2. Mandatering van bevoegdheden

Artikel 2. Verlening bevoegdheden

 • 1. De uitoefening van de bevoegdheden, aangeduid in het bij deze regeling behorende overzicht, wordt opgedragen aan de daarbij genoemde functionarissen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein en in lijn zijn met hun functiebeschrijving.

 • 3. De mandaatgevers verlenen respectievelijk mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur om alle bevoegdheden, zoals opgenomen in het overzicht onder de daarbij weergegeven voorschriften en voorwaarden, uit te oefenen.

 • 4. De directeur verleent respectievelijk ondermandaat, -volmacht en -machtiging aan de concernmanagers, de teamleiders, de uitvoerende medewerkers en eventuele andere genoemde functionarissen, ieder van hen afzonderlijk, om alle bevoegdheden zoals opgenomen in het overzicht uit te oefenen onder de daarbij weergegeven voorschriften en voorwaarden, tenzij in het overzicht is bepaald, dat de desbetreffende bevoegdheid blijft voorbehouden aan de directeur, c.q. de concernmanagers, de teamleider(s) en/of een andere bij functienaam genoemde functionaris.

Artikel 3. Uitoefening bevoegdheden

 • 1. De bevoegdheid op aanvraag een besluit te nemen omvat elk op die aanvraag te nemen besluit, waaronder begrepen buiten behandeling laten, verlenen, verlenen onder voorwaarden, vaststellen, weigeren, intrekken en verlengen, opschorten of verdagen van de beslistermijn, tenzij uit de clausulering of de instructie het tegendeel blijkt.

 • 2. Tot het mandaat behoren mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de gemandateerde bevoegdheden, alsmede het treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 3. Waar mandaat en volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke wederkerige rechtshandeling wordt daarmee ook mandaat verleend ten aanzien van de bevoegdheid tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling door de wederpartij, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vernietiging, nietigverklaring, vordering van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten en handelingen, die hiermee verband (kunnen) houden.

 • 4. Indien ten aanzien van een bevoegdheid mandaat is verleend houdt dit mede in dat de gemandateerde bevoegd is alle documenten, die verband houden met die bevoegdheid, waaronder opdrachten en overeenkomsten, te ondertekenen, alsmede feitelijke handelingen te verrichten ter uitoefening van de bevoegdheid. Voor zover van toepassing verleent de voorzitter hiertoe de noodzakelijke volmacht.

 • 5. Indien de uitoefening van de in het overzicht opgenomen mandaten het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt die beslissing onderdeel uit van het vermelde mandaat. Dit voor zover daarbij te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de begroting van het openbaar lichaam en voorts met inachtneming van de in het overzicht opgenomen bijzondere bepalingen en instructies.

 • 6. De gemandateerde neemt bij de uitoefening van bevoegdheden de op die bevoegdheid van toepassing zijnde wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen in acht.

Artikel 4. Plaatsvervanging

In geval van afwezigheid van een gemandateerde kan de bevoegdheid door een andere functionaris worden uitgeoefend conform de daartoe gemaakte afspraken binnen de teams en de lijn. Teamleiders zijn elkaars plaatsvervangers. Hetzelfde geldt voor de leden van het concern-MT.

Artikel 5. Uitzonderingen

 • 1. Het mandaat is voorbehouden aan de directeur indien:

  • a.

   mogelijke strijdigheid met de door mandaatgever vastgestelde beleidskaders/-regels en voorschriften aanwezig wordt geacht;

  • b.

   uit het besluit belangrijke juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties (kunnen) voortvloeien;

  • c.

   uit het besluit financiële consequenties voortvloeien die niet zijn opgenomen in de gespecificeerde ramingen van de begroting, dan wel wanneer de gespecificeerde ramingen van de begroting van Werk en Inkomen Lekstroom worden overschreden. In dit geval meldt de directeur deze uitgaven zo spoedig mogelijk aan de voorzitter.

 • 2. Geen mandaat wordt gegeven voor besluiten indien de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

Artikel 6. Verantwoording; verslaglegging en informatieverstrekking

 • 1. De teamleider die rechtstreeks functioneel leiding geeft aan een gemandateerde draagt zorg voor het toezicht op het gebruik van de aan deze gemandateerde bevoegdheden. De manager doet dit ten opzichte van de door hem gemandateerde bevoegdheden en de directeur ten opzichte van de door hem gemandateerde bevoegdheden.

