Tijdelijke Subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Oldenzaal 2022-2023

Geldend van 17-04-2023 t/m heden

Intitulé

Tijdelijke Subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Oldenzaal 2022-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017,

Overwegende dat:

 • net als voor huishoudens, ook de energierekening voor maatschappelijke organisaties stijgt, waardoor zij in financiële nood kunnen komen;

 • maatschappelijke organisaties een belangrijke maatschappelijke rol vervullen;

 • het onwenselijk is dat de hogere energiekosten worden doorberekend in bijvoorbeeld de contributie en/of toegangsprijs.

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende regeling:

Tijdelijke Subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Oldenzaal 2022-2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal

 • d.

  Maatschappelijke organisaties:

  • Stichtingen;

  • gesubsidieerde (welzijns)organisaties en/ of strategische partners;

  • verenigingen.

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft als doel het compenseren van maatschappelijke organisaties met een pand (niet woning) in Oldenzaal, die directe (financiële) problemen ervaren door de stijgende energielasten en hun continuïteit en voortbestaan bedreigd zien worden.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en voorwaarden

De subsidie wordt berekend door het verschil tussen het elektriciteits- en gastarief van peildatum 1 januari 2021 en van peildatum 1 januari 2023. Indien er een stijging van 50% of meer aanwezig is zal het verschil vermenigvuldigd worden met het verbruik van geheel 2022. Hiervan wordt 75% gecompenseerd tot een maximum van € 10.000.

Artikel 4 Eisen aan de aanvrager

Aanvragers komen in aanmerking voor subsidie indien zij voldoen aan de volgende eisen:

 • 1.

  Zij een maatschappelijke organisatie zijn zoals bedoeld in artikel 1 sub d van deze regeling.

 • 2.

  Maatschappelijke organisaties, sport en cultuur:

  • o

   met een eigen permanente locatie in Oldenzaal, niet zijnde een woning, waar de activiteiten worden uitgevoerd of aangestuurd; en

  • o

   met een eigen energiecontract; of

  • o

   die een locatie in Oldenzaal huren en de energiekosten volledig doorbelast krijgen;

  • o

   KvK-geregistreerde verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Oldenzaal met tot doel het aanbieden van sportieve, culturele en/of maatschappelijke activiteiten voor inwoners van de gemeente Oldenzaal; en

  • o

   De organisatie aantoonbaar onvoldoende reserveren heeft.

 • 3.

  Zij niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

 • 4.

  Zij een verbruik van elektriciteit hebben dat meer bedraagt dan 5.000 kWh per jaar en/of een verbruik van gas hebben dat meer bedraagt dan 2.500 m3 per jaar in het jaar 2022.

 • 5.

  Zij kunnen aantonen dat zij in redelijkheid alle mogelijke inspanningen verrichten om het energieverbruik te verlagen, dan wel duurzaamheidsmaatregelen nemen.

 • 6.

  Zij niet in aanmerking komen voor landelijke en of andere voorliggende regelingen, zoals de TEK-regeling.

Artikel 5 Eisen aan de aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag omvat in ieder geval:

  • a.

   het tarievenoverzicht en/of de factuur van januari 2021 en januari 2023.

  • b.

   het jaarverbruik voor elektriciteit en gas van het gehele jaar 2022.

  • c.

   wanneer voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente: een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

  • d.

   een overzicht van mogelijke steunmaatregelen vanuit andere overheidsinstanties die zijn aangevraagd om de gevolgen van de stijgende energieprijzen op te vangen.

  • e.

   de jaarrekening van het jaar 2022.

 • 3. Het college stelt een aanvrager op grond van artikel 4:5 Awb in de gelegenheid een onvolledige aanvraag te completeren binnen een termijn van tien werkdagen.

 • 4. Aanvragen die na de hersteltermijn niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Subsidieplafond

Door het college is een bedrag van maximaal € 210.000 beschikbaar gesteld hetgeen geldt als subsidieplafond. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het tijdstip van indienen van de volledige aanvraag is bepalend. Indien het subsidieplafond is bereikt, is de subsidie volledig benut en op.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10 van de ASV en artikel 4:35 Awb kan het college de subsidie weigeren indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 tot en met 6 genoemde voorwaarden en eisen.

Artikel 8 Indieningstermijn van de aanvraag

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 17 april 2023 worden ingediend.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt voor 1 juli 2024 ingediend.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Er vindt een verrekening plaats indien de subsidieontvanger een tegemoetkoming vanuit het Rijk ontvangt betreffende de energiekosten.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op 17 april 2023 in werking nadat deze bekend gemaakt is en zal van kracht zijn tot en met 31 december 2023 met dien verstande dat de bepalingen van toepassing zullen blijven op besluiten die op basis van deze regeling zijn genomen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Oldenzaal 2023.

Ondertekening

Vastgesteld op 21 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester