Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2023

Geldend van 25-03-2023 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2023

Toelichting

De Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2023 is een vervolg op de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019 (RIS302516) en een uitwerking van de Programmabrief Duurzaamheid 2022 (RIS309860). De subsidieregeling beoogt inwoners en ondernemers te stimuleren en te ondersteunen om hun ideeën voor wijkgerichte duurzame activiteiten in Den Haag uitvoerbaar te maken. Het gaat daarbij om ideeën voor activiteiten die zich richten op een toekomstbestendige leefomgeving waarin inwoners en ondernemers minder CO2 uitstoten, minder grondstoffen verbruiken, zich op een duurzame manier verplaatsen en zorgdragen voor een gezonde leefomgeving, zoals beschreven in de Programmabrief Duurzaamheid 2022 alsmede ideeën voor activiteiten die zien op het tegengaan van energiearmoede.

De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers om van hun ideeën voor deze activiteiten een uitvoerbaar project te maken door subsidie te verlenen voor bijvoorbeeld het oprichten van een samenwerkingsverband, het inwinnen van professioneel advies of het creëren van draagvlak onder inwoners en ondernemers. De gemeente zal daarbij in de communicatie over de subsidieregeling de nadruk leggen op het bevorderen van de energietransitie en het tegengaan van energiearmoede. Bij ideeën voor wijkgerichte duurzame activiteiten die zien op het tegengaan van energiearmoede zal de gemeente verder speciale aandacht besteden aan de wijken waar de nood op dat punt het hoogst is.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag;

gelet op:

 • -

  artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020;

besluit:

 • -

  vast te stellen de navolgende Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2023:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- ASV 2020:

Algemene subsidieverordening Den Haag 2020;

- Awb:

Algemene wet bestuursrecht;

- College:

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag;

- Wijkinitiatiefnemer:

een natuurlijk persoon die inwoner is van de gemeente Den Haag of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek die gevestigd is in de gemeente Den Haag.

Artikel 1:2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 1:4 bedoelde activiteiten.

Artikel 1:3 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidieregeling is om wijkinitiatiefnemers te stimuleren en te ondersteunen om hun ideeën voor activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers in Den Haag minder CO2 uitstoten, minder grondstoffen verbruiken, zich op een duurzame manier verplaatsen, zorgdragen voor een gezonde leefomgeving of energiearmoede tegengaan uitvoerbaar te maken.

 • 2.

  Het achterliggende maatschappelijke doel van de subsidieregeling is dat de stad Den Haag in 2030 klimaatneutraal is.

Artikel 1:4 Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die zien op het uitvoerbaar maken van ideeën die er in samenwerking met inwoners en ondernemers in een wijk of stadsdeel in Den Haag voor zorgen dat deze inwoners en ondernemers meedoen aan:

 • a. het verminderen van de CO2-uitstoot met duurzame energie, duurzaam vervoer en lokaal voedsel;

  b. het beperken van het energieverbruik of het bestrijden van energiearmoede;

  c. het overgaan van het gebruik van fossiele energiebronnen op duurzame energiebronnen;

  d. het tegengaan van verspilling van voedsel, grondstoffen en plastic;

  e. het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van de productieketen tussen de winning van grondstoffen tot consumptie;

  f. duurzame aanpassingen in de omgeving, om effecten door klimaatverandering te voorkomen;

  g. het verbeteren van de lucht-, water- of bodem kwaliteit

Artikel 1:5 Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een wijkinitiatiefnemer.

Artikel 1:6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijkerwijs gemaakte kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college direct zijn verbonden met en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 1:4.

 • 2.

  Voor subsidie in aanmerking komen:

  a. de BTW over de gesubsidieerde kosten voor zover die BTW niet teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht;

  b. de kosten voor het inwinnen van extern beroeps- of bedrijfsmatig gegeven advies naar de juridische of praktische haalbaarheid van een idee of het effect van het idee op het doel van deze subsidieregeling met een maximum van € 3.000,- per aanvraag;

  c. de kosten van de notaris voor de oprichting van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek zonder winstoogmerk;

  d. de kosten van de inschrijving van de rechtspersoon in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  e. de kosten voor het verkrijgen van een verklaring van de Belastingdienst dat de rechtspersoon een algemeen nut beogende instelling is;

  f. de kosten voor het verkrijgen van een schriftelijke verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen;

  g. de kosten van individuele coaching of coaching in groepsverband door een beroeps- of bedrijfsmatig werkzame coach;

  h. de kosten voor voorlichtingsbijeenkomsten die in de wijk georganiseerd worden en die ontwikkeld zijn of ondersteund worden door een beroeps- of bedrijfsmatig werkzame deskundige;

  i. de kosten voor de communicatie over en het creëren van draagvlak voor het idee;

  j. de kosten voor zaalhuur en overige vergaderkosten;

  k. de materiele kosten met een maximum van € 500,- per aanvraag.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  a. de kosten die eerder door het college op basis van deze subsidieregeling of anderszins zijn gesubsidieerd;

  b. de eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur.