 • 2. In het kader van het toezicht als bedoeld in het eerste lid, rapporteert de gemandateerde in overeenstemming met de daarbij gegeven instructies, over de wijze waarop uitvoering is of wordt gegeven aan de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 7. Ondertekening

 • 1. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  Met vriendelijke groet,

  namens het dagelijks bestuur

  (gevolgd door de naam en functie van de gemandateerde en zijn of haar handtekening),

  OF

  Met vriendelijke groet,

  namens de voorzitter van WIL

  (gevolgd door de naam en functie van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • 2. Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht wordt de volgende formulering aangehouden:

  De Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

  namens de voorzitter

  (gevolgd door de naam en functie van de gevolmachtigde en zijn of haar handtekening).

 • 3. Het is de gemandateerde toegestaan een ondertekening digitaal te laten aanbrengen.

Artikel 8. Schakelbepaling volmachten en machtigingen

 • 1. De artikelen 1 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 2. Met betrekking tot de formele handelingen voor de vestiging van een krediethypotheek of pandrecht is de directeur bevoegd om extern volmacht te verlenen aan een medewerker van een notariskantoor.

 • I. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom 2023’.

 • II. in te trekken de ‘Mandaatregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom 2020, zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 8 oktober 2020 (bgr-2020-1040), met dien verstande dat deze van kracht blijft voor die besluiten welke hierop zijn gebaseerd.

 • III. te bepalen dat het gewijzigde besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking en terugwerkende kracht krijgt tot 1 januari 2023.

Overzicht behorende bij de Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom 2023

Nr.

Mandaat, volmacht, machtiging

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Mandaat/Volmacht/Machtiging aan

Ondermandaat/-volmacht/-machtiging aan

Bijzondere voorwaarden/toelichting

Algemeen

A/1.

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Het voeren van correspondentie, inclusief de ondertekening hiervan, houdende informatie van feitelijke aard voor zover het routinematige c.q. beheersmatige zaken betreft, met inbegrip van het afgeven van ontvangstbevestigingen, derhalve geen beslissingen of standpunten van het bestuur

Diverse artikelen Awb en Burgerlijk wetboek

AB, DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

 

A/2.

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Het voeren van correspondentie, inclusief de ondertekening hiervan, en het verrichten van alle procedurele handelingen ter uitvoering van (al dan niet krachtens mandaat genomen) besluiten van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter, zoals publicatie, ter visie leggen genomen besluiten en ter goedkeuring inzenden van stukken

Diverse artikelen Awb en Burgerlijk wetboek

AB, DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

 

A/3.

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Het in ontvangst nemen van (aangetekende) stukken, dagvaardingen, deurwaardersexploten, expresse stukken, aanmaningen, bevelschriften e.d.

Diverse artikelen Awb, Burgerlijk wetboek, Burgerlijke rechtsvor-dering

AB, DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

 

A/4.

Mandaat

Doorzenden c.q. terugzenden van stukken die onjuist zijn geadresseerd

2:3 Awb

AB, DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

A/5.

Mandaat

Het vaststellen van aanvraagformulieren

4:4 Awb

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

A/6.

Mandaat

Machtiging

Indienen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen, subsidies en dergelijke voor zover dienstbaar aan de taakuitoefening van WIL

33 en 33b Wgr

AB, DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

A/7.

Mandaat

Besluiten tot het opleggen van een pandontzegging of het schriftelijk geven van een waarschuwing in geval van schending van de huisregels of ander ongewenst gedrag

Burgerlijk wetboek

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Met inachtneming van het agressieprotocol

A/8.

Mandaat

Het nemen van een besluit tot het doen van aangifte terzake van:

 • sociale zekerheidsfraude;

 • de weigering tot het verstrekken van inlichtingen door natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke rechtsorganen;

 • agressie tegen personen en goederen van WIL

Wetboek van Strafrecht, Pw, Ioaw, Ioaz, Wgs, Bbz 2004, Wwb, Abw

DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Sociale recherche kan zelfstandig besluiten tot het doen van aangifte sociale zekerheidsfraude

A/9.

