Aanwijzingsbesluit toezichthouders bestuurlijk interventie team

Geldend van 30-03-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders bestuurlijk interventie team

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op:

 • artikel 5:11 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 22 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017;

 • artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening;

 • artikel 16 Asbestverwijderingsbesluit 2005;

 • het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

 • het Bouwbesluit 2012;

 • artikel 41 eerste lid, sub b Alcoholwet;

 • artikel 9.1 Erfgoedwet;

 • de Huisvestingswet 2014;

 • artikel 17 Leegstandwet;

 • artikel 76a Participatiewet;

 • artikel 8.3 vierde lid Waterwet;

 • de Wet aanpak woonoverlast;

 • artikel 5.10 derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • artikel 4.2 Wet basisregistratie persoonsgegevens;

 • artikel 95, eerste lid Wet bodembescherming;

 • artikel 148, eerste lid Wet geluidhinder;

 • de Wet inzake luchtverontreiniging;

 • artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • artikel 18.1a, eerste lid Wet milieubeheer;

 • de Wet natuurbescherming;

 • artikel 34 tweede lid Wet op de kansspelen;

 • artikel 7.1, derde lid Wet ruimtelijke ordening;

 • artikel 61, derde lid Wet veiligheidsregio’s;

 • artikel 92, tweede lid Woningwet;

 • het mandaat-, delegatie- en volmachtsbesluit en het bijbehorend register van de gemeente Gooise Meren;

overwegende dat

 • er een samenwerkingsverband is op het terrein van toezicht en handhaving tussen de gemeenten in Gooi en Vechtstreek, te weten de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en de basiseenheden van Politie in deze regio, zijnde het Bestuurlijk Interventie Team Gooi en Vechtstreek (het BIT),

 • dat het noodzakelijk is de coördinator en de leden van het BIT aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, omdat

  • o

   zij hiermee bestuursrechtelijke bevoegdheden in Gooise Meren krijgen

  • o

   dit vereist is om benodigde gegevens met elkaar te delen (verwerken)

  • o

   het werk vanuit het BIT G&V effectiever en efficiënter kan worden ingericht

BESLUITEN

de coördinator en medewerkers van het BIT (zie bijlage);

aan te wijzen als toezichthouder voor het BIT namens de gemeente Gooise Meren, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

Afvalstoffenverordening

Algemene plaatselijke verordening

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Bouwbesluit 2012

Alcoholwet

Erfgoedwet

Huisvestingswet 2014

Leegstandwet

Participatiewet

Waterwet

Wet aanpak woonoverlast

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet basisregistratie persoonsgegevens

Wet bodembescherming

Wet geluidhinder

Wet inzake de luchtverontreiniging

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet milieubeheer

Wet natuurbescherming

Wet op de kansspelen

Wet ruimtelijke ordening

Wet veiligheidsregio’s

Woningwet

Inclusief alle op bovengenoemde wetten en verordeningen gebaseerde regelgeving.

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van toezichthouder geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden voor de gemeente Gooise Meren.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Namens burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023,

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris,

de burgemeester,

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

 • de naam en het adres van de belanghebbende;

 • de dagtekening;

 • een kopie van het besluit;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.

 • Ondertekening bezwaarmakende