Regeling vervallen per 26-03-2024

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2022

Geldend van 29-03-2023 t/m 25-03-2024

Intitulé

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op:

 • de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015;

 • het amendement van PvdA, CDA en D’66, behorende bij raadsvoorstelnummer 2014-071 met het onderwerp Collectieve zorgverzekering minima, betreffende restant gereserveerd bedrag (2), aangenomen bij raadsbesluit van 25 november 2014;

overwegende dat:

 • de raad middels voornoemd amendement het college heeft verzocht een vangnetregeling op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten in Houten die in financiële problemen komen door het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatiegelden Eigen Risico (CER)-gelden;

 • deze regeling bekostigd wordt uit het restant van de gereserveerde rijksmiddelen voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten;

 • deze regeling los staat van de tegemoetkomingen op grond van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2016;

 • de Adviesraad Sociaal Domein het wenselijk vindt om in bijzondere gevallen te kunnen afwijken van deze regeling en artikel 4:84 Awb hierin voorziet;

 • uit de tussentijdse evaluatie over gebruik en kosten van deze regeling over 2015 is gebleken dat de voorwaarden te beperkend waren voor mensen die gezien de beschreven doelgroep en doelstelling van de regeling wel in aanmerking zouden moeten komen;

 • de Adviesraad Sociaal Domein adviseert op basis van de tussentijdse evaluatie het maximum bedrag per aanvraag te verhogen, gezien het eigen risico en de eigen bijdragen voor verschillende hulpmiddelen die door de doelgroep gebruikt worden;

 • de evaluatie over 2016 uitwijst dat de wijzigingen ten opzichte van 2015 voordelig voor zowel het doel als de doelgroep gebleken is;

besluiten vast te stellen de:

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  chronisch zieke of gehandicapte: een inwoner die:

  • a.

   een Wmo-indicatie heeft, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • b.

   een indicatie heeft in het kader van de Jeugdwet voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • c.

   een indicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • d.

   zorgkosten boven de € 350,- over 2021 en boven de € 350,- over 2022 heeft gemaakt.

 • 2.

  zorgkosten:

  • a.

   zorgkosten met uitzondering van tandartskosten, zoals opgenomen in het vergoedingenoverzicht van de zorgverzekering;

  • b.

   het eigen risico;

  • c.

   de eigen bijdrage in de zorgkosten.

 • 3.

  laag inkomen: het netto maandinkomen van de maand november 2022 en bij wisselende inkomsten het gemiddelde van de maanden september, oktober en november 2022, uitgaande van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm in november 2022. De kostendelersnorm is hierbij niet van toepassing. Als het inkomen met aftrek van de gemaakte zorgkosten over 2022 onder het netto maandinkomen van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm komt, wordt dit inkomen ook aangemerkt als laag inkomen.

Artikel 2 Doelgroep

Deze regeling is gericht op chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen die ingeschreven staan in de gemeente Houten. Het eventueel bestaande vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3 Doelstelling

Deze regeling heeft tot doel chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen financieel tegemoet te komen, zodat zorgkosten geen belemmering vormen om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij.

Artikel 4 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • a.

  de aanvrager dan wel ouder of verzorger van de chronisch zieke of gehandicapte is 18 jaar of ouder;

 • b.

  de aanvrager staat op enig moment in 2022 in de gemeente Houten ingeschreven op grond van de Wet basisregistratie personen;

 • c.

  de aanvrager moet zorgkosten als bedoeld in artikel 1 lid 2 van deze regeling gemaakt hebben;

 • d.

  de aanvrager moet een laag inkomen als bedoeld in artikel 1 lid 3 van deze regeling hebben;

 • e.

  de aanvrager heeft een chronische ziekte of handicap, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt schriftelijk of digitaal met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij Werk en Inkomen Lekstroom, Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein.

 • 2. Een aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, onder c, d en e. Bij een inkomen boven 120% van de toepassing zijnde bijstandsnorm dient de aanvraag ook voorzien te zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarde genoemd in artikel 4 onder c.

 • 3. Als de aanvraag wordt gedaan door de ouder of verzorger van een minderjarig kind met een chronische ziekte of handicap, dient deze aanvrager bewijs te overleggen betreffende de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4.

 • 4. Een aanvraag die betrekking heeft op in 2022 gemaakte kosten, dient te worden ingediend voor 1 juli 2023.

 • 5. Een aanvraag die na de gestelde datum worden ingediend, wordt afgewezen.

Artikel 6 Toetsing en privacy

 • 1. De gemeente toetst de aanvragen. Hiertoe geeft zij de uitvoeringsinstantie opdracht.

 • 2. De controle heeft tot doel te waarborgen dat de middelen voor de doelgroep bestemd blijven en rechtmatig, conform het gestelde in deze regeling, worden besteed.

 • 3. De voorwaarden zoals gesteld onder artikel 4 van deze regeling worden getoetst.

 • 4. Bij de controle kan de uitvoeringsorganisatie met toestemming van de aanvrager (die ondubbelzinnig bij het aanvraagformulier wordt gevraagd) een zorgindicatie controleren bij de gemeente. Bij deze controle wordt enkel die informatie gedeeld die noodzakelijk is voor deze controle.

Artikel 7 Verdeling beschikbare budget en hoogte van de tegemoetkoming

 • 1. De hoogte van het uit te keren bedrag wordt bepaald door het totaal beschikbare budget te

 • 1. delen door de som van het aantal toegekende aanvragen met inachtneming van het maximum als gesteld in lid 3.

 • 2. Een aanvrager komt ten hoogste eenmaal per jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • 3. De tegemoetkoming is voor iedere aanvrager die daarvoor in aanmerking komt even hoog en bedraagt maximaal € 300,- per jaar.

Artikel 8 Afwijzingsgronden

 • 1. De tegemoetkoming wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling zoals genoemd in artikel 4.

 • 2. De tegemoetkoming kan worden afgewezen of worden teruggevorderd bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de regeling.

Artikel 9 Uitvoering

De regeling wordt als minimaregeling uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom namens het college van burgemeester en wethouders van Houten.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een inwoner afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Ingangsdatum en duur

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling geldt alleen voor zorgkosten gemaakt in het jaar 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Ondertekening

Houten, 7 maart 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd;

de secretaris,

A.J. Barink

de burgemeester,

G.P. Isabella