Gewijzigde Regeling noodfonds gemeente Oldenzaal

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Gewijzigde Regeling noodfonds gemeente Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen de Gewijzigde Regeling Noodfonds gemeente Oldenzaal.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal.

 • b.

  Aanvrager: een professionele hulpverlenende instantie.

 • c.

  Belanghebbende: inwoner van Oldenzaal en als zodanig staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en rechtmatig in Nederland verblijf houdt;

 • d.

  Noodfonds: het gemeentelijk noodfonds.

Artikel 2 Het noodfonds

 • 1. Het noodfonds is bedoeld om snel een financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken aan een belanghebbende die in een acute en schrijnende noodsituatie zit.

 • 2. Het noodfonds wordt beheerd door het college.

Artikel 3 De aanvraag

 • 1. Een aanvraag om een voorziening uit het noodfonds wordt door aanvrager ingediend bij het college, door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier. Het college beslist op deze aanvraag.

 • 2. Bij de beoordeling van een aanvraag ten behoeve van belanghebbende, wordt rekening gehouden met de ernst en de duur van de noodsituatie, de mogelijke gevolgen als niet wordt geholpen en de aanwezige alternatieven om het probleem op te lossen.

 • 3. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd of afgewezen.

 • 4. Een aanvraag wordt slechts toegekend indien en voor zover de financiële middelen in het noodfonds daartoe toereikend zijn.

Artikel 4 Voorwaarden en criteria

 • 1. Een beroep op het noodfonds is alleen mogelijk als de aanvrager ten behoeve van belanghebbende geen aanspraak kan maken op een reeds bestaande voorziening, zoals bijstandsverlening en/of schulddienstverlening.

 • 2. Beroepen op het noodfonds zijn slechts mogelijk voor incidentele noden die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden van de persoon of het gezin; structurele aanvulling van een laag inkomen is uitgesloten.

 • 3. Het noodfonds voorziet niet in tegemoetkomingen indien de financiële situatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag.

 • 4. De hoogte van de noodbijdrage wordt afgestemd op de omstandigheden van het individuele geval en wordt in beginsel om niet verstrekt.

 • 5. De noodbijdrage bedraagt ten hoogste € 2.500,00.

 • 6. Per kalenderjaar kan een aanvrager in beginsel slechts eenmaal een beroep doen op het noodfonds.

 • 7. De doelgroep voor beroep op het noodfonds wordt niet beperkt door het hanteren van inkomensgrenzen. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het fonds mogen de bezittingen een bepaalde grens niet te boven gaan. Deze grens wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 8. Bij aanvragen van personen op wie een schuldregeling of –sanering van toepassing is, of wie daartoe een aanvraag heeft ingediend, wordt vermeden dat die schuldregeling of –sanering wordt doorkruist of belemmerd.

Artikel 4a Energielasten

 • 1. In aanmerking voor ondersteuning op grond van dit artikel komen uitsluitend private huishoudens waarbij sprake is van een noodsituatie. Een noodsituatie is:

  • a.

   een aantoonbare dreigende uithuiszetting of;

  • b.

   een aantoonbare dreigende afsluiting van gas, warmte, water of elektra, als gevolg van een hoge energierekening.

 • 2. Een bijdrage voor energielasten kan uitsluitend worden verstrekt indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • a.

   belanghebbende is ouder dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente Oldenzaal;

  • b.

   belanghebbende heeft een huurovereenkomst, hypothecaire lening of energiecontract op naam;

  • c.

   het totale saldo op de bank- en of spaarrekeningen van belanghebbende en zijn/haar partner of huisgeno(o)t(en) is niet toereikend om de dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, warmte, water of elektra te voorkomen;

  • d.

   belanghebbende kan geen beroep doen op enig andere regeling, fonds of middel om het ondervonden probleem op te lossen;

  • e.

   belanghebbende ondertekent een overeenkomst van geldlening voor de bijdrage uit het tijdelijk noodfonds;

  • f.

   belanghebbende verklaart zich bereid gebruik maken van een budgetadviesgesprek en/of een energiecoach;

  • g.

   de aanvraag moet uiterlijk 31 december 2023 ingediend zijn;

  • h.

   namens belanghebbende is niet eerder een aanvraag ingediend voor een bijdrage in dit soort kosten;

  • i.

   de bijdrage kan slechts worden toegekend indien het beoogde doel (zijnde voorkoming van uithuiszetting/afsluiting) daadwerkelijk bereikt wordt;

  • j.

   de kosten vloeien niet voort uit illegale activiteiten.

 • 3. De bijdrage wordt verleend in de vorm van een renteloze lening waarbij het maximumbedrag van artikel 4 lid 5 niet van toepassing is.