Machtiging

het doen van aangifte terzake van:

 • sociale zekerheidsfraude;

 • de weigering tot het verstrekken van inlichtingen door natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke rechtsorganen;

 • agressie tegen personen, hun bezittingen en/of bezittingen van WIL

33b Wgr

DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

Sociaal rechercheurs van de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein

Machtiging alleen als daartoe een besluit tot het doen van aangifte genomen is.

Sociale Recherche alleen inzake sociale zekerheidsfraude.

A/10.

Mandaat

Besluiten tot inkoop van goederen en diensten en besluiten tot het aangaan van overeenkomsten of andere privaatrechtelijke rechtshandelingen, inclusief de inhuur van tijdelijk personeel

33b Wgr

DB

Directeur/hoofdbudget-houder

Alle budget-houders

Met inachtneming van:

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid WIL

 • Budgethoudersregeling WIL

 • Informatiebeveiligings- beleid (i.v.m. DPIA’s)

 • Afspraken omtrent inhuur tijdelijk personeel, wanneer ‘overall’ budget aanwezig is; zo niet, dan via MT-voorstel

A/11.

Mandaat

Het gemotiveerd afwijken van de bepalingen van het inkoopbeleid voor zover het blijft onder de Europese aanbestedingsgrens

Aanbeste-dingswet 2012

Par. 3.5 Inkoop- en aanbeste-dingsbeleid WIL

DB

Directeur

Zie DB-besluit van 16 september 2021.

Jaarlijks een overzicht naar het DB met de aanbestedingsprocedures waarbij is afgeweken van het beleid.

A/12.

Mandaat

Het afwijken van de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten WIL

33b Wgr

Algemene inkoopvoor-waarden WIL

DB

Directeur/hoofdbudget-houder

Alle budget-houders

Na inwinnen advies bij JZ omtrent mogelijke risico’s

A/13.

Volmacht

Het (extern) feitelijk aangaan en ondertekenen van de overeenkomst of andere privaatrechtelijke rechtshandelingen. Hieronder valt ook de verwerkersovereenkomst i.h.k.v. de Algemene verordening gegevensbescherming

33d Wgr

Vz.

Directeur/hoofdbudget-houder

Bevoegd budgethouder

Met inachtneming van:

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid WIL

 • Budgethoudersregeling

 • Informatiebeveiligings- beleid

A/14.

Volmacht

Machtiging

Het vertegenwoordigen van WIL bij een buitengerechtelijke rechtshandeling nadat het DB heeft besloten tot het verrichten van de privaatrechtelijke rechtshandeling

33d Wgr

Vz.

Directeur

Het gaat hier om ondertekening van contracten waartoe het DB heeft besloten

A/15.

Mandaat

Machtiging

Het fiatteren van facturen

Burgerlijk wetboek

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Met inachtneming van:

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid WIL

 • Budgethoudersregeling

A/16.

Mandaat

Beslissen of een dwangsom verschuldigd is en tot welk bedrag en het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

4:18 en 4:20 Awb

DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Afstemmen met bezwaar en beroep

A/17.

Mandaat

Besluiten tot een toepassingsbeschikking, invorderingsbeschikking, betalingsbeschikking en kostenbeschikking

4:86, 4:94 tot en met 4:96, 4:99 Awb

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

A/18.

Mandaat

Machtiging

Het verstrekken van informatie aan derden m.b.t. cliënten, uitkeringsgerechtigden of ex-uitkeringsgerechtigden

Div.

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

 • Met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet open overheid

 • Bij twijfel advies inwinnen bij JZ.

A/19.

Mandaat

Machtiging

Het opvragen van informatie bij derden m.b.t. cliënten, uitkeringsgerechtigden en ex-uitkeringsgerechtigden, alsmede m.b.t. degene op wie kosten van een verstrekte uitkering worden verhaald

Div.

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

A/20.

Mandaat

Machtiging

Het verstrekken van informatie die (niet) herleidbaar is tot op cliëntniveau aan instanties als het Centraal Bureau voor de Statistiek, Inlichtingenbureau, e.d.

Div.

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers

Bedrijfsvoering

BV/1.

Mandaat

Volmacht

Het aanwijzen van een contactpersoon voor de Wet open overheid

Woo

DB

-

-

Aangewezen zijn: medewerkers JZ

BV/2.

Mandaat

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie

Woo

Who

DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

TL BV

Medewerkers JZ

Geen bevoegdheid medewerkers JZ bij gehele of gedeeltelijke weigering van het verzoek zonder overeenstemming met de verzoeker.