Artikel 1:7 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 6.000,- per aanvrager voor een idee waarvoor op grond van deze subsidieregeling of de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019 in de betreffende wijk of het betreffende stadsdeel nog geen subsidie is verleend.

 • 2.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 750,- per aanvraag per kalenderjaar voor een vervolg op een subsidie die op grond van deze subsidieregeling of de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019 is verleend.

Artikel 1:8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het plafond voor 2023 bedraagt € 125.000,-.

 • 3.

  Het plafond voor 2024, 2025 en 2026 bedraagt € 150.000,- per kalenderjaar.

Artikel 1:9 Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college verleent de subsidie in volgorde van ontvangst van de aanvraag bij het college, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Hoofdstuk 2 Aanvraag subsidie en termijnen

Artikel 2:1 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Onverminderd artikel 8, tweede en derde lid, van de ASV 2020 legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  a. een beschrijving van:

  1° de inhoud van het idee waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  2° hoe het idee bijdraagt aan het doel van deze subsidieregeling als bedoeld in artikel 1:3;

  3° hoe de inwoners of ondernemers in de wijk of het stadsdeel betrokken worden bij de activiteiten;

  b. een verklaring waaruit blijkt in hoeverre de subsidieontvanger als BTW belaste ondernemer is aan te merken, indien de aanvrager een rechtspersoon is;

  c. een kopie van een legitimatiebewijs, indien de aanvrager een natuurlijk persoon is;

  d. een offerte van een adviseur, coach of deskundige indien de aanvraag de kosten voor het inwinnen van extern beroeps- of bedrijfsmatig gegeven advies of de inzet van een beroeps- of bedrijfsmatig werkzame coach of deskundige omvat.

 • 2.

  De aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van het door het college voor deze regeling vastgestelde aanvraagformulier.

Hoofdstuk 3 Weigeringsgronden

Artikel 3:1 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11, eerste, tweede en derde lid, van de ASV 2020 weigert het college de subsidie als sprake is van een aanvraag als bedoeld in artikel 1:7, tweede lid, en deze subsidie al voor drie eerdere kalenderjaren is verleend.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen en betaling

Artikel 4:1 Verplichtingen

Onverminderd de artikelen 12 en 14 van de ASV 2020, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a. de subsidieontvanger is verplicht het college vooraf een uitnodiging te sturen voor de voorlichtingsbijeenkomsten, vergaderingen of andere bijeenkomsten die voor de inwoners en ondernemers in de betreffende wijk of het betreffende stadsdeel worden

  georganiseerd;

  b. de subsidieontvanger is verplicht deel te nemen aan de bijeenkomsten die het college in het kader van deze subsidieregeling organiseert;

  c. de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole door het college om te beoordelen of de subsidie terecht is verstrekt.

Artikel 4:2 Bevoorschotting

Bevoorschotting vindt plaats met 100% van de verleende subsidie in één keer.

Hoofdstuk 5 Eindverantwoording en vaststelling na verlening vooraf

Artikel 5:1 Indieningstermijn aanvraag tot vaststelling

In afwijking van artikel 17, eerste lid, van de ASV 2020 dient de subsidieontvanger de aanvraag tot vaststelling in uiterlijk 12 weken nadat de activiteiten zijn verricht.

Artikel 5:2 Wijze van verantwoorden

 • 1.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  a. informatie ingevuld op een door het college vastgesteld verantwoordingsformulier en;

  b. een verklaring dat de verantwoording juist en volledig is. Bij verantwoording door een rechtspersoon wordt hiervoor een bestuursverklaring of directieverklaring ingediend volgens het door het college vastgestelde model.

 • 2.

  De aanvrager maakt voor de aanvraag tot vaststelling gebruik van het door het college voor deze regeling vastgestelde verantwoordingsformulier.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 6:1 Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1:2 en 1:4, voor zover toepassing ervan gelet op het belang van het doel van deze regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6:2 Evaluatie

Het college evalueert deze subsidieregeling jaarlijks.

Artikel 6:3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2026.

Artikel 6:4 Overgangsrecht

De bepalingen van de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019 blijven van toepassing op subsidies die vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd op basis van de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019.

Artikel 6:5 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2023.

Den Haag, 21 maart 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de locosecretaris,

René van Kuilenburg

de burgemeester,

Jan van Zanen

Ondertekening