Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2023

Geldend van 27-03-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2023

(voorheen subsidieregeling: Onderwijsachterstandenbeleid 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder e, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2023

(voorheen subsidieregeling: Onderwijsachterstandenbeleid 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en landelijke wet- en regelgeving

In deze subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2023 wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: organisatie die een aanvraag indient voor een subsidie op grond van deze regeling;

 • b.

  activiteitenplan: het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening Roosendaal (2013);

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 • e.

  gemeente: gemeente Roosendaal;

 • f.

  onderwijsachterstand: achterstand waarin een leerling door een ongunstige economische, sociale of culturele omgeving op school slechter presteert dan ze bij een gunstigere situatie zouden kunnen;

 • g.

  NIP: nieuwkomersonderwijs voor leerlingen in de midden- en bovenbouw die korter dan één jaar in Nederland zijn;

 • h.

  schakelprogramma: specifiek aanbod voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) die door een onderwijsachterstand achterblijven op het gebied van taal- en woordenschatontwikkeling;

 • i.

  taalvoorziening anderstaligen: specifiek aanbod voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet beheersen;

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat er gelijke kansen zijn voor kinderen en jongeren. Het is daarbij belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden. Hierbij is het hoofddoel: het stimuleren en faciliteren van voorzieningen om onderwijsachterstanden te beperken en terug te dringen. Onderliggende subdoelen zijn: het aanbieden van onderwijs gericht op het leren van de Nederlandse taal of het verkleinen van de achterstand in de taalontwikkeling.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen het aanbieden van onderwijs gericht op het leren van de Nederlandse taal of het verkleinen van de achterstand in de taalontwikkeling.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Het aanbieden en coördineren van activiteiten gericht op het aanbieden van een taalvoorziening voor nieuwkomers (NIP) in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal. Met daarbij de aantoonbare/ meetbare bijdrage aan de doelstelling, zoals genoemd in artikel 12 en 13.

 • 2.

  Het aanbieden van activiteiten gericht op het aanbieden van schakelprogramma’s in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal. Met daarbij de aantoonbare/ meetbare bijdrage aan de doelstelling, zoals genoemd in artikel 12 en 13.

 • 3.

  Voor eenmalige projecten of pilots kan een eenmalige subsidie worden aangevraagd. Deze projecten of pilots dragen bij aan de in artikel 2 genoemde doelstelling en zijn in lijn met bovengenoemde activiteiten.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor activiteiten gericht op het aanbieden van een taalvoorziening voor nieuwkomers (NIP) in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal (artikel 3.1) bedraagt € 180.000,- per jaar.

 • 2. Het subsidieplafond voor activiteiten gericht op het aanbieden van schakelprogramma’s in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal (artikel 3.2) bedraagt € 625.000,- per jaar.

 • 3. Als blijkt dat het subsidieplafond voor de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.1 en 3.2 wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

 • 4. Het subsidieplafond voor een eenmalige subsidie (artikel 3.3) is afhankelijk van de binnen het subsidieplafond beschikbare niet ingezette middelen voor onderwijsachterstanden. Het totale subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 805.000,-, dit totale plafond wordt gevormd door de subsidieplafonds zoals benoemd onder artikel 4.1 en 4.2. Wanneer er na het toekennen van subsidies voor activiteiten, zoals benoemd in artikel 3.1 en 3.2, nog budget resteert, vormt dat resterende bedrag tot het subsidieplafond van artikel 4.1 en 4.2 samen het budget voor eenmalige subsidie.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   directe personeelskosten;

  • b.

   lesmaterialen ten behoeve van het doel;

  • c.

   meetmethodes en toetsen voor het inzichtelijk maken van de voortgang van de ontwikkeling van de kin

  • d.

   accountantskosten.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor consumpties;

  • b.

   de kosten voor schoonmaak.

Artikel 6 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 wordt een aanvraag voor subsidie voor de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.1 en 3.2 gedaan per schooljaar. De aanvraag moet voor 1 juli 2023 worden gedaan.

