Nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden Zandvoort 2022

Geldend van 25-03-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden Zandvoort 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

gelet op artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

besluiten vast te stellen: de Nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden Zandvoort 2022

1. Inleiding

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017 (verder: APV) is het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de openbare plaats toegestaan tenzij:

 • -

  het gebruik schade toe (kan) brengen aan de weg;

 • -

  het de bruikbaarheid of veiligheid van de weg (kan) belemmeren;

 • -

  het beheer en onderhoud van de weg kan belemmeren;

 • -

  het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Deze “Nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden Zandvoort 2022 ” zijn opgesteld om nadere invulling te geven aan bovenstaande begrippen. Daarnaast kunnen hiermee meer voorwerpen ontheffingsvrij geplaatst worden. De Nadere regels bestaan uit algemene regels en voorwaarden.

2. Algemene regels voor het voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden

Algemeen

 • 1.

  Op een voorwerp moeten de contactgegevens met telefoonnummer van de verantwoordelijke/eigenaar staan.

 • 2.

  De geplaatste objecten dienen in goede technische staat te verkeren en geen gevaar voor derden op te leveren.

 • 3.

  Bedrijven en omwonenden moeten uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk geïnformeerd zijn over de activiteiten.

 • 4.

  Na afloop van werkzaamheden dient het voorwerp direct te worden verwijderd. De locatie dient schoon en in goede staat te worden achtergelaten.

 • 5.

  Alle aanwijzingen die door of namens de politie, brandweer en/of de manager Veiligheid en Handhaving worden gegeven, moeten direct worden opgevolgd.

Veiligheid

 • 6.

  Voor hulpdiensten moet een vrije doorgang van tenminste 3,5 meter aanwezig zijn. In de vrije doorgang mogen geen obstakels aanwezig zijn.

 • 7.

  Materialen die over de straat worden gespannen moeten op een hoogte van tenminste 4,2 meter worden opgehangen.

 • 8.

  Een voorwerp wordt voorzien van een verticale rood/wit markering met een hoogte van tenminste 25 cm, welke goed zichtbaar is voor het verkeer. Bij een steiger wordt dit bevestigd aan de uiterste palen.

 • 9.

  Bij duisternis wordt een voorwerp doeltreffend verlicht of voorzien van reflectiemateriaal roodwit van klasse 2 of 3. Bij een steiger wordt dit bevestigd aan de uiterste palen.

 • 10.

  In- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijven en andere gebouwen moeten worden vrijgehouden.

 • 11.

  Op of boven brandkranen mogen geen materialen worden opgesteld (1 meter rondom vrijhouden).

 • 12.

  Het voorwerp mag het zicht op verkeersstraatmeubilair niet ontnemen.

Steigers

 • 13.

  De omgeving wordt gevrijwaard van vallend puin en dergelijke.

 • 14.

  Steigerdoek mag alleen vanaf de eerste verdieping worden aangebracht, tenzij er werkzaamheden aan de begane grond worden verricht.

 • 15.

  Het steigerdoek moet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,4 m brandvertragend zijn uitgevoerd en voldoen aan klasse 2 van NEN 6065, klasse B van NEN-EN 13501-1, klasse B1 van DIN 4102 of klasse M2 volgens NF P 92-503 tot en met NF P 92-505 en NF P 92-507 (Dit zijn de normen uit het Besluit brandveiligheid en basis hulpverlening overige plaatsen.)

Containers

 • 16.

  In het Centrum mogen van 1 april tot en met 31 oktober alleen containers met een ontheffing staan en in de Kerkstraat, Haltestraat en op het Kerkplein alleen gesloten containers. Het Centrum is het gebied dat wordt begrensd door de straten: Burgemeester Engelbertsstraat (N200), Hogeweg (N201), Koninginneweg, Kostverlorenstraat en Zeestraat.

 • 17.

  Voor heel Zandvoort geldt dat tussen 24 december 9.00 uur en 2 januari 9.00 uur alleen afsluitbare containers en laadbakken mogen staan, mits gesloten. Containers en laadbakken, die bedekt worden met alleen een zeil of een net o.i.d. worden niet als afsluitbaar aangemerkt.

Toiletcabines

 • 18.

  In het Centrum en op de boulevards moeten van 1 april tot en met 31 oktober toiletcabines in het weekend zijn verwijderd, tenzij deze binnen deugdelijke hekwerken staan.

  Het Centrum is het gebied dat wordt begrensd door de straten: Burgemeester Engelbertsstraat (N200), Hogeweg (N201), Koninginneweg, Kostverlorenstraat en Zeestraat.

 • 19.

  Toiletcabines dienen na werktijd afgesloten te zijn.

 • 20.

  Toiletcabines geplaatst voor en bij evenementen, vallen onder de evenementenvergunning en niet onder deze regels.

3. Voorwaarden ontheffingsvrij plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden

Een voorwerp voor (bouw)werkzaamheden mag ontheffingsvrij worden geplaatst op de weg, mits wordt voldaan aan de algemene regels zoals genoemd onder 2 èn de hieronder gestelde voorwaarden:

 • 1.

