Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling Groene Daken Haarlem

Geldend van 25-03-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Groene Daken Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Overwegende dat:

 • -

  groene daken bijdragen aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie;

 • -

  het beleid van de gemeente Haarlem op gebied van vergroenen, biodiversiteit en verduurzamen is vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2022-2030 (d.d. 13-09-2022), het Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 (d.d. 12-11-2013) en het Ecologisch Beleidsplan, Actualisatie bijlage 2019 (d.d. 26-11-2019);

 • -

  in verband hiermee het wenselijk is om de aanleg van groene daken te stimuleren, door middel van subsidie;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

Besluit:

Vast te stellen de Subsidieregeling Groene Daken Haarlem.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

  • b.

   Aanlegkosten: kosten die direct betrekking hebben op de aanleg van een groen dak, zoals de loonkosten van het bedrijf dat het groene dak aanbrengt en het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak;

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

  • d.

   Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/ regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

  • e.

   Eigenaar: iedere particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon die in de gemeente Haarlem een bestaand gebouw in eigendom heeft als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;

  • f.

   Gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

  • g.

   Overkapping: vaste dakconstructie op dragen palen (zoals bijvoorbeeld een carport).

  • h.

   Groen dak: een vegetatiepakket op het dakoppervlak van een bestaand gebouw of overkapping, dat tenminste bestaat uit een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag (eventueel aangevuld met dakbeschermingsvlies en wortelwerend filtervlies), met een waterbergend vermogen van ten minste 30 liter per vierkante meter;

   • I.

    Sedumdak: een groen dak dat beplant is met (al dan niet inheemse) vetplantjes (Sedum).

   • II.

    Biodivers dak: een groen dak waarvan de beplanting aantoonbaar bestaat uit minimaal 50% andere planten dan Sedum, te weten al dan niet inheemse grassen en kruiden, en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit.

   • III.

    Waterbergend dak: een groen dak met een waterbergend vermogen van ten minste 50 liter per vierkante meter.

   • IV.

    Groen-geel dak: een groen dak dat gecombineerd is met zonnepanelen op hetzelfde dakoppervlak. Het groene dak wordt hierbij (deels) onder de zonnepanelen aangelegd.

  • i.

   Groen dak; een dak waarop een substraatlaag (grondlaag) aanwezig is en dat permanent begroeid is met vegetatie. De beplanting bestaat vaak grotendeels uit vetplantjes (Sedum). Een dikkere substraatlaag biedt mogelijkheden voor de groei van meer soorten beplanting zoals grassen, kruiden of zelfs struiken.

  • j.

   Waterbergend dak

 • 2. Voor zover in deze Subsidieregeling begrippen worden gebruikt die niet nader worden omschreven, hebben deze dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening.

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

Met deze regeling wordt beoogd om het aantal dan wel het oppervlak aan groene daken op gebouwen en overkappingen binnen de gemeente Haarlem te vergroten ten behoeve van een groen en klimaatadaptief Haarlem.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. Het college kan een eenmalige subsidie verstrekken voor de aanschaf en aanleg van een groen dak, op een gebouw of overkapping in de gemeente Haarlem.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak.

 • 3. De kosten voor het bouwen of veranderen van een dakconstructie om het groene dak te kunnen dragen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2023 bedraagt € 200.000,-.

De eerste vijf maanden wordt van dit bedrag € 50.000,- gereserveerd voor bedrijven die een groen dak aanleggen op hun bedrijfspand. Per 20 augustus vervalt de reservering en is het volledige bedrag voor iedereen beschikbaar.

Artikel 6. De aanvrager

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar van een gebouw of overkapping in de gemeente Haarlem.

 • 2. De volgende partijen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie:

  • a.

   Particulier.

  • b.

   Particulieren die gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 2 adressen (waaronder Verenigingen van Eigenaars), met één contactpersoon.

  • c.

   Stichtingen, ondernemingen en verenigingen.

 • 3. Aanvragen voor subsidie kunnen te allen tijde worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze regeling en tot uiterlijk 1 december 2023.

Artikel 7. Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • 1.

  Het initiatief past binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling;

 • 2.