BV/3.

Mandaat

Machtiging

Het behandelen van klachten en alles wat daarmee samenhangt

Hfst 9 Awb;

Klachten-regeling WIL

AB, DB, Vz

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Klachten-coördinator

Indien klacht behandeld wordt door een lijnfunctionaris, gaat dit in overleg met klachtencoördinator.

Ondertekening van een formele afdoeningsbrief gebeurt door directeur.

BV/4.

Mandaat

Machtiging

Correspondentie inzake bezwaarschriften

2:1, 6:6, 6:17, 7:3, 7:4 en 7:6 Awb

DB

Directeur

Concern-managers

TL BV

Medewerkers B&B

BV/5.

Mandaat

Het nemen van een beslissing op bezwaar incl. het beslissen op kostenvergoeding i.v.m. behandeling bezwaar.

7:11 en 7.15 Awb

DB

Directeur

-

BV/6.

Mandaat

Het instemmen met het verzoek tot rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

7:1a Awb

DB

Directeur

-

BV/7.

Mandaat

Het instellen van bezwaar en (hoger) beroep

7:1 en 8:1 Awb

DB

Directeur

-

BV/8.

Mandaat

Het nemen van een procesbesluit als verwerende partij in civiele procedure

33b Wgr

DB

Directeur

-

BV/9.

Mandaat

Besluiten tot aanspannen van rechtszaken over vorderingen

33b Wgr

DB

Directeur

Concern-managers

TL BV

Bevoegdheid beperkt tot procedures waarvoor geen verplichte proces-vertegenwoordiging (door een advocaat) geldt.

BV/10.

Mandaat

Volmacht Machtiging

Optreden in rechte:

 • A.

  Het indienen van verweerschriften en overige stukken

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de publiekrechtelijke rechtspersoon WIL en het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens WIL of de genoemde bestuursorganen in het kader van gerechtelijke procedures bij de bestuurs-, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures, alsmede het sluiten van vaststellings-overeenkomsten (art. 7:900 Burgerlijk wetboek)

 • C.

  Het aanwijzen van gemachtigden/vertegenwoordigers voor het uitoefenen van de onder A. en B. genoemde bevoegdheden

Awb;

Burgerlijk wetboek;

Diverse andere wetten

AB, DB, Vz.

Directeur

Concern-managers

TL BV

Medewerkers B&B

Medewerkers JZ

Terugkoppeling naar directeur en Teamleider bij gegronde beroepschriften en beroepschriften die worden geschikt.

Geen mandaat aan medewerkers voor wat betreft het ‘aanwijzen’ als bedoeld in punt C.

BV/11.

Mandaat

Besluiten tot het opnemen van leningen ter voorziening in de behoefte aan kort- en langlopende middelen

33b Wgr

Wet financiering decentrale overheden

DB

Directeur

Concern-managers

Concern-controller

Zie beperkingen en voorwaarden in het Treasurystatuut

BV/12.

Mandaat

Besluiten tot het aantrekken c.q. uitzetten van liquide middelen

33b Wgr

Wet financiering decentrale overheden

DB

Directeur

Concern-managers

Concern-controller

Zie beperkingen en voorwaarden in het Treasurystatuut

BV/13.

Volmacht

Het feitelijk aantrekken c.q. uitzetten van liquide middelen

33b Wgr

Wet financiering decentrale overheden

DB

Directeur

Concern-managers

Concern-controller

Financieel adviseur

Zie beperkingen en voorwaarden in het Treasurystatuut

BV/14.

Volmacht

Betalingsopdrachten voorbereiden

33b Wgr

DB

Directeur

Medewerkers

Zie voorwaarden en beperkingen in Budgethoudersregeling.

Conform autorisatiematrix van de bank.

Directeur wordt genoemd vanwege de mandaat-structuur. Vanwege functiescheiding kunnen hij, noch de Concernmanagers, de concerncontroller en de teamleiders betalingen klaarzetten. Zij kunnen alleen autoriseren.

BV/15.

Volmacht

Opdracht geven tot betaling

33b Wgr

DB

Directeur

Concern-managers

Concern-controller

Teamleiders

Conform autorisatiematrix van de bank

BV/16.