  Het voorwerp is geen:

  • a.

   kraan of hoogwerker;

  • b.

   open container die tussen 24 december om 9.00 uur en 2 januari om 9.00 uur aanwezig is;

  • c.

   container die tussen 1 april en 31 oktober in het centrum staat;

 • 2.

  Het voorwerp wordt niet geplaatst:

  • a.

   op/boven de rijbaan;

  • b.

   op/boven fietspaden/-stroken;

  • c.

   op laad- en losplaatsen;

  • d.

   bij bushaltes;

  • e.

   binnen 5 meter van een kruispunt of voetgangersoversteek, met uitzondering van steigers die het zicht niet belemmeren (geen steigerdoek of beplating e.d. tot 2.40 meter vanaf het aansluitende terrein);

  • f.

   op een locatie dat voor een ander doel al bestemd is zoals een evenement (inclusief veiligheidszone rondom), standplaats, terras, tijdens of rond werkzaamheden van de gemeente, nutsbedrijven of vergunninghouders etc.;

  • g.

   langer dan 1 maand, of voor steigers langer dan 3 maanden;

  • h.

   op het strand of op de boulevards;

  • i.

   op een parkeerplaats in de periode 1 april tot en met 31 oktober;

  • j.

   als de locatie voor een ander doel is ingenomen (o.a. standplaats, terras, evenement, werkzaamheden voor gemeente of nutsbedrijven).

 • 3.

  Het voorwerp wordt zodanig geplaatst dat:

  • a.

   minimaal 1.20 meter vrij blijft op het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg, waarbij ter plaatse van straatmeubilair1 de doorgang beperkt mag zijn tot 1.0 meter. In autoluwe straten2 moet 0,75 meter vrij blijven.

  • b.

   voor steigers mag hiervan worden afgeweken door het plaatsen van een steiger met een passageraam. De steiger moet dan zodanig geconstrueerd zijn dat het gedeelte tussen de steigerpalen met een breedte van minimaal 1.2 meter en tot een hoogte van 2.40 meter onbelemmerd beschikbaar blijft voor voetgangersverkeer, tenzij de breedte van het voor voetgangers bedoelde gedeelte van de weg slechts een onbelemmerde breedte tussen de steigerpalen van 1.0 meter toestaat.

 • 4.

  Een steiger is niet breder dan 2 meter gemeten vanaf de gevel.

 • 5.

  De voorwerpen (uitgezonderd steigers) nemen gezamenlijk niet meer openbare ruimte in dan 10 m².

4. Ontheffingsplichtige voorwerpen

Voor alle andere voorwerpen waarbij niet voldaan kan worden aan de algemene regels en de voorwaarden voor ontheffingsvrij plaatsen geldt dat deze alleen geplaatst mogen worden als een ontheffing is verleend.

Een ontheffing is dus in ieder geval nodig voor een kraan, hoogwerker, containers > 10 m2, (bouw)lift op/boven de weg of fietspad, container langer dan 1 maand, steiger langer dan 3 maanden, voorwerp op een parkeerplaats of in het Centrum van 1 april t/m 31 oktober, voorwerp op het strand of boulevard of een voorwerp waarbij te weinig ruimte overblijft voor voetgangers en hulpdiensten.

5. Procedure aanvraag ontheffing artikel 2:10 lid 4 APV

Aanvraag

Een aanvraag voor een ontheffing voorwerpen op, aan of boven de grond wordt in enkelvoud ingediend met het aanvraagformulier ´Ontheffing plaatsen voorwerpen op, aan of boven de weg´, inclusief de gevraagde bijlagen. Dit kan via de gemeentelijke website.

Afhandeling aanvraag

Als de aanvraag compleet is, neemt de gemeente de aanvraag in behandeling.

Weigering ontheffing

Het college kan de ontheffing weigeren in het belang van (artikel 1:8 APV):

 • a)

  de openbare orde

 • b)

  de openbare veiligheid

 • c)

  de volksgezondheid

 • d)

  de bescherming van het milieu

Voorschriften ontheffing

Voor de ontheffing gelden net als bij de ontheffingsvrije voorwerpen (bouw)werkzaamheden de

algemene regels, tenzij in de ontheffing expliciet hiervan wordt afgeweken. Verder kunnen extra

voorschriften aan de ontheffing worden verbonden indien de situatie dit noodzakelijk maakt.

6. Handhaving

Handhaving van voorschriften vindt plaats met bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, zoals

de last onder bestuursdwang of de last onder dwangsom.

7. Precariobelasting

Met het voldoen aan deze nadere regels wordt niet automatisch het betalen van precariobelasting

geregeld voor het gebruik van de openbare plaats. Dit dient zelf geregeld te worden bij

Gemeentebelastingen Zuid Kennemerland.

8. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

9. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden Zandvoort 2022.

Ondertekening

Aldus besloten te Zandvoort op 14 maart 2023

de secretaris,

de burgemeester,


Noot
1

lantaarn- of verkeerspalen, fietsenrekken, verkeersborden, verkeerslichten etc.

Noot
2

Autoluwe straten: Een voetgangersgebied of voor gemotoriseerd verkeer in algemene zin afgesloten gebied met gereglementeerd en beperkt medegebruik van gemotoriseerd verkeer.