Regeling vervalt per 01-10-2026

Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026

Geldend van 05-04-2023 t/m 30-09-2026

Intitulé

Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van 14 maart 2023;

overwegende dat ter verdere diversifiëring van de culturele infrastructuur een doorstart van de regeling Maakplaats, in 2021 tot stand gekomen door een storting van het Rijk in het gemeentefonds, wenselijk is en wel voor de jaren 2023-2026, aansluitend bij de vastgestelde Meerjarencultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond’ 2023-2026 en de in november 2022 vastgestelde begroting;

gelet op het bepaalde in artikel 3, tweede, vierde en vijfde lid en hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008;

Besluit:

Vast te stellen de Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: Algemene Subsidieverordening Roermond 2008;

 • -

  Redactieraad Culturele Maakplaats Roermond: commissie die het college adviseert over de uitvoering van deze regeling. De redactieraad wordt gefaciliteerd door gemeente Roermond.

 • -

  Culturele instellingen: professionele organisaties met rechtspersoonlijkheid, met de primaire taak het ontwikkelen en aanbieden van een cultuuraanbod.

 • -

  Makers/cultureel initiatiefnemers: (semiprofessionele) kunstenaars of initiatiefnemers (als individu of in klein groepsverband zoals een collectief van bijvoorbeeld 2 of 3 makers) die vanuit een artistieke en/of sociaal-maatschappelijke motivatie initiatieven starten. Mogelijk afgestudeerd aan een kunstvakopleiding (geen vereiste), ingeschreven als zelfstandige of onder een andere rechtsvorm bij de Kamer van Koophandel (geen vereiste).

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het (verder) ondersteunen en stimuleren van initiatieven van (startende) kunstenaars, cultuurmakers, cultureel initiatiefnemers en of collectieven om zo de bestaande culturele basisinfrastructuur te verrijken en te versterken en om initiatiefnemers die eerder niet in beeld waren zichtbaar te maken en hen een kans te geven zich te ontwikkelen als kunstenaar, dan wel artiest.

Artikel 3 Aanvragers

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking in de gemeente Roermond gevestigde (dat wil zeggen met privé- of ondernemingsadres ingeschreven in de gemeente Roermond) culturele instellingen en makers/cultureel initiatiefnemers.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan subsidie worden verleend aan niet in de gemeente Roermond gevestigde aanvragers, indien het een initiatief betreft in de gemeente en naar het oordeel van het college sprake is van een grote toegevoegde/maatschappelijke waarde.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking initiatieven die bijdragen aan de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarde van cultuur zoals benoemd in de meerjaren cultuurvisie Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026. Initiatieven worden beoordeeld op onderstaande beoordelingscriteria:

  Inhoudelijk:

  • a)

   artistieke waarde;

  • b)

   vernieuwing van het cultuuraanbod in Roermond;

  Sociaal-maatschappelijk:

  • c)

   bevorderen van kansengelijkheid en inclusiviteit;

  • d)

   betrokkenheid van een of meerdere wijken waarmee diverse doelgroepen worden bereikt;

  • e)

   het bevorderen van participatie onder inwoners, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en onderwijs;

  • f)

   het vergroten van het aantal bezoekers aan Roermond.

 • 2. De criteria worden in de bij deze regeling behorende bijlage I verder toegelicht.

 • 3. De subsidie wordt verstrekt als een eenmalige subsidie.

Artikel 5 Subsidieverplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht het initiatief online zichtbaar te maken voor inwoners van en bezoekers aan Roermond. Dit dient specifiek gemaakt te worden in het projectplan. Dit betreft in ieder geval promotie via de website www.cultuurroermond.nl, aangevuld met uitingen in eventuele lokale en regionale digitale media-aandacht of verspreiding van drukwerk. Tevens dient de ontvanger het logo van gemeente Roermond te vermelden op uitingen zoals posters en bij posts op social media. De ontvanger overlegt binnen drie maanden na afronding van het project een compacte (maximaal 2 a4) inhoudelijke evaluatie aan het college.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 20.000,-.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van kunst- en cultuuractiviteiten. In het kader van deze regeling wordt daaronder in elk geval verstaan: de kosten voor het organiseren van de activiteit, arbeidskosten (uurtarief loondienst dan wel zzp), reiskosten, materiaalkosten (afschrijvingskosten over de termijn van de subsidie van het project), marketing/communicatiekosten en (overige) kosten voor het inschakelen van derden. In het kader van fair practice zijn arbeidskosten subsidiabel voor een vast uurtarief conform landelijke richtlijnen, welk tarief is opgenomen in het begrotingsformat waarin de aanvrager de begroting moet uploaden.

Artikel 8 Indieningsdatum aanvraag subsidieverlening

Aanvragen moeten minimaal 8 weken voordat het project start worden ingediend bij het college. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2026.

Artikel 9 Indieningsvereisten aanvraag subsidieverlening

Aanvragen worden ingediend via het bij deze regeling horende aanvraagformulier in de bijlage II. Bij de aanvraag dient ook het positieve advies van de redactieraad te zijn bijgevoegd en het online begrotingsformat te zijn ingevuld.

