Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf

Geldend van 06-04-2023 t/m heden

Intitulé

Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf

De burgemeester van L a n d g r a a f ;

overwegende dat;

 • uit het oogpunt van misdaadbestrijding de aanpak van handel in goederen afkomstig van een misdrijf (heling) van groot belang is voor een veilige en leefbare stad;

 • handelaren als bedoeld in artikel 2.5.1 aanhef en onder a. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Landgraaf 2008 daartoe verplicht zijn het door de Burgemeester gewaarmerkte verkoopregister bij te houden;

 • ten behoeve van een effectief toezicht en bestuurlijke handhaving het wenselijk is inzichtelijk te maken welke bestuurlijke maatregel volgt op een geconstateerde overtreding;

 • de duur van de last onder bestuursdwang (tijdelijke sluiting) respectievelijk de hoogte van de last onder dwangsom staan in redelijke verhouding met het geschonden belang. Het doel is om de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem/haar geldende regels. Dit wordt bereikt doordat de lasten zijn afgestemd op het (financiële) voordeel dat de overtreder kan behalen bij het niet naleven van deze regels;

 • het handhavingsbeleid is gericht op het bevorderen dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, zoals metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur, de daartoe vastgestelde regels naleven en daarmee de markt voor gestolen goederen minimaal wordt;

gelet op:

 • artikel 437 Wetboek van Strafrecht (WvSr);

 • het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid WvSr;

 • de artikelen 2.5.1 tot en met 2.5.4 APV gemeente Landgraaf 2008;

 • het Waarmerkingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf;

 • artikel 125 Gemeentewet;

 • artikel 174 Gemeentewet.

Belangenafweging en verzwarende omstandigheden

De burgemeester weegt in zijn besluitvorming over het treffen van een bestuurlijke maatregel het belang van de ondernemer en overige belanghebbenden af tegen dat van de openbare orde. De openbare orde weegt daarbij zwaar. De openbare orde kan in bepaalde gevallen zijn aangetast zonder dat direct sprake is van een overtreding door de handelaar. Naast de naleving van de geldende wet- en regelgeving kijkt de burgemeester dus ook naar de invloed van de onderneming op haar omgeving. Een handelaar heeft in die zin een zogenaamde ‘risicoaansprakelijkheid’. Bijvoorbeeld wanneer de onderneming als (bekende) afzetmarkt dient voor gestolen goederen. Het soort, de hoeveelheid en/of de locatie van de aangetroffen gestolen goederen, net als de frequentie waarmee dit soort goederen wordt aangetroffen, spelen hierin voor de mate van aantasting van de openbare orde een belangrijke rol.

Daarnaast wordt in de afweging ook meegenomen op welke wijze de inkoper aantoonbaar invulling geeft aan zijn ‘onderzoekplicht’ voorafgaande aan de inkoop van goederen. Oftewel welke voorzorgsmaatregelen neemt een handelaar om te voorkomen dat gestolen goederen worden ingekocht. Van de handelaar mag worden verwacht dat deze de handelsmarkt in de betreffende goederen goed kent.

Van een handelaar mag tevens worden verwacht dat deze zich bewust is van het feit dat de handel in ongeregelde en gebruikte goederen verantwoordelijkheden met zich mee brengt ten aanzien van het voorkomen van handel in gestolen goederen.

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende ‘Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf’:

Artikel 1: Handhavingsarrangement

De burgemeester handelt in het kader van zijn bevoegdheid tot het treffen van herstelsancties ter naleving van de gemeentelijke regelgeving over bestrijding van heling van goederen overeenkomstig in dit artikel opgenomen handhavingsmatrices.

 • I.

  Niet voldoen aan meldplicht (art. 2.5.3 APV)

  De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht schriftelijk aan de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar bekend te maken dat:

  • hij het beroep van handelaar uitoefent. De handelaar of een voor hem handelend persoon dient daarbij tevens schriftelijk opgave te doen van zijn woonadres en van het volledige adres van elke lokaliteit door hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik genomen (artikel 2.5.3 aanhef en onder a van de APV);

  • er wijzigingen zijn in het vestigingsadres en/of woonadres. De handelaar of een voor hem handelend persoon dient dit onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen te doen (artikel 2.5.3 aanhef en onder b van de APV);

  • hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan. De handelaar of een voor hem handelend persoon dient dit onverwijld te doen (artikel 2.5.3 aanhef en onder d van de APV);