 • 4. Uitbetaling vindt rechtstreeks plaats aan de schuldeiser.

 • 5. Indien er sprake is van een schuldsaneringstraject op basis van WSNP of MSNP kan de bijdrage om niet worden verstrekt, als daarmee wordt voorkomen dat het schuldsaneringsproject voortijdig moet worden beëindigd.

 • 6. Aanvragen op grond van dit artikel worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor beschikbare budget toereikend is.

 • 7. Het eerste jaar na betaling van de lening vindt geen aflossing op de geldlening plaats.

 • 8. Na een periode van een jaar wordt een aflossingsbedrag vastgesteld overeenkomstig de Beleidsregels terugvordering 2021 en de handleiding Debiteuren 2021.

 • 9. Indien gedurende een periode van 24 maanden overeenkomstig de opgelegde betalingsverplichting is afgelost, wordt het restant van de lening kwijtgescholden.

 • 10. Dit artikel treedt in werking na publicatie en vervalt van rechtswege ingaande 1 januari 2024, met dien verstande dat de bepalingen van dit artikel van toepassing zullen blijven op besluiten die op basis van deze regeling zijn genomen.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken, voor zover er sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2023.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als Gewijzigde Regeling noodfonds gemeente Oldenzaal.

 • 3. De regeling noodfonds gemeente Oldenzaal wordt ingetrokken per 1 april 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2023

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

TOELICHTING

(Vastgesteld bij besluit van 21 maart 2023, reg.nr. INTB-23-05801)

Algemeen

Het Noodfonds biedt ondersteuning bij de aanpak van acute sociale calamiteiten en vervult de allerlaatste vangnetfunctie ter voorkoming van problematische situaties (bijv. ernstige verwaarlozing of structurele ernstige buurtoverlast). Het gaat hierbij om situaties waarin er sprake is van multi problematiek; een combinatie van psychische en psychosociale problematiek bijvoorbeeld op het gebied van financiën en/of verslaving.

Allereerst moet worden onderzocht welke mogelijkheden er binnen het sociaal netwerk bestaan om hulpverlening te bieden. Meldingen komen o.a. binnen via het sociaal overleg met de woningbouwvereniging, politie, maatschappelijk werk, GGD, gemeentelijke afdelingen, individuen en overige instanties.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Sub b:

Alleen professionele hulp- en dienstverlenende instanties kunnen voor hun cliënten, wonende in de gemeente Oldenzaal, een aanvraag indienen voor het Noodfonds. Om er enkele te noemen: maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, GGZ, thuiszorgorganisaties.

Artikel 4 Voorwaarden en criteria

Lid 3:

Als er sprake is van een voorziening voor een minderjarig kind, dan stelt de gemeente zich op het standpunt dat het kind nooit de dupe mag worden van de keuzes van de ouders en kan een bijdrage uit het fonds worden toegekend, mits aan alle overige toekenningcriteria is voldaan.

Lid 4:

Er geldt geen maximale vergoeding. De vergoedingen die worden gehanteerd in het kader van de bijzondere bijstand zijn echter leidend, tenzij blijkt dat in het individuele geval maatwerk geleverd moet worden.

Wijziging 2023

De Regeling Noodfonds Oldenzaal kent de mogelijkheid om individuele inwoners te ondersteunen met een beperkte bijdrage in acute of schrijnende noodsituaties waarin niet op een andere wijze kan worden voorzien. De tegemoetkoming in het kader van het noodfonds kan slechts worden aangevraagd door een professionele hulpverlenende instantie.

Gelet op de wens van de raad om ook een noodfonds in te richten dat specifiek gericht is op de gevolgen van de huidige energieprijzen, wordt voorgesteld de huidige regeling aan te passen in die zin dat daarin een bepaling wordt opgenomen die specifiek gericht is op deze kosten.

Overeenkomstig de huidige regeling betekent dit dat een aanvraag slechts gedaan kan worden door een hulpverlenende instantie. Te denken valt daarbij aan met name de Stadsbank. Door die rol aan de Stadsbank te verlenen wordt bereikt dat degene die door energielasten in financiële problemen is gekomen ook verdere ondersteuning en begeleiding bij financiële zaken kan ontvangen.

Uit de aard van dit noodfonds vloeit voort dat daarop slechts een beroep kan worden gedaan door individuele inwoners c.q. huishoudens van de gemeente Oldenzaal. Verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen vallen buiten de werkingssfeer van dit noodfonds. Daarvoor worden afzonderlijke voorzieningen beoordeeld.

Voor de aanvullende bepaling geldt dat daarin vorm dient te worden gegeven aan de kaders zoals die door de raad zijn gesteld. Ook zal een afwijkende bepaling ten aanzien van het maximale bedrag moeten worden opgenomen.