Volmacht

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

33b Wgr

Wet financiering decentrale overheden

DB

Directeur

Concern-managers

Concern-controller

Zie beperkingen en voorwaarden in het Treasurystatuut.

Hiermee worden niet de SHV-bankrekeningen bedoeld. Zie daarvoor SZ/9.

BV/17.

Volmacht

Bankcondities en tarieven afspreken

33b Wgr

Wet financiering decentrale overheden

DB

Directeur

Concern-managers

Concern-controller

Zie beperkingen en voorwaarden in het Treasurystatuut

BV/18.

Mandaat

Volmacht

Uitvoering van het verzekeringsbeleid van de dienst, waaronder registratie, behandeling en afdoening van alle correspondentie, afsluiten, wijzigen en opheffen van verzekeringen.

33b Wgr

DB

Directeur

Concern-managers

TL BV

Medewerkers JZ

Afsluiten, wijzigen en opheffen alleen na MT-besluit

BV/19.

Mandaat

Het nemen van besluiten inzake aansprakelijkstellingen namens en jegens de GR

33b Wgr

DB

Directeur

Concern-managers

TL BV

Mandaat aan Teamleider en Concernmanagers tot een bedrag van € 2.500,- (dit is tevens het eigen risico van WIL).

Boven de € 2.500,- is Centraal Beheer bevoegd.

Alle toekennende besluiten die buiten de dekking van de aansprakelijkheids-verzekering vallen en meer bedragen dan € 2.500,- zijn niet verder gemandateerd dan tot het niveau van directeur.

BV/20.

Mandaat

 • Het vaststellen en wijzigen van richtlijnen, niet zijnde beleidsregels;

 • het vaststellen van uitvoeringsrichtlijnen uit een beleidsplan

Div.

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Na afstemming in het MT

BV/21.

Mandaat

Het verwerken van wijzigingen, aangedragen vanuit de rijksoverheid en het verwerken van correcties

Div.

DB

Directeur

Concern-managers

TL BV

MedewerkersStrategie en Kwaliteits-beheer

BV/22.

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Uitvoering van alle bevoegdheden als genoemd in de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995, de Archiefverordening WIL en de Beheerregeling Informatiebeheer WIL

Archiefwet 1995,

Archief-besluit 1995;

Archief-verordening WIL;

Beheer-regeling Informatie-beheer WIL

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers DIV

Teamleiders zien toe op het correct aanleveren van documenten aan DIV door de medewerkers van hun teams.

BV/23.

Mandaat

Machtiging

Het uitvoeren van de taken en bepalingen als genoemd in het Informatiebeheerplan WIL

18, lid 2 Besluit Informatie-beheer WIL;

Informatie-beheerplan WIL

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers DIV

BV/24.

Mandaat

Machtiging

Het uitvoeren van het Informatiebeveiligingsbeleid WIL opdat voldaan wordt aan tenminste het basisbeveiligingsniveau als gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIO

Privacy-beleid WIL

DB

Directeur

Concern-managers

Alle Teamleiders

Medewerkers Appl.beheer en DIV

ICT Houten

BV/25.

Mandaat

Machtiging

Het uitvoeren van taken en werkzaamheden opdat geborgd wordt dat aan alle wettelijke vereisten rondom het werken met Suwinet gegevens kan worden voldaan.

Wet Suwi

Suwinet beveiligingsbeleidsplan WIL

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

CISO

Security-officer Suwi

Medewerkers

BV/26.

Volmacht

Het tekenen voor het verstrekken/autoriseren van ICT-beveiligingscertificaten

33d Wgr

BIO

Vrz. DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider BV

Informatie-adviseur

Voor aanvragen e-herkenning blijft de bevoegdheid bij de voorzitter.

BV27.

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Het in bruikleen geven en ook weer innemen van een ICT-device, zoals een tablet, laptop, smartphone, e.d.

33b en d Wgr

DB, Vrz. DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider BV

Informatie-adviseur Medewerkers

Appl. beheer

Medewerkers HR

De uitgifte gaat gepaard met een te tekenen bruikleenovereenkomst.

Bij teruggave volgt een bewijs van inname.

BV/28.

Mandaat

Machtiging

Het faciliteren van de uitoefening van de rechten van de betrokkene uit hoofde van de artikelen 15 tot en met 22 AVG

12, lid 2 AVG

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers JZ

CISO/Privacyofficer

In overleg met JZ of Functionaris Gegevensbescherming

BV/29.