Artikel 10 Redactieraad Culturele Maakplaats Roermond

 • 1. De aanvrager gaat na, alvorens het schrijven van het projectplan, aan de hand van de QuickScan op de website van http://www.cultuurroermond.nl of het project voldoet aan de geldende criteria alvorens een initiatief voor advies voor te leggen aan de Redactieraad Culturele Maakplaats.

 • 2. De aanvrager dient een initiatief voor advies voor te leggen aan de Redactieraad Culturele Maakplaats.

 • 3. Het initiatief wordt beoordeeld door de Redactieraad Culturele Maakplaats Roermond.

 • 4. De Redactieraad Culturele Maakplaats Roermond adviseert over de aan hem voorgelegde initiatieven aan de hand van de in artikel 4 vermelde beoordelingscriteria en overeenkomstig het als bijlage III bij deze regeling behorende beoordelingsformulier.

 • 5. De Redactieraad Culturele Maakplaats Roermond informeert het college en de aanvrager over een positief advies.

 • 6. De aanvrager kan nu de aanvraag formeel indienen bij de gemeente volgens artikel 9.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de ASV worden aanvragen geweigerd indien:

 • a.

  het initiatief waarvoor subsidie wordt gevraagd niet aansluit bij de doelstelling zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals bedoeld in artikel 3;

 • c.

  voor hetzelfde initiatief reeds eerder een subsidie is verleend op grond van deze of een andere gemeentelijke regeling;

 • d.

  de aanvraag later is ingediend dan het in artikel 8 bedoelde tijdstip;

 • d.

  het initiatief reeds is gestart;

 • e.

  initiatieven waarbij vanwege een vergunningsaanvraag de kans op slagen minimaal is, blijkend uit de vooraf doorlopen QuickScan, zoals kunstwerken in de openbare ruimte (monumentale omgeving);

 • f.

  aanvragers bij meerdere initiatieven/ aanvragen als (mede)organisator betrokken zijn. Dit om de diversiteit van gehonoreerde projecten te waarborgen.

Artikel 12 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de uitvoering van deze regeling geldt een jaarlijks subsidieplafond van € 100.000,-, vermeerderd met eventuele overschotten uit voorgaande jaren.

 • 2. Op subsidieaanvragen wordt beslist op volgorde van ontvangst met dien verstande dat de datum van ontvangst van onvolledige aanvragen wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

Artikel 13 Directe vaststelling

Indien de subsidie niet meer bedraagt dan € 10.000,- wordt de subsidie verleend onder gelijktijdige vaststelling. In dat geval hoeft de ontvanger van de subsidie geen aanvraag om subsidievaststelling in te dienen. De subsidieontvanger overlegt binnen drie maanden na afronding van het project wel een inhoudelijke evaluatie, overeenkomstig artikel 5.

Artikel 14 Indieningsdatum aanvraag subsidievaststelling

Aanvragen om een subsidie boven de € 10.000,- vast te stellen, worden ingediend uiterlijk drie maanden na afronding van het project met als uiterste datum 1 april 2027.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 oktober 2026, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 14 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de (wnd) secretaris,

S.C.J. Scheepers

de (wnd) burgemeester,

O. Hoes

Bijlagen

1.toelichting criteria

2.aanvraagformulier

3.beoordelingsformulier

Bijlage I Toelichting criteria

a) Artistiek niveau

Verschillende dimensies bepalen de artistieke kwaliteit van het eindproduct, te weten: de zeggingskracht (betekenis), de oorspronkelijkheid (uniciteit) en het ambachtelijk kunnen (vakmanschap). Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Welke indruk laat het product achter? Hoe verrassend is het product? Welke verwondering roept het op? Hoe knap zit het in elkaar? Hoe virtuoos is het gemaakt? Hoeveel ontzag roept het op?

b) Vernieuwend voor Roermond

Originaliteit in relatie tot de Roermondse gemeenschap. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Is zoiets al (een keer eerder) in Roermond geweest? In het geval dat ooit eerder iets vergelijkbaars is geweest: bevat het voorliggende plan dan voldoende vernieuwende elementen?

c) Bevorderen kansengelijkheid en inclusiviteit

De mate waarin het te realiseren eindproduct een rol kan spelen bij het terugdringen van kansenongelijkheid en/of andere sociaal maatschappelijke doelstellingen, bijvoorbeeld omdat het verschillende groepen, waarbij sprake is van verschillende kansen, dichter bij elkaar brengt. Of doordat groepen die op bepaalde vlakken minder kansen hebben, juist door dit eindproduct aan betere kansen kunnen worden geholpen. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele relaties van het eindproduct met het bevorderen van positieve gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid.

