Aanwijzing van gevallen van activiteiten waarin participatie van en overleg met derden verplicht is

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing van gevallen van activiteiten waarin participatie van en overleg met derden verplicht is

De raad van de gemeente Goes:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders:

gelet op artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet;

besluit:

 • 1.

  Begripsomschrijving ruimtelijk kader

  Dat in dit besluit het volgende wordt verstaan onder een ruimtelijk kader:

  • a.

   een (ontwerp)omgevingsplan;

  • b.

   een uitwerkings-, wijzigings- of afwijkingsbevoegdheid in het omgevingsplan van rechtswege;

  • c.

   een stedenbouwkundig plan, masterplan, stedenbouwkundig randvoorwaardendocument of hieraan gelijk te stellen ruimtelijk plan of kader dat is vastgesteld door de raad of waarmee de raad heeft ingestemd.

 • 2.

  Begripsomschrijving ruimtelijke ontwikkeling

  Dat in dit besluit het volgende wordt verstaan onder een ruimtelijke ontwikkeling:

  • a.

   de nieuwbouw van twintig of meer woningen binnen het bestaand stedelijk gebied of de nieuwbouw van één of meer woningen buiten het bestaand stedelijk gebied;

  • b.

   de nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf;

  • c.

   de nieuwbouw of uitbreiding van bedrijven, detailhandel, horeca, kantoren en maatschappelijke, recreatieve of sportvoorzieningen met een bebouwde oppervlakte van meer dan 1000 m²;

  • d.

   de nieuwbouw van gebouwen hoger dan 15 meter;

  • e.

   de nieuwbouw van een grootschalige logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

  • f.

   de wijziging van het gebruik van gronden met een oppervlakte van meer dan 1 hectare;

  • g.

   de aanleg, grootschalige wijziging of reconstructie van weg- of waterinfrastructuur;

  • h.

   de aanleg, grootschalige wijziging of reconstructie van bovengrondse infrastructuur voor nutsvoorzieningen;

  • i.

   de plaatsing van een antenne-installatie hoger dan 40 meter;

  • j.

   de plaatsing van een andere bouwwerk, geen gebouw zijnde, zoals een windturbine of reclamemast, hoger dan 20 meter.

 • 3.

  Gevallen waarvoor participatie verplicht is

  Dat de volgende gevallen worden aangewezen als gevallen als bedoeld in artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend:

  • a.

   een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor een ruimtelijk kader ontbreekt om de activiteit aan te toetsen;

  • b.

   een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een ruimtelijke ontwikkeling die geheel of gedeeltelijk afwijkt van het ruimtelijk kader.

 • 4.

  Gevallen waarin de verplichting niet geldt

  Dat de verplichting om de gemeenteraad vooraf om advies te vragen niet geldt wanneer:

  • a.

   het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning met een instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar.

 • 5.

  Periodieke evaluatie

  Dat dit besluit iedere twee jaar wordt geëvalueerd.

 • 6.

  Inwerkingtreding

  Dat dit besluit in werking treedt op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in de openbare vergadering van 16 maart 2023

de griffier

drs. B.C. van Doornum

de voorzitter

drs. M. Mulder MSc.