Mandaat

Het binnen 72 uur melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit en, indien nodig, aan de betrokkene, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

33 en 34 AVG

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers JZ

Functionaris Gegevens-bescherming

Privacy-officer

In overleg met JZ of Functionaris Gegevensbescherming

BV/30.

Mandaat

Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van WIL plaatsvinden.

30 AVG

DB

Directeur

Concern-managers

Medewerkers JZ

CISO/Privacy-officer

In overleg met Functionaris Gegevensbescherming.

Teamleiders hebben hier een rol in, in die zin dat zij weten welke processen / verwerkingsactiviteiten binnen hun teams plaatsvinden en zij deze vaststellen.

Werk en Inkomen

WI/1.

Mandaat

Machtiging

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ingevolge de Participatiewet (Pw) en toekomstige wetten die hiervoor in de plaats treden en de hierop gebaseerde verordeningen, beleidsregels en interne instructies.

Pw

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders Werk, Inkomen en IO

Medewerkers

Aanvullende voorwaarde bij medewerkers Team Werk en Lokale werkteams: traject- en bemiddelingsplannen in overleg met de Teamleider Werk / Teamleider LWT binnen de kaders van het beleid en de begroting waar Teamleider Werk resp. de Teamleider LWT de beschikking over heeft

WI/2.

Mandaat

Machtiging

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ingevolge de Ioaw en toekomstige wetten die hiervoor in de plaats treden en de hierop gebaseerde verordeningen, beleidsregels en interne instructies.

Ioaw

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders Inkomen Werk en

Medewerkers

WI/3.

Mandaat

Machtiging

Volmacht

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ingevolge de Ioaz en toekomstige wetten die hiervoor in de plaats treden en de hierop gebaseerde verordeningen, beleidsregels en interne instructies.

Ioaz

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Werk en Inkomen

Medewerkers

Medewerkers van externe organisaties die de Ioaz voor WIL uitvoeren

Mandaat aan medewerkers externe organisatie alleen voor zover dat uit het contract met de betreffende organisatie voortvloeit.

Zie ook Mandaatbesluit GR WIL Zelfstandigen-regelingen 2020: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Werk%20en%20Inkomen%20Lekstroom/639576/CVDR639576_1.html

WI/4.

Mandaat

Machtiging

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ingevolge de Bbz 2004 (incl. artikel 36) en toekomstige wetten die hiervoor in de plaats treden en de hierop gebaseerde verordeningen, beleidsregels en interne instructies.

Bbz 2004

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Werk en Inkomen

Medewerkers

Medewerkers van externe organisaties die de Bbz 2004 voor WIL uitvoeren

Functionarissen WIL voeren op dit werkterrein vnl. handelingen uit en nemen geen besluiten.

Mandaat aan medewerkers externe organisatie alleen voor zover dat uit het contract met de betreffende organisatie voortvloeit.

Zie ook Mandaatbesluit GR WIL Zelfstandigen-regelingen 2020: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Werk%20en%20Inkomen%20Lekstroom/639576/CVDR639576_1.html

WI/5.

Mandaat

Machtiging

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ingevolge het Minimabeleid en toekomstige wetten/toekomstig beleid die/dat hiervoor in de plaats treden/treedt en de hierop gebaseerde beleidsregels en interne instructies.

Minima-beleid

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders Inkomen en IO

Medewerkers

WI/6.

Mandaat

Machtiging

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ingevolge artikel 1.13 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en toekomstige wetten die hiervoor in de plaats treden en de hierop gebaseerde verordeningen, beleidsregels en interne instructies.

1.13 Wko

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders Inkomen en IO

Medewerkers

WI/7.

Mandaat

Machtiging

Volmacht

Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ingevolge de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en toekomstige wetten die hiervoor in de plaats treden, de modules van de NVVK en de op de Wgs en de NVVK-modules gebaseerde beleidsplannen, verordeningen, beleidsregels en interne instructies.

Wgs

Burgerlijk

Wetboek

Modules NVVK

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider IO

Medewerkers

Medewerkers van externe organisaties die de SHV voor WIL uitvoeren als het gaat om (ex-) zelfstandigen

Hieronder vallen ook:

 • de preventieve taak die team SHV uitvoert in het kader van de Wgs

 • het fiatteren van betalingen voor klanten in het kader van budgetbeheer

 • de verwijzing van (ex-) zelfstandigen naar een externe organisatie voor het oplossen van de financiële problemen.