De rol die het te realiseren eindproduct kan spelen bij het tegengaan van alle mogelijke vormen van discriminatie, achterstelling of uitsluiting. Bijvoorbeeld omdat het eindproduct bijdraagt aan bewustwording die kan leiden tot gedragsverandering of omdat groepen die met discriminatie, achterstelling of uitsluiting te maken hebben, steun kunnen ontlenen aan het eindproduct.

d) Betrokkenheid van meerdere wijken waardoor diverse doelgroepen worden bereikt

De mate waarin met het eindproduct de verschillende wijken in Roermond kan worden “ingegaan” respectievelijk de mate waarin het eindproduct in staat is om voor de verschillende Roermondse wijken de bewoners “uit de wijk te trekken”.

e) Het bevorderen van de participatie van inwoners, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en onderwijs

De mogelijkheden die het eindproduct biedt om binnen het desbetreffende project of naar aanleiding van het desbetreffende project bepaalde samenwerkingen aan te gaan met Roermondse ondernemers, welzijnsorganisaties of het onderwijs.

f) Vergroten van het aantal bezoekers van Roermond

De mate waarin het eindproduct de potentie lijkt te hebben om meer bezoekers, afkomstig van buiten Roermond, naar Roermond te trekken.

Bijlage II Aanvraagformulier

 • 1.

  Contactgegevens

  • A.

   Naam aanvragende entiteit of natuurlijke persoon

  • B.

   Wanneer je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, graag hier je inschrijvingsnummer vermelden.

  • C.

   Wanneer je een zzp’er bent of stichting of vereniging vertegenwoordigt, graag hier aangeven. Anders klik aan ‘natuurlijke persoon’

  • D.

   Vestigingsplaats

  • E.

   Naam contactpersoon

  • F.

   Functie contactpersoon

  • G.

   Adres

  • H.

   Plaats

  • I.

   Postcode

  • J.

   Telefoonnummer

  • K.

   E-mailadres

  • L.

   Wanneer van toepassing: website van je organisatie of link naar sociale media

  • M.

   IBAN (NL99BANK0123456789) van de vereniging/stichting/aanvrager

 • 2.

  Omschrijving van het project

Geef in een projectplan antwoord op de vier hoofdvragen en de 5 deelvragen.

Opmerking ten aanzien van de deelvragen: voor de beoordeling van de aanvraag spelen de deelvragen een belangrijke rol. Je project scoort niet per definitie beter wanneer je deze deelvragen allemaal positief kunt beantwoorden. Een minder positief antwoord bij een bepaalde vraag kan gecompenseerd worden door zeer positieve antwoorden bij de overige vragen.

Hoofdvragen:

 • 1.

  Wat ga je doen?

 • 2.

  Waarom ga je dat doen?

 • 3.

  Voor wie ga je dat doen?

 • 4.

  Wanneer ga je dat doen?

Deelvragen:

 • a)

  Hoe zou je het initiatief in termen van artistiek niveau willen omschrijven?

 • b)

  Is het initiatief vernieuwend voor Roermond?

 • c)

  Kan het initiatief worden gekoppeld aan sociaal-maatschappelijke zaken als kansengelijkheid, eenzaamheid, diversiteit of vergelijkbare thema’s? Zo ja, op welke manier?

 • d)

  Zitten er wijk-gerelateerde aspecten aan het initiatief en/of worden specifieke doelgroepen aangesproken? Zo ja, op welke manier?

 • e)

  Bevordert het initiatief van de participatie van inwoners, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en onderwijs? Zo ja, op welke manier?

 • f)

  Hoe kan het initiatief bijdragen aan de zichtbaarheid van cultuur door gerichte communicatie?

3. Input en Output

 • a)

  Voeg de begroting toe

 • b)

  Wat gaat het initiatief opleveren (uren culturele uitingen, bezoekersaantallen, besef, beleving, etc.)?

4. Tot Slot

 • a)

  Waar moet in de beoordeling van het initiatief zeker goed op gelet worden?

 • b)

  Zijn er bijlagen bij deze aanvraag of zou je op een andere manier nog iets toe willen voegen?

Vereiste bijlage:

 • Begroting

 • Projectplan

 • Positief advies van de redactieraad

 • Voor zover van toepassing: statuten van de organisatie

 • Voor zover van toepassing: opgave van de bestuurssamenstelling

Bijlage III Beoordelingsformulier

Aanvrager:

Naam project:

Datum aanvraag:

Datum advies redactieraad:

Projectdatum/ looptijd:

Aangevraagd bedrag:

Toegekend bedrag:

Motivatie:

 • a)

  Artistiek niveau:

 • onvoldoende/ voldoende/ goed/ zeer goed

 • Motivatie artistiek niveau:

 • b)

  Vernieuwende werking voor Roermond

 • onvoldoende/ voldoende/ goed/ zeer goed

 • Motivatie vernieuwende werking:

 • c)

  Sociaal-maatschappelijke doelstellingen: is er sprake van inzet op de gebieden kansengelijkheid, eenzaamheid, diversiteit of vergelijkbare thema’s?

 • Zo ja welke en beschrijf de motivatie hiertoe:

 • d)

  In welke wijk vindt het project plaats en welke doelgroep wordt bereikt?

 • Zo ja, op welke manier?

 • e)

  Op welke wijze bevordert het initiatief de participatie van inwoners, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en onderwijs?

 • f)

  Zo ja, op welke manier? Hoe draagt het initiatief bij aan de zichtbaarheid van cultuur? Welke middelen zet het project hierop in?