 • 2. Aanvragen voor eenmalige subsidie zoals beschreven in artikel 3.3 kunnen het gehele jaar ingediend worden.

Artikel 7 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   activiteiten zoals beschreven in artikel 3.1 kan worden aangevraagd door een schoolbestuur primair onderwijs met bestaande en recente ervaring en expertise met een taalvoorziening voor nieuwkomers (NIP) in het primair onderwijs in de gemeente Roosendaal;

  • b.

   activiteiten zoals beschreven in artikel 3.2 kan worden aangevraagd door schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de ingangsdatum van de subsidieverlening de in de beschikking bepaalde activiteit(en) uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare resultaten van de uitgevoerde activiteiten en deze te vertalen in de tussentijdse en eindverantwoording, zoals beschreven in artikel 12 en 13.

 • 4.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

Artikel 8 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 en 3;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   een prognose van het aantal te bereiken kinderen (onderverdeeld in middenbouw en bovenbouw) per school;

  • e.

   de wijze waarop u de resultaten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • f.

   de wijze waarop scholen en/of de voorziening zorgdragen voor een warme overdracht;

  • g.

   de wijze waarop scholen en organisaties samenwerken en afstemmen binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format. Hierin wordt op zijn minst opgenomen en gespecificeerd:

  • a.

   personele kosten;

  • b.

   materiële kosten;

  • c.

   kosten voor meetmethodes en toetsen;

  • d.

   accountantskosten.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten die voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6, 7 en 8 komen voor subsidie in aanmerking totdat het subsidieplafond is bereikt. Als blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

Artikel 10 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   deel te nemen aan de overleggen met de Gemeente Roosendaal en zich te conformeren aan de afspraken die betreffende werkgroepen worden gemaakt;

  • e.

   zich te conformeren aan de door het college vastgestelde Onderwijsachterstanden beleid 2023 - 2026.

Artikel 12 Tussentijdse verantwoording

 • 1. Eenmaal per jaar verstrekt de subsidieontvanger een rapportage waarin de prognose door de subsidieontvanger, gedaan bij de subsidieaanvraag wat betreft aantal te bereiken leerlingen, wordt afgezet tegen de werkelijke realisatie en ter onderbouwing van artikel 8, lid 1.d.

 • 2. De tussenrapportage wordt voor 1 februari 2024 ingediend. Hierin wordt minimaal omschreven:

  • a.

   het totaal aantal kinderen met daarbij de voortgang in hun ontwikkeling, gespecificeerd met cijfers op relevante ontwikkelingsgebieden, zoals woordenschat, etc.;

  • b.

   hoeveel kinderen op dat moment deelnemen;

  • c.

   inzicht in de globale stand van zaken van besteding van financiële middelen gespecificeerd naar de ingezette activiteiten.

Artikel 13 Eindverantwoording en vaststelling

 • 1. De eindverantwoording van de subsidie over het schooljaar 2023 - 2024 wordt door de subsidieontvanger uiterlijk op 30 november 2024 digitaal ingediend met daarvoor door het college vastgestelde formulieren.

 • 2. Het inhoudelijk verslag bestaat minimaal uit:

  • a.

   het aantal leerlingen dat naar regulier onderwijs doorstroomt en het aantal dat in speciaal onderwijs of andere voorziening start;

  • b.

   hoeveel kinderen hebben deelgenomen;

  • c.

   het totaal aantal kinderen met daarbij de voortgang in hun ontwikkeling, gespecificeerd met cijfers op relevante ontwikkelgebieden, zoals woordenschat, etc.;

  • d.

   het aantal keren en specificatie van de zorg dat is ingezet, via de school, voor een kind. Dit betreft zorgen die verleend worden door een externe partij. Denk hierbij aan de jeugdprofessional, zorgaanbieder, etc.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 21 maart 2023,

de secretaris, de burgemeester,