  Het gebouw of overkapping waarop de subsidie betrekking heeft, bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Haarlem;

 • 3.

  Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 20 m²;

 • 4.

  Het waterbergend vermogen van het groene dak bedraagt minimaal 30 liter per vierkante meter.

 • 5.

  Het groene dak wordt op een bestaand dak aangelegd.

 • 6.

  Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd als dit niet gebeurt.

Artikel 8. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag voor subsidie voor een groen dak wordt ingediend via het formulier dat door het college beschikbaar wordt gesteld.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend voorafgaand aan de start van de realisatie van het groene dak.

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  • a.

   Adres en aanduiding van de locatie van het dak;

  • b.

   Een offerte voor de aanschaf en eventuele aanlegkosten van het groene dak, in de offerte is het waterbergend vermogen in liters per vierkante meter vermeld;

  • c.

   Indien dit niet uit de offerte naar voren komt, ander schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals benoemd in Artikel 7;

  • d.

   Als 50% of meer van het oppervlak van een groen dak bestaat uit andere planten dan Sedum (biodivers dak), dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie en bevat deze ook een opgave van de plantensoorten die toegepast zijn.

  • e.

   Als het een groen-geel dak betreft, dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie.

  • f.

   Als het groene dak een waterbergend vermogen heeft van minimaal 50 liter per vierkante meter (waterbergend dak), dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie.

  • g.

   Een opgave van de andere subsidies die de aanvrager voor realisatie van het groene dak heeft of zal ontvangen;

  • h.

   Indien de aanvrager een Vereniging van Eigenaars is, een volledig overzicht van deelnemende adressen die onderdeel uitmaken van de VvE.

 • 4. Per adres kan maximaal éénmaal een aanvraag ingediend worden.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag

 • 6. Het college kan de termijn als bedoeld in het vorige lid eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt (niet cumulatief):

  • a.

   € 25,- per m2 groen dak, maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • b.

   € 35,- per m2 groen dak indien het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten dan Sedum bestaat (biodivers dak), maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • c.

   € 35,- per m2 groen dak indien het een groen-geel dak betreft, maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • d.

   € 35,- per m2 groen dak indien het waterbergend vermogen van het groene dak minimaal 50 liter betreft per vierkante meter (waterbergend dak), maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • e.

   De subsidie bedraagt voor individuele particulieren maximaal € 1.000,- per aanvraag.

  • f.

   De subsidie bedraagt voor collectieven van particulieren (waaronder Verenigingen van Eigenaars) maximaal €1.000,- per adres, met een totaal van maximaal €5.000,-.

  • g.

   De subsidie bedraagt voor ondernemingen, stichtingen en verenigingen maximaal €5.000,- per aanvraag.

 • 2. Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidies ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijke kosten.

Artikel 10. Verdeelregels

 • 1. Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van de activiteiten op volgorde van ontvangst van volledig ingediende aanvragen.

 • 2. De datum en het tijdstip van ontvangst is de datum en tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. De subsidie wordt toegekend zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 11. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie wanneer:

 • 1.

  De aanvraag of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet voldoet aan het gestelde in deze nadere regels;

 • 2.

  Reeds begonnen is met de realisatie van het groene dak voordat de aanvraag tot subsidieverlening is ingediend;

 • 3.

  De aanvraag het herstel of reparatie van een groen dak betreft;

 • 4.

  Het college reeds eerder subsidie heeft verstrekt ten behoeve van een groen dak op hetzelfde adres;

Artikel 12. Aanvullende verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening is de ontvanger van een subsidie verplicht het groene dak volledig aan te leggen binnen zes maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking.

Artikel 13. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

De ontvanger van een subsidie dient uiterlijk 13 weken nadat het groene dak is aangelegd een verzoek om subsidievaststelling in te dienen met daarbij de volgende gegevens:

 • 1.

  een factuur of facturen van de aanschaf en eventueel aanbrengen van het groene dak, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en hoeveel de werkelijke subsidiabele kosten bedragen;

 • 2.

  een foto van het aangelegde groene dak.

Artikel 14. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en loopt tot en met 31 december 2023.

Artikel 16. Citeertitel

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2023

Ondertekening