Regeling vervallen per 01-07-2023

Tijdelijk addendum op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021

Geldend van 01-04-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Tijdelijk addendum op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021

Intitulé

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college huishoudens die door de gestegen energietarieven te maken hebben met aantoonbaar hogere uitgaven voor gas en elektriciteit wenst te ondersteunen door de inzet van maatwerk via de bijzondere bijstand;

 • -

  de Participatiewet, door een tijdelijke aanpassing, het mogelijk maakt om tot 1 juli 2023 bijzondere bijstand voor energiekosten te verstrekken;

 • -

  de draagkrachtbepalingen in de geldende Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021 onvoldoende ruimte bieden om dit maatwerk te verlenen aan de huishoudens waarvoor dit wel gewenst is;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021.

besluit vast te stellen een tijdelijk addendum op de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021 voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

Als aanvulling op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021 geldt het volgende:

Artikel 1: Doelgroep

Bijzondere bijstand voor energiekosten is bedoeld voor de belanghebbende die door de gestegen energietarieven te maken heeft met aantoonbaar hogere uitgaven voor gas en elektriciteit.

Artikel 2: Aanvraag en bewijsstukken

 • 1. De aanvraag bijzondere bijstand voor energiekosten wordt schriftelijk ingediend. Hiervoor wordt het aanvraagformulier bijzondere bijstand gebruikt.

 • 2. Belanghebbende voegt bij de aanvraag de bewijzen van de gestegen uitgaven voor gas en elektriciteit voor zijn huishouden toe. Dit kan aan de hand van facturen, jaarrekening en/of maandelijkse verbruiksrapportages van de energieleverancier.

 • 3. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023. Nadien ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 3: In aanmerking komende kosten

 • a. Het verschil tussen het nieuwe termijnbedrag voor energiekosten en de Nibudnormen (periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022) voor de gemiddelde kosten van gas en elektriciteit,

 • b. min energietoeslag indien hier recht op bestaat (de energietoeslag wordt verdeeld over 12 maanden (1300/12) € 108,33),

 • c. De toegekende bijzondere bijstand wordt ‘om niet’ verstrekt

 • d. Verhogingen boven het geadviseerde maandbedrag van de leverancier komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking

Artikel 4: Draagkracht uit inkomen en vermogen

 • 1. Een draagkrachtberekening wordt gedaan op grond van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021.

 • 2. In afwijking van lid 1 is er sprake van draagkracht als belanghebbende op de peildatum een inkomen heeft hoger dan 150% van de toepasselijke bijstandsnorm incl. vt.

 • 3. Indien het inkomen hoger is dan 150% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt 25% daarvan als draagkracht aangemerkt.

 • 4. In afwijking van lid 1 worden voor de draagkrachtberekening de volgende vermogensbestanddelen buiten beschouwing gelaten:

  • a.

   Vermogen in zelfbewoonde eigendomswoning;

  • b.

   Vermogen van ten laste komende kinderen;

  • c.

   Niet direct en vrij te besteden vermogen.

Artikel 5: Periode

De bijzondere bijstand wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. De bijzondere bijstand wordt per maand uitbetaald.

Artikel 6: Inwerkingtreding en duur

 • 1. Dit addendum treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. Dit addendum vervalt met ingang van 1 juli 2023, zulks met uitzondering van (a) voor 1 juli 2023 ingediende aanvragen en (b) aanhangig gemaakte bezwaar- en beroepsprocedures.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Stein in zijn vergadering van 28 februari 2023,

De Burgemeester

M.F.H. Leurs-Mordang

De Secretaris

dhr. J.H.J. Sanders

Toelichting:

Dit addendum is een aanvulling op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021.

De Participatiewet kent twee vormen van bijstand: algemene bijstand en bijzondere bijstand. Algemene bijstand is bedoeld voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, waaronder energiekosten. Bijzondere bijstand is bedoeld - zoals is opgenomen in artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet - om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Energiekosten worden tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten gerekend. Deze kosten dienen uit een inkomen op bijstandsniveau te worden betaald, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van gespreide betaling achteraf. Bijzondere bijstand voor energiekosten is dus in principe niet mogelijk, tenzij de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Het kabinet vindt echter dat bij de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen sprake is van extra kosten vanwege bijzondere omstandigheden. Het verlenen van bijzondere bijstand in verband met deze sterk gestegen energieprijzen wordt dan ook toelaatbaar geacht. Dit geldt zowel voor de individuele bijzondere bijstand als voor de categoriale bijzondere bijstand. Het kabinet heeft besloten aan huishoudens met een laag inkomen een compensatie te verstrekken in de vorm van een energietoeslag (categoriale bijzondere bijstand). Maatwerk in de vorm van individuele bijzondere bijstand voor de sterk gestegen energiekosten is echter ook mogelijk.

Het hanteren van een inkomensgrens voor het recht op de energietoeslag betekent dat huishoudens met een inkomen boven die inkomensgrens niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Deze groep kan echter in vergelijkbare mate te maken hebben met energiearmoede. Voor deze groep kan op individuele basis maatwerk geleverd worden met individuele bijzondere bijstand. Het hanteren van een vast bedrag voor de energietoeslag kan ook betekenen dat sommige huishoudens niet toereikend gecompenseerd worden voor de gestegen energieprijzen. Ook dan kan maatwerk worden geleverd in de vorm van individuele bijzondere bijstand, waarbij de energietoeslag (categoriale bijzondere bijstand) in mindering wordt gebracht op de individuele bijzondere bijstand.

Artikel 2.

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023. Deze termijn sluit aan op de verlenging van de termijn voor het aanvragen van de energietoeslag.

Artikel 3.

Het NIBUD gaat uit van twee normen: één voor gasverbruik en één voor elektriciteitsverbruik. Voor gasverbruik gelden er verschillende normen per type woning. Voor elektriciteitsverbruik gelden er verschillende normen per aantal personen in een huishouden.

De Nibud-normen zijn per 1 juli 2022 aanzienlijk verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van de stijgende energietarieven maar voor huishoudens met een laag inkomen nauwelijks te dragen. Voor de berekening worden daarom de (lagere) Nibud-normen periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 gehanteerd.

Artikel 4.

De inkomensgrens waarboven er sprake is van draagkracht wordt vastgesteld op 150% van het sociaal minimum omdat het voor de lage inkomensgroepen steeds moeilijker of zelfs onmogelijk is om de verhoogde energiekosten maandelijks te kunnen betalen.

Een belanghebbende die een aanvraag bijzondere bijstand energiekosten indient bevindt zich veelal in een acute financiële noodsituatie. Om de aanvraag zo spoedig mogelijk te kunnen beoordelen worden enkele complexe vermogensberekeningen, zoals vermogen uit eigen zelfbewoonde woning, buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt vermogen waarover de belanghebbende niet direct en vrij over kan beschikken buiten beschouwing gelaten. Voorbeelden zijn afkoopwaarden en motorvoertuigen.

Artikel 5 en 6

De tekst van deze bepalingen spreekt voor zich.