WI/8.

Volmacht

Machtiging

Het afgeven van een verklaring dat minnelijke schuldregeling niet is gelukt

Wet schuld-sanering natuurlijke personen 285, lid 1 onder f Fw

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider IO

Medewerkers

WI/9.

Volmacht

Het vertegenwoordigen van WIL bij buitengerechtelijke rechtshandelingen, zoals:

 • het openen van een bankrekening voor SHV-klanten;

 • het ondertekenen van krediet-overeenkomsten en herfinanciering voor SHV-klanten;

 • borgstelling als uitvloeisel van besluiten waarbij bijzondere bijstand in de vorm van borg wordt toegekend;

 • het vestigen van krediethypotheek en pandrecht

33d Wgr

Vz.

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Inkomen en IO

Medewerkers notaris-kantoor

Volmacht aan medewerker notariskantoor: ter zake van de formele rechtshandeling voor het vestigen van een krediethypotheek en/of pandrecht

WI/10.

Mandaat

Machtiging

Volmacht

Het geven van opdracht tot begraven of cremeren aan uitvaartverzorger ingeval dit achterwege blijft, het nemen van besluiten, het invorderen van lijkschouwingskosten en het verrichten van handelingen ingevolge de artikelen 21 en 22 Wet op de Lijkbezorging en toekomstige wetten die hiervoor in de plaats treden en de hierop gebaseerde verordeningen, beleidsregels en interne instructies.

Wet op de Lijkbezorging

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider Inkomen

Medewerkers

Team T&I

Mandaat aan medewerkers en Teamleider geldt niet voor het nemen van een besluit tot het geheel afzien van verhaal

WI/11.

Mandaat

Volmacht

Het aanwijzen van personen welke zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de door WIL uit te voeren regelingen, alsmede – in geval van eigen medewerkers - het verstrekken en ondertekenen van legitimatiebewijzen.

Awb, Pw, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004, Wgs, Minima-beleid Wko, Wlb

DB

Directeur

Aangewezen zijn:

 • Medewerkers Team Hoogwaardige Handhaving

 • Regionale Sociale Recherche Nieuwegein

WI/12.

Mandaat

Volmacht

Het geven van opdrachten tot het instellen van bijzondere onderzoeken of aanvullend bijzonder onderzoek aan de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein

Pw, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004, Wgs, Minima-beleid, Wko

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Medewerkers Team HH

WI/13.

Mandaat

Het nemen van besluiten inzake gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van vorderingen

Pw

Wwb

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider

Inkomen

Medewerkers Terug-vordering

Medewerkers B&B

Ingeval van kwijtschelding niet zijnde leenbijstand:

 • Mandaat medewerkers beperkt tot € 10.000,- en binnen de kaders van het beleid;

 • Mandaat Teamleiders beperkt tot € 25.000,- en binnen de kaders van het beleid;

 • Boven de € 25.000,- en binnen de kaders van het beleid: een manager.

Mandaat medewerker B&B alleen in geval van definitieve geschil-beslechting bij de rechter. En met inachtneming van de gemaakte afspraken binnen het team.

WI/14.

Mandaat

Besluiten tot afboeken van oninbare vorderingen

Pw, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004, Wgs, Minima-beleid, Wko, Wlb

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider Inkomen

Medewerkers Incasso

Altijd in overleg met Teamleider.

Mandaat Teamleider en medewerkers tot € 10.000,-

WI/15.

Mandaat

 • Besluiten tot het verlenen van toestemming voor het starten van een IPS-traject door een GGZ-instelling;

 • Akkoord gaan met het verzoek tot de inzet van een gesubsidieerd IPS-traject;

 • Ambtshalve vaststellen van de subsidie na afloop van het IPS-traject.

Subsidie-regeling IPS-trajecten

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleider Werk

Werk-coaches en adm. jur. medewerker Werk

Er is geen discretionaire bevoegdheid wanneer aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan.

Alleen op basis van geformuleerde weigeringsgronden kan een aanvraag voor een IPS-traject geweigerd worden.

Zie ook: DB-besluit van 16 februari 2023

Personele zaken / Human Resource management

HR/1.