  • hij heeft opgehouden van het opkopen een beroep of gewoonte te maken, onderscheidenlijk het beroep van handelaar niet langer uitoefent. De handelaar of een voor hem handelend persoon dient dit onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen te doen (artikel 2.5.3 aanhef en onder f van de APV);

   Niet voldoen aan meldplicht

   Bestuurlijke maatregel

   1e constatering

   Schriftelijke waarschuwing

   2e constatering

   Last onder dwangsom € 2.500 

   3e constatering

   Verbeuren dwangsom + voornemen last onder bestuursdwang (waarschuwing tot sluiting)

   4e constatering

   Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 8 weken

 • II.

  Ontbreken of niet bijhouden van een verkoopregister (art. 2.5.2 APV) en art. 2 van het Waarmerkingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf.

  • a.

   reguliere situaties:

   De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt. Hij is verplicht om de aantekening digitaal bij te houden in het Digitaal Opkopers Register.

   Ontbreken of niet bijhouden verkoopregister – reguliere situaties

   Bestuurlijke maatregel

   1e constatering

   Schriftelijke waarschuwing

   2e constatering

   Last onder dwangsom € 7.500

   3e constatering

   Verbeuren dwangsom + voornemen last onder bestuursdwang (waarschuwing tot sluiting)

   4e constatering

   Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 8 weken

  • b.

   vermoeden van opzet

   In omstandigheden die het vermoeden rechtvaardigen dat het verkoopregister opzettelijk niet wordt bijgehouden met als oogmerk de handel in gestolen goederen te verhullen is het tijdelijk sluiten van de lokaliteit de enige passende maatregel.

   De omstandigheden die tot het vermoeden van opzet kunnen leiden zijn:

   - het aantreffen van gestolen goederen;

   - de vaststelling dat gestolen goederen verkocht zijn;

   - de handelaar geeft onvoldoende invulling aan zijn onderzoekplicht voorafgaande aan de inkoop van goederen. Er dienen voldoende voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat gestolen goederen worden ingekocht. Daarvoor dient ten minste actief gebruik gemaakt te worden van de website www.stopheling.nl. bij goederen waarvan aan de hand van bijvoorbeeld een serienummer eenvoudig kan worden gecontroleerd of een goed als gestolen staat geregistreerd;

   - de handelaar hanteert een inkoop- en verkoopprijs die niet marktconform zijn respectievelijk opvallend laag zijn.

   Ontbreken of niet bijhouden verkoopregister

   – vermoeden van opzet

   Bestuurlijke maatregel

   Constatering

   Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 8 weken

 • III.

  Onvoldoende of onjuist bijhouden van het verkoopregister (art. 2.5.2 APV en art. 2 van het Waarmerkingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf.

  De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt. Hij is verplicht om de aantekening digitaal bij te houden in het Digitaal Opkopers Register. De handelaar dient daarin onverwijld te vermelden:

  - het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  - de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  - een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;

  - een duidelijke kleurenfoto van het goed als deze geen of een onleesbaar uniek serienummer heeft of geen ander herleidbaar uniek kenmerk bezit (in ieder geval bij juwelen);

  - de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;

  - de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

  De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen (artikel 2.5.2 lid 2 van de APV).

  • a.

   reguliere situaties:

   Als er sprake is van administratieve slordigheden en laksheid in het juist en voldoende bijhouden van het verkoopregister én het geen gestolen goed(eren) betreft.

   Onvoldoende of onjuist bijhouden verkoopregister

   Bestuurlijke maatregel

   1e constatering

   Schriftelijke waarschuwing

   2e constatering

   Last onder dwangsom €500 per geconstateerde ontbrekende of onjuiste aantekening met een maximum van €1000.

   3e constatering

   Verbeuren dwangsom

   4e constatering

   Verbeuren dwangsom + Voornemen last onder bestuursdwang (waarschuwing tot sluiting)

   5e constatering

   Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 8 weken

  • b.

   vermoeden van opzet

   Indien er omstandigheden zijn die het vermoeden rechtvaardigen dat het verkoopregister opzettelijk niet wordt bijgehouden, met als oogmerk de handel in gestolen goederen te verhullen, is het tijdelijk sluiten van de lokaliteit de enige passende maatregel.