Volmacht

Alle (rechtspositionele) beslissingen uit boek 7, titel 10 Burgerlijk wetboek, de CAO samenwerkende gemeentelijke organisaties en de Personeelsregeling, uitgezonderd aanstellingen, schorsingen, disciplinaire maatregelen, strafontslag en vaststellingsovereenkomsten

CAO

Personeelsregeling

Boek 7:10 BW

DB

Directeur

Managers

Teamleiders

Teamleiders doen wel de voorbereidingshandelingen aangaande de uitgezonderde onderdelen voor de onder hen vallende medewerkers.

Denk hierbij aan:

 • het voeren van werk- en ontwikkelgesprekken, incl. het maken van harde afspraken en afspraken met arbeidsrechtelijke kant;

 • het voeren van verzuimgesprekken, incl. het maken van harde afspraken en afspraken met arbeidsrechtelijke kant;

In geval het om een Teamleider gaat is de concern manager bevoegd waar de Teamleider onder valt.

HR/2.

Volmacht

Aanstellingen, schorsingen, disciplinaire maatregelen, strafontslag en vaststellingsovereenkomsten

CAO

Personeelsregeling

Boek 7:10 BW

DB

Directeur

-

In samenspraak met de Teamleider van de betreffende medewerker;

In samenspraak met de concernmanager waar de Teamleider onder valt in het geval het om een Teamleider gaat.

Vaststellingsovereenkomst wordt aan het MT ter besluitvorming voorgelegd.

HR/3.

Volmacht

Het toepassen van hardheidsclausules als genoemd in de CAO en als genoemd in alle door het DB vastgestelde (uitvoerings-) regelingen/aanvullende regels met betrekking tot personeelsaangelegenheden

CAO

Personeelsregeling

DB

Directeur

-

HR/4.

Volmacht

Beslissen op verzoeken om in zeer bijzondere situaties voorschot op salaris te geven

BW

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

Schriftelijk vastleggen

HR/5.

Volmacht

Opdracht verstrekken tot individuele werkplekonderzoeken en beslissen op aanvragen voor aangepaste voorzieningen op de werkplek

Wet verbetering poort-wachter

DB

Directeur

Concern-managers

Teamleiders

HR-adviseurs

Beslissingsbevoegdheid HR-adviseur alleen als:

 • het advies van de bedrijfsarts gevolgd wordt.

 • binnen het arbo-budget gebleven wordt.

HR/6.

Volmacht

Nemen van beslissingen op grond van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren

Verhaals-wet ongevallen ambtenaren

DB

Directeur

-

Na advies HR adviseur

HR/7.

Volmacht

Voorleggen geschil aan geschillencommissie als bedoeld in artikel 11.5 cao

CAO

Personeelsregeling (Reglement geschillen-commissie)

DB

Directeur

Teamleiders

Voorzitter geschillencommissie toetst of voorfase geschil goed doorlopen is (eerst is geprobeerd het verschil van inzicht aan de orde te stellen en te bespreken).

HR/8.

Volmacht

WIL vertegenwoordigen bij geschillencommissie en/of gerechtelijke instanties voor geschillen als bedoeld in de Geschillenregeling van WIL

CAO

Personeelsregeling (Reglement geschillen-commissie)

Vz. DB

Voorzitter DB t.a.v. directeur

Directeur t.a.v. Concern-managers en Teamleiders

Teamleiders t.a.v. medewerkers

Ingeschakel-de externe

Wie WIL vertegenwoordigt wordt in onderling overleg afgestemd.

Over het algemeen gaat een extern ingeschakelde jurist mee.

HR/9.

Machtiging

Het onderhandelen met de vakbonden als bedoeld in hoofdstuk 12 CAO

CAO

DB

Directeur

-

Uitgezonderd een Sociaal Plan

HR/10.

Mandaat

Integriteitsmaatregelen nemen (inclusief afnemen ambtsbelofte en –eed)

Art. 4 t/m 11 Ambtena-renwet 2017

DB

Directeur

Voorzitter DB t.a.v. directeur

-

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 16 maart 2023.

De voorzitter,

W. Eggengoor

de secretaris,

R.H. Esser

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 16 maart 2023.

De voorzitter,

W. Eggengoor

de secretaris,

R.H. Esser

Aldus vastgesteld door de directeur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom op 28 februari 2023.

De directeur,

R.H. Esser