   De omstandigheden die tot het vermoeden van opzet kunnen leiden zijn:

   • het aantreffen van gestolen goederen;

   • de vaststelling dat gestolen goederen verkocht zijn;

   • de handelaar geeft onvoldoende invulling aan zijn onderzoekplicht voorafgaande aan de inkoop van goederen. Er dienen voldoende voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat gestolen goederen worden ingekocht. Daarvoor dient ten minste actief gebruik gemaakt te worden van de website www.stopheling.nl. bij goederen waarvan aan de hand van bijvoorbeeld een serienummer eenvoudig kan worden gecontroleerd of een goed als gestolen staat geregistreerd.

   • de handelaar hanteert inkoop- en verkoopprijs die niet marktconform zijn respectievelijk opvallend laag zijn.

    Onvoldoende of onjuist bijhouden verkoopregister

    – vermoeden van opzet

    Bestuurlijke maatregel

    Constatering

    Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 8 weken

 • IV.

  Niet kenmerken lokaliteit (art. 2.5.3 aanhef en onder c APV)

  De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht om aan de hoofdingang van de lokaliteit waar de onderneming is gevestigd een kenteken te hebben waarop zijn (handels)naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar voorkomt. Een dergelijk kenmerk bestaat veelal uit een handelsnaam en een logo met onderschrift op de etalage of toegangsdeur waaruit blijkt dat er gebruikte goederen worden ingekocht en verkocht.

  Niet kenmerken vestiging

  Bestuurlijke maatregel

  1e constatering

  Schriftelijke waarschuwing

  2e constatering

  Last onder dwangsom €1000

  3e constatering

  Verbeuren dwangsom + voornemen last onder bestuursdwang (waarschuwing tot sluiting)

  4e constatering

  Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 2 weken

 • V.

  Overtreden bewaarplicht (art. 2.5.4 APV)

  Een handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen dat het onder zijn berusting is, in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is (tenzij de wijziging van geen invloed is op de herkenbaarheid van het goed). De handelaar of een voor hem handelend persoon mag in deze periode bijvoorbeeld verkregen gouden munten niet omsmelten, juwelen niet uit elkaar halen of een ingekochte fiets niet een andere kleur geven. Het ingekochte goed mag dus ook pas na drie dagen verkocht worden.

  Overtreden bewaarplicht

  Bestuurlijke maatregel

  1e constatering

  Schriftelijke waarschuwing

  2e constatering

  Last onder dwangsom €7.500 per goed

  3e constatering

  Verbeuren dwangsom

  4e constatering

  Voornemen last onder bestuursdwang (waarschuwing tot sluiting)

  5e constatering

  Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 8 weken

 • VI.

  Obstructie toezicht en controle administratie

  De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht onmiddellijk en volledige medewerking te verlenen aan een controle. Hij dient toegang te verlenen tot de lokaliteit en alle bedrijfsruimten, ook die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Hij verstrekt desgevraagd inlichtingen en toont eveneens zijn (digitale) administratie op eerste aanvraag aan de burgemeester of een daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar (artikel 2.5.3 aanhef en onder e van de APV).

  Obstructie toezicht en controle administratie

  Bestuurlijke maatregel

  1e constatering

  Last onder dwangsom €2500

  2e constatering

  Verbeuren dwangsom + voornemen last onder bestuursdwang (waarschuwing tot sluiting)

  3e constatering

  Sluiten van de lokaliteit voor de duur van 8 weken

Artikel 2: Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester heeft bij de besluitvorming over te treffen maatregelen een inherente afwijkingsbevoegdheid. De stappen in onderhavige sanctiestrategie gelden echter als uitgangspunt. Enkel als de feiten en omstandigheden hiertoe overtuigend aanleiding geven kan worden afgeweken van de uitgangspunten. Zo kan bijvoorbeeld worden besloten om een stap over te slaan en meteen een maatregel te treffen en niet eerst te waarschuwen, terwijl dit wel in de sanctietabel als stap is opgenomen.

Artikel 3: Verjaringstermijn

Voor het handhavingsarrangement geldt dat de volgende stap wordt gezet als binnen 24 maanden na een vorige constatering opnieuw een overtreding plaatsvindt.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Dit handhavingsbeleid treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 5: Citeertitel

Dit handhavingsbeleid kan worden aangehaald als “Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf”.

Ondertekening

Landgraaf, 17 februari 2023

De burgemeester voornoemd,

mr. R. de Boer